Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Červenec a srpen 2002 - Dvojčíslo 7 a 8 - Ročník XI.

MUZEUM JE V LÉTĚ
(OD 1. 7. DO 31. 8.)
OTEVŘENO DENNĚ
OD 10.00 DO 18.00
HODIN
* * * * *
POSLEDNÍ PROHLÍDKY
ZAČÍNAJÍ V 17.15 HODIN

ČERVENEC A SRPEN V MUZEU

EXPOZICE A VÝSTAVY

Portrét Viléma z Rožmberka, Český Krumlov, kolem roku 1600 olejomalba na plátně
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová dlouhodobá výstava KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií. Fotografie ing. Ladislava Pouzara a další zajímavé exponáty. Výstava potrvá do poloviny ledna 2003.

Sezónní výstava Eva Davidová - Fotografie / Cesty Romů - Romano Drom. Výstavu spolupořádá Centrum Emauzy s. s r. o. Praha s podporou Města Český Krumlov. Výstava potrvá do 15. září 2002.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do konce Roku kulturního dědictví OSN 2002.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do konce roku 2002.

Otevírací doba :
denně 10.00 - 18.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 17.15 hodin.

ČERVENEC A SRPEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Nová sezónní výstava Znovu společnou cestou. Spolupořadateli výstavy jsou Základní škola v Horní Plané a Übunghauptschule der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz. Výstava představuje práce dětí z výtvarných workshopů. Výstava potrvá do 31. října 2002.

Obnovená premiéra výstavky Most mezi lidmi / Brücke zwischen Menschen - Zvonková / Glöckelberg. Proměny místa, odsouzeného před rokem 1989 k zániku. Výstavka potrvá do 31. října 2002

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Historie, současnost a budoucnost hradní zříceniny poblíž česko-rakouské hranice.

Otevírací doba: denně 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí

Změna programu a termínů vyhrazena!


STIFTERŮV POMNÍK NAD PLEŠNÝM JEZEREM

Adalbert Stifter, historická pohlednice
- Mezi nejranější literární práce Adalberta Stiftera patří povídka Der Hochwald (v češtině vydaná pod názvy Vysoký les a Hvozd), která poprvé vyšla v roce 1842, tedy před 160 lety. Zájem čtenářů tehdy vzbudila zejména podmanivostí líčení krás šumavské přírody. Šlo o evokaci hodnot spisovateli důvěrně známých. Vždyť v krajině, kterou mistrně popisoval a do jejíž tajuplných dějů vtahoval své čtenáře, prožil šťastná léta svého dětství v rodné Horní Plané, poznal zde svou první lásku i první velké zklamání a pocítil důvěrný vztah mezi krásnou i drsnou šumavskou přírodou a lidmi, kteří ji obývali.

Není tedy divu, že po spisovatelově úmrtí v roce 1868 vznikla myšlenka na vystavění důstojného pomníku "básníka Šumavy" právě v místech, o nichž vypráví ve svém literárním vyznání lásky k rodnému kraji: Celé dny a týdny jsem chodil lesy a zlézal rokle,až mi probleskla duší vzpomínka na toto jezero, které mi kdysi Řehoř ukázal a řekl při tom: "Na tomto palouku, u této vody bije srdce lesa; je mi tu, jako bych je slyšel, je líbezné a věrné a pevnější než královský hrad".

Voda, u níž zní tepot srdce lesa je vodou Plešného jezera a místem budoucího Stifterova pomníku se mělo stát právě jeho okolí, přesněji strmá skalní Jezerní stěna, zdvihající se nad hladinou k vrcholu Plechého.

Adalbertu Stifterovi měl být vzdán hold nejdříve mohutnou pamětní deskou, vytesanou přímo v Jezerní stěně. Vytesaná dvoumetrová písmena měla vytvářet citát ze Stifterova Hvozdu. Pro nákladnost a technické problémy se však záměr neuskutečnil.

Na jaře v roce 1876 se do Horní Plané a do osady Hiršperky, dnes Jelení, dostavil Jordan Kajetan Markus z Vídně, zakladatel tamějšího spolku Němců z jižních Čech. Ten sdružoval ve Vídni žijící rodáky z Frymburka, Vyššího Brodu, Horní Plané, , Chvalšin a dalších míst této časti Šumavy. Spolek se pod Markusovým vedením snažil o připomínání zásluh slavných šumavských rodáků a stal se zákonitě iniciátorem stavby Stifterova pomníku nad Plešným jezerem.

Pomník A. Stiftera na Plešném jezeře, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov Plešné jezero, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

J.K.Markus vyjednal vše potřebné, získal ke spolupráci vídeňského architekta Heinricha v. Ferstela a podle jeho návrhu začal organizovat celou stavbu. V Jelení smluvil se souhlasem knížete Schwarzenberka s knížecím hajným Josefem Palečkem vedení stavby. Ten si vybral z místních osadníků čtyři obratné dělníky Johanna Saumera, Josefa Schrödera, Franze Saumera a Franze Stinyho.

Stavba začala již v květnu 1876. Jako nejpříhodnější místo pro pomník byl vybrán skalní výčnělek nad Jezerní stěnou. Práce na stavbě byla těžká. Jen cesta na staveniště trvala dělníkům tři hodiny. Z Jelení vycházeli již ve čtyři hodiny ráno. Potraviny si nechávali vždy v pondělí odvézt na dvoukolové káře s volským potahem k Plešnému jezeru a odtud je vynášeli ke staveništi. Zde si postavili "chatu" - typický přístřešek šumavských dřevorubců a lovců.

Tři dny nosili na místo stavby potřebné náčiní a poté se věnovali vyhledávání vhodných stavebních kamenů v okolí. Základní kámen pomníku, kterým je 14,5 metru vysoký obelisk, vyrůstá ze žulového masivu a dělníci jej samozřejmě opracovali na místě. Druhý největší kámen však nalezli až na hranici revírů Jelení a Nové Údolí a odtud jej dopravovali šestnáct dní po dřevěných podkladech na místo stavby. Ostatní kameny byly již menší a pocházejí z blízkého okolí pomníku. Jednotlivé kameny přitesávali podle vlastoručně zhotovených dřevěných šablon. Pracovali vždy celý týden až do soboty, kdy scházeli příkrou stezkou v hustém lese do Jelení. Zde si opatřovali nové zásoby na další týden, nechávali ostřit nástroje a podobně.

Plešné jezero, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

Pomník byl nahrubo postaven ještě v létě 1876. O rok pozdějí dělníci provedli vyspárování a vytesali texty. Před pomníkem vybudovali vyhlídkovou plošinu a na jejím základním kameni vytesali iniciály svých jmen.

Slavnostní odhalení pomníku se konalo před 125 lety - 26. srpna 1877. Úvodní řeč pronesl J. K. Markus, který připomněl pevné pouto, kterým byl Adalbert Stifter spojen s přírodou rodného kraje a které výrazně ovlivnilo jeho životní názory, literární tvorbu i malířské dílo. Spojení pomníku se Stifterovou literární tvorbou tvoří dva vytesané texty: citát z povídky Der Hochwald / Hvozd a úryvek z básně Im Gebirge / V horách.

Nedá se spočítat, kolik Stifterových obdivovatelů nebo jen "pouhých" turistů vystoupilo za jedno a čtvrt století na vrchol Plechého, aby se pokochalo vyhlídkou na oko přírody, jak Plešné jezero nazval Stifter. Po letech zákazů a hraničního plotu sem opět již třináctý rok mohou volně vstoupit lidé z Rakouska, Bavorska i z Čech. Obdovují přírodní krásy, mnozí se pokloní básníkově památce a u pomníku položí skromnou kytičku. A snad většina z nich v těchto místech a v tento okamžik ucítí v duši klid a mír. A snad alespoň někteří pocítí ve svém nitru ozvěnu, kterou zanechává tepot srdce lesa.

P.J.


DROBNÉ ZPRÁVY Z ČERVNA

VERNISÁŽ VÝSTAVY CESTY ROMŮ

Portrét Marie Terezie ze Schwarzenberku, rozené z Lichtenštejna Český Krumlov, kolem roku 1750 olejomalba na plátně
* Vernisáž výstavy fotografií Evy Davidové Cesty Romů - Romano Drom, konanou ve čtvrtek 13. června odpoledne, navštívilo takřka devadesát zájemců. K účastníkům promluvili zástupce přednosty českokrumlovského Okresního úřadu dr. Jan Navrátil, představitel Nadace R. Löwyho v Plzni a spoluproducent výstavy dr. Peter Braun, představitel Centra Emauzy s. r. o. Praha a spoluproducent výstavy Přemysl Řepa a autorka fotografií dr. Eva Davidová. Osobní poděkování autorce vyslovil za sebe a romskou komunitu pan Jan Dunka.

O svěží hudební orámování se postarali mladí romští hudebníci rodiny Kotlarů a o milé překvapení se úspěšně postarali studenti a pedagogové Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově s programem romských písní a poetických textů "Černá růže - bílá růže".

Vernisáž se stala příležitostí k neformálnímu setkání s autorkou i k ocenění jejího přínosu pro poznání i řešení problémů romské komunity v Českém Krumlově i zdejším regionu.

JAPONSKÁ TELEVIZE V MUZEU

* V červnu se naše muzeum stalo jedním z míst, kde společnost BVA International Praha ve spolupráci s Japonskou státní televizí natáčela snímek o historii a současnosti Českého Krumlova. Pro tento účel byly například z muzejní filmotéky vybrány záběry z filmů, natočených českokrumlovskými amatéry od 60. do 80. let 20. století, trojrozměrné sbírkové předměty z muzejní expozice i z depozitářů a historické fotografie.

SBÍRKA MUZEA JE ZAPSÁNA DO CES

* Červen 2002 se pro naše muzeum stal významným měsícem i ve vztahu ke sbírkám. Dne 7. června totiž zapsalo Ministerstvo kultury ČR sbírku OVM Český Krumlov do centrální evidence ( tzv. CES ) podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Tomuto úřednímu výkonu předcházela řada měsíců práce muzejníků při komplexní inventuře sbírkového fondu a soupisech jednotlivých podsbírek k žádosti o zápis do CESu.

ZAČAL PŘEVOD MUZEA POD NOVÉHO ZŘIZOVATELE

* Červen je ovšem také důležitým měsícem pro další existenci muzea. Dne 13. 6. 2002 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, na jehož základě přejdou dosavadní okresní muzea zřizovaná státem ze zřizovatelské pravomoci Okresních úřadů do pravomoci krajů. V Jihočeském kraji se kromě OVM v Českém Krumlově jedná o okresní muzea v Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích a Strakonicích. Účinnost zákona by měla být od 1.července 2002, protokol o předání by měl být sepsán nejpozději k 31.12. 2002 a dnem převodu bude 1. leden 2003.


SETKÁNÍ V HORNÍ PLANÉ

* Těsně před uzávěrkou jsme získali informaci, že se ve dnech 2. a 3. srpna 2002 uskuteční v Horní Plané seminář k 125. výročí odhalení pomníku Adalberta Stiftera nad Plešným jezerem. Pořadatelé počítají se zájmem účastníků z Německa, Rakouska a České republiky. Program se bude konat v atriu Památníku - Rodného domku Adalberta Stiftera a v prostorách Kulturního a informačního centra ( KIC) v Horní Plané.

Bližší podrobnosti zájemcům sdělí kustodka pobočky muzea paní Lenka Hůlková na tel. č. +420 380 738 473.

K 125. výročí Stifterova šumavského pomníku přinášíme článek na jiném místě.


PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

* Již tradičně se naše muzeum připojuje k mezinárodní akci EUROPEAN HERITAGE DAYS - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Letos se budou konat o víkendových dnech 14. a 15. září.

V muzeu i v pobočce bude v sobotu 14. září DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s volným vstupem pro všechny návštěvníky.


Z NABÍDKY MUZEJNÍ POKLADNY

 • Publikace k aktuální výstavě
 • Eva Davidová: Romano Drom - Cesty Romů, katalog k výstavě, cena 90,- Kč
 • Revolver Revue č. 46 - v obsahu na str. 201 - 237: Eva Davidová, Fotografie a Rozhovor "Mé cesty k Romům jsou cesty k lidem", cena 145,- Kč
 •  
 • Regionální publikace
 • Kapličky na Vyšebrodsku, cena 50,- Kč
 • Šumava - Místopisný slovník, cena 150,- Kč
 • Českokrumlovsko 1400 - 1460, cena 35,- Kč
 • Českokrumlovsko v době jagellonské 1470 - 1526, cena 45,- Kč
 • Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250 - 1850, cena 45,- Kč
 • Českokrumlovsko - mozaika dějin 1850 - 1990, cena 55,- Kč
 • Sborník Státního okr. archivu 1993 - 1998, cena 45,- Kč (v obsahu mj. článek o muzejní sbírce perníkářských forem)
 • Karel Veselý: Přehled dějin zdravotnictví v Českém Krumlově, cena 65,- Kč
 • Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928, cena 110,- Kč
 • Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, různá čísla, cena 15,- a 20,- Kč
 • Archeologické výzkumy v jižních Čechách, různé ročníky, cena 80,- až 120,- Kč
 • Adalbert Stifter: Děsivě krásný svět, cena 38,- Kč (biografický a literární přehled)
 • Příroda a historie hory Kletě, cena 40,- Kč
 • Krásy Šumavy - fotografie J. a M. Erhartových, cena 250,- Kč
 • Johannes Urzidil: Poslední host, cena 260,- Kč
 • Jihočeské grafity, cena 40,- Kč
 • Staré městské brány v Č. Krumlově, cena 80,- Kč
 • Českokrumlovská scéna, cena 10,- Kč
 • Českokrumlovská mincovna, cena 10,- Kč
 • Historické hodiny ze sbírek muzea, cena 5,- Kč
 •  
 • Různé
 • Turistické průvodce a mapy
 • Výběr pohlednic a suvenýrů
 • Grafika, kresby, reprodukce


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea v měsících říjnu a listopadu 2002 se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění!
Kopírovací služby pro veřejnost neprovádíme!


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea :
www.muzeum.ckrumlov.cz


Stránky Památníku A. Stiftera :  http://hplana.lipensko.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.ck-kultura.net


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0