Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5 6

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Červen 2003 - Číslo 6 - Ročník XII.

ČERVEN V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Exponát léta 2003 Nově restaurované historické zbraně. Do konce září bude vystaven výběr nově restaurovaných historických zbraní z konce 16. a první poloviny 17. století, doplněný dokumentací restaurátorských prací.

Sezónní výstava Čas a voda - povodně a záplavy v Českém Krumlově a okolí. Dokumentace řádění vodního živlu v roce 2002 i v dřívějších dobách připomíná informace a souvislosti, které již řadu století učí lidi s vodou "bydlet".
Vernisáž výstavy se koná ve středu 18. června 2003 v 18.00 hodin. Výstava potrvá do 28. září 2003.

Nová krátkodobá výstava Šumava - Böhmerwald 2002 - 2003. 11. ročník mezinárodního mapového okruhu. Výstavu fotografií připravil Fotoklub Český Krumlov.
Vystavují členové fotoklubů z Českých Budějovic, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Vodňan a Neumarktu. Výstava trvá do 29. června 2003.

Nová dlouhodobá výstava Sběratelé - zvídavý pohled do soukromých sbírek z Českého Krumlova a okolí. Mezi exponáty patří pivní artefakty, likérové soupravy, porcelánové šálky, pohlednice, exlibris, bábovkové formy, knihy s autogramy autorů, karikatury českých herců, historické radiopřijímače, papírové betlémy a další zajímavosti. Výstava se koná do 11. ledna 2004. Chodba v 1. poschodí.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha z Rožmberka. Chodba přízemí. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Chodba v přízemí.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Výstava byla doplněna o obrazy, restaurované v roce 2002. Exponáty doprovází obrazová a textová dokumentace restaurátorských prací. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Výstavní prostory v 1. poschodí.

Otevírací doba muzejních výstav a expozice v Českém Krumlově:
od 1. května do 30. září 2003:
denně 10.00 - 17.00 hodin.
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin!

DALŠÍ PROGRAMY
Českokrumlovské zastaveníčko - Koncert o. s. FIDELIO Praha
Gala operní koncert pro tenor, soprán a klavír (Mozart, Verdi, Händel, Vivaldi a další).
Sál muzea - sobota 7. června 2003, začátek ve 20.00 hodin.
Bližší informace na adrese: www.koncerty.org
Informace a prodej vstupenek v INFOCENTRU, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov,
tel. č. +420 380 704 622 - 3, fax: +420 380 740 619,
e-mail: info@ckrumlov.cz
, dále v UNIOS TOURIST SERVICE a tři hodiny před koncertem v místě konání koncertu.
Rezervace též na e-mailové adrese: fidelio@koncerty.org a telefonních číslech +420 777 044 638 nebo +420 608 531 713.

 

ČERVEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a dílo rakouského literáta, malíře, pedagoga a památkáře Adalberta Stiftera (*1805 v Horní Plané +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Nová sezónní výstava Karel Plicka - Vltava. Připomínka monumentálního díla profesora Karla Plicky, umělecky i dokumentárně ojedinělého. Výstava potrvá do října 2003.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Repríza výstavy o historii a projektu záchrany hradní zříceniny na česko - rakouském pomezí, spojené s dílem Adalberta Stiftera. Výstava trvá do 31. října 2003.

Sezónní výstava Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg. Obnovená premiéra výstavky o fyzické i duchovní obnově místa za "železnou oponou".

Otevírací doba pobočky - Památníku Adalberta Stiftera v květnu 2003:
úterý - neděle 10 - 12 / 13 - 18 hodin.
Zavírací den: pondělí

Změna programu a termínů vyhrazena!


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea
Mgr. Petrou Effenberkovou.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. +420 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


EXPONÁT LÉTA 2003
NOVĚ RESTAUROVANÉ HISTORICKÉ ZBRANĚ

* Od začátku června do konce září bude v přízemí muzea vystaven výběr nově restaurovaných historických zbraní z konce 16. a první poloviny 17. století doplněný dokumentací restaurátorských prací.

Vystaveny budou ukázky zbraní chladných - jezdecký palaš z 1. pol. 17. století a kord švédsko - vlámského typu z 1. pol. 17. století, dále ukázka palné zbraně - mušketa s doutnákovým zámkem z 1. pol. 17. století a konečně ukázka vojenské výstroje z let 1580 - 1590 - hrušková přilba.

Všechny kovové součásti předmětů byly před restaurováním silně zkorodované a poškozené. Dřevěné součásti byly poškozené mechanicky i červotočem. Restaurátorské zásahy tedy spočívaly v kompletních demontážích, čištění jednotlivých dílů. U kovových součástí následovalo jejich odrezení elektrolytickou cestou, následná pasivace a povrchové úpravy podle dochovaných reliktů a dobových analogií. Chybějící součásti a torza součástek byly rekonstruovány a jednotlivé díly byly před montáží nakonzervovány.

Poté následovala kompletace a závěrečné úpravy. Výsledek restaurátorského zásahu, který prováděla odborná restaurátorka Mgr. Zuzana Vaverková z Českých Budějovic budou moci návštěvníci konfrontovat s fotografickou dokumentací původního stavu.

V restaurátorské dílně zůstávají další předměty - torzo kordu, které je archeologickým nálezem, a plná plátová zbroj. Jejich návrat do muzea je plánován do konce roku 2003 a poté budou všechny restaurované zbraně a zbroj instalovány do stálé muzejní expozice.


NOVINKY ODBORNÉ REGIONÁLNÍ PUBLICISTIKY

* V nedávné době se na pultech knihkupců objevila zajímavá publikace. Jedná se o sborník sestavený Janem Podlešákem, který pod názvem NAŠE DNY SE NAPLNILY. Z HISTORIE ŽIDŮ V JIŽNÍCH ČECHÁCH přináší snad dosud nejkomplexnější pohled na židovskou problematiku a dějiny Židů v našem regionu.

Českého Krumlova se týkají dvě kapitoly. První napsala Anna Kubíková s názvem Historie českokrumlovských Židů do poloviny 19. století. Druhá stať pochází z pera Radka Cihly, který ji sice nazval Synagoga v Českém Krumlově, ale věnoval pozornost širším souvislostem života českokrumlovských Židů od přelomu 19. a 20. století až do současnosti.

Kniha má 304 stran, z toho 35 stran obrazových příloh a zaručeně patří k cenným obohacením knihovny každého zájemce o historii a vlastivědu jižních Čech.

- pj -

Kol.: Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách, České Budějovice, 2002


MĚSÍČNÍK PATŘÍ NA WEBU MEZI NEJSLEDOVANĚJŠÍ

* K 20. květnu byl Měsíčník Regionálního muzea v Českém Krumlově v seznamu 100 nejnavštěvovanějších stránek Oficiálního informačního systému (OIS) na adrese www.ckrumlov.cz na 31. místě s počtem 30.721 návštěv. Na konci roku 2002 byl na 49. místě s počtem 24.696 návštěv.


VIRTUÁLNÍ GALERIE NA INTERNETU

Na adrese www.ckrumlov.cz/cz1250/obrgal/mesto/soucas/i_musgal.htm byla zpřístupněna virtuální galerie představující výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírky našeho muzea a zároveň zachycující jejich stav v průběhu restaurování.

Zvláštní oddíl je věnován technologickému postupu restaurování obrazů a plastik. Virtuální galerie navazuje na dlouhodobou výstavu Obnovená krása, která v muzeu trvá již druhým rokem.

Návštěvníkům internetu jsou tyto stránky k dispozici i v anglické a německé verzi.


K SEZÓNNÍ VÝSTAVĚ
ČAS A VODA
POVODNĚ A ZÁPLAVY V ČESKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ

"Rozlitou vodu nenabereš, čas nezastavíš", říká čínské mudrosloví asi ze 6. století našeho letopočtu.

Ve stejném duchu nám na počátku třetího tisíciletí odborníci sdělují: "Povodně nejsou trestem, ale normálním přírodním jevem, s nímž je třeba naučit se žít. To znamená - být si ho vědom, být na něj připraven a vědět co dělat !"

BÝT SI VĚDOM
Je třeba vědět a Také si dokázat přiznat, že voda má mnohem delší paměť než lidé. Jestliže od jedné katastrofální povodně uplyne čas delší než dvě generace, zkušenosti a vzpomínky vyblednou a vezmou za své. Žádný podnět pak nebývá dost varující. V případě velké vody platí víc než jindy, že kdo nezažil, ten těžko věří a dokáže si udělat správnou představu, vyhodnotit situaci a adekvátně na ni reagovat. Po loňském roce to zřejmě již podstatná část obyvatel našeho regionu i republiky ví (obyvatelé Moravy to vědí o několik let déle). Přesto však je záhodno toto povědomí posilovat, třeba formou výstavy.

BÝT PŘIPRAVEN
I když tento titulek evokuje spíše skautský či pionýrský pozdrav, nelze jej v souvislosti s velkou vodou ani podceňovat, ani zesměšňovat. Základním pilířem připravenosti na povodeň a zátopy jsou tři základní varianty ochrany před velkou vodou: - První je nestavět a nebydlet v zátopových zónách !

- Druhou je technická ochrana - stavba a také stálá údržba ochranných hrází podle přesně propočítaných projektů (!) či výstavba budov s předběžnou minimalizací škod, to znamená bez sklepů a bez umisťování životně důležitých technologií do předpokládané záplavové zóny.

- Třetí je vytvoření systému včasného varování a zpracování detailních povodňových plánů. Dále je nutné mít dobré pojištění a také jistotu, že se někdo (stát, kraj, obec), bude angažovat zejména při opravách infrastruktury a obnově života postižených

VĚDĚT CO DĚLAT (A TAKÉ CO NEDĚLAT)
Seznámení obyvatel s detailní činností při povodni a také s tím, co nesmějí dělat (!) je velmi důležitým předpokladem efektivní, rychlé a účinné obrany před velkou vodou. Nesmíme přitom zapomenout, že v dnešních podmínkách je při velké vodě málokdo tzv. "za vodou". Při výpadku elektrické energie, pitné vody, plynu, zásobování, odstraňování odpadů a odříznutí dopravních spojů a komunikací hrozí i obyvatelstvu mimo záplavová území izolace a řada nepříjemných komplikací včetně ohrožení zdraví a životů.

Ještě v době c.k. monarchie, v roce 1892, vydal ing. W. Daniel v Praze hydrotechnickou studii o snížení následků ničivých povodní v povodí Malše a horní Vltavy. Ačkoliv navrhoval řadu technických opatření, mimo jiné také výstavbu 26 vodních nádrží, které by od pramenů Vltavy až po Čertovu stěnu zadržovaly 128 miliónů kubických metrů vody, byl zároveň realistou. Věděl, že žádná technicky nejdokonalejší opatření nemohou zamezit všem povodním !
"Sprovodit zátopy ze světa prostě nelze", napsal ve své práci.

O 111 let později k tomu můžeme pouze dodat sumář závěrů z řady článků různých odborníků, kteří se po povodních 2002 vyjádřili takto:
" I v budoucnu musíme počítat s povodněmi, které mohou být i katastrofální. Je však v silách občanů i obcí (krajů, státu) minimalizovat škody, jestliže se naučíme žít s rizikem povodní, budeme si tohoto rizika vědomi, budeme na něj připraveni a budeme - li vědět, co dělat i co nedělat."

Výstava ČAS A VODA připomíná fakta o velkých vodách v Českém Krumlově a okolí, respektive v povodí Malše a horní Vltavy, a to jak v rozsáhlém historickém záběru od 13. do 20. století, tak zejména v detailnějším pohledu na srpnové (a také zářijové) velké vody v roce 2002.

Výstavní celek je tvořen třemi navazujícími oddíly:
1. Přízemní chodba je věnována úvodu výstavy a podrobné "časové přímce", připomínající chronologický sled hydrometeorologických událostí od 13. do začátku 21. století, ovlivňujících nepříznivě, až katastroficky, život obyvatel města, regionu i státu. V této části výstavy je také umístěna fotodokumentace tzv. "vodoznaček" z českokrumlovského regionu, které na březích Vltavy, nebo Křemžského potoka, dosvědčují výšky hladiny historických katastrofálních povodní z 19. a 20. století. (Mimochodem, výše kulminující hladiny při druhé vlně loňské srpnové povodně, byla o mnoho nižší, než při povodni v roce 1848.)

2. Malý výstavní sál v přízemí tvůrci výstavy určili pro fotografickou prezentaci a další dokumentaci povodní z konce 19. a z 20. století. Exponátovou náplň tvoří mapy, plány a nákresy z hydrotechnické studie ing. W. Daniela o zamezení ničivých povodní v povodí Malše a horní Vltavy z r. 1892, ukázky dobových tiskovin a také historická přilba městského hasičského sboru jako symbol dobrovolných záchranářů, kteří kromě boje s ohněm museli čas od času zachraňovat životy a majetek lidí, ohrožených vodním živlem.

3. Velký výstavní sál je plně určen prezentaci povodní z roku 2002. Část prostoru je oddělena panelovým paravánem pro instalaci videorekordéru s televizí a několik židlí pro návštěvníky, kteří budou chtít shlédnout videosmyčku. Na lícové straně paneláže jsou umístěny mapy města a regionu s vyznačením důležitých informací, týkajících se povodní a zátop v r. 2002. Zhruba polovina prostoru patří dokumentaci situace a událostí v Českém Krumlově. Druhá část je věnována postiženým městům a obcím regionu. Ve vitrínách je vystavena část archeologického nálezu z popovodňové opravy domu v Široké ulici, uplavané a nalezené věci a další exponáty se vztahem k srpnovým povodním a k nápravě škod. Obsah výstavy v této části není pouze informativní. Má sloužit k aktivizaci návštěvníků, k vyslovení jejich názorů i návrhů. Proto se nevyhýbá ani některým problematickým otázkám, vycházejícím zejména ze zkušeností občanů města a dobrovolných záchranářů. / Příkladem mohou být například tzv. "náplavky" na březích Vltavy ve městě. Spíše než o naplaveniny se jedná o navážky a v některých případech i trvalé stavby. V každém případě jde o markantní zúžení říčního profilu, které v případě velké vody nabývá osudovou dimenzi, když se může podílet na extrémním vzdutí řeky. Jde například o tzv. "náplavku" na levém břehu Vltavy ve směru od Fortny k Lazebnickému mostu. V březnu 2002 se na téma "náplavky" vyjádřil tehdejší starosta v internetovém fóru OIS na téma "Změny v oblasti parkování a dopravy" : Náplavky..."jsou v majetku Povodí Vltava s.p....Současný stav povodí pouze toleruje. Naopak náplavky vzniklé stavbou kolektoru bude muset město odstranit (doufám, že nikoliv v dohledné době)". Další účastník internetové debaty pan Maurer krátce na to reagoval: " ...s tím odstraněním náplavek máte pravdu a mám dojem, že následující vedení radnice Vám asi pěkně poděkuje za takový drahý ořech". Debatu uzavřel opět tehdejší starosta: "...k odstranění je část náplavky od Lazebnického mostu do úrovně vstupu na Fortnu. Ta byla nasypána pro opravu domu čp. 2 Latrán firmou Vidox. Poté závazek odstranění převzal ČKRF pro opravu kostela sv. Jošta a a vedlejšího objektu "špitálského dvora..." V září 2002 natočil v Českém Krumlově režisér Martin Benc film pro Ministerstvo kultury ČR, ve kterém pan Mgr. Jiří Bloch, jeden z majitelů zatopených domů v Parkánu říká: "...Pokud nám tady řeka vystoupala o čtyři metry, kdyby tady tyto dodatečné navážky nefungovaly, tak by místo těch čtyř metrů navýšení byly metry tři, které by napáchaly daleko méně škod, než je současný stav...". Faktem je, že ve druhé polovině května 2003 jsou tzv. "náplavky" stále v řečišti a na některých místech (např. v ohbí u Pivovarské zahrady byly za pomoci těžké techniky upravovány do lépe sjízdného stavu ! Tolik jako případ problému, za kterým je třeba udělat velký ? i ! a pokusit se o jeho nápravu. /

Výstava VODA A ČAS bude zahájena vernisáží ve středu 18.června 2003 v 18.00 hodin a potrvá do 28. září 2003.

-pj-

"Čím víc je překážek, na které voda naráží, tím víc se vzdouvá."

Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc, září 2002


PŘÍLOHA M-MĚSÍČNÍKU - JIHOČESKÁ MUZEA

* K tomuto číslu našeho bulletinu je přiložena propagační skládačka muzeí, zřizovaných Jihočeským krajem.

Tento propagační materiál připravil a vydal odbor kultury krajského úřadu Jihočeského kraje a představuje Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích s pobočkami Muzeum koněspřežky v Českých Budějovicích a Tvrz Žumberk u Nových Hradů, Regionální muzeum v Českém Krumlově s pobočkou Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané, Muzeum Jindřichohradecka, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku s pobočkou Památník města Protivína, Muzeum Středního Pootaví Strakonice a Alšovu jihočeskou galerii Hluboká nad Vltavou s pobočkou v Bechyni. Skládačka přináší základní informace o expozicích, akcích, otevírací době a vstupném.

WWW STRÁNKY MUZEÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
JčM České Budějovice www.muzeumcb.cz
RM Český Krumlov www.muzeum.ckrumlov.cz
MJH Jindřichův Hradec www.muzeum.esnet.cz
AJG Hluboká nad Vltavou www.volny.cz/ajghluboka
MP Písek www.pi.bohem-net.cz
PM Prachatice www.prachatice.cz/muzeum/cz
MSP Strakonice www.muzeum.strakonice.cz


KONTAKT

Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
www.lipensko.cz/hplana

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz
www.ceskakultura.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0