Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Září 2001 - Číslo 9 - Ročník X.

ZÁŘÍ V MUZEU
  Marie Arnoštka z Eggenberku, rozená ze Schwarzenberku, portrét

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Práce studentů SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Koná se ku příležitosti deseti let působení školy. Výstavní sály v přízemí od 8. září do 7. října 2001.

Dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici.

Celoroční výstavka Stavební a historický vývoj objektu muzea - Projekt 10 století architektury. Miniexpozice připomíná proměny části Horní ulice, kde na místě původních šesti gotických měšťanských domů vznikal právě před 350 lety barokní objekt jezuitského semináře, dnešního muzea.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků je prodloužena z roku 2000. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
denně 10.00 - 17.00 hodin.
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin.

ZÁŘÍ V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Památce básníka Hvozdu - repríza výstavy k historii rodného domku A. Stiftera a jeho památníku.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Repríza výstavky Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg. O záchraně místa za „železnou oponou“, které mělo být určeno k zapomnění.

Otevírací doba:
úterý - neděle 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí


8. IX. 2001
OTEVŘENÉ DVEŘE

V OKRESNÍM VLASTIVĚDNÉM MUZEU
A V PAMÁTNÍKU A. STIFTERA
*
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
8. - 9. 9. 2001

Český Krumlov pod ochranou Panny Marie a světců, antependium z kaple na Křížové hoře, olej na plátně, přelom 17. a 18. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ V POBOČCE
PRÁCE ABSOLVENTŮ SUPŠ SV.ANEŽKY ČESKÉ

* Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově oslavuje 10.výročí svého založení jubilejními výstavami v zámecké Mincovně ( studentské práce) a v Okresním vlastivědném muzeu (absolventské práce). Slavnostní oslavy se uskuteční 17. září, kdy škola pořádá dopolední setkání s hosty a absolventy a odpoledne se v Mincovně uskuteční slavnostní vernisáž výstav. Výstava absolventských prací v muzeu však bude přístupná již od 5. září a potrvá do 7. října.


ZA ANTONÍNEM ZWIEFELHOFEREM

* Na přelomu července a srpna jsme se naposledy rozloučili s panem Antonínem Zwiefelhoferem (+ 28. 7. 2001), který byl v letech 1949 až 1953 pracovníkem nově ustaveného českokrumlovského muzea. Spolu s PhDr. Jiřím Vondrou (+ 15. 3. 2000) se zasloužil o základní utřídění převzatých sbírkových předmětů i o rozšiřování sbírek novými akvizicemi. Významně se podílel na první instalaci sbírek ve stálé muzejní expozici, která byla otevřena v roce 1952 u příležitosti sjezdu Svazu Čs. muzeí v Č. Budějovicích.

Antonín Zwiefelhofer byl přes půl století výraznou osobností českokrumlovského kulturního a společenského života. Čest jeho památce!


NOVÁ NABÍDKA PŘEDNÁŠEK A BESED

Naviják na přízi, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Českém Krumlově * Již tradičně vychází v září souhrnná nabídka přednášek, besed a exkurzí Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově pro základní a střední školy okresu Č. Krumlov. Ačkoli jsou témata určena zejména žákům a studentům, mohou si přednášky a besedy objednat i jiní pořadatelé než školy.

Nabídka je tentokrát členěna do pěti tématických okruhů:

  1. Základní nabídka obsahuje dvanáct témat vycházejících ze školních osnov a rozšiřujících učivo. Pro letošní školní rok začali pracovníci muzea připravovat k vybraným tématům pracovní listy. První z nich je vytvořen k tématu Českokrumlovsko v pravěku. Lektorem je Mgr. Martin Jakab.
  2. Tematický okruh je věnován základním znalostem o archeologii a archeologické památkové péči, konkrétně zaměřené na Český Krumlov a region. Obsahuje dvě besedy pro základní školy a SŠ. Lektorem je Mgr. Petra Effenberková.
  3. Seznámení s krásou starožitností a památek je tematický oddíl, obsahující čtyři zajímavé přednášky - Historický porcelán, Historie knižní kultury, Historické zbraně a Stavební vývoj a památky Č. Krumlova. Přednáší Mgr. Ivan Slavík.
  4. Další část nabídky se nazývá Za šikovností našich předků - zapomenutá řemesla a technické unikáty na Českokrumlovsku. Obsahuje šest témat, které lektorsky zajišťuje Mgr. Petr Jelínek.
  5. Poslední oddíl nabídky je věnován lidovým tradicím a v současné době obnáší téma Pašijové hry v Hořicích na Šumavě.

Školy obdrží kompletní nabídku poštou. Zájemcům bude rovněž k dispozici na internetových stránkách muzea.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese:
www.muzeum.ckrumlov.cz

Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
http://hplana.lipensko.cz

 

Výroční zpráva muzea za rok 2000
ve Zpravodaji Okresního úřadu
Č. Krumlov - duben 2001
na adrese:
www.oku-ck.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0