Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Duben 2002 - Číslo 4 - Ročník XI.

M-MĚSÍČNÍK SI NA WEBU OPĚT POLEPŠIL

* Náš bulletin zlepšil své umístění mezi 100 nejnavštěvovanějšími stránkami Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov (OIS) na adrese www.ckrumlov.cz.

K 21. březnu byl na 47. místě s počtem 14.780 přístupů, což znamená, že za měsíc (od 19.února) přibylo 1.060 přístupů.

Jedna z cest k bulletinu na webu je přes adresu: www.seznam.ckrumlov.cz - hledej: Měsíčník a otevři Měsíčník Okresního vlastivědného muzea.

DUBEN V MUZEU

EXPOZICE A VÝSTAVY

  Marie Arnoštka z Eggenberku, rozená ze Schwarzenberku, portrét
Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Krátkodobá výstava Jiří Mádlo - Obrazy a grafika / Jiří Mádlo ml. - Plastiky a objekty. Ve spolupráci s českobudějovickou galerií Zlatý Kříž. Výstava trvá do 30. dubna.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do konce roku 2002.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do konce roku 2002.

Otevírací doba:
úterý - pátek   9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle   13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí
Změna otevírací doby: 1. dubna - Pondělí velikonoční - otevřeno 13.00 - 16.00 hodin

KULTURNÍ AKCE

Koncert - Klavírní recitál Václava Máchy - 6. dubna 2002
Sál Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, začátek v 16.00 hodin
Na programu jsou skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina, M. Ravela a S. Prokofjeva
Pořádá občanské sdružení FIDELIO Praha,
Předprodej vstupenek v pokladně muzea, vstupné 340,- Kč, 290,- Kč, 190,- Kč.
Studenti a důchodci zlevněné vstupné 90,- Kč.

DUBEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Výstava Památce básníka Hvozdu. Potrvá do května 2002.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Historie, současnost a budoucnost hradní zříceniny poblíž česko-rakouské hranice.

Otevírací doba: úterý - neděle 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí
Změna otevírací doby: 1. dubna - Pondělí velikonoční - otevřeno 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin

Změna programu a termínů vyhrazena!


PODĚKOVÁNÍ

* V závěru výroční zprávy muzea za rok 2001 je publikováno poděkování dárcům a podporovatelům muzea, mezi které patří zejména:

a řada dalších.

Všem jmenovaným i nejmenovaným ještě jednou srdečně děkujeme.

Mgr. Petr Jelínek
ředitel muzea


NOVINKY Z VÝBĚRU

* Nejnovější číslo časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech VÝBĚR (č. 3 / XXXVIII - 2001) vydávané JčM v Č. Budějovicích přináší mimo jiné materiál Jiřího Fröhlicha „Archeologické nálezy na Vyšebrodsku“ a třetí část článku Roberta Šimůnka „Rožmberská klientela 15. století - Jan Jedlice z Obděnic a Konrád z Petrovic“. Oba jmenovaní zastávali v letech 1459 - 1479 prestižní úřad krumlovského purkrabího střídavě s úřadem purkrabího na Zvíkově.

Českokrumlovského regionu se obsahově týkají některé další příspěvky, např. „Oprava archeologického omylu (Bronzová sekera z Nového Dvora)“ - autora J. Fröhlicha a „Mons. P. Bedřich Kamarýt - kněz, malíř, spisovatel. Několik poznámek k malířské tvorbě“ autora Jiřího Černého.

Podílu českokrumlovských institucí na výstavě Sláva barokní Čechie si v recenzi stejnojmenných publikací všímá Anna Kubíková a o numismatické novince s motivem vyšebrodského kláštera referuje Jiří Chvojka ve zprávě „Nové jihočeské motivy v numismatice“.

Nové číslo VÝBĚRu je zájemcům k dispozici v pokladně muzea.

- pj -


POZVÁNKA NA SETKÁNÍ ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI

  Kamenné hlazené a vrtané sekeromlaty z regionu Český Krumlov, mladší a pozdní doba kamenná (cca 4000 - 2000 před Kristem), sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
* Jihočeská pobočka České archeologické společnosti (ČAS) pořádá ve spolupráci s Okresním muzeem v Jindřichově Hradci a s Městem Jindřichův Hradec pravidelné plenární zasedání, které se uskuteční v sobotu 27. dubna 2002 v 10.00 hodin v barokní špitální kapli v minoritském klášteře při kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci.

Na programu je krátké zhodnocení loňské činnosti jihočeské pobočky ČAS a informace o připravované exkurzi do Rakouska.

Program bude pokračovat informačním kolokviem. Přednášky jsou zaměřeny na představení výsledků archeologických výzkumů, provedených v roce 2001 v jižních Čechách, zajímavých archeologických nálezů, vědeckých projektů a nově vydané literatury. Po skončení přednášek budou mít zájemci možnost zakoupení mnohdy obtížně dostupné odborné literatury a periodik z jednotlivých institucí.

Předpokládané ukončení kolokvia bude do 13.00 hodin.

Účastníci si poté budou moci prohlédnout nově zrekonstruovaný minoritský klášter při kostelu sv. Jana Křtitele a expozice Okresního muzea v Jindřichově Hradci. Zájemce provede Mgr. Vladislav Burian, archeolog jindřichohradeckého muzea.

Bližší informace podají:

  • Mgr. Ondřej Chvojka, archeologické oddělení Jihočeského muzea, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, tel. č. 038/7316114, e-mail: archeocb@muzeumcb.cz.
  • Mgr. Vladislav Burian, Okresní muzeum, Balbínovo náměstí 19, 377 11 Jindřichův Hradec, tel. č. 0331/363661 - linka 27, e-mail: muzeum@csnet.cz.
Pořadatelé srdečně zvou k účasti všechny zájemce o archeologii!


  Okolí Boletic, zlomky pravěkého cedníku a střep z raně středověkého tuhového hrnce, výzkumy K. Brdlika, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA ZA ROK 2001

* V posledních dnech března vyšel Zpravodaj Okresního úřadu v Českém Krumlově, ve kterém je publikována Výroční zpráva Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově za rok 2001.

Zpravodaj je k dispozici na internetových stránkách http://www.oku-ck.cz.

Zájemci si mohou vyžádat separátní výtisk výroční zprávy v muzeu osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailovou poštou.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.ck-kultura.net

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA
NA INTERNETU

(Zpravodaj Okresního úřadu
v Českém Krumlově)
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0