Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - listopad 2001 - Číslo 11 - Ročník X.

LISTOPAD V MUZEU

  Otisk perníkářské formy ve tvaru šlechtického páru, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Mimořádná krátkodobá výstava Heraldické symboly Jihočeského kraje. Návrhy a výsledky soutěže na vytvoření znaku a praporu Jihočeského kraje. Vítězný návrh zpracoval českokrumlovský výtvarník ak. mal. Tomáš Baran. Pořádáme ve spolupráci s Jihočeským krajem a JčM v Českých Budějovicích.
Malý výstavní sál muzea v přízemí - vstup na tuto výstavu je zdarma.
Výstava se uskuteční ve druhé polovině listopadu.

Krátkodobá výstava Arteterapie - práce pacientů Psychiatrické léčebny Červený dvůr u Chvalšin. Výstava potrvá do 16. listopadu.
V úterý 6. listopadu v 18.00 hodin se v rámci výstavy bude konat beseda pro veřejnost.

Dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici.

Výstavka Stavební a historický vývoj objektu muzea - Projekt 10 století architektury. Miniexpozice připomíná proměny části Horní ulice, kde na místě původních šesti gotických měšťanských domů vznikal právě před 350 lety barokní objekt jezuitského semináře, dnešního muzea. Výstavka končí 11. listopadu.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Repríza výstavy Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Výstava je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005. Chodba v přízemí muzea od 15. listopadu.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 16.00, sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!
Zavírací den :Pondělí

LISTOPAD V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Otevírací doba :
úterý - sobota 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací dny : neděle a pondělí


K REPRÍZE VÝSTAVY
VÍTKŮV HRÁDEK - SYMBOL VZÁJEMNOSTI

 Vítkův Hrádek, pohled na obytnou věž
* Před dvěma roky byla v malé výstavní místnosti Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané zpřístupněna výstava, zaměřená na historii, současnost a zejména budoucnost hradní zříceniny na pravém břehu Lipenského přehradního jezera - Vítkova Hrádku.

Vítkův Hrádek byl založen kolem r. 1250 jako strážní hrad. Svůj význam ztratil po třicetileté válce. Koncem 19. století byla prováděna konzervace zdiva a v hradní věži bylo postaveno dřevěné schodiště a vyhlídková plošina. Poslední záchranné práce se zde uskutečnily v r. 1934 a od té doby se stav hradní zříceniny pouze zhoršoval.

V roce 1998 bylo založeno Občanské sdružení Vítkův Hrádek, které získalo Vítkův Hrádek do pronájmu a ujalo se jejího stavebního zajištění a kulturní obnovy v duchu mezinárodní kulturní komunikace uprostřed Euroregionu Šumava - Bavorský les - Mühlviertel.

Výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti slouží propagaci této myšlenky a snaží se zároveň přizvat zájemce z řad návštěvníků k podpoře a spolupráci. Pro rozšíření okruhu návštěvníků je přenesena na zimní měsíce z Horní Plané do Českého Krumlova a na jaře se zase vrátí do Stifterova rodného domku.


POZVÁNKA NA BESEDU DROGOVÁ ZÁVISLOST A MÝTY

  Zámek Červený Dvůr, podzimní nálada, foto: Libor Sváček
V úterý 6. listopadu v 18 hodin se v muzeu uskuteční beseda pro veřejnost s MUDr. J. Dvořáčkem, primářem Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, na téma Drogová závislost a mýty. Besedovat je možno o kterémkoli tématu, týkajícím se drogové problematiky a závislosti.

V poslední době je téma drog a drogové závislosti značně politizovaným tématem, informace o drogách jsou různě účelově podbarvovány a v důsledku toho je velmi komplikované se v některých otázkách přesněji orientovat. Co to je závislost? Může ohrozit každého? Je to nemoc? Je to amorální? Lze závislost vyléčit? Jaký smysl mají protidrogové programy? Má cenu závislé lidi léčit? Jsou některé drogy bezpečné? Jak velký máme problém s drogou? Jak funguje Červený Dvůr? Potřebujeme Červený Dvůr? O podobných i úplně jiných otázkách si můžeme popovídat na besedě pořádané v rámci výstavy červenodvorské arteterapie při příležitosti Týdnů pro duševní zdraví a 35 let existence Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Beseda je určena pro nejširší veřejnost, pro všechny, kteří se o problematiku drogových závislostí zajímají.

Prim. MUDr. J. Dvořáček

 Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově
a Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

pořádají pro veřejnost besedu s MUDr. Jiřím Dvořáčkem
na téma
 
 DROGOVÁ ZÁVISLOST A MÝTY 
 Beseda se koná v úterý 6. listopadu 2001 v 18 hodin
v sále muzea, Horní 152
***
Možnost prohlídky výstavy
Arterapie Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře
***
Srdečně Vás zvou pořadatelé - vstup volný
 


ZE SBORNÍKU ARCHAEOLOGIA HISTORICA

  Prubířská pícka přepalovače stříbra ze 16. století, archeologický nález z Radniční č. p. 27, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
* Bývalý archeolog českokrumlovského muzea Mgr. Michal Ernée přednesl na loňské konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenska příspěvek, který vyšel ve sborníku Archaeologia historica č.26/01 pod titulem Pícka Sebalda Matighofera (Pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra). Příspěvek je věnován unikátní keramické přenosné pícce, nalezené při archeologickém průzkumu v domě čp. 27 v českokrumlovské Radniční ulici.

Pícka je po rekonstrukci vystavena ve stálé expozici muzea. Sborník je v OVM k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.


Z ARCHEOLOGICKÝCH ROZHLEDŮ

Letošní druhý sešit časopisu Archeologické rozhledy přináší zajímavý příspěvek archeologa Michala Ernée (dříve OVM Č. Krumlov, dnes Archaia Praha) a historika Aleše Stejskala (SOA Třeboň, pobočka Č. Krumlov) nazvaný Kouty na Českokrumlovsku. - Běžný či výjimečný model vrcholně a pozdně středověkého osídlení?

Autoři se zabývají oblastí ležící asi 8 km severovýchodně od Českého Krumlova na pravém břehu Vltavy mezi Zlatou Korunou a Kamenným Újezdem. Na území o rozloze cca 16 km2 se nachází sedm menších vsí a v nich nejméně deset dvorů pozdně středověkého původu.

Článek shrnuje a vyhodnocuje první dílčí poznatky získané na základě konfrontace výsledků archeologického bádání, zahájeného v roce 1997, s archivními prameny. Text, rozdělený do čtyř oddílů (Proč právě "Kouty"?, Středověké Kouty očima archeologa., Pohled z druhé strany - Kouty v písemných pramenech., Závěr.) je doplněn řadou vyobrazení, tabulek, mapek a grafů, dále přehledem literatury a německým resumé.

Časopis je v muzeu k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.

Archeologické rozhledy rozšiřuje a předplatné přijímá DUPRESS, Podolská 10, 147 00 Praha 4, telefon č. 02 / 414 333 96.


ÚSPĚŠNÉ SETKÁNÍ MUZEJNÍCH KNIHOVNÍKŮ

* Ve dnech 2. až 4. října 2001 se v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově konal celostátní seminář pracovníků knihoven muzeí a galerií ČR.

Odborný program byl rozdělen na problematiku legislativy (nový zákon o knihovnách, autorský zákon, zákon o muzejních sbírkách) a na problematiku péče o historické knižní fondy. V této části referovali mj. dr. Aleš Stejskal (SOA Třeboň, pob. Č. Krumlov) na téma Rožmberská knihovna, dr. Jitka Radimská (JČU Č. Budějovice) s tématem Francouzské tisky v zámecké knihovně, Mgr. Jindřich Špinar (SVK Č. Budějovice) na téma Zlatokorunské knižní fondy a Mgr. Ivan Slavík (OVM Č. Krumlov) na téma Stifteriana ve fondu českokrumlovského muzea. K tomuto tématu byla též připravena malá výstavka přímo v jednacím sále.

Kromě programu v muzeu účastníci semináře navštívili Evropské informační centrum Jihočeské univerzity v Českém Krumlově a Státní hrad a zámek Český Krumlov, zejména zdejší zámeckou knihovnu.

Třídenního setkání se zúčastnilo devadesát knihovníků muzeí a galerií z celé České republiky, kteří byli spokojeni jak s odbornou náplní semináře, tak s organizačním zajištěním setkání.

Seminář z pověření knihovnické komise AMG organizovalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, konkrétně vedoucí jeho knihovny Mgr. Helena Kopáčová se svými spolupracovnicemi, za pomoci českokrumlovských muzejníků, zejména knihovníka Mgr. Ivana Slavíka.


K VÝSTAVĚ
HERALDICKÉ SYMBOLY JIHOČESKÉHO KRAJE

* Ve druhé polovině listopadu bude v malém výstavním sálu v přízemí muzea instalována mimořádná výstava, kterou připravilo Jihočeské muzeum ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Návštěvníkům budou představeny návrhy znaku a praporu Jihočeského kraje z jednotlivých kol soutěže, kterou vyhlásila Rada Jihočeského kraje a v níž obdržel 1. místo návrh akademického malíře Tomáše Barana z Českého Krumlova.

Znak kraje bude tvořen v prvním poli historickým českým zemským znakem. Druhé pole je polcené stříbrně-modré s červeně-zlatě polcenou růží, vyjadřující sepětí moravské části dnešního kraje s jihem Čech a současně připomínající dvě mimořádně významné větve Vítkovců - Rožmberky a pány z Hradce. Třetí pole je zelené se zlatým a stříbrným kůlem, symboly Zlaté stezky a toku Vltavy. Zelená barva symbolizuje tradiční obraz jižních Čech jako kraje s mimořádnými přírodními hodnotami (Šumava). Ve čtvrtém poli je umístěn odvozený znak krajského města Českých Budějovic.

Garantem výstavy je Mgr. Juraj Thoma, který v úvodní části průvodce výstavou uvádí: "Řada z 27 soutěžních autorů přihlásila víc než jeden návrh, mnohdy ještě v několika variantách. Není možné vystavit je všechny, proto u takovýchto soutěžících prezentujeme jimi preferovaný návrh anebo jsme se pokusili vybrat návrh, který je v několika desítkách posuzovaných variant něčím mimořádně originální.

Pro uspořádání výstavy jsme zvolili prezentaci jednotlivých autorů podle jejich postupu v kolech soutěže. V prvním kole byly vyřazeny návrhy, které nějakým způsobem nerespektovaly zadání soutěže. Ve druhém kole návrhy, u kterých porota vyslovila pochybnost nebo nesouhlas s pojetím a ve třetím kole porota vybírala ze sedmi finalistů návrhy na 1. až 3. místě.

Textový popis návrhů vychází z odůvodnění vypracovaných pro jednotlivé návrhy jejich autory a jsou do něj zahrnuty pouze redakční, nikoliv obsahové a terminologické korektury.

Součástí výstavy je rovněž výběrová expozice dětských návrhů, které vznikly na základě laické soutěže vyhlášené krajem ve spolupráci se sdělovacími prostředky."

Výstava byla premiérově uvedena v říjnu v Jihočeském muzeu a od 5. do 16. listopadu v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Přesný termín konání výstavy v OVM v Českém Krumlově sdělíme na plakátech, pozvánkách a v tisku.

Mgr. Petr Jelínek


Perníkářská forma ve tvaru hvězdy s Pannou Marií a Ježíškem, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MUZEU
********************************************************

PŘIPARAVUJEME VÝSTAVY

Českokrumlovští výtvarníci - Na konci roku 01
Vernisáž výstavy z tvorby mladýdch českokrumlovských výtvarných umělců se koná v sobotu 24. listopadu v 17 hodin.

Od adventu do Tří králů
Národopisné kalendarium - Ukázky betlémů a zvykloslovných předmětů.
Zahájení ve čtvrtek 6. prosince
*****
PŘIPRAVUJEME TRADIČNÍ KONCERT

Vánoční zpívání
dětských pěveckých sborů pod vedením Lukáše Holce

Sál muzea, v pátek 21. prosince v 18 hodin.
*****
NABÍDKA MUZEJNÍ POKLADNY

Vánoční a novoroční pohlednice - Mikulášské vystřihovánky - Puzzle Čertík
Třebíčský vystřihovací betlém - Meditativní obrázky
*****
Těšíme se na Vaši návštěvu.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese:
www.muzeum.ckrumlov.cz

Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
http://hplana.lipensko.cz

 

Výroční zpráva muzea za rok 2000
ve Zpravodaji Okresního úřadu
Č. Krumlov - duben 2001
na adrese:
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0