Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Červen 2002 - Číslo 6 - Ročník XI.

SOBOTA 1. ČERVNA
*  DEN DĚTÍ  *
VSTUP DĚTÍ A RODIN S DĚTMI PO CELÝ DEN ZDARMA
ZVEME VÁS SRDEČNE K NÁVŠTĚVĚ!

ČERVENV MUZEU

EXPOZICE A VÝSTAVY

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Krátkodobá výstava Markus Miksch / Plastiky a obrazy trvá do neděle 2. června.

Nová dlouhodobá výstava KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií. Fotografie ing. Ladislava Pouzara a další zajímavé exponáty. Vernisáž se uskuteční v sobotu 1. června 2002 ve 14.00 hodin. Výstava potrvá do poloviny ledna 2003.

Český Krumlov pod ochranou Panny Marie a světců, antependium z kaple na Křížové hoře, olej na plátně, přelom 17. a 18. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Sezónní výstava Eva Davidová - Fotografie / Cesty Romů - Romano Drom. Výstavu spolupořádá Centrum Emauzy s. s r. o. Praha s podporou Města Český Krumlov. Vernisáž se koná ve čtvrtek 13. června 2002 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 15. září 2002.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do konce Roku kulturního dědictví OSN 2002.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do konce roku 2002.

Otevírací doba :
denně 10.00 - 17.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 16.15 hodin.
DEN DĚTÍ - V SOBOTU 1. ČERVNA JE VSTUP PRO DĚTI A RODINY S DĚTMI ZDARMA!

ČERVEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Nová sezónní výstava Znovu společnou cestou. Spolupořadateli výstavy jsou Základní škola v Horní Plané a Übunghauptschule der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz. Výstava představuje práce dětí z výtvarných workshopů. Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. června 2002 v 11.00 hodin. Výstava potrvá do 31. října 2002.

Obnovená premiéra výstavky Most mezi lidmi / Brücke zwischen Menschen - Zvonková / Glöckelberg. Proměny místa, odsouzeného před rokem 1989 k zániku. Výstavka bude zpřístupněna od čtvrtka 6. června 2002 a potrvá do 31. října 2002.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Historie, současnost a budoucnost hradní zříceniny poblíž česko-rakouské hranice.

Otevírací doba: úterý - neděle 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 hodin
Zavírací den: pondělí

Změna programu a termínů vyhrazena!


NÁVŠTĚVNOST DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

* V rámci Roku kulturního dědictví OSN a k Mezinárodnímu dni muzeí jsme pořádali Dny otevřených dveří v muzeu a Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané 17. a 18. května 2002.

Expozice a výstavy muzea v českokrumlovské Horní ulici navštívilo celkem 173 zájemců, z toho 64 dětí a 63 cizinců. Pobočku v Horní Plané navštívilo celkem 74 osob, z toho 21 dětí a 53 cizinců.


NOMINACE PRACOVNÍKŮ MUZEA NA CENU MĚSTA

* Na začátku května se pracovníci muzea dozvěděli příjemnou zprávu o tom, že jsou nominováni na udělení Ceny města za kulturu, a to za dlouholetou výstavní činnost, obohacující kulturní život Českého Krumlova.

Návrhů na udělení ceny v kategorii kultura se samozřejmě sešlo víc. Rada města z nich doporučila zastupitelstvu pana Miroslava Párala, ředitele Agentury keramického designu v Českém Krumlově. Tento návrh také zastupitelé dne 23. května schválili. Děkujeme iniciátorce nominace českokrumlovské podnikatelce paní Mgr. Jaroslavě Brožkové za její přízeň a zároveň blahopřejeme M. Páralovi k udělení ceny.


7. VELETRH MUZEÍ ČESKÉ REPUBLIKY

* 22. až 24. května se v Třebíči konal tradiční muzejní veletrh. Naše muzeum se představilo samostatným informačním panelem v tématickém celku Regionální muzea Jihočeského kraje. Součástí veletrhu byl odborný seminář k aktuálním problémům muzeí, zejména zabezpečení přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.


M - MĚSÍČNÍK MÁ NA WEBU TISÍC PŘÍSTUPŮ MĚSÍČNĚ

* K 16. květnu byl náš bulletin 43 nejnavštěvovanější stránkou na internetové adrese www.ckrumlov.cz s počtem 16.566 přístupů. Od února letošního roku je to průměrně tisíc přístupů měsíčně.


K SEZÓNNÍ VÝSTAVĚ
EVA DAVIDOVÁ - FOTOGRAFIE
ROMANO DROM - CESTY ROMŮ

* Etnografka a socioložka PhDr. Eva Davidová, CSc. (* 1932 v Praze) náleží k našim předním badatelům v oblasti romistiky. Studia na FF UK v Praze (etnografie a dějiny umění) ukončila v roce 1957 diplomovou prací na téma "Romano gav Trebišov". Její badatelský zájem se orientoval na sociokulturní podmínky života v tradičních cikánských osadách na Slovensku, metodicky se věnovala terénním výzkumům a shromažďování dokumentů a reálií mezi usedlými i olašskými Romy.

Právě zde mají počátek unikátní fotografické soubory stejně jako zvukové záznamy původní romské slovesné kultury.

Působila v kulturních institucích na Slovensku a v Praze a v roce 1968 nastoupila do Sociologického ústavu ČSAV v Praze. V roce 1976 se přestěhovala do České Krumlova, kde pracovala v Okresním vlastivědném muzeu jako etnografka. Zabývala se výzkumem etnických změn v pohraničí po 2. světové válce s přihlédnutím ke specifikaci života romských komunit. Odborně garantovala podíl muzea na resortním výzkumném úkolu s tématem "Osídlování, etnické procesy a přeměny pohraničí Českokrumlovska po roce 1945".

Od roku 1991 stála u zrodu Muzea romské kultury v Brně a na práci této instituce se aktivně podílí stále.

Přednáší na univerzitách v Plzni, Českých Budějovicích a Olomouci a je častou účastnicí domácích i zahraničních vědeckých sympozií a konferencí.

Z KATALOGU VÝSTAVY

Obrazy objevu člověka

"Jsou fotografové, kteří fotografují vše, co jim přijde před kameru. Pak jsou jiní, ti si pečlivě hledají svá témata a pak se orientují na to, co vůbec chtějí dělat. Pak jsou lidé zaujatí nějakým vážným sociokulturním problémem a ve snaze poznat podstatu, přiberou si na pomoc fotografii. Jsou to ti, kteří přesně vědí, co chtějí ještě dříve, než se seznámí s kamerou. Tento druh lidí má neobyčejně silnou motivaci, která je jedním ze základních předpokladů dobrého fotografování spolu se schopností oddělit dobré od zlého, důležité od nedůležitého. K těmto lidem patří významná osobnost české etnografie a sociologie Eva Davidová, badatelka, která se od poloviny padesátých let věnuje shromažďování dokumentů a reálií v tradičních cikánských osadách na Slovensku i mezi usedlými Romy v Čechách. Důležitým faktorem její fotografické práce je celoživotní věrnost tématu. Fotografie emotivně rozšiřuje účinek její vědecky motivované práce.

Eva Davidová využívá aspektů opaku profesionality ke zvýraznění autenticity. Patří sem i záměr fotografie neretušovat, zdůraznit syrovost obrazů. Čtvercové, prvoplánové fotografie odlišují její práci od fotografií Josefa Koudelky a Tibora Huzsára.

Každá profesionalita má v sobě prvky pozitivní spekulace a manipulace. Fotografie Evy Davidové jsou v tomto smyslu výrazně nespekulativní, vyhýbají se profesionálním kalkulacím.

Prosazuje se u ní program srdce, nesvazovaný profesními, rutinními dovednostmi. Silným dokumentaristickým prvkem je zachování čtvercových kompozic, práce s plnou plochou negativu. Vždyť autorka viděla skutečnosti na čtvercové matnici svého fotoaparátu. Ve zvětšeninách je pak viděné důsledně dodržováno. Nic nechybí. Tato vizuální kázeň napomáhá věrohodnosti, přímosti a přehlednosti zobrazeného. Bez vizuálních spekulací, kompozičních manipulací.

Dominantní velkoplošná fotografie rodinného portrétu před malým domem je monumentálním extraktem obsahového sdělení fotografické snahy Evy Davidové. Proponované velkoformátové triptychy jsou citacemi nejzákladnějších, téměř biblických, extrahovaných hodnot nám všem společného lidského bratrství.

Většina fotografií nápadným archaickým, vizuálním aspektem chudoby, evokuje dvacátá a třicátá léta. Připomíná fotografie mistrů Farm Security Administration v době velké krize chudého amerického venkova. Jiné zase bezprostředností pohledu připomínají fotografie meziválečných, dnes už zmizelých, židovských komunit od Romana Wishniaka.

Viktor Fischl, izraelský spisovatel českého původu, v úvodu k jedné obrazové publikaci napsal:
"Jediný dobře viděný záběr, jediné dobře vybrané okénko z filmu, může - ať už o jedinci nebo národu - povědět víc než mnohý tlustý svazek". Sugestivita a míra přesvědčivosti vizuálního svědectví svou emotivností předčí mnohdy vědeckou zprávu. Fotografie je projevem specifického způsobu myšlení a stavu citů. Některé fotografie nelze jen prohlížet, je třeba jim naslouchat.

U Evy Davidové slyším obrazy objevu člověka, slyším příběhy lidských bratrů o velké, možná pomalé cestě Romů. Naslouchám o jejich stejné chudobě let padesátých jako třicátých, mnohdy i šedesátých. Slyším o štěstí z mateřství, radosti ze života i zármutku z úmrtí. Slyším ticho, mlčení nevyslovitelného nad společným symbolem zla Romů a Židů - Osvětimí. Vnímám ryzost, laskavost, přímost fotografického projevu Evy Davidové. Cítím, že pracovala se srdcem otevřeným dokořán a obrazy exponovala na nejcitlivější vrstvu člověčenství."

Pavel Dias, Praha, březen 2001


POZVÁNKA NA VÝSTAVU
ZNOVU SPOLEČNOU CESTOU

Ve čtvrtek 6. června 2002 v 11 hod. bude v Památníku - rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané otevřena sezónní výstava s názvem Znovu společnou cestou. Proč tento název?

Žáci Základní školy Horní Planá a Cvičné školy při Pedagogické akademii v Linci znovu, po deseti Ietech, připravili na tomto místě společnou výstavu.

V roce 2002 měla výstava název Adalbert Stifter - Příroda bez hranic a konala se v době, kdy ještě nevyprchalo opojení z pádu železné opony dělící Čechy a Rakušany. Dobu nadšení vystřídalo všední, každodenní soužití a objevily se sporn otázky ve vzájemných vztazích. Jedním z cílů pedagogů obou škol je vychovávat žáky v duchu myšlenky evropské integrace k toleranci, vzájemnému respektování a úctě kjiným lidem i národům.

Proto znovu společně a v domku, který je symbolem hlubokých kořenů společného přátelského soužití lidí na obou stranách Šumavy. Příprava výstavy se stala příčinou zintenzivnění kontaktů škol a dala i smysluplnou náplň vzájemným setkáním. Výsledky společné tvorby žáků i obsah kontaktů za poslední tři roky ukazuje připravená expozice.

Současní žáci osmých tříd se ještě coby šesťáci na dálku představili prostřednictvím vlastních životopisných medailonků s fotografiemi a krátkými texty. K prvnímu setkání došlo v červnu 2000 při výletu na Plešné jezero. K místu zvanému Na Říjišti přišli Rakušané z Holzschlagu, my od Nové Pece, abychom společně pokračovali k jezeru a dál až k Stifterovu obelisku.

Náplní naší první návštěvy v Linci na podzim 2000 byly společné workshopy (dílny) připravené pedagogy akademie i lineckými umělci. Děti tu vytvořily čtyřmetrový obraz Dunaj Vltava, dvě skupiny začaly malovat na svém konci, aby se pak uprostřed prolnuly jak jejich malby, tak i malujicí skupiny. Další skupina pekla pro všechny účastniky podle českého receptu "Linecký dort." V jiné dílně děti tvořily sádrové odlitky vlastních rukou. Ve fotolaboratoři školy vznikly artefakty připomínající český explozionalismus. Na jiném místě další skupina pomocí průsvitných barevných papírů vytvořila jakousi obří vitráž s motivy zemské fauny. Pod vedením paní sochařky Christine Mayr děti modelovaly keramické postavičky. Poslední skupina tvořila obrazy pantomimicky vlastními těly.

Druhé kolo workshopů se konalo na jaře 2001 v Homí Plané. Děti nejprve v dílnách malovaly svá oblíbená místa, modelovaly motivy šumavské přírody nebo keramické kachle, zdobily hliněné květníky, vytvářely netradiční podmalby na skle a vyráběly ruční papír. Odpoledne si pak ve třech skupinách zahrály několik her na rozvíjení komunikace a kooperace.

Při návštěvě v Linci na podzim 2001 se čeští žáci seznámili s Lincem jednak při výkladu nad fotografiemi a mapou města, u multimediálního programu v počítačové učebně i vlastní procházce městem. Vrcholem návštěvy byl výlet do virtuální reality v Ars Electronica Center, jakémsi muzeu budoucnosti.

V březnu letošního roku měla výstava premiéru v Bílé galerii Pedagogické akademie. Naši žáci předvedli při vernisáži kromě svých prací také i pestrý hudební program. Po otevření výstavy ve Stifterově domku čeká děti před koncem školního roku společná plavba z Vyššího Brodu do Českého Krumlova.

Obě školy chtějí pokračovat ve spolupráci, kterou považujeme za velmi potřebný prostředek, ba dokonce příklad rozvíjení pozitivních vztahů Čechů a Rakušanů.

Jiří Šíma, ředitel ZŠ Homí Planá


KLOKANOViny
aneb putování Austrálií a Tasmánií
Ladislav Pouzar

V sobotu 1. 6. 2002 bude v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově zahájena fotografická výstava ing. Ladislava Pouzara s názvem KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií, která potrvá do 15. 1. 2003. Výstava obsahuje více než 50 barevných fotografií formátu 30 x 45 cm a je doplněna množstvím předmětů a artefaktů, které si autor výstavy ze vzdáleného kontinentu dovezl, nebo zapůjčil ze soukromých sbírek. Ve výstavních prostorech je možno shlédnout i videoprojekci z cestování napříč kontinentem.

Autor výstavy, českokrumlovský rodák, strávil na australském kontinentu 9 měsíců. Půl roku studoval na západním pobřeží v Perthu angličtinu na Milner International College of English a poté 3 měsíce cestoval. Absolvent katedry letadel na ČVUT-FSl v Praze, v současnosti volně tvořící fotograj; projel sám v malé Toyotě Tercel 4 WD většinu nejzajímavějších míst vzdáleného kontinentu. Najezdil přes 27 000 km a s výbavou fotoaparátů přesahující 20 kilogramů navštívil přes 40 národních parků Austrálie a Tasmánie. Okusil tisíce kilometrů ve vyprahlé neosídlené buši i v pouštích, pobyl ve společnosti cyklónu, poznal sílu požárů buše i sílu přívalových dešťů monzunového období. Domů si přivezl okolo 2 000 nasnímaných fotografií a přes 10 hodin natočeného videa. Na výstavní ploše se ve spolupráci s pracovníky muzea pokusil část svých zážitků a pocitů nabídnout všem, kteří o Austrálii sní a hledají o "klokaním kontinentu" stále nové informace.

Hlavní části kolekce fotografií jsou věnovány různorodosti a malebnosti australské krajiny, unikátním živočichům, ale také moderní architektuře. Na fotografiích naleznete bájnou horu Uluru, vodopády v Národním parku Kajini. obří ďáblovy kuličky v rezervaci Devil's Marbles nebo jezero St. Clair v Tasmánii. Vedle fotografií potomků původních obyvatel Austrálie jsou vystaveny i snímky reprezentující toleranci kontinentu k lidem s jinou barvou pleti, vyznání či národnosti.

Tvůrci výstavy plánují seriál pravidelných besed o australském kontinentu na témata, která přizpůsobí zájmu návštěvníků, například:

 • politický systém, obyvatelstvo, komunity, původní obyvatelé
 • školy, školství a výuka jazyka
 • život komunit, cizinci, pracovní příležitosti
 • příroda a její ochrana, národní parky, flóra a fauna
 • města a život ve městě, architektura doprava, transport, komunikace, cestování
 • bezpečnost, kriminalita, alkohol
 • kultura, sport, olympiáda

  V případě zájmu lze termíny přednášek a besed dohodnout s pracovníkem muzea Mgr. Martinem Jakabem, tel, +420 380 711 674, nebo přímo s autorem výstavy Ing. Ladislavem Pouzarem, Chvalšinská 231, 381 01 Český Krumlov,0602 40 88 77, pouzar@ck.ipex.cz


  PŘÍRŮSTEK DO REGIONÁLNÍ KNIHOVNY - VÝBĚR 4/2001

  * Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (JčM) vydalo čtvrté číslo loňského ročníku časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech VÝBĚR.

  Tradičně informujeme o zajímavých článcích, jejichž obsah se týká našeho regionu. Archeolog JčM Ondřej Chvojka je autorem článku Nové archeologické nálezy z Frymburku, okr. Český Krumlov. Kromě informací o třech nálezech, které významně rozšiřují znalosti o pravěkém a středověkém osídlení Frymburska je čtenář informován o lokalitách mladšího pravěku z jižní části okresu Český Krumlov. Článek je doplněn dvěma mapkami a kresebnou dokumentací nalezených předmětů: zlomku keramické panenky, pravěkého keramického zlomku a kamenné sekerky. Nechybí důkladný soupis literatury.

  Neméně zajímavým materiálem je stať Jana Pařeza Benešov nad Černou ve světle českých katastrů. Autor spolupracuje s archeologem M. Burešem (Archaia Praha) na výzkumu proměn kulturní krajiny a sídel v mikroregionu Benešova na Černou. Osou výzkumu se stávají statisticko-ekonomická data, která jsou v případě Benešova n. Č. k dispozici ve Státním ústředním archivu v Praze a jejichž obsah autor sumarizuje.

  Další materiál Hispanika ve fondu zámecké knihovny v Českém Krumlově napsala Jaroslava Kašparová. Podává prvotní ucelenější informaci o jazykově a obsahově španělských tiscích v pozoruhodné knižní sbírce českokrumlovského zámku. Autorka připomíná, že knižní bohatství této knihovny nebylo dodnes v úplnosti zpracováno a dosud nevyšly ani moderní dějiny knihovny. Ve stati referuje o chronologické charakteristice hispanik, místech vydání a jejich obsahové charakteristice.

  V rubrice Jižní Čechy v tisku připomíná Anna Kubíková publikaci autorského kolektivu V. Girsa, M. Hanzl, K. Hrubeš Obnova domu Radniční 29 v Českém Krumlově, kterou v loňském roce vydal Českokrumlovský rozvojový fond spolu s firmou Girsa AT Praha. V numismatické rubrice pak Jiří Fröhlich publikuje poznámku K lokalizaci římské mince od Zvonkové.

  Časopis VÝBĚR si mohou zájemci zakoupit v pokladně Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, Horní ulice.


  DOŠLO PO UZÁVĚRCE - POZVÁNKA NA KONCERT

  * V pátek 14. června 2002 od 15.00 hodin se koná v atriu Rodného domku A.Stiftera v Horní Plané koncert třicetičlenného dechového orchestru z Lince pod taktovkou prof. W. Strobla. Na programu jsou muzikálové a filmové melodie. Vstup je volný.


  SLUŽBY MUZEA
  Badatelské návštěvy a odborné konzultace
  zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
  Požadavky a objednávky archeologických dohledů
  a záchranných archeologických výzkumů
  dojednávejte přímo s archeoložkou muzea.
  Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
  Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711 674.
  Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
  Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
  Upozornění!
  Kopírovací služby pro veřejnost neprovádíme!


  KONTAKT

  Okresní vlastivědné muzeum
  Horní ul. č. 152
  381 01 Český Krumlov
  Tel. č. +420 380 711 674
  Tel. fax č. +420 380 714 249

  E-mail: muzeumck@quick.cz

   

  Pobočka muzea - Památník
  Rodný domek Adalberta Stiftera

  Palackého ul. č. 21
  382 26 Horní Planá
  Tel. č. +420 380 738 473
  E-mail: stifter@lipensko.cz


  INFORMACE NA INTERNETU
  www.muzeum.ckrumlov.cz
  www.ckrumlov.cz

   

  PROGRAM NA INTERNETU
  www.BudNews.cz
  www.ck-kultura.net


  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0