Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Leden - únor 2003 - Číslo 1 - 2 - Ročník XII.

PF 2003
všem čtenářům Měsíčníku, návštěvníkům a spolupracovníkům srdečně přejí
českokrumlovští muzejníci

LEDEN A ÚNOR V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Jana Pešková / Akvarely a kresby. Vernisáž se koná 1. prosince 2002 v 11.00 hodin ve výstavních sálech muzea. Výstava potrvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha II z Rožmberka.
Chodba přízemí. Výstava trvá do 31. prosince 2003.

Dlouhodobá výstava KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií. Fotografie ing. Ladislava Pouzara a další zajímavé exponáty. Výstava potrvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do 12. ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do 12. ledna 2003.

Otevírací doba :
Muzeum je otevřeno pouze do 12. ledna 2003!
úterý - pátek   9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle a svátky    13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí

UPOZORNĚNÍ:
V době od 13. ledna do 28. února 2003 jsou expozice a výstavy z technických důvodů uzavřeny!

 

LEDEN A ÚNOR V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Od 1. ledna do 28. února 2003 je expozice z technických důvodů uzavřena!

Změna programu a termínů vyhrazena!


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674:
Archeologie - Mgr. Petra Effenberková
Historie, spolupráce se školami, audiovizuální dokumentace - Mgr. Martin Jakab
Nejnovější dějiny - Mgr. Petr Jelínek
Národopis, řemesla, fotodokumentace města - Hana Pavlíková
Umění,umělecká řemesla,umělecký průmysl, historie - Mgr. Ivan Slavík

Pro zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů platí badatelský řád,
který se vztahuje i na knihovní fond muzea.

Zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů
k badatelským a studijním účelům je bezplatné.

Návazné služby - vypracování nebo využití již zpracovaného odborného posudku,
expertizy nebo rešerše, pořízení kopií, souhlas s reprodukcí a podobně - jsou účtovány
podle aktuálního ceníku muzea. Platby se provádějí vždy bezodkladně v hotovosti.

Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů

dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Služby archeologického pracoviště jsou poskytovány v souladu se zákonem
o památkové péči. Placené služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku muzea.

Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Služby zajišťuje knihovník - Mgr. Ivan Slavík

*********

Další služby jsou poskytovány po předchozí domluvě na tel. č. 380 738 473:

Detašovaná badatelka s příruční knihovnou v pobočce - Památníku
Adalberta Stiftera v Horní Plané
poskytuje dílčí služby zájemcům o život a dílo A. Stiftera v návaznosti na
obsah stálé memoriální expozice.
Služby zajišťuje kustodka pobočky - Lenka Hůlková

*********

Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea,
tel. 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.

Kopírovací služby poskytujeme pouze badatelům a pro veřejnost je neprovádíme!


PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN


VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA 2002

* Do začátku března 2003 vydáme výroční zprávu muzea za předcházející rok. Výroční zpráva bude umístěna na Internetu a v malém počtu kusů též vytištěna. Zájemcům ji na vyžádání zašleme - adresátům Muzejního kruhu zdarma, ostatním za úhradu režijních nákladů.


ZMĚNA NÁZVU MUZEA

* Od 1. ledna 2003 se zřizovatelem muzea stává Jihočeský kraj. V souvislosti s tím bude zrušen dosavadní název Okresní vlastivědné muzeum a nahrazen nejpozději do konce dubna novým úředním názvem Regionální muzeum v Českém Krumlově.


KONTAKT

Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz


Stránky Památníku A. Stiftera na adrese:
www.lipensko.cz/hplana

 

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0