Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Leden a únor 2001 - Číslo 1 a 2 - Ročník X.

LEDEN A ÚNOR V MUZEU
 Pohled do expozice pravěku, který přibližuje archeologické nálezy z keltského oppida v Třísově, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.

Vánoční a novoroční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Českém Krumlově. Výstava potrvá do 14. ledna 2001.

Dlouhodobá výstava Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce je pořádána k 30. výročí úmrtí spisovatele. Výstava končí 14. ledna 2001.

Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, Německo, Velká Británie. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea do 14. ledna 2001.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury. Výstava bude prodloužena do konce roku 2001.

Důležité upozornění:
Expozice a výstavy jsou otevřeny pouze od 1. do 14. ledna ! V době od 15. ledna do 28. února jsou expozice a výstavy uzavřeny.

Otevírací doba :
úterý - pátek 9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle 13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den : pondělí
Změny otevírací doby : 1.ledna - Nový rok - pondělí - otevřeno 13.00 - 16.00 hodin

LEDEN A ÚNOR V POBOČCE :
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané je v době od 1. ledna do 28. února 2001 z technických důvodů uzavřen !

SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů a záchranných archeologických výzkumů dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


2001 - JUBILEJNÍ ROK ČESKOKRUMLOVSKÉHO MUZEA

Nadcházející rok bude v českém muzejnictví ve znamení intenzivní práce v muzejních sbírkách.
Povinnost zapsat své sbírky do centrální evidence sbírek, zkráceně CES, stanovená zákonem č.128/2000 Sb., se totiž týká všech muzeí zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky, tedy kraji a obcemi.
Je celkem logické, že si rozsáhlé práce ve sbírkových fondech vyžádají více pracovního času, než je obvyklé a bude nutné na nezbytně dlouhou dobu do jisté míry omezit jiné oblasti muzejní činnosti.
V podmínkách našeho muzea dochází např. k jisté redukci výstavního programu a k prodloužení některých výstav z předcházejícího roku.
Interní práce ve sbírkách, které předcházejí zápisu do CES, však povedou ke zhodnocení sbírkových fondů, k výběru dalších zajímavých předmětů do programu konzervace a restaurování a následně k umožnění jejich prezentace v expozicích a výstavách.
Na začátku nového století tak bude zhodnoceno i úsilí předcházejích generací lidí, zakládajících (dokonce několikrát) muzeum v Českém Krumlově a starajících se o jeho existenci, rozšiřování sbírek i veřejné uplatnění v uplynulých desetiletích.
Je proto symbolické, že si právě v tomto roce a při této práci připomeneme sto let od vydání první výzvy k založení krumlovského muzea (1891), osmdesátpět let od otevření německého městského muzea v Linecké ulici (1916) a padesátpět let existence současného českokrumlovského muzea (1946).
Čas se nezastaví a v období do dalšího jubilejního roku se do historie muzea zapíší další mezníky. Změna zřizovatele nejpozději do konce roku 2002 přijde na pořad zřejmě jako první.
Věříme však, že při dalším muzejním jubileu oslovíme naše návštěvníky - občany města i návštěvníky z tuzemska a ciziny - zajímavým výstavním programem, založeným na prezentaci nově restaurovaných a třeba i dosud nezveřejněných muzejních sbírek.

Prozatím však přejeme všem naším příznivcům ( i sobě) PF 2001 .
Hodně zdraví a úspěchů !

Za pracovníky muzea
Mgr. Petr Jelínek, ředitel

Model domu pašijových her v Hořicích na Šumavě, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově


PŘIPRAVUJEME NOVÉ CELOROČNÍ VÝSTAVY

Kapličky na Vyšebrodsku
Kapličky a další drobné sakrální stavby na Vyšebrodsku se v letech 1999 - 2000 rozhodli zmapovat milovníci přírody, turistiky a historie pánové Milan Michel a František Schusser ( dlouholetý a zkušený kronikář obce ) z Loučovic. Podnět k jejich terénnímu průzkumu vyšel od předsedy Vyšebrodského sdružení historického pana Jiřího Anderleho.
Cílem jejich práce bylo provést soupis s dokumentací současného stavu drobných sakrálních staveb ve vymezeném území „po čtyřiceti letech reálného socialismu“. Společně s terénním průzkumem prováděli potřebnou dokumentaci, včetně sběru informací o jednotlivých lokalitách, např. proč která drobná sakrální stavba vznikla, zanikla či byla přemístěna.
Sami o své práci říkají: „ Plni obdivu a úcty se skláníme před dílem, zručností a dovedností těch, kteří tyto drobné sakrální stavby vytvořili. Ucítili jsme spoluzodpovědnost je nejen zdokumentovat, ale i postupně jim navracet jejich původní vzhled a především smysl jejich stavby v minulosti.
Výsledky jejich práce jsou natolik zajímavé a inspirativní, že stojí za představení širší veřejnosti prostřednictvím výstavy a drobné publikace. Muzeum se rádo této popularizační úlohy ujalo a ve spolupráci s oběma pány připravuje premiéru výstavy s možností putovních repríz v obcích vymezeného regionu i jinde.
Možná, že seznámení s touto výstavou inspiruje další nadšence k podobné záslužné činnosti i v jiných místech.
Na závěr si dovolím ještě jednou citovat oba pány: „Dokumentace drobných sakrálních staveb na Vyšebrodsku ukazuje nejen na jejich stav v roce 2000, ale v mnohém vypovídá i o morálním a duchovním stavu celé společnosti. Přejme si, aby po dalších deseti letech byl i zde vidět znatelný pokrok.

Šumavské sirkařství
Druhou celoroční výstavou v našem muzeu bude putovní výstava Šumavské sirkařství.
Přibližuje jedno z nejstarších průmyslových podnikání na Šumavě, kterému se nejvíce dařilo v Sušici, ale známé je i z dalších míst - např. ze Zlaté Koruny nedaleko Českého Krumlova.
Výroba a prodej sirek a zápalek je neodmyslitelně spojena se zápalkovými krabičkami a nálepkami. Jejich kolekce tvoří samozřejmě tu nejatraktivnější součást výstavy.
Výstavu zapůjčilo Muzeum Šumavy v Sušici a její autorkou je Mgr. Zdeňka Řezníčková.
Pro uvedení v Českém Krumlově bude výstava doplněna o několik dokumentů ze Státního oblastního archivu v Českém Krumlově, týkajících se výroby sirek v letech 1843 až 1876.

-pj-

 


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0