Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2004   1

Měsíčník Regionálního muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Leden 2004 - Číslo 01 - Ročník XIII.

LEDEN V MUZEU

01. - 11. LEDNA

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová výstava Návraty - výtvarná tvorba členů Sdružení výtvarníků ČR, tvůrčí skupiny Šumava / Vladimír Šírek - Jaroslav Hradec - Jaroslava Bjalkovová.

Vánoční výzdoba Tradiční české vánoce v národopisné expozici.

Výstava Český Krumlov a jižní Čechy - Půl století proměn / Fotografie Marie a Josefa Erhartových.

Exponát podzimu 2003 Doklady svatováclavské úcty v muzejních sbírkách a dokumentaci.

Výstava Sběratelé - zvídavý pohled do soukromých sbírek z Českého Krumlova a okolí. Rozšířeno o výběr ze soukromé sbírky papírových betlémů.

Výstava Doba bronzová v jižních Čechách. Unikátní soubor exponátů ze sbírek jihočeských muzeí.

Výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení.

Otevírací doba muzejní expozice a výstav:
úterý - pátek : 09.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle : 13.00 - 16.00 hodin
Zavírací den : pondělí

Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!

12. - 31. LEDNA

Expozice a výstavy jsou pro veřejnost z technických důvodů uzavřeny!
V době technické přestávky umožníme podle možností prohlídku předem dohodnutým skupinovým návštěvám (zejména školám).

KONCERT

Opera Gala - první koncert v roce 2004
V pátek 2. ledna 2004, začátek v 19.00 hodin, sál muzea
Pořádá: o. s. FIDELIO Praha
Program: Mozart, Albioni, Telemann, Purcell, Gluck, Scarlatti, ...
Účinkují: L. Kočár - trumpeta, V. Zabilková - soprán, V. Panýrková - piano.

 

PROGRAM V POBOČCE - LEDEN 2004
- PAMÁTNÍK A. STIFTERA V HORNÍ PLANÉ -

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané je v lednu pro veřejnost uzavřen s výjimkou předem objednaných hromadných výprav. Technická přestávka potrvá do 31. března 2004.

Změna programu a termínů v muzeu i pobočce je vyhrazena!


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674:
Archeologie - Mgr. Petra Effenberková
Historie, spolupráce se školami, audiovizuální dokumentace - Mgr. Martin Jakab
Nejnovější dějiny - Mgr. Petr Jelínek
Národopis, řemesla, fotodokumentace města - Hana Pavlíková
Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie - Mgr. Ivan Slavík
Pro zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů platí badatelský řád,
který se vztahuje i na knihovní fond muzea.
Zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů
k badatelským a studijním účelům je bezplatné.
Návazné služby - vypracování nebo využití již zpracovaného odborného posudku,
expertizy nebo rešerše, pořízení kopií, souhlas s reprodukcí a podobně - jsou účtovány
podle aktuálního ceníku muzea. Platby se provádějí vždy bezodkladně v hotovosti.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Služby archeologického pracoviště jsou poskytovány v souladu se zákonem
o památkové péči. Placené služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku muzea.
Muzejní knihovna
umožňuje pouze prezenční studium.
Služby zajišťuje knihovník - Mgr. Ivan Slavík
***
Další služby jsou poskytovány po předchozí domluvě na tel. č. 380 738 473:
Detašovaná badatelna s příruční knihovnou
v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera
v Horní Plané poskytuje dílčí služby zájemcům o život a dílo A. Stiftera v návaznosti na
obsah stálé memoriální expozice.
Služby zajišťuje kustodka pobočky - Lenka Hůlková.
***
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. č. 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


Kopírovací služby poskytujeme pouze badatelům
a pro veřejnost je neprovádíme!


PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2004 V MUZEU

03. - 22. února

Mimořádná výstava pro děti i dospělé Neznámá malá Afrika - Terarijní zvířata z rovníkové Afriky.
Premiéra putovní výstavy Zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Výstava bude otevřena denně!
Otevírací doba: pondělí - pátek 09.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!

Mimořádné vstupné na tuto výstavu:
Děti 5,-
Kč, dospělí 20,- Kč, rodiny 30,- Kč, Muzejní kruh - jednotlivci a rodiny s průkazkou zdarma, školní výpravy s průkazkou 3,- Kč / žáka.

Partner a spolupořadatel výstavy:

Zoologická zahrada Ohrada, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel. č. +420 387 002 211
fax č. +420 387 965 445
E-mail: info@zoo-ohrada.cz
www.zoo-ohrada.cz

Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou, logo

28. - 29. února

Poslední únorový víkend přestupného roku 2004 bude zpřístupněna stálá expozice a nová výstava:
Nová krátkodobá výstava Přehlídka výtvarníků kulturního centra Stadtwerkstatt Linz (Rakousko).

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 28. února 2004 ve 14.00 hodin ve výstavních prostorách muzea. Výstava potrvá do 28. března 2004.

Otevírací doba 28. a 29. února: 13.00 - 16.00 hodin


PŘIPRAVUJEME NA ROK 2004

K PROGRAMOVÉ NABÍDCE PRO VEŘEJNOST

NOVINKY VE STÁLÉ EXPOZICI
V době technické přestávky budeme upravovat a doplňovat část stálé expozice, věnovanou období třicetileté války. Expozici obohatí nově restaurované zbraně a zbroj ze sbírky muzea. Restaurátorské práce provedla v roce 2003 Mgr. Zuzana Vaverková z Českých Budějovic, která se také bude podílet na instalaci exponátů. Nově upravené vitríny uvidí návštěvníci poprvé o víkendu 27. a 28. února 2004.

OŽIVENÍ VÝSTAVNÍ NABÍDKY V ÚNORU
"Mrtvou" část roku, kterou je tradičně měsíc únor, se pokusíme oživit mimořádnou nabídkou krátkodobé výstavy, kterou pod názvem Neznámá malá Afrika připravila Zoologická zahrada Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Jedná se o putovní výstavu živých terarijních zvířat z rovníkové Afriky (plazů, obojživelníků a bezobratlých), doplněnou fotografiemi, ilustracemi, mapkami i vitrínami s preparovaným hmyzem.

Výstava bude přístupná ve výstavních sálech v přízemí od úterý 3. února do neděle 22. února včetně. Doufáme, že se setká se zájmem dětí i dospělých.

PŘIPOMÍNKA MONUMENTÁLNÍHO DÍLA
V měsíci březnu až srpnu vystavíme kolekci snímků profesora Karla Plicky z jeho monumentálního díla Vltava.

Výstava byla v premiéře uvedena v loňském roce v naší hornoplánské pobočce a setkala se zde se zájmem a příznivým ohlasem. Vyobrazení jsou doplněna výběrem dalších obrazových publikací tohoto význačného českého fotografa a etnografa.

Z MUZEJNÍCH SBÍREK I ZÁPŮJČEK
Po úspěšné výstavě Sběratelé bude chodba v prvním poschodí muzea patřit dalšímu zajímavému tématu. Kurátor Mgr. Ivan Slavík zde připravuje výstavní kolekci pod názvem Piju, piješ, pijeme... s využitím muzejních i zapůjčených exponátů.

V KNIHÁCH ZAPSÁNO
Společná putovní výstava rukopisů z muzejních knihoven V knihách zapsáno završí svou pouť po Jihočeském kraji v květnu v Českém Krumlově. Od září 2003 do dubna 2004 se v jejím pořádání střídají Muzeum Jindřichohradecka, Jihočeské muzeum České Budějovice, Městské muzeum a galerie Dačice a Městské muzeum Blatná. Vernisáž v Českém Krumlově je plánována na 5. května 2004.

SEZONNÍ HITY
Od června do listopadu budou hlavní výstavní prostory patřit výstavě Ostrostřelecké terče, uniformy a zbraně ze sbírek muzeí v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Prachaticích a Strakonicích. Na obsahu výstavy se dále podílejí Pobočka SOA Třeboň v Českém Krumlově a Státní okresní archiv v Českém Krumlově. Novodobý pohled na střelectví by měla přinést spolupráce se Střeleckým klubem Eggenberg v Českém Krumlově.

Od června do září bude sál v přízemí patřit výstavě Šumavské lokálky, věnované mašinkám a lidem na šumavských drahách, zejména na trati České Budějovice - Kájov - (Nové Údolí) - Volary. Výstavu budeme pořádat v úzké spolupráci se Stifterovým pošumavským železničním spolkem ve Vimperku.

NA SKLONKU ROKU
V říjnu a prosinci se prostřednictvím fotografií dr. Petra Větrovského podíváme na Národní parky USA.

V prosinci se pak pokusíme vyvolat krásnou a pohodovou atmosféru při výstavách a akcích pod souhrnným názvem Advent a vánoce v muzeu.

Z VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ
Krátkodobé výtvarné výstavy budou v roce 2004 směrovány do jarní doby. V březnu se představí výtvarná skupina z Lince a v dubnu se uskuteční tradiční výstava Galerie Zlatý kříž z Českých Budějovic.

V POBOČCE - PAMÁTNÍKU ADALBERTA STIFTERA V HORNÍ PLANÉ
Od dubna do října zde uspořádáme výstavu Šumava ve fotografiích, jejichž autorem je Adalbert Stifter ze Salzburku (Rakousko). Novinkou bude minivýstava o revitalizaci Stifterova parku v Horní Plané a program v sezóně dále doplní reprízy výstav - Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti a Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg.

KONCERTY O. S. FIDELIO
Počet koncertů v muzeu se v roce 2004 zmenší. Občanské sdružení FIDELIO Praha uspořádá v sále muzea koncerty 2. ledna, 5., 12. a 26. května a 31. prosince.

Tolik stručně o hlavních programových záměrech Regionálního muzea v Českém Krumlově na rok 2004.
Věříme, že naše nabídka osloví alespoň tolik zájemců, jako v loňském roce.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Petr Jelínek
ředitel muzea


Otevírací doba v roce 2004

Muzeum, Horní 152, Český Krumlov

Sezóna (1. 5. - 30. 9.):

otevřeno denně vč. svátků 10.00 - 17.00
v červenci a srpnu do 18.00
Poslední prohlídky začínají v     16.15
v červenci a srpnu17.15

Mimo sezónu (1. - 30.4., 1.10. - 31.12.):
úterý až pátek 9.00 - 16.00
sobota a neděle včetně svátků   13.00 - 16.00
Poslední prohlídky začínají v 15.15
Zavírací den:pondělí

Technická přestávka ve stálé expozici: 12.1. - 27.2.

Předem objednaným skupinám umožňujeme podle provozních možností prohlídku i mimo řádnou otevírací dobu, případně v době technické přestávky.

POBOČKA MUZEA - PAMÁTNÍK
RODNÝ DŮM ADALBERTA STIFTERA V HORNÍ PLANÉ

Sezóna (1.4. - 30.6. a 1. - 30.9.):
úterý až neděle včetně svátků10.00 - 12.30    13.30 - 18.00
Zavírací den: pondělí
Sezóna (1.7. - 31.8.):
otevřeno denně10.00 - 12.3013.30 - 18.00
Mimo sezónu (1. - 31.3. a 1.11. - 12.12.):
úterý - sobota  9.00 - 12.0012.30 - 16.00
Zavírací dny:neděle a pondělí

Technické přestávky v pobočce muzea:
1.1. - 28.2. a 13. - 31.12.

Předem objednaným skupinám umožňujeme podle provozních možností prohlídku i mimo řádnou otevírací dobu, případně v době technických přestávek.


Ceník vstupného a přehled slev

Vstupné jednotlivci bez výkladu a výpravy s výkladem:
dospělí, expozice a výstavy Český Krumlov, celoročně    50,- Kč / os.
dospělí, pouze výstavy Český Krumlov, celoročně    30,- Kč / os.
dospělí, Památník A. Stiftera Horní Planá, celoročně   50,- Kč / os.
slevy, po celý rok 50%   25,- Kč / os.

Vstupné výpravy od 15 osob bez výkladu:
dospělí, Český Krumlov i Horní Planá, celoročně   40,- Kč / os.
děti v těchto výpravách   20,- Kč / os.

Vstupné rodiny (max. 4 osoby) bez výkladu:
Český Krumlov i Horní Planá, celoročně    100,- Kč

Slevy:

Základní slevy děti od 6 do 15 let,
studenti, držitelé ZTP,
důchodci tuzemci
25,-Kč / os.
děti do 6 let volný
vstup
Muzejní kruh
Regionálního muzea
v Č. Krumlově
jednotlivci s průkazkou volný
vstup
školní výpravy s průkazkou 10,-Kč / os.
pedagogický doprovod a průvodci s průkazkou volný
vstup
cestovní agentury, firmy a další výpravy s průkazkou 25,-Kč / dosp.
děti v těchto výpravách 10,-Kč / dítě
AMG jednotlivci s průkazkou volný
vstup
ICOM jednotlivci s kartou, instituce s kartou volný
vstup
EURO 26 jjednotlivci s kartou 25,-Kč / os.
EUROBEDS jednotlivci s kartou 25,-Kč / os.
ITIC,ISIC,GO 25 jednotlivci s kartou 25,-Kč / os.
KPVU - Spolek
Klub přátel výtvarného umění
jednotlivci s průkazkou 25,-Kč / os.
ARS VIVA - Cesty za uměním výpravy s průvodcem 25,-Kč / os.
ZELENÁ KARTA ČSOP členové ČSOP a MOP 25,-Kč / os.
Novináři jednotlivci s novinářským průkazem volný
vstup


MUZEJNÍ KRUH

M-Kruh je adresář stálých návštěvníků muzea a jeho podporovatelů. Do adresáře Muzejního kruhu je zapsán každý zájemce, pokud do muzea předá vyplněnou přihlášku a uhradí příslušný obnos. Průkazky M-Kruhu platí 14 měsíců od data vystavení. Přihlášky přijímáme po celý rok.

Charakteristika zájemceVýše příspěvkuVýhody
jednotlivec200,- Kč
  • celoroční volný vstup do expozic a výstav
  • zasílání bulletinu
  • 50% sleva vstupného na akce muzea
rodina (2 dospělí a 2 děti)300,- Kč
  • jako jednotlivci
škola1000,- Kč
  • mimořádné vstupné 10,- Kč/žák ve škol. výpravě
  • pedagogický doprovod vstup volný
  • další jako jednotlivci
cestovní agentura, firma, instituce2000,- Kč
  • 50% sleva vstupného do expozic a výstav u hromadných výprav
  • zasílání bulletinu

Formulář přihlášky - .DOC
Formuláře přihlášek jsou k dispozici také v pokladnách muzea.


KONTAKT

Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
www.lipensko.cz/hplana

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz
www.ceskakultura.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0