Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Listopad 2000 - Číslo 11 - Ročník IX.

LISTOPAD V MUZEU
 Českokrumlovsko, mosazný štítek ze dveří krejčovské dílny, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.
Sezónní výstava - Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět - Schrecklich schöne Welt. Pořádána ve spolupráci s Institutem Adalberta Stiftera v Linci k 195. výročí Stifterova narození. Výstava končí 30. listopadu 2000.
Dlouhodobá výstava - Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce je pořádána k 30. výročí úmrtí spisovatele.
Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, Německo, Velká Británie. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea.
Dlouhodobá výstava - Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí

LISTOPAD V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Výstavka Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg. Repríza výstavy o místu za "železnou oponou", které bylo odsouzeno k zániku a po r. 1989 se stalo místem smíření.
Sezónní výstava Vítkův Kámen - symbol vzájemnosti.
Dlouhodobá výstava Památce básníka Hvozdu - k 195. výročí Stifterova narození a 40. výročí Památníku A. Stiftera v Horní Plané.
Výstavy končí 19. listopadu.

Otevírací doba :
úterý - neděle 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací den: pondělí

 

NENECHTE SI UJÍT

Od 27. října je ve výstavním sále Státního okresního archivu na Plešivci otevřena zajímavá výstava "ČESKOKRUMLOVSKO V MOZAICE DĚJIN 1850 - 1990". Jejími pořadateli jsou kromě domovské instituce také Státní oblastní archiv - pobočka v Českém Krumlově a Okresní vlastivědné muzeum.

Otevřeno v pondělí až pátek 9 - 16 hodin. Vstupné 5,- Kč.

Děti u ohníčku na poli - historické foto, foto: J.Štindl


ČS. VOJSKO NA ČESKOKRUMLOVSKU 1918 - 1938

Podrobný soupis rozmístění útvarů čs. armády na území celé republiky v letech 1918 - 1939 otiskl Sborník archivních prací v letošním prvním čísle svého padesátého ročníku. Autorem přehledu je historik JUDr. Rudolf Sander. Jeho přáním bylo usnadnit především regionálním badatelům přístup k informacím o místech působení a názvech vojenských útvarů ve sledovaném období.

Posádkové velitelství sídlilo v Českém Krumlově podle soupisu od roku 1919 do roku 1927, spolu s dělostřeleckým oddílem č. 255, který tu pobýval od 2. srpna 1920 do 7. července 1927. Krátce byla ve městě umístěna také prvním baterie dělostřeleckého oddílu č. 254 (29. 9. 1920 - 27. 8 . 1921).

V Kaplici bylo posádkové velitelství od r. 1919 do října 1938. Vojáky druhé roty hraničářského praporu č. 4 mohli kapličtí vídat od začátku roku 1921 až do 26. září 1928. Den poté hraničáře vystřídali na dobu deseti let chlapci 1. praporu pěšího pluku č. 1. Odešli v říjnu 1938.

Zajímavý soupis posádkových míst ČSR zahrnuje téměř 700 lokalit (na jihu Čech celkem 18). Je výsledkem pečlivého studia archivních pramenů bývalé čs. vojenské správy, které opatruje Vojenský historický archiv.

Pramen: JUDr. Rudolf Sander, Abecední přehled dislokace čs. mírové armády v letech 1918 - 1939. In: Sborník archivních prací roč. L., č. 1, s. 205 - 319, Praha 2000. ISSN 0036-5246.

Miloslav Trnka


KRÁTKÉ ZPRÁVY

Ve dnech 3. a 4. října se v Jihlavě konal Sněm Asociace muzeí a galerií, který změnil stanovy AMG a zvolil nové představitele. Předsedou AMG se na další tříleté období stal PhDr. Jan Dolák, ředitel Okresního muzea v Jindřichově Hradci.

Do konce listopadu bude svoláno jednání krajské sekce AMG Českobudějovického kraje, na které jsou kromě dosavadních členů srdečně zváni i zástupci nově vznikajících muzeí a památníků.

Informace o podmínkách členství v AMG, stanovách si zájemci mohou zjistit na kontaktní adrese: Sekretariát AMG, Kostelní 42, 170 00 Praha 7, tel.: 02-20399314, tel. fax.: 02-20399201, e-mail: amg@vol.cz nebo amg@cz-muzeums.cz.

Jenom připomínáme, že AMG je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií, případně jiných institucí, korporací a fyzických osob, působících v muzejnictví.

12. října navštívili naše muzeum účastníci studijní exkurze oddělení muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Více než čtyřiceti posluchačům denního a specializovaného studia muzeologie a jejich pedagogům se kromě ředitele Mgr. P. Jelínka věnovali odborní pracovníci I. Slavík a Mgr. M. Jakab.

Stolice a nářadí na výrobu dřeváků, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


ZE STATISTIKY KULTURY V R. 1999

V říjnu byla zveřejněna statistická data z oblasti kultury za rok 1999. Z části věnované muzeím a památníkům, zřizovaným Okresními úřady je možno porovnat několik ukazatelů:

počet výstav
celostátní průměr na 1 muzeum
 15 počet výstav
OVM Č. Krumlov
 17
počet návštěvníků
expozic a výstav

celostátní průměr na 1 muzeum
 26.895 počet návštěvníků
expozic a výstav

OVM Č. Krumlov
 22.214
vybrané vstupné v Kč
celostátní průměr na 1 muzeum
 314.237,66 vybrané vstupné v Kč
OVM Č. Krumlov
 335.357,30
celkové procento soběstačnosti
celostátní průměr na 1 muzeum
 18,5% celkové procento soběstačnosti
OVM Č. Krumlov
 30,57%


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM MĚSÍČNÍKU

Od 1. ledna 2001 nebudeme moci rozesílat M-Měsíčník za novinové výplatné. Dojde tudíž k výraznému zvýšení poštovného. Tento fakt nás bohužel povede k redukci našeho poštovního adresáře. Je ovšem samozřejmé, že poštou budeme i nadále rozesílat muzejní bulletin všem držitelům průkazek Muzejního kruhu OVM! Věříme, že se nám podaří najít vhodnou formu distribuce M-Měsíčníku i pro další čtenáře. Děkujeme za pochopení.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů dojednáte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku. Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
POZOR - ZMĚNA!
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0