Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2004   1 2

Měsíčník Regionálního muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Únor 2004 - Číslo 02 - Ročník XIII.

ÚNOR V MUZEU

03. - 22. února

Mimořádná výstava pro děti i dospělé Neznámá malá Afrika - Terarijní zvířata z rovníkové Afriky

Premiéra putovní výstavy Zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Výstava názorně dokládá, že Afrika nejsou jen sloni, žirafy a lvi, ale také plazi, obojživelníci a bezobratlí živočichové.

Vytápěná, osvětlená a řádně zabezpečená terária budou obsahovat na 15 druhů plazů, několik druhů obojživelníků a asi 15 druhů bezobratlých. Součástí výstavy jsou dále vitríny s preparovaným hmyzem, texty, mapky, ilustrace - pérovky a fotografie zvířat, krajiny a biotopů. Výstava je doplněna obrazy zvířat a rostlin od několika známých i méně známých autorů, kteří spolupracují se ZOO Ohrada.
Vernisáž výstavy se koná v úterý 3. února 2004 v 16. 00 hodin.
Výstava bude otevřena denně, tj. mimořádně bez volného pondělí!

Otevírací doba:
pondělí - pátek 09.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!
Výstava potrvá do 22. února 2004.

Partner a spolupořadatel výstavy:

Zoologická zahrada Ohrada, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel. č. +420 387 002 211
fax č. +420 387 965 445
E-mail: info@zoo-ohrada.cz
www.zoo-ohrada.cz

Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou, logo

28. - 29. února

Poslední únorový víkend přestupného roku 2004 bude zpřístupněna stálá expozice, dlouhodobé výstavy Oživlá krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea a Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení.

Zároveň bude otevřena nová krátkodobá výstava ->POZOR ! VYSÍLÁNÍ<- Přehlídka výtvarníků a dokumentace činnosti kulturního centra Stadtwerkstatt Linz (Rakousko).

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 28. února 2004 ve 14.00 hodin ve výstavních prostorách muzea.
Výstava potrvá do 28. března 2004.
Otevírací doba 28. a 29. února 2004: 13.00 - 16.00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nepřehlédněte upozornění:
V době od 1. do 27. února jsou expozice a dlouhodobé výstavy z technických důvodů uzavřeny!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


SLUŽBY MUZEA

Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674:
Archeologie - Mgr. Petra Effenberková
Historie, spolupráce se školami, audiovizuální dokumentace - Mgr. Martin Jakab
Nejnovější dějiny - Mgr. Petr Jelínek
Národopis, řemesla, fotodokumentace města - Hana Pavlíková, Mgr.Alice Glaserová
Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie - Mgr. Ivan Slavík
Pro zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů platí badatelský řád, který se vztahuje i na knihovní fond muzea.

Zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů
k badatelským a studijním účelům je bezplatné.

Návazné služby - vypracování nebo využití již zpracovaného odborného posudku,
expertizy nebo rešerše, pořízení kopií, souhlas s reprodukcí a podobně - jsou účtovány
podle aktuálního ceníku muzea. Platby se provádějí vždy bezodkladně v hotovosti.


Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů

dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Služby archeologického pracoviště jsou poskytovány v souladu se zákonem
o památkové péči. Placené služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku muzea.


Muzejní knihovna
umožňuje pouze prezenční studium.
Služby zajišťuje knihovník - Mgr. Ivan Slavík

***
Další služby jsou poskytovány po předchozí domluvě na tel. č. 380 738 473:
Detašovaná badatelna s příruční knihovnou
v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané
poskytuje dílčí služby zájemcům o život a dílo A. Stiftera v návaznosti na
obsah stálé memoriální expozice.
Služby zajišťuje kustodka pobočky - Lenka Hůlková

***
Zájemci o pronájem sálu muzea
se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. č. 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


Kopírovací služby poskytujeme pouze badatelům
a pro veřejnost je neprovádíme!


OPRAVA ÚDAJE O TECHNICKÉ PŘESTÁVCE
V HORNOPLÁNSKÉ POBOČCE

V programové příloze na rok 2004 (M-Měsíčník č. 1) byla chybně uvedena doba trvání technické přestávky v pobočce muzea - Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané od 01.01.2004 do 28.02.2004.

Správně mělo být uvedeno, že technická přestávka v pobočce muzea trvá až do 31.března 2004 !

Za chybu se omlouváme


PŘIHLÁŠKA DO MUZEJNÍHO KRUHU
JE NA INTERNETU

V lednu uskutečnil správce OIS (Oficiálního informačního systému www.ckrumlov.cz) pravidelnou aktualizaci muzejních stránek www.muzeum.ckrumlov.cz.

Poprvé zde byl mj. umístěn formulář přihlášky Muzejního kruhu Regionálního muzea v Č. Krumlově. Zájemci jej mohou stáhnout ve formátu .doc a po vyplnění poslat elektronickou poštou na některou z následujících adres: muzeumck@quick.cz, muzeumckrumlov@tiscali.cz nebo jelinekmuzeumck@seznam.cz .


Z KONCEPCE MUZEA

Regionální muzeum v Českém Krumlově je v první řadě odborná instituce dle současných definic muzea:
"Muzeum získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto přírodniny a lidské výtvory získávány a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely". (§ 10, odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb.)

"Muzeum je nezisková stálá instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, která získává, konzervuje, zkoumá, komunikuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí pro účely studia, vzdělávání a potěšení".

(Definice ICOM - Mezinárodního výboru muzeí při UNESCO)
Ve druhé řadě je v duchu těchto definic nutno nahlížet na muzeum jako na veřejný prostor, užívaný za účelem "studia, vzdělávání a potěšení" lidmi s různým intelektuálním potenciálem, různého věku, různého stupně vzdělání, z různých sociálních vrstev.

Tento komunitní prostor by měl být podobně jako u dalších veřejných institucí (např. knihoven), naprosto jednoznačně protipólem proti současnému trendu oddělování, vzdalování se, čili trendu segregace. Tento veřejný prostor by neměl být bariérový v žádném slova smyslu, ať je to z hlediska handicapovaných lidí (nepohyblivých, se sníženou hybností, slepých atd.), tak z hlediska jazykových bariér a dalších překážek komunikace.

Koncepce Regionálního muzea v Českém Krumlově se tedy dělí na dvě části:
1. Koncepce sbírkotvorné činnosti a péče o sbírky muzea
2. Koncepce muzea jako veřejného prostoru.
Zatímco první část koncepčního materiálu zasahuje z dnešního hlediska nevídané plánovací období do roku 2013 (v tomto roce bude končit první desetiletí řádné inventarizace sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb. a navazujících předpisů), druhá část koncepce je orientována na dobu do roku 2008. A protože se přímo týká veřejnosti, věnujeme v tomto čísle muzejního bulletinu pozornost právě jí.

Do roku 2008 by muzeum mělo pokročit v odstraňování bariér všeho druhu, zejména:

V koncepci našeho muzea se dále mimo jiné počítá s postupným zvyšováním návštěvnického komfortu. Například: pokud se podaří vystěhovat dosavadní dočasné skladovací prostory v chodbách přízemí a prvního patra muzejní budovy, nabízí se možnost vytvořit klidové odpočivné a studijní zóny s možností drobného občerstvení, videoprojekce, použití počítače s aktuální verzí informačního systému a dalších služeb pro širší veřejnost i badatele.

Podobně chceme zvyšovat návštěvnický komfort v pobočce - vybavení "minibadatelny" technikou i programy včetně doplňování příruční knihovny.

O dalších částech Koncepce RM v Českém Krumlově budeme informovat v příštím čísle M-Měsíčníku.

Mgr. Petr Jelínek


VÝSTAVA
"POZOR ! VYSÍLÁNÍ" STADTWERKSTATT LINZ

Zajímavý pohled do současných kulturních aktivit hornorakouského města Lince přináší v rámci probíhající kulturní výměny prezentace sdružení "Stadtwerkstatt" ("Městská dílna"), působící od roku 1979 v linecké čtvrti Urfahr. Nenápadný dům ve zbytku staré zástavby na dunajském břehu nedaleko hlavního mostu (Niebelungenbrücke), v jehož blízkosti sídlí moderní Ars-Elektronica-Centrum a od něhož je přes řeku na dohled Umělecká univerzita, nově zbudovaný pavilon umění Lentos a kulturní dům Brucknerhaus, je zázemím nezávislé umělecké a kulturní iniciativy, která se již 25 let snaží vyjadřovat tvůrčím a kritickým způsobem svůj pohled na podmínky i rozvoj kulturního a uměleckého života a zázemí ve městě. Jeho členové a spolupracovníci účinně působí v oblasti otevírání a vyplňování "nových svobodných prostor" a vytvářejí alternativu při procesu vlastního formulování a kreativního spolurozhodování.

Stadtwerkstatt Linz se stal respektovaným komunikačním uzlem lokální a regionální umělecké scény a významnou měrou se zejména v poslední době podílí na demokratizaci v oblasti nových médií - je sídlem rádia FRO, od 6. září 1998 odtud vysílá nezávislé Linecké městské rádio a v rámci internetové adresy www.servus.at nabízí a poskytuje veškeré služby místním i okolním kulturním subjektům. Nedílnou součástí činnosti je vytváření vlastních uměleckých projektů, v nichž dochází k prolínání starých a nových uměleckých prostředků, reálného i virtuálního prostoru vždy za aktivní účasti spoluobčanů.

Prezentace v Regionálním muzeu v Českém Krumlově by měla být motivací k setkání nejen umělců, ale i občanů, ke kulturní výměně a komunikaci bez bariér, odrážející mimo jiné i fakt časově blízkého propojení našich zemí a regionů v celku Evropské unie a skutečnost vyšší mobility, sbližování a odbourávání hranic.

Dominantu výstavy s pracovním názvem "Pozor! Vysílání." tvoří umělecká instalace výtvarníků Olivie Schützové, Dagmar Schinkové, Petera Hauenschilda a Georga Rittera, součástí dokumentace bude audio i videoprojekce propojená s prostorem pro setkávání návštěvníků. Zároveň je plánováno zřízení experimentálního nahrávacího studia, z něhož budou po dobu trvání výstavy denně radiotelegrafickou cestou přenášeny živé vstupy do vysílače Freistadt, z něhož mohou i posluchači v jižních Čechách na frekvenci 107,1 díky vlnovému přesahu získávat další kulturní podněty a zajímavé informace.

Věříme, že tento projekt zaujme svým nekonformním obsahem i osobitou formou širší kulturní a návštěvnickou veřejnost.

Výstava potrvá od 28. února do 28. března 2004 ve výstavních prostorách Regionálního muzea v Českém Krumlově. Vernisáž se koná v sobotu, dne 28. února 2004 ve 14 hodin, k výstavě promluví Univ. Prof. Bruns Karin z oboru teorie médií na Umělecké univerzitě v Linci.

Mgr. Ivan Slavík


ČESKOKRUMLOVŠTÍ ARCHIVÁŘI A MUZEJNÍCI
PŘIPRAVUJÍ VÝSTAVU VODNÍ DÍLA
NA ČESKOKRUMLOVSKU

Výstavní prostory Státního okresního archivu v Českém Krumlově (SOkA) na Plešivci budou na sklonku roku 2004 patřit další zajímavé výstavě. Na její přípravě začali pracovat odborní pracovníci SOkA, pobočky Státního oblastního archivu Třeboň (SOA) a našeho muzea.

Vodní elektrárna Lipno, hráz Lipenské přehrady, pohled od rozvodny R 110 kV, foto Lubor Mrázek

Výstava bude mít následující členění:
Rybníky a rybníkářství na Českokrumlovsku / Vorařství a plavení dřeva / Mlýny / Pily / Hamry / Přehrady a vodní elektrárny .
Úlohu doprovodné publikace k výstavě tentokrát převezme část obsahu Sborníku SOkA, v němž bude publikován Soupis exponátů a odborné příspěvky autorů výstavy.

Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto

Předpokládaný termín vernisáže je pátek 22. října a doba trvání do poloviny prosince 2004. Pořadatelé výstavy se obracejí na veřejnost s prosbou o zapůjčení, případně darování či prodej dokumentů z rodinných alb, archivů či pozůstalostí, tématicky odpovídajících náplni výstavy. Jedná se například o fotografie, pohlednice nebo jiné obrazové doklady včetně uměleckých prací, listiny (např. koncesní listiny voroplavby - "vrátenské patenty", výuční listy - hamerníci, mlynáři), korespondenci i trojrozměrné předměty.

Vyšší Brod, zdroj: Čechy - Vltava, Fr. Ad. Šubert, 2000, ISBN - 80 - 86177 - 13 - 0

Reprodukované snímky: sbírka muzea a OIS - www.ckrumlov.cz


KONTAKT

Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
www.lipensko.cz/hplana

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz
www.ceskakultura.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0