Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Červen 2000 - Číslo 6 - Ročník IX.

SLEVY VSTUPNÉHO DO MUZEA PRO NÁVŠTĚVNÍKY MÉSTSKÝCH SLAVNOSTÍ V SOBOTU 17. ČERVNA
Při hlavním dni městských slavností poskytneme již tradičně návštěvníkům
slevy vstupného.
Dospělí s platnou vstupenkou na Slavnosti pětilisté růže zaplatí při návštěvě muzea vstupné ve výši 5,- Kč.
Děti s platnou vstupenkou na slavnosti budou mít vstup do muzea zdarma.

 Český Krumlov - Pieta, počátek 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
ČERVEN V MUZEU

Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Nová sezonní výstava Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět - Schrecklich schöne Welt. Pořádána ve spolupráci s Institutem Adalberta Stiftera v Linci k 195.výročí Stifterova narození. Vernisáž se koná v sobotu 17. června 2000 ve 14 hodin. Výstavu zahájí Angela Orthner, prezidentka parlamentu Horního Rakouska.
Dlouhodobá výstava Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce je pořádána k 30.výročí úmrtí spisovatele.
Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea.
Dlouhodobá výstava Ze starých šenků.Populární výstava spojená s národním nápojem a prostředím pro jeho konzumaci si klade za cíl pobavit i připomenout osobité rysy tzv. pivní kultury. Výstava je pořádána ve spolupráci s českokrumlovskou hospodou Na Louži. Kromě sbírkových předmětů z fondů českokrumlovského muzea jsou vystavovány exponáty, které laskavě zapůjčili soukromí sběratelé, Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích, soukromý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově, Státní oblastní archiv, pobočka v Č. Krumlově a další. Otevírací doba:
Denně 10.00 - 17.00 hodin.
Začátek poslední prohlídky: 16.15 hodin!

ČERVEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Výstavka Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg. Repríza výstavy o místu za "železnou oponou", které bylo odsouzeno k zániku a po r. 1989 se stalo místem smíření.
Sezónní výstava Vítkův Kámen - symbol vzájemnosti. Výstava trvá do 5. listopadu 2000.
Otevírací doba :
Úterý - neděle: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 hodin.
Zavírací den: pondělí.
Změna otevírací doby: 12.6. - pondělí - otevřeno

 

NÁVŠTĚVNOST PŘI DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
K MEZINÁRODNÍMU DNI MUZEÍ

Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií zarámovala letošní oslavy Mezinárodního dne muzeí heslem "Muzea proti blbé náladě".

K pozdvihnutí nálady návštěvníků při dni otevřených dveří v českokrumlovském muzeu ve čtvrtek 18. května zajisté posloužila divácky atraktivní výstava "Ze starých šenků". Hloubavější zájemce pak zaujala nová výstava, věnovaná osobnosti Johannese Urzidila.

V Horní Plané si první diváci se zájmem prohlédli čerstvě zpřístupněnou výstavu "Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti".

Celkem využilo výhod volného vstupu do expozic a výstav 142 návštěvníků, z toho 100 osob v Č. Krumlově (52 cizinců) a 42 osob v H. Plané (8 cizinců).

- pj -


NAVŠTIVTE ZAJÍMAVOU VÝSTAVU VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU
Klub slovenské kultury v České republice pořádá spolu s naším muzeem a Státním okresním archivem v Českém Krumlově výstavu "Století Slováků v českých zemích". Výstava se koná ve výstavním sále archivu na Plešivci do 23. června 2000 a je otevřena v pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin.

Široká ulice v Českém Krumlově, v popředí obyvatelé města, v pozadí zámek, historické foto

Expozice mimo jiné představuje řadu dokumentů a trojrozměrných exponátů z fondů a sbírek obou českokrumlovských institucí se vztahem k městu a okresu Český Krumlov.

- pj -


V ČERVNU BUDE OTEVŘENA NOVÁ PAMĚTNÍ SÍŇ
A NAUČNÁ STEZKA V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ

Na 20. června je v Hořicích na Šumavě připravováno otevření nové pamětní síně pašijových her a obce a zpřístupnění naučné stezky obcí a pašijovým areálem. Expozice, nazvaná "Pašijová obec Hořice na Šumavě", je umístěna v přízemí bývalé školy. Na její přípravě se podílelo českokrumlovské muzeum. Bližší informace o provozu sdělí Obecní úřad Hořice na Šumavě, tel. a fax č. +420 380 737 101, e - mail:ou.horice@lipensko.cz


NA ÚVOD VÝSTAVY
ADALBERT STIFTER - DĚSIVĚ KRÁSNÝ SVĚT

 Titulní stránka k románu Adalberta Stiftera Vítek
Výstava "Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět" je připomínkou významného rakouského spisovatele, rodáka z Čech, který žil v 19. století a jehož literární a humanistický odkaz patří neoddělitelně k mimořádným hodnotám kulturního dědictví obou států.

V souladu se zcela novým pojetím sousedství a vzájemných přeshraničních kulturních kontaktů byl projekt výstavy, připravovaný již od roku 1987 iniciativou kulturního oddělení Úřadu hornorakouské zemské vlády v Linci, zpracován partnerskými zařízeními, Institutem Adalberta Stiftera v Linci a Okresním vlastivědným muzeem v Českém Krumlově, kde se také v roce 1990 uskutečnilo za velkého zájmu mezinárodní veřejnosti premiérové uvedení. Tato výstava, znamenající počátek již desetileté intenzívní kulturní výměny v dnešním Euroregionu Šumava - Bavorský les - Mühlviertel, přispěla velkou měrou k informovanosti evropské kulturní veřejnosti o osobnosti a díle všestranného umělce Adalberta Stiftera, ale také, zcela v duchu jeho myšlenkového odkazu, otevřela nové možnosti spolupráce institucí i jednotlivců v oblasti vědy, kultury a společenských styků.

Dvojjazyčná výstava "Adalbert Stifter - Děsivě krásný svět" podává univerzální informaci a přináší současnou interpretaci osobnosti Adalberta Stiftera, aspektů jeho literárního a výtvarného díla i dalších životních aktivit a názorů. Doprovodná publikace je k dispozici jak v českém, tak německém jazyce, obsahuje biografický a literární přehled a měla by návštěvníkům výstavy a čtenářům poskytnout základní informace o umělci, který se natrvalo vřadil do kontextu světové literatury.

Po deseti letech se výstava představí svou závěrečnou reprízou opět v Českém Krumlově, v místě, kde začala její kulturní mise a úspěšná prezentace v mnoha evropských městech. Ukončení tohoto projektu je znamením přípravy nových přeshraničních aktivit, směřovaných k připomenutí 200. výročí narození Adalberta Stiftera v roce 2005.

Hofrat Dr. Johann Lachinger, Mag. Martin Sturm, Mgr. Petr Jelínek, Ivan Slavík

Místa uvedení:
Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov, červenec - září 1990
Hornorakouské zemské muzeum, Linec (Rakousko), říjen - listopad 1990
Oblastní muzeum, klášter Walderbach (Německo), červen - září 1991
Památník národního písemnictví, Strahovský klášter, Praha, březen - květen 1992
Mezinárodní kulturní centrum, Krakov (Polsko), leden - únor 1993
Univerzita U. F. S. I. A., Antverpy (Belgie), listopad - prosinec 1993
Státní univerzita, Amsterodam (Nizozemí), únor - březen 1994
Radnice, Augsburg (Německo), duben - květen 1994
Okresní muzeum, Mariánské Lázně, červenec - září 1994
Jihotyrolské zemské muzeum, hrad Tirol (Itálie), květen - červenec 1996
Kulturní dům Adalberta Stiftera, Hauzenberg (Německo), duben - červenec 1997
Městský kulturní dům, Waidhofen / Thaya (Rakousko), březen 1998
Městské kulturní centrum, zámek Nové Hrady, duben - květen 1998
Zámek, Weitra (Rakousko), květen - červen 1998
Jihomoravské muzeum, Znojmo, červenec - září 1998
Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov, červen - listopad 2000

(Text z úvodu doprovodné publikace k výstavě)


TISÍC DNŮ PRO EVROPU ČERVEN 2000 - RAKOUSKO

Společný projekt českokrumlovských kulturních zařízení, škol a neziskových organizací pro popularizaci států Evropské unie a podporu vstupu České republiky do EU.

Pátým členským státem EU, představovaným v rámci projektu Tisíc dnů pro Evropu je Rakousko.

Náš nejbližší soused má s námi leccos společného. Není divu - již od roku 1526 existovalo soustátí, jehož jádrem bylo Rakousko a význačnými stavebními kameny Země Koruny české.

Rakousko přistoupilo k Evropské unii 1. 1. 1995 společně s Finskem a Švédskem. "Alpská" republika patří k současnosti k nejvyspělejším členským zemím EU.

Měřeno ukazatelem hrubého domácího produktu na obyvatele bylo Rakousko v r. 1998 čtvrtou nejvyspělejší ekonomikou EU.

Rakousko je pro EU jakousi branou do střední a východní Evropy.

K základním kvalitativním znakům rakouské ekonomiky patří vysoce kvalifikovaná pracovní síla a atraktivní turistické oblasti.

Většina firem je exportně orientovaná, což přispívá ke snižování deficitu obchodní bilance - v roce 1998 představoval export více než 90 % hodnoty dovozu.

Sektor služeb vytváří přibližně 2/3 HDP. Sektor průmyslu se na tvorbě HDP podílí asi 32 %. Sektor zemědělství tvoří přes 1 % HDP.

Úvahy o vývoji ekonomiky v letech 2000 - 2001 nejsou úplně optimistické.

Pro vývoj bude důležité, zda a jakým způsobem se podaří urovnat současné napjaté politické vztahy mezi Vídní a Evropskou unií.

Základní informace:
RAKOUSKO
Úřední název: Rakouská republika
Hlavní město: Vídeň (Wien)
Počet obyvatel: 7,8 milionu
Celková rozloha: 83 850 km2
Jazyky: němčina, chorvatština, slovinština, maďarština
Měna: šilink = 100 grošů (ATS)
Kurs ke Kč (stav k 18. 5. 2000 - ČNB): 1 ATS = 2,661 Kč

Zajímavosti:
"U nás je sice zboží dražší než kupříkladu v Německu, ale rakouské výrobky jsou zase kvalitní" řekla jedna obyvatelka Vídně a dodává: "Tím, co zaplatíme navíc, zde udržujeme pracovní místa a kvalitní životní prostředí". Láce zkrátka není všechno. Nezaměstnanost v Rakousku zůstává ještě o tři procenta nižší než v Německu či Francii.

Zajímavá je rovněž starost o seniory, kteří podobně jako v dalších státech začínají tvořit podstatnou část společnosti.

Odchod do penze stanovuje v Rakousku zákon na 65 let pro muže a 60 let pro ženy. Dobrovolně je ale možné odejít už 5 let před touto hranicí, při zdravotních potížích nebo ztrátě zaměstnání ještě mnohem dříve. Praxe vypadá tak, že na zákonnou hranici nečeká skoro nikdo.

(Zdroje informací: příloha časopisu EKONOM č. 10/2000, LN z 6.11.1999 a REFLEX č. 20/2000)

Podrobný červnoový program akce 1000 dnů pro Evropu
je uveden v kulturním kalendáři KUK, na stránkách Evropského informačního centra nebo je k dispozici v Městské knihovně.


ZA PhDr. JIŘÍM VONDROU

VZPOMÍNKA NA JEDNOHO ZE ZAKLADATELŮ
ČESKOKRUMLOVSKÉHO MUZEA PO R. 1945

15. března 2000 zemřel v Praze ve věku nedožitých 78 let PhDr. Jiří Vondra, jeden ze zakladatelů poválečného muzea v Českém Krumlově.

Působil zde jako vedoucí a odborný pracovník od 1. dubna 1949. V muzeu byl tehdy kromě něho zaměstnán pan Antonín Zwiefelhofer.

Oba neměli snadný úkol - připravit instalaci sbírek muzea v prvním a druhém poschodí budovy bývalého jezuitského gymnázia. Po základním utřídění sbírek začal dr. Vondra sbírky evidovat - první zápisy v přírůstkové evidenci jsou datovány rokem 1950. Postupně zahájil i další sběr materiálu, zejména církevních plastik z různých lokalit regionu, kde jim hrozilo zničení. PhDr. Vondra přebíral a zpracovával rovněž velké množství sbírkových předmětů ze zrušeného Šumavského muzea v Horní Plané a z románské komory zámku v Českém Krumlově.

S instalací sbírek muzejníci započali během roku 1951. Expozice vznikala "na koleně", vitríny a další výstavní nábytek si vyráběli sami. Tato první expozice pak byla otevřena v roce 1952 u příležitosti sjezdu Svazu československých muzeí, který se konal v Českých Budějovicích. Účastníci sjezdu vykonali exkurzi do nejlepších muzeí v tehdejším českobudějovickém kraji a vedle muzeí v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí navštívili i muzeum v Českém Krumlově.

Boletice, nálezy keramiky ze starší doby železné, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Expozice obsahovala oddělení pravěku, dále osídlení roku 1400, gotické plastiky, renesanční plastiky a nábytek, zbraně, rukopisy, zámky, dlaždice, cechovní památky, ukázky řemeslných výrobků. Z větších celků představovala jihočeskou jizbu, jezuitskou lékárnu a pamětní celek na Adalberta Stiftera.

PhDr. Jiří Vondra působil ve funkci vedoucího muzea v Českém Krumlově do roku 1953. Poté odešel, aby se plně věnoval historii a památkové péči, které se mu staly celoživotní profesí i zálibou.

Čest jeho památce!

Mgr. Petr Jelínek
ředitel muzea

(S použitím práce Jaroslavy Vondráčkové "Historie Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově", Brno 1981 - strojopis)


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Muzeum po přechodnou dobu (do září 2000) nezajišťuje archeologické dohledy a záchranné archeologické průzkumy!
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku. Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
POZOR - ZMĚNA!
Tel. fax č. +420 380 714 249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
NOVINKA!
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0