Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - říjen 2001 - Číslo 10 - Ročník X.

ŘÍJEN V MUZEU
  Titulní stránka k románu Adalberta Stiftera Vítek

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Krátkodobá výstava Práce studentů SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Koná se ku příležitosti deseti let působení školy. Výstavní sály v přízemí do neděle 7. října 2001.

Nová krátkodobá výstava Arteterapie - práce pacientů Psychiatrické léčebny Červený dvůr u Chvalšin. Vernisáž se koná ve čtvrtek 11. října 2001 v 17.00 hodin v sále muzea. Výstava potrvá do 16. listopadu.

Dlouhodobá výstava Kapličky na Vyšebrodsku. Dokumentační výstava vychází z terénního průzkumu Františka Schussera a Milana Michela z Loučovic, zaměřeného na drobné sakrální stavby bývalého soudního okresu Vyšší Brod.

Dlouhodobá výstava Šumavské sirkařství. Putovní výstava Muzea Šumavy v Sušici.

Celoroční výstavka Stavební a historický vývoj objektu muzea - Projekt 10 století architektury. Miniexpozice připomíná proměny části Horní ulice, kde na místě původních šesti gotických měšťanských domů vznikal právě před 350 lety barokní objekt jezuitského semináře, dnešního muzea.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury.

Otevírací doba:
denně 9.00 - 16.00 hodin.
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den :Pondělí

ŘÍJEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (1805 - 1868) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Památce básníka Hvozdu - repríza výstavy k historii rodného domku A. Stiftera a jeho památníku.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti je věnována historii, současnosti a budoucnosti hradní zříceniny nedaleko česko-rakouské hranice. Popularizuje zároveň záměry občanského sdružení Vítkův Hrádek na turistické zpřístupnění této zajímavé lokality a její začlenění do připravovaných oslav 200. výročí narození A. Stiftera v r. 2005.

Otevírací doba :
úterý - sobota 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací dny : neděle a pondělí


K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ V POBOČCE
K VÝSTAVĚ ARTETERAPIE

* V rámci Týdnů duševního zdraví a při příležitosti oslav 35 let Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře pořádá léčebna spolu s muzeem výstavu ARTETERAPIE.

Před 35 lety byla v postupně zanikajícím zámku Červený Dvůr založena psychiatrická léčebna, zaměřená na léčení lidí závislých na alkoholu. Během této doby si léčebna vybudovala nejen dobré odborné jméno, ale i při omezených možnostech se starala o to, aby zámecký areál nebyl zničen, tak jak bylo plánováno.

Zámek Červený Dvůr, podzimní nálada, foto: Libor Sváček

Za 35 let prošlo léčebnou obrovské množství pacientů z celé republiky i ze zahraničí. Části z nich pomohla léčebna začít nový život. Doba se ovšem mění a s ní léčebna, její terapeuti a pacienti. V současnosti již není typickým pacientem člověk závislý na alkoholu, ale vesměs mladí lidé závislí na heroinu a pervitinu. Změnila se i společnost, ve které léčba závislých lidí probíhá. Dříve jakoby společnost více chápala potřebu podobných zařízení, v současnosti musí léčebna zainteresované lidi i veřejnost více informovat. Například o tom, proč se léčba vyplatí a že léčba je pro společnost tím nejlevnějším a nejefektivnějším způsobem, co se závislým člověkem dělat. Že k závislosti netíhnou zdaleka lidé "zvláštní", nějak "poznamenaní", ale že závislost může ohrozit v podstatě kohokoliv z nás. Že během léčby dochází k zaznamenatelným změnám pacienta a že významná část pacientů projde terapií úspěšně a najde nový životní smysl.

Výstava si klade za cíl alespoň částečně představit činnost léčebny prostřednictvím výsledků terapeutické aktivity, na které lze dokumentovat změny, ke kterým u pacientů dochází v průběhu dlouhodobé léčby. Touto aktivitou je právě arteterapie.

Výstava chce také dokumentovat, že v léčebně zacházíme s nemocí chronickou, mnohdy špatně končící, ale při dodržování určitých pravidel také s nemocí terapií zvládnutelnou. Zjednodušeně řečeno: že společné úsilí terapeutů, pacientů a dalších lidí do existence a činnosti léčebny zainteresovaných nese své ovoce.

Veřejnosti se tak chce léčebna prezentovat v podobě barevnější a méně mytizované, než jak tomu u psychiatrických zařízení bývá.

Součástí výstavy budou podle zájmu besedy o této problematice pro školy a veřejnost.

Primář MUDr. Jiří Dvořáček


MUZEJNÍ KRUH

* Adresář Muzejního kruhu obnášel k 20. září 39 abonentů, z toho: 22 jednotlivců, 5 rodin, 7 škol a 5 agentur a institucí. Upozorňujeme dosavadní držitele průkazek Muzejního kruhu platných v období 2000 - 2001, aby si laskavě zkontrolovali termín ukončení platnosti.

Pro zájemce o využívání slev vstupného a dalších výhod přinášíme základní informace: Muzejní kruh není spolek, nýbrž adresář stálých návštěvníků muzea a jeho podporovatelů. Do tohoto adresáře je zapsán každý zájemce, pokud do muzea předá vyplněnou přihlášku a uhradí finanční příspěvek. Průkazky Muzejního kruhu platí 14 měsíců od data vystavení. Přihlášky přijímáme průběžně po celý rok.

Formuláře přihlášek jsou k dispozici v pokladně muzea.

Bližší informace uvádí následující tabulka :
Charakteristika zájemcePříspěvekVýhody
jednotlivec 70,- Kčceloroční volný vstup do expozic a výstav
zasílání bulletinu
50 % sleva vstupného na akce muzea
rodina - 2 dospělí a 2 děti120,- Kčjako jednotlivci
škola500,- Kčmimořádné vstupné
5,- Kč / žák ve školní výpravě
(pedagogický doprovod volný vstup)
další jako jednotlivci
cestovní agentura firma, instituce700,- Kč50 % sleva vstupného u hromadných návštěv do expozic a výstav
zasílání bulletinu


Z NEJNOVĚJŠÍHO VÝBĚRU

VÝBĚR - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech č. 1/2001 přináší mimo jiné článek Zbyňka Holuba "K vývoji osídlení a k nářečním zvláštnostem na Doudlebsku".

Časopis je v prodeji v pokladně muzea.


ZE STATISTIKY KULTURY V ROCE 2000

 • Průměrný počet návštěvníků expozic a výstav muzeí, jejich poboček a samostatných památníků zřizovaných Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, obcemi a městy (dále jen muzeí) činil v roce 2000:
  v České republice…………………20 029 osob / 1 muzeum
  v Jihočeském (Budějovickém kraji……………18 438 osob / 1 muzeum
  Expozice a výstavy OVM Český Krumlov navštívilo v roce 2000 celkem: …………20 373 osob.
 • Míra ekonomické soběstačnosti muzeí a galerií v roce 2000 byla v České republice vyjádřena 22,1 %. OVM v Českém Krumlově dosáhlo v témže roce míry soběstačnosti 34,48 %.

  Okolí Boletic, zlomky pravěkého cedníku a střep z raně středověkého tuhového hrnce, výzkumy K. Brdlika, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


  DOBRÁ ZPRÁVA O DOBRÉ VODĚ

  V říjnu 2001 zahajují svoji přípravnou činnost zájemci o projekt "Obnova parku Dobrá Voda v Horní Plané".

  Parková úprava na Dobré Vodě byla na přelomu 19. a 20. století spojena se jménem hornoplánského rodáka spisovatele Adalberta Stiftera. Jeho pomník tvoří dodnes jeden z význačných bodů celého areálu, spojený s poutním kostelíkem P.Marie Bolestné na Dobré Vodě chráněnou alejí. Na území Dobré Vody je celá řada zajímavých míst, spojených se Stifterovým literárním dílem ( např. přírodní útvar Selka s mlékem neboli Mlékařka, nebo památeční Červený kříž aj.) V celém areálu bývalého parku však došlo v průběhu 20. století ke zdivočení porostů, většina vytrasovaných procházkových cest a stezek zanikla nebo je poškozena. Obnova parku bude tedy velmi náročná neboť počítá jak s významným pročištěním porostů s odstraněním náletů a balastních dřevin, tak s novou výsadbou, s úpravami vycházkových cest, vyznačením nové naučné stezky Adalberta Stiftera, stavbou odpočivných míst a úpravou vyhlídek a s řadou dalších prací.

  Podkladem pro obnovu parku je podrobná studie, vypracovaná jako vysokoškolská studentská práce.

  Organizátoři zvou zájemce o projekt obnovy parku na pracovní schůzku v Horní Plané v neděli 7. října 2001. Sraz je ve 14 hodin u velké kašny na náměstí. Účastníci by se měli vybavit pro chůzi v terénu, neboť nejdříve společně projdou zájmové území a poté budou v restauraci KOHBA besedovat nad studií parku.

  Bližší informace podá Lenka Hůlková na tel. č. +420 380 738 473 (Památník A. Stiftera), +420 380 738 407 (byt) nebo na e-mailové adrese: stifter@lipensko.cz


  STUDIE O ROMECH V ČESKÉM KRUMLOVĚ

  ( Davidová, E.: Romové a česká společnost. Hledání domova, porozumění a vzájemného soužití., Praha 2001 )

  * V červnu letošního roku vydal Národohospodářský ústav Josefa Hlávky v Praze originální studii o romské problematice, zpracovanou PhDr. Evou Davidovou, CSc. (Autorka žije v Českém Krumlově a řadu let pracovala v českokrumlovském muzeu - pozn. red.)

  Studie je členěna do sedmi hlavních kapitol, které autorka nazvala: 1. Etnikum na rozcestí?, 2. K etnickým a demografickým charakteristikám Romů, 3. Příklad Chánova - ghetto nebo domov?, 4. Politika státu a postoje k Romům v 90. letech - a nové problémy, 5. Mass-media a Romové, 6. Český Krumlov a Romové - příklad možného a dobrého soužití, 7. Prostor pro naději - pro komunikaci a společnou cestu.

  Studie dále obsahuje předmluvu docenta PhDr. Pavla Machonina, DrSc., závěrečné shrnutí, výběr literatury a přílohu s výtahy z oponentských posudků Mgr. Viktora Sekyta, Doc. PhDr. Pavla Machonina, DrSc. a Doc. PhDr. Josefa Kauderta, CSc.

  Rozsáhlou částí práce (s. 49 až 65) je šestá kapitola věnovaná Českému Krumlovu jako příkladu možného a dobrého soužití českého a romského obyvatelstva. Autorka tuto kapitolu rozdělila na dva oddíly. V prvním se zabývá původem a charakteristikou českokrumlovských Romů a vývojem v letech 1945 - 1988. Textová část je doplněna o tabulkové přehledy: Romské rodiny v Českém Krumlově v roce 1999, Romské rodiny, jejich nejčastější příjmení, počet, bydliště na Slovensku a po jejich příchodu do Českého Krumlova (stav z roku 1987), Vývoj absolutního stavu počtu Romů v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov a v okresním městě v letech 1945 - 1999 a Romové ve městě a okrese Český Krumlov (r. 1998 - 1999). Druhý oddíl šesté kapitoly je věnován období 90. let a současnosti - pojmenování nových problémů a hledání nových cest. Obsahuje zajímavé údaje o současné zaměstnanosti a nezaměstnanosti Romů ve městě a okrese Český Krumlov.

  Studie dr. Evy Davidové Romové a česká společnost je podle tiráže určena pouze pro informaci zainteresovaným odborným pracovníkům. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky ji věnoval do muzejní knihovny jako dar.

  Pro zájemce je k dispozici pouze pro prezenční studium v muzeu.

  Romská svatba v Českém Krumlově, 1977


  SLUŽBY MUZEA
  Badatelské návštěvy a odborné konzultace
  zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
  Požadavky a objednávky archeologických dohledů
  a záchranných archeologických výzkumů
  dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
  Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
  Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
  Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
  Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
  Upozornění
  S platností od 1. 1. 2001 jsou zrušeny kopírovací služby pro veřejnost.


  KONTAKT

  Okresní vlastivědné muzeum
  Horní ul. č. 152
  381 01 Český Krumlov
  Tel. č. +420 380 711 674
  Tel. fax č. +420 380 714 249

   

  Pobočka muzea - Památník
  Rodný domek Adalberta Stiftera

  Palackého ul. č. 21
  382 26 Horní Planá
  Tel. č. +420 380 738 473
  E-mail: stifter@lipensko.cz


  INFORMACE NA INTERNETU
  Stránky muzea na adrese:
  www.muzeum.ckrumlov.cz

  Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
  http://hplana.lipensko.cz

   

  Výroční zpráva muzea za rok 2000
  ve Zpravodaji Okresního úřadu
  Č. Krumlov - duben 2001
  na adrese:
  www.oku-ck.cz


  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0