Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2004   1 2 3 4 5

Měsíčník Regionálního muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Květen 2004 - Číslo 05 - Ročník XIII.

KVĚTEN V MUZEU

KRÁTKODOBÁ VÝSTAVA

NOVÁ KRÁTKODOBÁ VÝSTAVA
05. - 30. května

V knihách zapsáno
Společná putovní výstava rukopisů z knihoven muzeí v Blatné, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích a Jindřichově Hradci. Na závěr putování výstavy po jižních Čechách se v pátek 28. května ve 14.00 hodin uskuteční setkání pořadatelů a veřejnosti.

NOVÁ DLOUHODOBÁ VÝSTAVA

Piju, piješ, pijeme …
Výstava ze sbírkového fondu muzea - podsbírky uměleckého průmyslu a uměleckého řemesla. Hrnky, konvice, džbány, poháry, korbele, karafy, servisy na kávu, čaj a horkou čokoládu ze skla, porcelánu, keramiky, cínu, mědi, …
Výstava potrvá do 11. ledna 2005.

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY

Karel Plicka - Vltava
Připomínka monumentálního díla profesora Karla Plicky (* 14. 10. 1894, + 05. 05. 1987), vydaného před 45 lety (1959).

Obnovená krása
Výběr restaurovaných obrazů a plastik z muzejní sbírky výtvarného umění, doplněný o ukázky dokumentace restaurátorských postupů.

Dívčí Kámen - přírodní rezervace a dějiny osídlení
Výstava ze sbírek RM v Č. Krumlově, JčM v Č. Budějovicích, NPÚ - zámku Hluboká n. Vlt. a dokumentace Správy CHKO Blanský les.

EXPONÁT JARA

Renesanční barevné glazované kachle
a další archeologické nálezy ze St. hradu a zámku v Českém Krumlově.

STÁLÁ EXPOZICE

Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století
Archeologie - historie - řemesla - umění - národopis - spolky atd. Unikátní keramický model Českého Krumlova 1 : 200, barokní "jezuitská" lékárna, nově restaurované historické zbraně a zbroj a další zajímavé exponáty.

MUZEJNÍ VÍKEND
SE ZVÝHODNĚNÝM VSTUPNÝM
K MEZINÁRODNÍMU DNI MUZEÍ

15. - 16. května
V sobotu i v neděli umožníme prohlídku expozice a výstav za snížené vstupné: dospělí Kč 20,-, děti Kč 10,-.

KONCERTY

Občanské sdružení FIDELIO Praha Vás srdečně zve na koncerty v sále muzea:
5. května - začátek v 19.00 hodin. Zahájení českokrumlovských zastaveníček s lesním rohem - Telemann, Vivaldi, Mozart, Albioni, Brahms, Dvořák.
Účinkují: J. Havlík - lesní roh, A. Slivanská - housle, J. Panochová - klavír

12. května - začátek v 19.00 hodin. Komorní koncert se zpěvem - Mozart, Bach, Purcell, Gounod, Charpantier, Franck.
Účinkují: G. Podnecká - soprán, L. Kočár - trumpeta, S. Perepleatnyk - klavír

15. května - začátek ve 20.00 hodin. Slavné operní melodie - Mozart, Verdi, Rossini
Účinkují: Z. Krišková - soprán, M. Kriško - tenor, E. Havlíková - klavír

26. května - začátek v 19.00 hodin. Rakouský koncert - Mozart, Händel, Strauss, Weiss, Cerha, Boettcher.
Účinkují: S. Čmugrová - mezzosoprán, D. Mimrová - flétna, E. Spáčil - klavír.

Předprodej: Infocentrum Český Krumlov

Otevírací doba muzejní expozice a výstav v květnu 2004: denně 10 - 17 hodin.
Poslední prohlídky: 16.15 hodin!

PROGRAM V POBOČCE - PAMÁTNÍK A. STIFTERA
V HORNÍ PLANÉ - KVĚTEN 2004

NOVÁ SEZÓNNÍ VÝSTAVA

Šumava na fotografiích Adalberta Stiftera (Salzburg, Rakousko) - Dojmy z Horní Plané a okolí z let 2001 - 2003
Adalbert Stifter, jmenovec a potomek rodu "básníka Šumavy", narozený v roce 1950 ve Frankfurtu nad Mohanem, příležitostný fotograf žijící v Salzburku.
Výstava potrvá do října 2004.

SEZÓNNÍ VÝSTAVY

Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti
Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg

STÁLÁ EXPOZICE

Adalbert Stifter a rodný kraj
Dvoujazyčná memoriální expozice připomíná osobnost Adalberta Stiftera (* 1805 v Horní Plané + 1868 v Linci) ve vztahu k rodnému místu a Šumavě.

Otevírací doba pobočky - Památníku A. Stiftera v Horní Plané v květnu 2004:
10.00 - 12.30 / 13.30- 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci muzea!

15. - 16. května
MUZEJNÍ VÍKEND SE ZVÝHODNĚNÝM VSTUPNÝM
K MEZINÁRODNÍMU DNI MUZEÍ

Dospělí Kč 20,-, děti Kč 10,-.


SLUŽBY MUZEA

Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674:
Archeologie - Mgr. Petra Effenberková
Historie, spolupráce se školami, audiovizuální dokumentace - Mgr. Martin Jakab
Nejnovější dějiny - Mgr. Petr Jelínek
Národopis, řemesla, fotodokumentace města - Hana Pavlíková
Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie - Mgr. Ivan Slavík
Pro zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů platí badatelský řád,
který se vztahuje i na knihovní fond muzea.

Zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů
k badatelským a studijním účelům je bezplatné.

Návazné služby - vypracování nebo využití již zpracovaného odborného posudku,
expertizy nebo rešerše, pořízení kopií, souhlas s reprodukcí a podobně - jsou účtovány
podle aktuálního ceníku muzea. Platby se provádějí vždy bezodkladně v hotovosti.

Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů

dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Služby archeologického pracoviště jsou poskytovány v souladu se zákonem
o památkové péči. Placené služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku muzea.

Muzejní knihovna
umožňuje pouze prezenční studium.
Služby zajišťuje knihovník - Mgr. Ivan Slavík

***
Další služby jsou poskytovány po předchozí domluvě na tel. č. 380 738 473:
Detašovaná badatelna s příruční knihovnou
v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera
v Horní Plané poskytuje dílčí služby zájemcům o život a dílo A. Stiftera v návaznosti na
obsah stálé memoriální expozice.
Služby zajišťuje kustodka pobočky - Lenka Hůlková.

***
Pronájem sálu muzea
nebude v měsících červen až říjen 2004 možný z důvodu konání výstavy.
Zájemci o pronájem v měsících listopad a prosinec
se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. č. +420 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.

***
Kopírovací služby
poskytujeme pouze badatelům a pro veřejnost je neprovádíme!


MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ - 18. KVĚTEN

* Z popudu Mezinárodní výboru muzeí (ICOM) při organizaci UNESCO se v letošním roce koná 26. Mezinárodní den muzeí s tématem: "Muzea a nehmotné kulturní dědictví". Muzeum je tradičně místem, kde se uchovávají a opatrují hmotné doklady minulosti. Otázka nehmotného kulturního dědictví je pro muzejní profesi velmi významná neboť představuje uchování zvyků, tradic, vědomostí a dovedností, ohrožených kulturní uniformitou a globalizací.

Téma "Muzea a nehmotné kulturní dědictví" bude hlavním obsahovým bodem 20.Generální konference ICOM, která se v říjnu 2004 uskuteční v jihokorejském Soulu.

Protože 18. květen letos připadá na úterý, doporučil Český výbor ICOM, aby muzea v ČR připomněla Mezinárodní den muzeí o předcházejícím víkendu. Naše muzeum tak učiní po oba víkendové dny 15. a 16. května, kdy nabízí prohlídku expozic a výstav v hlavní budově i pobočce za mimořádně zlevněné vstupné: dospělí Kč 20,-, děti a ostatní slevy Kč 10,-.

Jako ukázku dokumentace nehmotného kulturního dědictví nabídneme návštěvníkům videozáznamy z muzejních sbírek.


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ
V KNIHÁCH ZAPSÁNO

* V minulých letech pořizovali v jihočeských muzeích studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze soupis rukopisů ze 17. a 18. století. Jejich práce, podpořená Grantovou agenturou České republiky, byla podkladem pro Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách.

Jihočeská muzea jsou zastoupena rukopisnými fondy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Muzea Jindřichohradecka, Městského muzea v Blatné a Městského muzea a galerie v Dačicích. Zpracování a vydání Repertoria vedlo k myšlence na uspořádání výstavy z těchto dosud málo známých sbírkových fondů.

Z podnětu knihovnice Muzea Jindřichohradecka PhDr. Štěpánky Běhalové, PhD. byla na začátku roku 2003 zahájena příprava společné výstavy zajímavých rukopisů z výše uvedených muzeí. Autorský tým pracoval ve složení PhDr. Štěpánka Běhalová, PhD., Mgr. Ivan Slavík (Český Krumlov), Mgr. Marie Kučerová (Dačice), Mgr. Karel Petrán (Blatná), Mgr. Helena Kopáčová - Stejskalová (České Budějovice) a odbornou konzultantkou byla Mgr. Martina Šulcková - FFUK Praha.
Záštitu nad výstavou převzal hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník.

 • Sbírka rukopisů Muzea Jindřichohradecka obsahuje 533 svazků od 15. do 20. století. V souboru rukopisů 17. a 18. století převažují modlitební knihy, lidová zábavná a naučná literatura, hudebniny. Zajímavý je zlomek latinských oficií za zemřelé z 1. poloviny 17. století. Téměř polovinu souboru tvoří rukopisy z bývalé Landfrasovy tiskárny.

 • Rovněž sbírka rukopisů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích je rozsáhlá - obsahuje 435 exemplářů od 15. do 19. století. V souboru cenných rukopisů jsou českobudějovické kroniky a také například rukopisy Schnarcherovy nadace, která v 18. století podporovala zdejší studenty.

 • Do sbírky rukopisů Městského muzea a galerie v Dačicích patří 28 svazků od 16. do 19. století. Rukopisy z 17. a 18. století jsou reprezentovány Žaltářem literátského bratrstva z počátku 17. století, hudebninami, kronikami a modlitebními knížkami.

 • Rukopisy ze sbírek Městského muzea v Blatné obsahují 11 svazků s převahou modlitebních knih. Zajímavý je "štambuch" neznámé šlechtičny z let 1630 - 1668 s kolorovanými erby a "štambuch" barona de Lincker z let 1772 - 1778 s celostránkovými ilustracemi.

 • Rukopisná sbírka Regionálního muzea v Českém Krumlově má 13 titulů, z nichž jsou nejzajímavější cechovní kniha českokrumlovských soukeníků z let 1610 - 1767, Liturgika východního obřadu z r. 1629 a opis knihy Práva městská Království českého Pavla Kristiána z Koldína z r. 1706.

  Výstava V knihách zapsáno bude zpřístupněna 5. května a potrvá do 30. května včetně. Na závěr putování výstavy po jižních Čechách se v pátek 28. května ve 14.00 hodin uskuteční setkání organizátorů a veřejnosti. Zveme srdečně všechny zájemce.


  POZVÁNKA DO JIHOČESKÉHO MUZEA

  * Od května do poloviny září je v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích pořádána výstava Krásy a tajemství České republiky. Exponáty ze svých sbírek do ní přispěla všechna muzea zřizovaná Jihočeským krajem. Ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově je zde např. vystaven rozměrný obraz Viléma z Rožmberka, perníkářská forma, papírenské síto a ruční papír z českokrumlovské papírny a ukázka knižní vazby ze 16. století.


  K DLOUHODOBÉ VÝSTAVĚ
  PIJU, PIJEŠ, PIJEME...

  * Život na Zemi je závislý na vodě a příjem tekutin je tudíž základní potřebou živých organismů. Způsoby jsou ovšem různé, od primitivního přijímání tekutin celým povrchem těla u nejnižších živočišných druhů až po sání a pití u savců. Ze všech živých tvorů však pouze člověk z této základní fyziologické potřeby učinil cosi zvláštního, když přešel z prostého hltání vody z potoka či louže k nabírání do dlaní, rostlinných listů a postupně do stále povedenějších, dokonalejších a také zdobnějších nádob.

  K další výrazné proměně pak došlo, když dokázal nahradit čistou vodu jinými nápoji - od prostých ovocných šťáv až po alkoholické a tonizující nápoje.

  Velmi pěkně je na toto téma zpracováno heslo "Nápoj" v Ottově encyklopedii obecných vědomostí, díl 17, strana 1023: " Již napiti se vody samo, má - li člověk žízeň, jest zároveň pochoutkou, zejména je - li voda křišťálově čirá, bez chuti i zápachu a přiměřeně chladná. Brzy však člověk přišel i na jiné tekutiny...poznal ve vykvašených šťávách ovocných nápoje, které k uhašení žízně a požitku chuťovému připojily ještě účinek opojný, ... a v nálevech některých látek rostlinných (kávová zrnka, čajové lístky) poznal nápoje, které účinkem zvláštních alkaloidů přivozují příjemné podráždění... Avšak nápoje opojné, v menší míře pak nápoje dráždivé, mají tu velikou závadu, že člověk častějším a hojnějším jich užíváním účinkům těm snadno navyká, takže se pak stane náruživým a nemírným poživatelem jich, což mívá vždy zhoubné následky, i pro jeho potomstvo. ..."

  Výstava Piju, piješ, pijeme... však není věnována nápojům, nýbrž nádobám, sloužícím k jejich přechovávání, přenášení a podávání. Ideu tvůrce výstavy Mgr. Ivana Slavíka pomohla ztvárnit Lenka Kohoutková za pomoci dalších muzejníků.

  Muzejní depozitáře a jednu soukromou sbírku k této příležitosti opustilo takřka 450 předmětů z různých materiálů, aby po patřičném "vypulírování" potěšilo návštěvníky svojí rozmanitostí, nápaditostí, dokonalostí a krásou.

  V jednotlivých vitrínách jsou umístěny holby, konvice, konvičky, korbele, džbány, karafy, poháry, číše, číšky, sklenice, poháry, šálky, podšálky, soupravy pro podávání kávy, horké čokolády, čaje a likérů, dále spolkové picí rohy, džezvy, lovecké a vojenské polní láhve, bandasky, ohřívadlo na sklenice a kávovar.

  Předměty jsou vyrobené z barevných kovů ( mědi, cínu, mosazi ), porcelánu, kameniny, malované terakoty, různých druhů skla, rohoviny, dřeva i smaltovaného plechu.

  Různorodost nádob je dána nejen jejich tvarem a použitým materiálem, ale také spojováním různých materiálů, technikou výroby, výzdobou apod. Při prohlížení této výstavy napadá člověka vpravdě kacířská otázka - vymýšlel by někdo tolik různých nádob "jen" pro pití jediného prospěšného a neškodlivého nápoje čili vody?

  Odpověď zní, že určitě nikoliv, i když dobrá voda chutná určitě lépe z pěkné sklenice či keramického poháru nebo džbánečku, než z plastové láhve. Totéž v ještě větší míře však platí o dobrém vínu, dobrém pivu, stejně jako o dobrém čaji, čokoládě nebo kávě. Za rozmanitostí a krásou výše uvedených nádob tedy hledejme lidskou snahu pít ušlechtilé nápoje ušlechtilým způsobem. Že se to vždy nepovede, za to však ty krásné nádoby nemohou.

  -pj-


  P Ř I P R A V U J E M E   N A   S E Z Ó N U

  ŠUMAVSKÉ LOKÁLKY

  První výstava letošní letní sezóny v českokrumlovském muzeu bude otevřena v sobotu 5. června 2004 pod názvem Šumavské lokálky.

  Výstavu připravujeme ve spolupráci se Stifterovým pošumavským železničním spolkem ve Vimperku v obdobném duchu, jak se konala v loňském roce v Muzeu Správy NP a CHKO Šumava na vimperském zámku. Členové spolku zajistí též program vernisáže. V den otevření bude mimo jiné v provozu vlaková pošta.

  Stifterův pošumavský železniční spolek
  je dobrovolným sdružením občanů spolčených za účelem prosazování snah o zlepšení služeb šumavských místních tratí, propagaci železnice, uchování historie šumavských tratí a zpříjemnění života lidí pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí.

  V samotných počátcích se spolek zabýval především vydavatelskou a publikační činností, ale již od roku 1992 stál u zrodu mnoha velkých akcí (Česká zima/Winterdampf im Böhmerwald, Šumavské léto s párou, Vlaková pošta, Oslavy 100 let železnice ve Volarech, 100 let tratě Vimperk - Lenora, 110 let tratě Strakonice - Vimperk atd.). V roce 1994 se čestným členem spolku stal bývalý náměstek ministra dopravy, pan Jan Zenkl.

  Od roku 2000 začala úzká spolupráce spolku s městem Vimperk, kam o rok později bylo přesunuto i sídlo spolku. Tradicí se již staly Silvestrovské jízdy zvláštního vlaku "Interlokál IL 995" v trati Vimperk - Kubova Huť a zpět. Nově spolek připravil ve spolupráci s Českými drahami projekt informačního centra s pohádkovou kanceláří v železniční stanici Černý Kříž.

  Jednou z mnoha činností spolku je pořádání výstav o železnici. Po výstavách ve Vimperku (2000, 2001, 2003) a Volarech (1999, 2002) jsme rádi přijali pozvání Regionálního muzea v Českém Krumlově a předkládáme návštěvníkům letmý pohled na historii a současnost železniční dopravy v jižních Čechách, na Šumavě a Českokrumlovsku.

  (z diskety spolku)

  OSTROSTŘELCI 1554 - 2004

  Druhá výstava letošní letní sezóny v českokrumlovském muzeu bude zahájena v pondělí 14. června.

  Je motivována letošním 450. výročím vydání privilegia Viléma z Rožmberka městským střelcům v Českém Krumlově a připravujeme ji ve spolupráci s českokrumlovskou pobočkou Státního oblastního archivu v Třeboni, Státním okresním archivem v Českém Krumlově, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, Muzeem Jindřichohradecka, Prachatickým muzeem, Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích a Klubem praktické střelby EGGENBERG Český Krumlov.

  Kromě historických dokladů o střelcích v Českém Krumlově se návštěvníci budou moci seznámit se střeleckými terči různé provenience, soutěžními trofejemi, uniformami, výstrojí a střeleckou výzbrojí z historie až po současnost.
  Výstava potrvá do listopadu 2004.

  Mgr. Petr Jelínek


  KONTAKT

  Regionální muzeum
  Horní ul. č. 152
  381 01 Český Krumlov
  Tel. č. +420 380 711 674
  Tel. fax č. +420 380 714 249

  E-mail: muzeumck@quick.cz

   

  Pobočka muzea - Památník
  Rodný domek Adalberta Stiftera

  Palackého ul. č. 21
  382 26 Horní Planá
  Tel. č. +420 380 738 473
  E-mail: stifter@lipensko.cz


  INFORMACE NA INTERNETU
  www.muzeum.ckrumlov.cz
  www.ckrumlov.cz
  www.lipensko.cz/hplana

   

  PROGRAM NA INTERNETU
  www.BudNews.cz
  www.seznam.ckrumlov.cz
  www.ceskakultura.cz


  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0