Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Listopad 2002 - Číslo 11 - Ročník XI.

LISTOPAD V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Děti a město - dětské výtvarné práce inspirované Českým Krumlovem. Ve spolupráci se základními školami Linecká, Plešivec, T. G. Masaryka, Za Nádražím a Zvláštní školou v Kaplické ulici. Výstava potrvá do neděle 24. listopadu 2002.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstava bude zpřístupněna již od 18. září a potrvá do konce listopadu 2002 v chodbě přízemí muzea. Pořádáme ji ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha II z Rožmberka.
Chodba přízemí. Výstava trvá do 31. prosince 2003.

Dlouhodobá výstava KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií. Fotografie ing. Ladislava Pouzara a další zajímavé exponáty. Výstava potrvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do 12. ledna 2003.

Otevírací doba :
úterý - pátek   9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle    13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí

BESEDY PRO VEŘEJNOST

  • Středa 6. listopadu 2002 v 16.00 hodin
    Další beseda k výstavě KLOKANOViny. Ing. Ladislav Pouzar bude hovořit na témata cestování, příroda a její ochrana, národní parky, flóra a fauna Austrálie a Tasmánie. (I.část)

  • Středa 27. listopadu 2002 v 16.00 hodin
    Druhá část besedy k výstavě KLOKANOViny na téma národní parky a další zajímavosti přírody Austrálie a Tasmánie.

Obě besedy se konají ve výstavě v prvním poschodí, vstupné činí 10,- Kč, držitelé průkazek Muzejního kruhu mají vstup volný.

 

LISTOPAD V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Otevírací doba: úterý - sobota 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací dny: neděle a pondělí

Změna programu a termínů vyhrazena!


World Heritage, logo
K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

DĚTI A MĚSTO

* Na jaře letošního roku jsme oslovili českokrumlovské školy s výzvou ke spolupráci na realizaci tematické výstavy dětských výtvarných prací u příležitosti Roku OSN pro kulturní dědictví a 10. výročí zapsání Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Školám jsme předložili několik tématických okruhů, ke kterým se mohou děti výtvarně vyjádřit:

Výtvarné práce mohly být doplněny i literárním zpracováním výše uvedených témat. Výběr prací a zpracování předložených témat bylo ponecháno plně v kompetenci škol. Do projektu se postupně přihlásily všechny základní školy v Českém Krumlově - Linecká, Plešivec, T. G. Masaryka, Za Nádražím a Zvláštní škola v Kaplické ulici.

Výstava byla zahájena ve čtvrtek 26. října. Na programu vernisáže se podílela další českokrumlovská škola. Pásmo dětské poezie a písniček přednesli studenti III. ročníku oboru sociální péče Střední zdravotnické školy na Tavírně.

Z účasti na vernisáži se pro nemoc omluvil Mgr. Michal Beneš,CSc., tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO v Ministerstvu kultury ČR a zástupce v České komisi pro UNESCO. Ve svém mailu napsal: "Na výstavu jsem se moc těšil. Děkuji Vám za krásný nápad a moc děkuji všem těm, kteří s dětmi pracovali...Všechno nejlepší Vám, příznivcům Vašeho muzea i Vašim vystavujícím dětským umělcům přeje Michal Beneš."

Výstava potrvá do neděle 24. listopadu 2002.

- pj -


ROK OSN PRO KULTURNÍ DĚDICTVÍ - 2002
A PŘÍSPĚVKY ČESKOKRUMLOVSKÉHO MUZEA
K JEHO PROGRAMU

* Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo 21. listopadu 2001 rezoluci, kterou vyhlásilo rok 2002 Rokem Spojených národů pro kulturní dědictví.

Zároveň OSN vyzvala UNESCO, aby na sebe vzalo roli vůdčí instituce pro tento rok, v němž se mimo jiné připomene třicáté výročí přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (1972).

Kulturní dědictví má různé formy, jak hmotné (stavební památky, krajinný ráz, movité předměty), tak nehmotné (jazyky, know-how, scénická a interpretační umění, hudba atd.). Kulturní dědictví má nedocenitelný význam pro kulturní různorodost a rozmanitost. Všechny národy čerpají vědomí identity a soudržnosti ze svého kulturního dědictví, jehož historický vývoj je zároveň poznamenán mnoha různými vlivy.

Mezinárodní rok Spojených národů pro kulturní dědictví poskytuje příležitost k tomu, aby veřejnost, státní správa a samospráva, soukromý sektor, celá občanská společnost lépe rozuměli tomu, že kulturní dědictví je zároveň nástrojem k podpoře porozumění i faktorem ovlivňujícím společenský a ekonomický rozvoj.

Mezi cíle Roku OSN pro kulturní dědictví patří podpora výchovy a vnímavosti veřejnosti ke kulturnímu dědictví.

Naše muzeum v tomto roce připravilo za tím účelem dva výstavní programy. Prvním je dlouhodobá výstava Obnovená krása, ve které představujeme výběr nedávno restaurovaných obrazů a plastik ze sbírky výtvarného umění.

Druhým je krátkodobá výstava Děti a město, na které chceme představit výtvarné zpodobení dětského vidění města Českého Krumlova. Jsme rádi, že se pro tuto myšlenku podařilo získat pedagogy všech českokrumlovských základních škol.

P. Jelínek

(S použitím článku M. Beneše Rok OSN pro kulturní dědictví, Věstník AMG 3/2002, s. 4-6, www.cz-museums.cz)


PRVNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ NOC OTEVŘENÝCH MUZEÍ
A GALERIÍ SE VYDAŘILA

* Noční prohlídky naší muzejní expozice a výstav se 28. září zúčastnilo 388 zájemců. Tato návštěvnost předčila všechna očekávání. Měli jsme radost jak ze skladby návštěvníků (naprostá většina z nich byli místní obyvatelé), tak z celkové atmosféry večera. Odborní pracovníci muzea odpovídali na řadu dotazů, návštěvníci byli až do pozdních nočních hodin velmi slušní a zvídaví. O příjemnou pohodu se v sále muzea postaralo Krumlovské kytarové duo.

Z celkového hodnocení prvního ročníku Svatováclavských slavností je zřejmé, že podobné zkušenosti získali i další partneři: Egon Schiele Art Centrum, Václavské sklepy, Máselnice, Dům fotografie, Muzeum marionet, Městská galerie, Krumlovský mlýn a další.

Nezbývá, než se připravovat i těšit na Svatováclavskou muzejní noc v roce 2003.

- pj -


PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
JANA PEŠKOVÁ / AKVARELY A KRESBY

* V neděli 1. prosince 2002 v 11.00 hodin bude zahájena výstava kreseb a akvarelů českokrumlovské autorky Jany Peškové. Výstava potrvá do 12. ledna 2002.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo
s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea v měsících říjnu a listopadu 2002
se mohou obracet na pokladníky muzea.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění!
Kopírovací služby pro veřejnost neprovádíme!


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz


Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
www.lipensko.cz/hplana

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA
MUZEA NA INTERNETU

(Zpravodaj Okresního úřadu
v Českém Krumlově)
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0