Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Prosinec 2002 - Číslo 12 - Ročník XI.

PROSINEC V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Jana Pešková / Akvarely a kresby. Vernisáž se koná 1. prosince 2002 v 11.00 hodin ve výstavních sálech muzea. Výstava potrvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha II z Rožmberka.
Chodba přízemí. Výstava trvá do 31. prosince 2003.

Dlouhodobá výstava KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií. Fotografie ing. Ladislava Pouzara a další zajímavé exponáty. Výstava potrvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do 12. ledna 2003.

Otevírací doba :
úterý - pátek   9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle    13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí
Změny otevírací doby:
25. a 26. prosince - Svátky vánoční - otevřeno 13.00 - 16.00 hodin
31. prosince - Silvestr - otevřeno 09.00 - 14.00 hodin

BESEDA PRO VEŘEJNOST

Středa 11. prosince 2002 v 16.00 hodin
Poslední beseda k výstavě KLOKANOViny. Ing. Ladislav Pouzar připravil pro návštěvníky zajímavosti o životě v australských městech, o architektuře, dopravě, bezpečnosti, kriminalitě, kultuře a sportu.
Vstupné 10,- Kč, držitelé průkazek Muzejního kruhu mají vstup volný.

 

PROSINEC V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Otevírací doba: (do 14. prosince 2002)
úterý - sobota 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací dny: neděle a pondělí
Od 15. prosince 2002 do konce února 2003 je pobočka pro veřejnost uzavřena.

Změna programu a termínů vyhrazena!


30 LET ÚMLUVY O OCHRANĚ SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
10 LET OD ZÁPISU ČESKÉHO KRUMLOVA DO SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (dále jen Úmluva) byla přijata generální konferencí UNESCO v Paříži dne 16. listopadu 1972.

Bývalé Československo k ní přistoupilo jako 116. stát v pořadí (!) až 16. srpna 1990. Měli jsme tehdy ostudnou pověst jedné ze tří zemí v Evropě, které celých osmnáct let oficiálně ignorovaly veškeré mezinárodní konvence z oblasti ochrany přírody, životního prostředí a špičkových kulturních památek. Kromě nás to tehdy ještě byla Albánie a Rumunsko.

Rok 1990 však znamenal rychlý průlom, které se zdařil zejména díky odborné připravenosti našich památkářů a ochránců přírody a díky diplomatické aktivitě porevolučního ministerstva zahraničních věcí.

Ratifikace Úmluvy otevřela cestu k postupnému jednání o zápisu našich předních památek a přírodních zvláštností do Seznamu světového dědictví (dále jen Seznam).

Do Seznamu jsou zapisována výběrově a na základě předem daných kritérií vlastnictví patřící ke kulturnímu či přírodnímu dědictví podle návrhů států na jejichž území se toto vlastnictví nachází.

Není pochyb o tom, že Seznam je prestižní a již sám fakt zapsání vlastnictví do něj přináší možnost zhodnocení i z hlediska cestovního ruchu. Tuto příležitost je však třeba využívat inteligentně a vkusně podle zásady „Všeho s mírou!". Úmluva totiž v článku 11 odst. 4 specifikuje jako závažné a zvláštní nebezpečí projekty rychlého urbanistického či turistického rozvoje a rozsáhlé veřejné či soukromé projekty, které ve svém důsledku vedou ke zcizení hodnot kulturního a přírodního dědictví.

Před deseti lety byly do Seznamu zapsány první lokality z našeho území.

K rozhodnutí došlo 14. prosince 1992 v severoamerickém městě Santa Fé.

Od té doby obsahuje Seznam tato česká a moravská vlastnictví :

Při desátém výročí zapsání Českého Krumlova do Seznamu je vhodné připomenout nehmotný - duchovní přínos tohoto faktu pro nás, občany města.

Na Seznamu jsme v dobré společnosti, chceme-li na dobré adrese.

Aktuální stav Seznamu uvádí 730 položek, z toho 563 památkových, 144 přírodních a 23 smíšených lokalit ve 125 státech světa. (www.mfa.cz).

Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) je s námi počítáno jako s lidmi, kteří znají hodnotu svého města a chtějí o ně pečovat s vědomím, že je součástí dědictví, které je nutno předat budoucím generacím.

To je ta nejvýznamnější a konkrétní výhoda, kterou pro nás, občany České Krumlova, přináší zapsání města do Seznamu Světového dědictví.

P. Jelínek


PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY I DALŠÍ ZÁJEMCE

Pro předvánoční čas nabízíme prohlídku vánočně vyzdobené národopisné expozice a besedu České vánoce.
Akce je vhodná pro mladší i starší děti, doba konání je 45 minut.
Zájemci se mohou objednávat u Mgr. Martina Jakaba, tel. č. 380 711 674, linka č. 24.
Vstupné činí 10,- Kč, držitelé průkazek Muzejního kruhu mají slevu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


PROSINCOVÉ KONCERTY V MUZEU

Občanské Sdružení FIDELIO Praha pořádá v sálu muzea tři adventní a jeden silvestrovský koncert. Předvánoční programy představují výbor z českého a mezinárodního repertoáru vánočních skladeb, v němž nechybějí skladby A. Corelliho, A. V. Michny z Otradovic, J. S. Bacha, J. J. Ryby, G. F. Händela, Ch. Gounoda, W. A. Mozarta ani lidové koledy z Čech, Moravy, Francie, Irska, Itálie a Portugalska.

Koncerty se konají v sobotu 7., 14. a 21. prosince vždy od 17.00 hodin.
Silvestrovský koncert se uskuteční v úterý 31. prosince od 16.00 hodin.
Programy koncertů uvede obč. sdružení FIDELIO na plakátech.
Předprodej vstupenek je mj. v pokladně muzea.


INFORMACE MUZEJNÍHO KRUHU

  • K 30. listopadu 2002 jsou v platnosti průkazky Muzejního kruhu vydané v průběhu roku 2002 od č. 01/02 do č. 25/02.

  • V měsíci prosinci 2002 končí platnost průkazek vydaných v roce 2001 č. 27/01 (platí do 2.12.2002), č. 28/01 (platí do 10.12.2002) a č. 29/01 (platí do 15.12.2002).

  • V lednu 2003 končí platnost průkazek Muzejního kruhu vydaných v roce 2001 č. 31/01 až 35/01 (platí do 9.1.2003) a č. 36/01 (platí do 22.1.2003).

Prosíme držitele průkazek, aby si zkontrolovali dobu platnosti a pokud chtějí využívat výhody Muzejního kruhu i nadále, aby se včas přihlásili na další období.

Od 1. ledna 2003 bude platit nový ceník a přestože se základní příspěvek Muzejního kruhu bude zvyšovat, držení průkazek na slevy se určitě vyplatí.

Všem příznivcům a podporovatelům děkujeme za jejich zájem.


UPOZORNĚNÍ

* V roce 2003 budou technické přestávky v provozu muzea a pobočky následovně :

Expozice a výstavy v muzeu, Horní 152 budou uzavřeny ve dnech 13. ledna až 28. března 2003.

Expozice Památníku A. Stiftera v Horní Plané bude uzavřena v měsících leden a únor a od 13. do 31. prosince 2003.
 

PŘIPRAVUJEME

V lednovém vydání muzejního bulletinu M-Měsíčník vyjde celoroční programová příloha na rok 2003.
V obsahu bude program výstav, otevírací doba, informace Muzejního kruhu včetně přihlášky, ceník vstupného a přehled slev.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo
s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea
se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění!
Kopírovací služby pro veřejnost neprovádíme!


VŠEM PŘÍZNIVCŮM, PODPOROVATELŮM,
NÁVŠTĚVNÍKŮM, BADATELŮM
A SPOLUPRACOVNÍKŮM
PŘEJEME KLIDNÉ A KRÁSNÉ
SVÁTKY VÁNOČNÍ.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.ck-kultura.net
www.seznam.ckrumlov.cz


Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
www.lipensko.cz/hplana

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA
MUZEA NA INTERNETU

(Zpravodaj Okresního úřadu
v Českém Krumlově)
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0