Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Únor 2002 - Číslo 2 - Ročník XI.

ÚNOR V MUZEU

Expozice a výstavy jsou po celý měsíc uzavřeny.

Muzeum bude opět pro veřejnost otevřeno od 2. března 2002.
Pobočka - Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané bude otevřena až 30. března 2002.


PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

3. SKUPINOVÁ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
OBRAZY, PLASTIKY

* Po úspěšných projektech Kontakty (1992) a Hommage á Egon Schiele (1995) se ve výstavních prostorách českokrumlovského okresního vlastivědného muzea uskuteční třetí mezinárodní skupinová výstava umělců z České republiky, Německa a Rakouska ve spolupráci s Uměleckým spolkem - bavorskou zemskou skupinou v Augsburgu a Spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově.

Své práce představí Virgilius Moldovan (Vídeň), Adrian Moldovan (Vídeň), Ernst Krebs (Mnichov), Jiří Hastík (Olomouc - Vídeň), Hansjürgen Gartner (Augsburg), Joachim-Lothar Gartner (Vídeň), Nataša Nenadovičová (Český Krumlov) a Marek Borsányi (Český Krumlov).

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 2. března 2002 ve 14.00 hodin.

Výstava potrvá do konce března.

Srdečně Vás zvou pořadatelé


NĚKOLIK ÚDAJŮ O MUZEU V ROCE 2001

  Český Krumlov před rokem 1835, olej na plátně, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
* Výroční zpráva muzea za rok 2001 se teprve připravuje, úřední výkazy však postupně putují na určená místa.

Jedním z nich je roční výkaz o muzeu, ze kterého jsme vybrali několik informací:
Muzeum včetně pobočky disponuje 994 m2 expoziční a výstavní plochy. V loňském roce se zde uskutečnilo 21 výstav.

Stálé expozice a výstavy navštívilo 18 761 osob, z toho 2 259 přišlo ve školních výpravách. Muzeum pořádalo celkem 80 akcí, z toho 66 přednášek a besed. Více než polovina z nich byla určena školám. Akce navštívilo celkem 2 657 osob.

Muzejní knihovna měla 22 uživatelů. Počet badatelských návštěv v muzeu činil 169. Celková návštěvnost muzea v r. 2001 tedy byla 21 609 osob.

Muzeum vydalo jednu publikaci ( Kapličky na Vyšebrodsku ) a na vydání dalších dvou se podílelo ( Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928, vydavatel Státní okresní archiv v Českém Krumlově a sborník Archeologické výzkumy v jižních Čechách č. 14, vydavatel Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ).

Sbírky muzea obnášejí přes 20 tisíc evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů. V muzejní knihovně bylo 4 810 knihovních jednotek. Muzeum zapůjčilo sedmi partnerům 507 sbírkových předmětů a dokumentace většinou k výstavním účelům. Restaurováno bylo celkem 85 sbírkových předmětů.

Archeologické pracoviště zajistilo 23 archeologických výzkumů a dohledů a v celostátním projektu " Státní archeologický seznam České republiky" dokončilo zpracování mapových listů. V současné době eviduje v okrese Český Krumlov celkem 658 archeologických lokalit.


VYŠEL SBORNÍK

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 14 - 2001
OBSAHUJE MIMO JINÉ ČLÁNKY O DOKLADECH RANĚ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ

* Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydalo ve spolupráci a s finanční podporou Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Okresního vlastivědného muzea v Č. Krumlově, Prácheňského muzea v Písku, Muzea středního Pootaví ve Strakonicích a Husitského muzea v Táboře další číslo sborníku Archeologické výzkumy v jižních Čechách.

Z bohatého obsahu připomeňme alespoň příspěvky věnované českokrumlovskému regionu:

- Mgr. Petra Effenberková, archeoložka OVM Č. Krumlov, je autorkou článku Nález raně středověké keramiky ze Zubčic, v němž vyhodnocuje náhodný objev keramické kolekce ze Zubčic, kterou počátkem roku 2000 předal muzeu p. Štěpánek. Text je doplněn mapkami a kresebnou dokumentací.

- Mgr. Michal Ernée a PhDr. František Gabriel publikují článek Český Krumlov, Radniční ul. č. 29. Informace o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu. Autoři zmiňují nález raně středověkých keramických zlomků, které jsou dokladem zdejšího osídlení před vznikem města.
Sborník je k dispozici zájemcům v pokladně muzea.


Zajímavosti z regionu ve Výběru

* Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech VÝBĚR přináší ve druhém čísle 38. ročníku (2001) zajímavý článek Vladimíra Feldmanna Kněží českobudějovické diecéze věznění nacistickým režimem 1938 - 1945. Z českokrumlovského regionu jsou zde vzpomenuty osudy např. P. Tecelina Josefa Jaksche (opata cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě), P. Františka Jakeše (faráře v Ondřejově), P. Franze Engelberta Blöckla (člena cisterciáckého řádu, faráře v Přídolí), P. Johanna Höfferla (děkana v Horní Plané), P. Engelmara Huberta Unzeitiga (faráře ve Zvonkové), P. Wenzela Houschky (faráře ve Svérázu), P. Karla Rudyho (jmenovaného městského faráře krumlovské prelatury), P. Oldřicha Klaschky (člena cisterciáckého řádu z kláštera ve Vyšším Brodě) aj.

Českokrumlovský archivář Aleš Stejskal je autorem dalšího pozoruhodného materiálu, publikovaného pod názvem Inventář interiérového textilu zámku Třeboně z roku 1602 (Možnost komparace s vybavením českokrumlovské rezidence Petra Voka z Rožmberka).

A do třetice z regionu: Robert Činčala dokumentuje slovem a mapkami jedno ze zapomenutých historických míst Českokrumlovska pod titulkem Tvrz zvaná "Trojany".

Do rubriky historických drobností z kraje přispěla archivářka Anna Kubíková článkem Dům číslo 29 v českokrumlovské Radniční ulici. Sonda do historie jeho obyvatel.

Časopis Výběr je k prodeji v pokladně českokrumlovského muzea.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese:
www.muzeum.ckrumlov.cz

Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
http://hplana.lipensko.cz

 

Výroční zpráva muzea za rok 2000
ve Zpravodaji Okresního úřadu
Č. Krumlov - duben 2001
na adrese:
www.oku-ck.cz

Program zveřejňován na adrese:
www.BudNews.cz
www.ck-kultura.net


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0