Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Červen 2001 - Číslo 6 - Ročník X.

ČERVEN V MUZEU
  Český Krumlov - Portrét hrobníka, rok 1700, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Krátkodobá výstava Renata Grainer (SRN) a Taťána Ruprichová / Obrazy. Výstava potrvá do 3. června 2001.

Sezónní výstava Česká architektura 1989 - 1999. Očima kritiků. Expozice časopisu Architekt je výraznou sondou do české architektonické tvorby posledního desetiletí uplynulého milénia. Po uvedení v Praze, Plzni, Brně a Chebu se uskutečňuje repríza v Českém Krumlově jako součást projektu Deset století architektury. Výstava potrvá od 10. června do 26. srpna 2001.

Nová dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Nová dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici. Otevřena od 10. března.

Nová celoroční výstavka Stavební a historický vývoj objektu muzea - Projekt 10 století architektury. Miniexpozice připomíná proměny části Horní ulice, kde na místě původních šesti gotických měšťanských domů vznikal právě před 350 lety barokní objekt jezuitského semináře, dnešního muzea.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků je prodloužena z roku 2000. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
denně 10.00 - 17.00 hodin.
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin.

ČERVEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Památce básníka Hvozdu - repríza výstavy k historii rodného domku A. Stiftera a jeho památníku.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Repríza výstavky Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg. O záchraně místa za „železnou oponou“, které mělo být určeno k zapomnění.

Otevírací doba:
úterý - neděle 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí

ZVLÁŠTNÍ PROGRAMOVÁ NABÍDKA
VÝSTAVNÍ SÍŇ STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V ČESKÉM KRUMLOVĚ, PLEŠIVEC 268
Výstava Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928. Exponáty výstavy z fondů Státního okresního archivu a Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, Státního oblastního archivu v Třeboni, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a ze soukromých sbírek. Výstava potrvá do 22. června 2001.
Otevírací doba: pondělí - pátek 10.00 - 18.00 hodin


Nabídka pro školní skupiny a hromadné výpravy
Deset století architektury a Český Krumlov

V rámci regionální mimopražské části programu výstavního projektu Deset století architektury Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově nabízí, zejména školním skupinám a výpravám v měsíci červnu, odborný výklad u keramického modelu města zaměřený na stavební a historický vývoj Českého Krumlova a jeho historických památek. Součástí přednášky může být i videoprojekce vybraných dílů dokumentárního cyklu Deset století architektury, které se týkají Českého Krumlova a jeho mimořádného architektonického a kulturního dědictví. V rámci projektu je zpřístupněna celoroční výstava Stavební a historický vývoj budovy muzea, která přibližuje osudy bývalého jezuitského semináře v Horní ulici, ojedinělé barokní stavby ve městě. Zájemci si mohou zajistit přednášku na tel. č. +420 380 711 674 u Mgr. Martina Jakaba.

Široká ulice v Českém Krumlově, v popředí obyvatelé města, v pozadí zámek, historické foto

Učitelé si mohou pro své žáky a studenty rovněž vybírat i další přednášková témata ze stále platné širší nabídky přednášek a besed Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. Školní výpravy mohou využít také výhod Muzejního kruhu, kde na všechny akce pro školy zvýhodněné vstupné činí 5 ,- Kč / osobu.

Celý předprázdninový měsíc červen bude v českokrumlovském muzeu patřit dětem, žákům a studentům.

Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928

Školní skupiny mohou předprázdninového času využít rovněž k návštěvě výstavy Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928, která ve Státním okresním archivu na Plešivci potrvá pouze do 22. června 2001.

Těšíme se s Vámi nashledanou při některé z nabízených programových příležitostí.

- mj -


K SEZÓNNÍ VÝSTAVĚ
ČESKÁ ARCHITEKTURA 1989 - 1999. OČIMA KRITIKŮ

Připomínáme alespoň dvě z pětačtyřiceti architektonických realizací a tří studií, které tvoří základní obsah expozice časopisu Architekt „Česká architektura 1989 - 1999“. Očima kritiků.

Na základě výběru jedenácti nejvýznamnějších kritiků a historiků oboru vznikla ojedinělá výstava, doplněná úvahami bezmála stovky předních českých intelektuálů, umělců a podnikatelů na téma „současná architektura“ (např. Jaromila Jireše, Marka Ebena, Ludvíka Vaculíka, Jiřího Suchého, Jana Buriana, Ondřeje Neffa, Erazima Koháka, Karla Schwarzenberka, Jiřího Stivína, Martina C. Putny, Josefa Kroutvora, Táni Fischerové a dalších).

Expozice byla premiérově představena v rámci akcí Praha 2000 a stala se zahajovací výstavou projektu Deset století architektury.

Výstava se dosud představila v Praze, Plzni, Brně a Chebu. Součástí expozice je reprezentativní publikace.

Model domu pašijových her v Hořicích na Šumavě, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

PODÍL MUZEA NA NOVÝCH VÝSTAVÁCH
A EXPOZICÍCH NA ČESKOKRUMLOVSKU

V letošním roce obohacuje kulturní nabídku v okrese Český Krumlov několik nových expozic.
Ve Chvalšinách je zpřístupněna expozice Schwarzenberského plavebního kanálu a Josefa Rosenauera. Naše muzeum se podílelo jednak na dlouhodobé přípravě projektu pro program PHARE, jednak na konkrétní náplni části věnované dřevařství na Šumavě.
V Hořicích na Šumavě byla za pomoci muzea dokončena druhá etapa budování historické expozice obce a pašijových her.
Třetím výstavní místem s angažovaností našeho muzea je státní hrad Rožmberk nad Vltavou. Ve zdejší hradní výstavní síni jsme nainstalovali výstavu „Cín - stříbro chudých“, představující zajímavý výběr cínových předmětů z 18. a 19. století a několik ukázek secesních předmětů z počátku 20. století.


Nová publikace o legionářích

Od začátku června si mohou zájemci regionální historii doplnit své knihovny o novou publikaci Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928 (autoři: Věra Mašková a Petr Jelínek), vydanou Státním okresním archivem v Českém Krumlově za přispění OVM Český Krumlov a Okresního úřadu v Českém Krumlově.

Kromě úvodního přehledu o vzniku a úloze čc. zahraničních dobrovolnických vojenských jednotek obsahuje abecední seznam čs. legionářů i tzv. "nelegionářů" z českokrumlovského okresu, seznam legionářů podle obcí a informace o organizacích legionářů v okrese v době první republiky. V závěru je uveden soupis exponátů ze stejnojmenné výstavy. Textovou část doplňuje zajímavý výběr fotodokumentů. Publikace je k dispozici ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově nebo v pokladně našeho muzea.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozornění
S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.

 


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0