Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Květen 2002 - Číslo 5 - Ročník XI.

1 8. K V Ě T E N
   M E Z I N Á R O D N Í   D E N   M U Z E Í    

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ
17. A 18. KVĚTNA
ZDARMA

KVĚTEN V MUZEU

EXPOZICE A VÝSTAVY

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Aktuální krátkodobá výstava Markus Miksch / Plastiky a obrazy. Pořádána ve spolupráci s Úřadem Hornorakouské zemské vlády v Linci. Vernisáž se koná v sobotu 4. května 2002 ve 14.00 hodin. Výstava potrvá do neděle 2. června 2002 včetně.

(Markus Miksch, narozen v r. 1968, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Linci v sochařském ateliéru prof. Erwina Reitera, v oboru sochařství pracuje převážně se žulou, vystavoval v Rakousku a Německu, v České republice vystavuje poprvé.)

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do konce roku 2002.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do konce roku 2002.

Otevírací doba od 1. května 2002 do 30. září 2002:
denně 10.00 - 17.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin.

KULTURNÍ AKCE

Program k osvobození Českého Krumlova americkou armádou pořádá Vojenské sdružení rehabilitovaných Č. Krumlov - Kaplice. V pátek 3. května je sál muzea rezervován pro promítání snímků z roku 1945.
Chodba v přízemí muzea je v květnu rezervována pro výstavku, připravenou VSR. Bližší informace podá Vojenské sdružení rehabilitovaných - pan M.Benedikt, Nádražní předměstí 148.

Koncerty pořádané občanským sdružením FIDELIO se konají v sobotu 4. května 2002 v 19.00 hodin (Václav Mácha - klavír, na programu jsou skladby W.A. Mozarta, L.van Beethovena, S.Prokofjeva, F. Chopina, M.Ravela) a ve středu 8. května 2002 v 19.00 hodin (Ada Slivanská - housle, Jiří Havlík - lesní roh, Jarmila Panochová - klavír, na programu jsou skladby G.P. Telemana, A. Vivaldiho, W.A.Mozarta, A. Dvořáka, Fr. Schuberta, J. Brahmse a dalších skladatelů).
Předprodej vstupenek v pokladně muzea a v Infocentru na náměstí Svornosti.

Dny otevřených dveří - Mezinárodní den muzeí - Rok kulturního dědictví 2002. V pátek 17. května a v sobotu 18. května 2002 je po celý den do expozice a výstav vstup volný!

KVĚTEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Výstava Památce básníka Hvozdu. Výstava končí v neděli 26. května 2002.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Historie, současnost a budoucnost hradní zříceniny poblíž česko-rakouské hranice.

Otevírací doba: úterý - neděle 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí

Dny otevřených dveří - Mezinárodní den muzeí - Rok kulturního dědictví 2002. V pátek 17. května a v sobotu 18. května 2002 je po celý den do Památníku Adalberta Stiftera vstup volný!

Změna programu a termínů vyhrazena!


ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ OSN - 2002

* Letošní Dny otevřených dveří v muzeu i pobočce pořádáme tradičně k Mezinárodnímu dni muzeí a netradičně jako příspěvek k Roku kulturního dědictví Organizace spojených národů - 2002.

Tento rok vyhlásilo Valné shromáždění OSN dne 21. listopadu 2001 přijetím rezoluce na 61. plenárním zasedání.

V rezoluci, jejíž český překlad jsme převzali z Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR č.1/2002, je mimo jiné řečeno:
"Valné shromáždění se odvolává na mezinárodní úmluvy týkající se ochrany kulturního a přírodního dědictví, ... vítá ratifikaci Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 167 státy a zapsání více než 690 míst do Seznamu světového dědictví, ... uvědomuje si důležitost ochrany světového hmotného i nehmotného dědictví jako společného východiska pro podporu vzájemného porozumění a obohacování mezi kulturami a civilizacemi.

... Valné shromáždění si dále uvědomuje, že 30. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví připadá na rok 2002, a proto

1. vyhlašuje rok 2002 Rokem kulturního dědictví Organizace spojených národů
2. Valné shromáždění vyzývá Organizaci pro vzdělání, vědu a kulturu OSN, aby se chopila role vůdčí agentury pro tento rok.
3. Valné shromáždění dále vyzývá Organizaci pro vzdělání, vědu a kulturu OSN, aby ve spolupráci s členskými státy, pozorovateli, příslušnými organizacemi a relevantními nevládními organizacemi posílila implementaci programů, aktivit a projektů zaměřených na propagaci a ochranu světového kulturního dědictví.
4. Valné shromáždění vyzývá členské státy a pozorovatele k tomu, aby podporovali vzdělání a zvyšovali veřejné povědomí za účelem pěstování respektu k národnímu a světovému kulturnímu dědictví.
5. Valné shromáždění žádá členské státy, pozorovatele, národní i mezinárodní organizace, nevládní organizace a soukromý sektor o dobrovolné příspěvky na financování a podporu aktivit zaměřených na propagaci a ochranu národního a mezinárodního kulturního dědictví, včetně souvisejících aktivit Organizace pro vzdělání, vědu a kulturu OSN.
6. Valné shromáždění dále rozhodlo věnovat jeden den plenárních jednání 57. plenárního zasedání Valného shromáždění dne 4. prosince 2002 k připomenutí konce Roku kulturního dědictví Organizace spojených národů a vyzývá členské státy a pozorovatele, aby byli na těchto jednáních zastoupeni na co možná nejvyšší úrovni. ..."

Je jasné, že rezoluce OSN nevyřeší každodenní problémy památkové péče, ochrany přírody nebo péče o statisíce ohrožených sbírkových předmětů v muzeích a galeriích. Minimálně proklamativní význam tohoto dokumentu Valného shromáždění Organizace spojených národů je však značný a bylo by trestuhodné obracet se k němu zády, nebrat jej na vědomí, nebo jej dokonce zesměšňovat.
Chceme proto vybrané výstavy a akce v muzeu konat s přídomkem "v rámci Roku kulturního dědictví".


CO JE MUZEUM ?

" Muzeum získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto přírodniny nebo lidské výtvory získávány, a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely. Galerie je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění."

Takto definuje muzeum a galerii zákon č. 122 / 2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (§ 10, odst. 6).


SBÍRKY MUZEA V CENTRÁLNÍ EVIDENCI

* Na konci měsíce dubna jsme sbírky našeho muzea přihlásili do Centrální evidence sbírek (CES), která je vedena na Ministerstvu kultury ČR v Praze. Databáze CES je podle zákona č. 122/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy přístupná veřejnosti a proto ji MK ČR bude zveřejňovat na Internetu. Sbírky našeho muzea prošly před zápisem do CES generální inventurou, jejíž výsledky projednal a schválil zřizovatel.

Do CES je zapisováno 22 oborových podsbírek, které obsahují cca 33,5 tisíce sbírkových předmětů a jejich souborů, zapsaných pod 20 103 evidenčními čísly, až na výjimky ve druhém stupni sbírkové evidence.

Oborovou strukturu sbírek Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově ke dni dokončení soupisu pro CES, t.j. ke dni 19. dubna 2002, přibližuje následující tabulka:

Poř.č.Oborové označení podsbírkyPočet evid. čísel
01archeologická972
02audiovizuální dokumentace545
03farmacie214
04foto historie1585
05foto současnost1360
06historická4789
07geologická346
08historické zbraně (militária)266
09mapy17
10etnografická2113
11přírodovědná229
12rukopisy13
13řemesla737
14plakáty90
15písemnosti a tisky - souč.226
16staré tisky132
17etnografie současnosti812
18výtvarné umění1477
19uměleckoprůmyslové práce2588
20umělecké řemeslo243
21vexilologie15
22knihy1332


RESTAUROVANÉ SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY NA VÝSTAVĚ
O B N O V E N Á   K R Á S A

Myšlenku Roku kulturního dědictví OSN - 2002 naplňuje dlouhodobá výstava Obnovená krása - restaurované obrazy a plastiky z muzejní sbírky výtvarného umění. Seznamuje totiž návštěvníky s důležitou složkou muzejní činnosti, která slouží k ochraně sbírkových předmětů a jejich trvalému uchování.

"Konzervace, preparace a restaurování není samoúčelnou činností." - napsal nedávno ve Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) dr. Jiří Žalman. "Slouží k tomu, aby byla zachována vypovídací schopnost předmětu - tedy důvod, proč je ve sbírce zařazen a uchováván."

Návštěvníci této výstavy mohou vidět restaurované plastiky ze 14. až 16. století a obrazy z 18. až 20. století.

Zajímavými exponáty jsou zejména restaurované polychromované plastiky sv. Bartoloměje z Vimperka (kolem roku 1380), sv. Mikuláše z Boletic (kolem roku 1500) a sv. Šebestiána z Velislavic (kolem roku 1520). V souboru restaurovaných obrazů jsou zastoupeny jak motivy duchovní (vyobrazení světců od různých autorů, m.j. oltářní obraz sv. Markéty z Horní Plané z první poloviny 18. století) i motivy světské (portréty českokrumlovských měšťanů z poloviny 19. století od Ch.L.Philippota, obrazy Josefa Adama ze Schwarzenberka a Marie Terezie ze Schwarzenberka od neznámého autora z poloviny 18. století, portréty W.Fischera z let 1937 - 1938, několik obrazů Českého Krumlova z druhé poloviny 19. století a další).

Výstava je doplněna ukázkami z restaurátorských zpráv a odkazy na další restaurované sbírkové předměty, umístěné na jiném místě ve stálé muzejní expozici. Patří mezi ně např. antependium z kaple Bolestné Matky Boží na Křížové hoře. Olejomalbu na plátně přisuzuje PhDr. Jan Müller malíři Petru Antonínu Anneisovi, který namaloval Český Krumlov od jihu pod ochranou P. Marie a světců. Obraz je datován do let 1727 - 1728. Dalšími vzácnými památkami v muzejní expozici jsou nedávno restaurované plastiky sv. Barbory a sv. Kateřiny.

V expozici Památníku Adalberta Stiftera jsou dále vystaveny restaurované obrazy z rodinné galerie frymburského měšťanského rodu Greiplů.

Naprostou většinu restaurátorských prací muzeum financovalo ze svého rozpočtu. O to více je třeba ocenit přínos mimořádných příspěvků a darů, které v minulých letech poskytli na záchranu konkrétních plastik a obrazů zejména Ministerstvo kultury ČR v Praze, Město Horní Planá, firma VIDOX s.r.o. - stavební a obchodní společnost v Českém Krumlově a ČEZ a.s. - Vodní elektrárny Štěchovice.

V současné době muzeum připravuje ve spolupráci s Oficiálním informačním systémem (OIS), firmou Q SUN foto (ing. Ladislav Pouzar) a dalšími partnery projekt první českokrumlovské virtuální výstavy Obnovená krása. Premiérové umístění na internetovou adresu www.ckrumlov.cz, www.muzeum.ckrumlov.cz je připravováno v předvečer letošních Slavností pětilisté růže tj. v pátek 21. června 2002.

- pj -


PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ SEZÓNU NOVÉ VÝSTAVY ...
... V ČESKÉM KRUMLOVĚ

* Od začátku června nabídneme návštěvníkům Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově zajímavou výstavu fotografií a artefaktů na téma Austrálie a Tasmánie. Autorem výstavy je českokrumlovský fotograf, cestovatel a člověk "PRORADOST" pan ing. Ladislav Pouzar.

Výstava prozatím nese pracovní název "Klokanoviny". Bude prodejní, doprovázená videoprojekcí dokumentů z dílny autora výstavy a podle zájmu škol a veřejnosti také besedami s tímtéž.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 1. června 2002 ( Den dětí ) ve 14 hodin. Výstava by měla přesáhnout letní sezónu a trvat až do poloviny ledna 2003.

* V polovině června bude zahájena rozsáhlá výstava Eva Davidová / Romano Drom - Cesty Romů.
Jde o fotografickou výstavu vycházející z celoživotní badatelské práce významné osobnosti české etnografie a sociologie PhDr. Evy Davidové,CSc., která mimo jiné pracovala jako etnografka v českokrumlovském muzeu a po roce 1990 se zasloužila o založení Muzea romských kultur v Brně.

Výstava je pořádána ve spolupráci s autorkou a Centrem Emauzy s.r.o. v Praze za finanční podpory Města Český Krumlov. Výstavě bude věnováno celé přízemí muzea. Podle zájmu škol a veřejnosti bude realizován doprovodný program. Výstava potrvá od 15. června do 15. září 2002. Termín vernisáže bude upřesněn.

... V HORNÍ PLANÉ
* Rovněž na sezónu v pobočce muzea - Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané připravujeme novou výstavu.

Vznikla ve spolupráci se školami v Horní Plané a Linci a jmenuje se Zase společnou cestou. České a rakouské děti spojily své síly a představují výsledky loňských výtvarných workshopů. Výstava navazuje na úspěšnou prezentaci tématu "Po stopách Adalberta Stiftera" před deseti lety.

Vernisáž této výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2002 v 11 hodin. Výstava potrvá v podkrovních výstavních prostorech Stifterova památníku do konce října 2002.

* Návštěvníci hornoplánské pobočky se také dočkají na začátku června obnovené premiéry výstavky Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg. Výstavka bude opět instalována pod přístřeškem v atriu, kde bude přístupna do konce října 2002.

Pracovníci muzea, autoři výstav i spolupořadatelé se těší v sezóně 2002 nashledanou !


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění!
Kopírovací služby pro veřejnost neprovádíme!


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.ck-kultura.net

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA
NA INTERNETU

(Zpravodaj Okresního úřadu
v Českém Krumlově)
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0