Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5 6 7+8 9 10

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Říjen 2003 - Číslo 10 - Ročník XII.

ŘÍJEN V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová výstava Český Krumlov a jižní Čechy - Půl století proměn / Fotografie Marie a Josefa Erhartových. Vernisáž se koná v neděli 5. října 2003 v 11.00 hodin ve výstavních prostorách muzea, Horní 152. Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

Exponát podzimu 2003 Doklady svatováclavské úcty v muzejních sbírkách a dokumentaci. Vystaveny jsou dvě dřevěné polychromované plastiky sv. Václava z 18. století ve stavu před restaurováním, ukázky knih z muzejní knihovny a fotodokumentace plastik a maleb sv. Václava z města a zámku. Minivýstava potrvá do konce listopadu.

Sezónní výstava Doba bronzová v jižních Čechách. První repríza výstavy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích představuje unikátní soubor exponátů ze sbírek Městského muzea v Bechyni, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Městského muzea v Milevsku, Prácheňského muzea v Písku, Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, Husitského muzea v Táboře a Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

Sezónní výstava Čas a voda - povodně a záplavy v Českém Krumlově a okolí. Dokumentace řádění vodního živlu v roce 2002 i v dřívějších dobách připomíná informace a souvislosti, které již řadu století učí lidi s vodou "bydlet". Výstava potrvá do 28. září 2003.

Nová dlouhodobá výstava Sběratelé - zvídavý pohled do soukromých sbírek z Českého Krumlova a okolí. Mezi exponáty patří pivní artefakty, likérové soupravy, porcelánové šálky, pohlednice, exlibris, bábovkové formy, knihy s autogramy autorů, karikatury českých herců, historické radiopřijímače, papírové betlémy a další zajímavosti. Výstava se koná do 11. ledna 2004. Chodba v 1. poschodí.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha z Rožmberka. Chodba přízemí. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Chodba v přízemí.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Výstava byla doplněna o obrazy, restaurované v roce 2002. Exponáty doprovází obrazová a textová dokumentace restaurátorských prací. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Výstavní prostory v 1. poschodí.

Otevírací doba muzejní expozice a výstav v Českém Krumlově, Horní 152 v říjnu 2003:
úterý - pátek : 09.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle : 13.00 - 16.00 hodin
Zavírací den : pondělí
Změna otevírací doby:
úterý 28. října - Státní svátek - otevřeno 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!

DALŠÍ PROGRAMY

Podzimní barokní koncert o. s. FIDELIO Praha
V sobotu 4. října 2003 od 19.00 hodin vystoupí v sále muzea soubor Sebastian Collegium, který přednese skladby Bacha, Mozarta, Telemana a Pergolesiho.

Bližší informace na adrese: www.koncerty.org
Informace a prodej vstupenek v INFOCENTRU, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov,
tel. č. +420 380 704 622 - 3, fax: +420 380 740 619,
e-mail: info@ckrumlov.cz
, dále v UNIOS TOURIST SERVICE a tři hodiny před koncertem v místě konání koncertu.
Rezervace též na e-mailové adrese: fidelio@koncerty.org a telefonních číslech +420 777 044 638 nebo +420 608 531 713.

 

ŘÍJEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a dílo rakouského literáta, malíře, pedagoga a památkáře Adalberta Stiftera (*1805 v Horní Plané +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Karel Plicka - Vltava. Připomínka monumentálního díla profesora Karla Plicky, umělecky i dokumentárně ojedinělého. Výstava potrvá do října 2003.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Repríza výstavy o historii a projektu záchrany hradní zříceniny na česko - rakouském pomezí, spojené s dílem Adalberta Stiftera. Výstava trvá do 31. října 2003.

Sezónní výstava Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg. Obnovená premiéra výstavky o fyzické i duchovní obnově místa za "železnou oponou".

Dny evropského dědictví : 6. - 7. a 13. - 14. září 2003
Expozice a výstavy zpřístupněny za mimořádné vstupné: dospělí Kč 10,-/os. a děti Kč 5,-/os.

Otevírací doba pobočky - Památníku Adalberta Stiftera v říjnu 2003:
úterý - neděle 09.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
včetně svátků
Zavírací den: pondělí

Změna programu a termínů v muzeu i pobočce je vyhrazena!

Upozornění pro uživatele sálu muzea
Od 6. 10. do 30. 11. 2003 bude sál v přízemí mimo provoz
z důvodu oprav elektroinstalace a montáže osvětlení.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674:
Archeologie - Mgr. Petra Effenberková
Historie, spolupráce se školami, audiovizuální dokumentace - Mgr. Martin Jakab
Nejnovější dějiny - Mgr. Petr Jelínek
Národopis, řemesla, fotodokumentace města - Hana Pavlíková
Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie - Mgr. Ivan Slavík
Pro zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů platí badatelský řád,
který se vztahuje i na knihovní fond muzea.
Zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů
k badatelským a studijním účelům je bezplatné.
Návazné služby - vypracování nebo využití již zpracovaného odborného posudku,
expertizy nebo rešerše, pořízení kopií, souhlas s reprodukcí a podobně - jsou účtovány
podle aktuálního ceníku muzea. Platby se provádějí vždy bezodkladně v hotovosti.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů

dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Služby archeologického pracoviště jsou poskytovány v souladu se zákonem
o památkové péči. Placené služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku muzea.
Muzejní knihovna
umožňuje pouze prezenční studium.
Služby zajišťuje knihovník - Mgr. Ivan Slavík
***
Další služby jsou poskytovány po předchozí domluvě na tel. č. 380 738 473:
Detašovaná badatelna s příruční knihovnou
v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera
v Horní Plané poskytuje dílčí služby zájemcům o život a dílo A. Stiftera v návaznosti na
obsah stálé memoriální expozice.
Služby zajišťuje kustodka pobočky - Lenka Hůlková.
***
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. č. 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


Kopírujeme pouze dokumenty pro badatele
Běžné kopírování pro veřejnost neprovádíme!


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ
ČESKÝ KRUMLOV A JIŽNÍ ČECHY
PŮL STOLETÍ PROMĚN
FOTOGRAFIE MARIE A JOSEFA ERHARTOVÝCH

V neděli 5. října 2003 v 11.00 hodin dopoledne bude v našem muzeu zahájena zajímavá a svým způsobem unikátní výstava.
Manželé Marie a Josef Erhartovi totiž představí v reprezentativním výběru výsledky své fotografické tvorby, v jejímž ohnisku stojí již půl století milované jižní Čechy a v nich zvláště Český Krumlov.

Stručně o autorech aneb Kdo je kdo?
"Erhartovi, představitelé krajinářské fotografie, manželé, jejichž společná tvorba se vztahuje k jižním Čechám. Erhart Josef (*1923 Plav u Českých Budějovic) vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Písku (1943), Vyšší pedagogickou školu v Český Budějovicích (1961), Vysokou školu ekonomickou v Praze (1972). Pedagogicky působil na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích. Erhartová Marie (*1937 Sedlec u Svatého Jana nad Malší) absolvovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích (1955). Jejich monotematicky vyhraněná tvorba, fotografická profesionalita a cit pro námět inspirovaly různé nakladatele, aby této dvojici vydali v letech 1959 až 2003 celkem 39 knižních titulů v celkovém nákladu přes 1 milion výtisků. Souborné monografie o jižních Čechách (1959 - 2003 vyšlo 6 titulů) interpretují tuto oblast jako obrazově poutavý, historicky a duchovně sourodý celek. Dalších 5 knižních titulů obsahuje tematicky sevřenější okruhy, ať jde o architekturu či krajinu, např. Zámek Hluboká (1963), Český Krumlov (1966), České Budějovice (1980), Krajem Lipna (1980), Velký Vrch (1981).

Manželé Erhartovi se podíleli na 14 titulech, které se vztahují k mykologii. Atlas hub se 484 barevnými fotografiemi vydala pražská Artia ve značných nákladech a často ve více reedicích německy, francouzsky, italsky, švédsky a holandsky. Za vrchol fotografické tvorby jsou považovány jejich monografie věnované Šumavě."

Marie a Josef Erhartovi mají k našemu regionu úzký vztah. Působili několik let v Loučovicích a první knihu Krásy jižních Čech (1959) věnovali přírodě a památkám Českokrumlovska a Vyšebrodska. Úvodní text napsal spisovatel Jiří Mařánek. Českému Krumlovu věnovali samostatnou knihu, vydanou v roce 1966 a město s okolím má svoje místo i v knize Šumava (1967, 1969), v níž je autorem textu spisovatel Ladislav Stehlík. Ing. Josef Erhart se však zapsal do historie Českokrumlovska ještě jinak. Pouze zájemcům o astronomická pozorování a pořizování snímků s použitím astronomických dalekohledů je známa jeho společná práce s bratrem Vilémem Erhartem. Zkušenosti z této práce bratři shrnuli do knihy "Amatérské astronomické dalekohledy", jejíž 1. vydání vyšlo v roce 1962 a 2. vydání je z roku 1989.

Významné jubileum Ing. Josefa Erharta
Letošní výstavu fotografií manželů Erhartových pořádáme k významnému životnímu jubileu pana ing. Josefa Erharta, který je dlouholetým přítelem a spolupracovníkem našeho muzea. Přejeme oběma autorům hodně sil a elánu a věříme, že se ještě dlouho budeme setkávat s fotografickou tvorbou osvědčené značky "Erhartovi".

Na závěr si připomeňme slova pana spisovatele Oty Pavla:
"Až se budeme dívat na fotografie paní Marie Erhartové a pana Josefa Erharta poznáme, že tam (v jižních Čechách) žijí a že se tam i narodili. A že jsou tam doma … Pochopíme kus Země České a až jednou budeme sedět staří v zatuchlých činžácích, budeme vzpomínat, že jsme aspoň v životě potkali boží svět a pochopili krásu."

- pj -

VÝSTŘIŽKY Z AUTORSKÉHO ARCHIVU

Josef Erhart : Český Krumlov
...Asi sedmdesát snímků českokrumlovských vedut, záběrů architektur, detailů i interiérů tohoto starobylého města...podává svědectví o autorově pracovním rejstříku. Jeho fotografie jsou obdařeny ctnostmi, kterých si na pracích tohoto druhu ceníme: sumární velkorysostí širokých pohledů, vypravěčskou bohatostí vynalézavé drobnokresby a neomylným citem pro atmosféru místa a jeho jedinečnost...

Marie a Josef Erhartovi : Šumava
...Horský masiv Šumavy musel dlouho čekat na monografické obrazové zpracování. Dílčím pohledem se ho dotkl Karel Plicka, částečnou pozornost mu věnoval Vilém Heckel, ale teprve Erhartovi zpracovali tento námět tak, jak si zasluhuje....Vykreslit přesvědčující obraz těchto hor v jejich tak různorodých projevech nebyl snadný úkol. Erhartovi se ho ujali s pokorou...Jejich krajinářská fotografie je práva dobrých českých tradic této disciplíny. ...


ZÁŠTITA ČESKÉ KOMISE UNESCO
NAD PROJEKTEM STIFTER 2005

Před několika dny jsme obdrželi dopis předsedkyně České komise pro UNESCO s velmi potěšitelným obsahem. Otiskujeme text dopisu:

Vážený pane řediteli,
Česká komise pro UNESCO na svém 26. zasedání dne 11. září 2003 projednala žádost o převzetí záštity České komise pro UNESCO nad projektem STIFTER 2005.
Vzhledem k velmi kladnému posudku Ministerstva kultury Vám s potěšením oznamujeme, že Česká komise pro UNESCO udělení záštity nad projektem STIFTER 2005 jednomyslně schválila.
Přejeme Vašemu projektu úspěch.
S pozdravem

Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.
předsedkyně České komise pro UNESCO

Bližší informace o projektu STIFTER 2005 přineseme v dalším čísle muzejního bulletinu M-MĚSÍČNÍK.


DROBNÉ ZPRÁVY

Ačkoliv je doba Adventu, vánočních a novoročních svátků ještě dosti vzdálena, upozorňujeme případné zájemce na zajímavou mezinárodní předvánoční výtvarnou soutěž pro děti. Informaci přetiskujeme z časopisu Betlémy a betlemáři č. 49 ,září 2003.

X. ročník mezinárodní předvánoční výtvarné soutěže pro děti VÁNOCE A BETLÉM vyhlašuje Sdružení Dešvenda Ústí nad Orlicí. Provedení: kreslené, malované a vystřihované motivy, třírozměrné, ale i dle vlastní fantazie. Soutěžní kategorie: Jednotlivci - A) do 6 let, B) 7 - 9 let, C) 10 - 12 let, D) nad 12 let Kolektivní práce - A) do 6 let, B) 7 - 12 let, C) nad 12 let Uzávěrka soutěže: 3. prosince 2003 Vyhodnocení: 11. prosince 2003 v Ústí nad Orlicí. Ocenění soutěžící ze vzdálenosti nad 160 km mají zajištěno ubytování zdarma. Informace : OFTIS, telefon 465 521 052, fax 465 522 326, e-mail: vydavatelstvi@oftis.cz

Ve stejném časopise jsme si přečetli informaci o vydání nové knihy PhDr. Vladimíra Vaclíka Co nevíte o betlémech (Umění betlemářské). Na 250 stránkách je kromě textu 120 černobílých a 70 barevných ilustrací. Vazba, grafická úprava, kvalitní tisk na kvalitním papíře předurčují i po vzhledové stránce kmihu předurčují za vítaný vánoční dárek. Cena výtisku je 250,-Kč + poštovné při zaslání na dobírku. Objednávky přijímá OFTIS s.r.o., J. Nygrina 336, 562 01 Ústí nad Orlicí, e-mail: oftis@oftis.cz .

 • Výhodu sníženého vstupného při Dnech evropského dědictví využilo celkem 204 návštěvníků muzejní expozice a výstav v Českém Krumlově a další zájemci přišli do naší pobočky - Památníku A. Stiftera v Horní Plané.

 • Po sezónních měsících červenci a srpnu se zdá, že se prolomila dvouletá sestupná tendence návštěvnosti našeho muzea. K 31. srpnu 2003 se celková návštěvnost proti předcházejícím rokům zdvihla takřka o čtvrtinu a přesáhla i úroveň roku 2000.

 • Rovněž návštěvnost internetové verze muzejního bulletinu M- MÉSÍČNÍK je stále uspokojivá. K 26. září byl na 31. místě žebříčku sledovanosti s počtem 37 019 přístupů na adresu www.ckrumlov.cz.

 • V září byla v Muzeu Jindřichohradecka, zahájena putovní výstava jihočeských muzeí "V knihách zapsáno". Jedná se o výstavu rukopisů z muzejních sbírkových knihoven, která se bude postupně konat ve všech zúčastněných muzeích - Jindřichově Hradci (do 5. 10.), Českých Budějovicích (11.12.2003 - 25. 1. 2004), Dačicích (22. 2. - 21. 3. 2004), Blatné (30. 3. - 28. 4. 2004). Svoje putování ukončí příští rok v květnu v Českém Krumlově (5. 5. - 30. 5. 2004). Záštitu nad výstavou převzal hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník.

 • Regionální muzeum v Českém Krumlově prezentuje informace o expozici, výstavách a akcích pro školy v nově vydané publikaci Atlas školství 2004 / 2005 - přehled středních škol a vybraných školských zařízení Jihočeský kraj. Publikace je distribuována do všech škol v kraji.Atlas má kromě tištěné podoby také internetovou aplikaci www.atlasskolstvi.cz.

 • Nepřehlédněte ! V měsících říjnu, listopadu a prosinci dojde k částečnému omezení provozu stálé expozice a některých výstav v budově muzea v Českém Krumlově, Horní 152. Namísto návštěvníků se zde budou pohybovat malíři. Informace o rozsahu omezení a aktuální programové nabídce budeme postupně zveřejňovat na vývěsce a dalšími možnými způsoby. Všem, jichž se tato omezení nemile dotknou, se omlouváme.


  KONTAKT

  Regionální muzeum
  Horní ul. č. 152
  381 01 Český Krumlov
  Tel. č. +420 380 711 674
  Tel. fax č. +420 380 714 249

  E-mail: muzeumck@quick.cz

   

  Pobočka muzea - Památník
  Rodný domek Adalberta Stiftera

  Palackého ul. č. 21
  382 26 Horní Planá
  Tel. č. +420 380 738 473
  E-mail: stifter@lipensko.cz


  INFORMACE NA INTERNETU
  www.muzeum.ckrumlov.cz
  www.ckrumlov.cz
  www.lipensko.cz/hplana

   

  PROGRAM NA INTERNETU
  www.BudNews.cz
  www.seznam.ckrumlov.cz
  www.ceskakultura.cz


  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0