Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10  

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Říjen 2002 - Číslo 10 - Ročník XI.

ŘÍJEN V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová krátkodobá výstava Tajemná dáma vod a mokřadů… VYDRA ŘÍČNÍ je pořádána ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru v Třeboni a 15/06 ZO ČSOP Český Krumlov. Vernisáž se koná 1. října 2002 v 17.00 hodin v sále muzea - přízemí.

Nová výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstava bude zpřístupněna již od 18. září a potrvá do konce listopadu 2002 v chodbě přízemí muzea. Pořádáme ji ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha II z Rožmberka.
Chodba přízemí.

Dlouhodobá výstava KLOKANOViny aneb putování Austrálií a Tasmánií. Fotografie ing. Ladislava Pouzara a další zajímavé exponáty. Výstava potrvá do poloviny ledna 2003.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Doplněno o dokumentaci restaurátorských prací. Výstava trvá do konce Roku kulturního dědictví OSN 2002.

Dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Pro zájem návštěvníků je tato populární výstava prodloužena do konce roku 2002.

Otevírací doba :
úterý - pátek   9.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle    13.00 - 16.00 hodin
Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin.
Zavírací den: pondělí

BESEDY PRO VEŘEJNOST

 • Úterý 1. října v 17. 00 hodin
  V rámci vernisáže výstavy Tajemná dáma vod a mokřadů beseduje ing. Jan Nový o vydře říční a jejím výzkumu a ochraně v návaznosti na její životní prostředí. Beseda bude doplněna diaprojekcí. Na vernisáž s besedou je vstup volný! Místem konání je sál v přízemí.

 • Středa 2. října v 16.00 hodin
  První beseda k výstavě KLOKANOViny na téma Austrálie a Oceánie (politický systém, obyvatelstvo, původní obyvatelé). Beseduje ing. Ladislav Pouzar. Vstupné 10,- Kč. Místem konání je výstavní sál v 1. poschodí.

 • Středa 23. října v 16.00 hodin
  Druhá beseda k výstavě KLOKANOViny, tentokrát na téma Australské školství, výuka jazyka, pracovní příležitosti, cizinec a život komunit. Beseduje ing. Ladislav Pouzar. Vstupné 10,- Kč. Beseda se koná ve výstavě v 1. poschodí.

 

ŘÍJEN V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera (*1805 v Horní Plané - +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Sezónní výstava Znovu společnou cestou. Spolupořadateli výstavy jsou Základní škola v Horní Plané a Übunghauptschule der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz. Výstava představuje práce dětí z výtvarných workshopů. Výstava potrvá do 31. října 2002.

Obnovená premiéra výstavky Most mezi lidmi / Brücke zwischen Menschen - Zvonková / Glöckelberg. Proměny místa, odsouzeného před rokem 1989 k zániku. Výstavka potrvá do 31. října 2002.

Sezónní výstava Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti. Historie, současnost a budoucnost hradní zříceniny poblíž česko-rakouské hranice.

Výstava fotografií Jakuba Urbana z Českého Krumlova Člověk v krajině - Krajina v člověku potrvá do konce října 2002.

Otevírací doba: úterý - neděle 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin
Zavírací den: pondělí

Změna programu a termínů vyhrazena!


PROGRAM BESED K VÝSTAVĚ KLOKANOViny

* V říjnu až prosinci se budou konat slíbené doprovodné akce k výstavě KLOKANOViny aneb Putování Austrálií a Tasmánií.

Autor výstavy ing. Ladislav Pouzar zamýšlí při pěti setkáních seznámit zájemce se širokým spektrem zajímavostí o navštívených územích Austrálie a Tasmánie.

Kalendář besed začíná ve středu 2. října 2002 a končí ve středu 11. prosince 2002. Besedy se budou konat ve výstavním sále v prvním poschodí od 16.00 hodin. Jednotné vstupné činí 10,- Kč/os., držitelé karty Muzejního klubu mají vstup volný.

 • Termín: středa 2. 10. 2002
      Téma: Austrálie a Tasmánie obecně, politický systém, obyvatelstvo, původní obyvatelé
 • Termín: středa 23. 10. 2002
      Téma: Školy, školství a výuka jazyka, pracovní příležitosti, cizinec a život komunit
 • Termín: středa 6. 11. 2002
      Téma: Cestování, příroda a její ochrana, národní parky, flóra a fauna (1. část)
 • Termín: středa 27. 11. 2002
      Téma: Cestování, příroda a její ochrana, národní parky, flóra a fauna (2. část)
 • Termín: středa 11. 12. 2002
      Téma: Města a život ve městě, architektura, doprava, komunikace, bezpečnost, kriminalita, alkohol,
      kultura, sport, olympiáda


  DROBNÉ ZPRÁVY

  * DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EHD
  V sobotu 14. září byly v muzeu i hornoplánské pobočce pořádány Dny otevřených dveří. Muzeum navštívilo 90 osob, z toho dvě třetiny místních zájemců. Pobočku v Horní Plané navštívilo 71 lidí, z toho 50 cizinců. V neděli 15. září byly expozice a výstavy otevřeny s normálním vstupným. OVM navštívilo 37 a pobočku 55 platících zájemců.

  Celkem k nám tedy přišli v rámci Dnů evropského dědictví - European Heritage Days (EHD) 253 návštěvníci, z nichž řada neskrývala svoji spokojenost s úrovní expozic a s nabídkou výstav.

  * Z OBSAHU PODZIMNÍ RODOPISNÉ REVUE
  Rodopisná revue č. 3/2000 přináší mimo jiné řadu zajímavostí z českokrumlovského regionu. Mezi ně patří článek Anny Kubíkové Co nám může dnes říci jeden barokní českokrumlovský pomník. Autorka odhaluje zajímavé vztahy mezi žulovým sloupkem s kapličkou z roku 1651 a životem českokrumlovského perníkáře Jiřího Sinna a jeho rodiny. Dalším zajímavým materiálem je článek z pozůstalosti českokrumlovského archiváře Františka Navrátila Rodopisné vzpomínání.

  A do třetice - Jiřina Psíková je autorkou článku Rodové katastry uložené v SOA Třeboň. Toto pojednání o tzv. rodových katastrech se týká far v oblasti někdejší patronace kláštera ve Vyšším Brodě, a to např. v Horním Dvořišti, Kapličkách, Přední Výtoni, Přídolí, Rožmberka nad Vltavou, Rožmitálu na Šumavě, Věžovaté Pláni a Vyšším Brodu.

  Rodopisnou revui je možno objednat na pražském telefonním čísle +420 251 623 667, e-mailu: trnkas@volny.cz.

  Texty vydané v letech 1999 - 2001 jsou k dispozici na internetové adrese:
  http://sweb.cz/rodopisne.clanky/ nebo
  http://volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm


  K NOVÉ DLOUHODOBÉ VÝSTAVĚ

  DÍVČÍ KÁMEN
  PŘÍRODNÍ REZERVACE A HISTORICKÝ VÝVOJ OSÍDLENÍ

  * K 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace a 540. výročí smrti Oldřicha II. z Rožmberka pořádají Správa CHKO Blanský les a Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově dlouhodobou výstavu, přibližující jednu z významných zajímavých lokalit Českokrumlovska - Dívčí Kámen.

  Hradní zřícenina Dívčí Kámen se nachází necelých deset kilometrů od Českého Krumlova na vysokém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Vltavou a jejím přítokem Křemežským potokem.

  Lokalita je známa jednak z hlediska přírodovědného, jednak z pozice archeologů a historiků.

  V roce 1952 zde byla vyznačena přírodní rezervace o rozloze 4,92 ha, chránící jedinečný ekosystém na rulovém ostrohu, který je význačným geomorfologickým útvarem tohoto území.

  První pravěké nálezy byly v této lokalitě učiněny ve 30. letech 20. století. Další nálezy pocházejí ze 40. až 50. let 20. století. Odborný archeologický průzkum provedl dr. Josef Poláček z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v letech 1962 až 1976. Archeologické nálezy naznačují osídlení již v pozdní době kamenné - eneolitu (cca 2300 - 2100 př. n. l.) a střední době bronzové (cca 1500 - 1200 př. n. l.). Bezpečně prokázané je osídlení v mladší a pozdní době bronzové (cca 1200 - 800 př. n. l.) a v mladší době halštatské (cca 600 - 500 př. n. l.). Několik nálezů dokládá přítomnost Keltů v 1. století př. n. l., tj. v době, kdy v těsném sousedství dominovalo oppidum v Třísově. Po odchodu Keltů pak zůstal Dívčí Kámen až do počátku vrcholného středověku neosídlen, archeologické nálezy prokázaly krátkodobé osídlení až ve 13. století.

  Na místě starého sídliště vznikl ve druhé polovině 14. století až první polovině 15. století gotický hrad, dnes označovaný za typický příklad hradní architektury doby Karla IV. V současné době patří hradní zřícenina svou délkou asi 210 m a šířkou 45 m k největším v Čechách.

  Dívčí Kámen náleží k několika málo hradům v českých zemích, jejichž zakládací listina se dochovala. Hrad založili synové Petra I. z Rožmberka, bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan. Český král Karel IV. jim 1. července 1349 udělil svolení k postavení hradu, který měl od svého založení vojenskou a správní funkci, když se stal centrem samostatného panství, které náleželo Rožmberkům.

  V roce 1394 zde byl krátce vězněn král Václav IV. V době husitských válek patřil hrad krátce Vilémovi z Potštejna, ale již v roce 1424 jej Oldřich II. z Rožmberka převzal zpět a po předání vlády nad rodovým majetkem zde v letech 1457 až 1461 pobýval. Hrad byl naposled opravován v roce 1506. Petr IV. z Rožmberka však rozhodl o vystěhování a opuštění hradu a Petr V. z Rožmberka uvedl v roce 1551 při zápisu do desek zemských hrad jako "zbořený".

  Výstava představuje reprezentativní výběr z dokumentace vývoje osídlení a přírodních hodnot lokality Dívčího Kamene.

  Rozsáhlý soubor archeologických nálezů obsahuje kamenné, keramické, bronzové a železné předměty různého určení - od předmětů denní potřeby, přes zbraně až k ozdobám a drobným šperkům.

  Velmi zajímavý je výběr ikonografie, plánů a map. Veduty hradu z doby kol. r. 1805, vyobrazení z druhé poloviny 19. století a fotografická dokumentace z průběhu 20. století umožňují sledovat vývoj zříceniny v uplynulých dvou stech letech. Milovníky starých map zajisté zaujme věrná reprodukce plánu hradního areálu z roku 1798, jehož originál spolu s dalšími unikátními doklady opatruje českokrumlovská pobočka Státního oblastního archivu Třeboň. Na výstavě jsou k vidění reprodukce unikátní zakládací listiny hradu s pečetí Karla IV., nebo dopis Oldřicha II z Rožmberka se žádostí o dostavbu kamen na hradě, neboť "již zde u nás na půšti zima bývá", datovaný 16. října 1457.

  V této souvislosti zaujme návštěvníka výběr fragmentů zdobených keramických kachlů z nálezů na Dívčím Kameni.

  Zajímavým exponátem je model hradního areálu v ideální rekonstrukci stavu kolem roku 1450, který v měřítku 1 : 165 zhotovil a laskavě zapůjčil pan František Kápar z firmy CORONA MURALIS ČESKÝ KRUMLOV.

  Část výstavy je věnována přírodním zvláštnostem Dívčího Kamene. Z exponátů připomeňme alespoň základní geologickou mapu a navazující obrazovou dokumentaci skalnatého ostrohu se skalní hradbou, obklopeného smyčkou Křemežského potoka a tokem Vltavy. Další fotografie přibližují chráněnou flóru a faunu v přírodní rezervaci, jejíž vyhlášení připomínají dokumenty státní ochrany přírody.

  Velmi zajímavými exponáty jsou letecké snímky Dívčího Kamene i nejbližšího okolí včetně plochy keltského oppida Třísov.

  Výstavu připravili pracovníci Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově a Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les pod odbornou garancí Mgr. Petry Effenberkové a akademického architekta Vojtěcha Storma. Zápůjčkou exponátů se na výstavě podílejí Státní památkový ústav v Českých Budějovicích - správy památkových objektů Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov, Státní oblastní archiv Třeboň - pobočka v Českém Krumlově, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, fa. Corona Muralis - František Kápar a Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově.

  K pořádání výstavy přispěli sponzoři: Obec Křemže a Lesy ČR - lesní správa Český Krumlov.

  - pj -


  K AKTUÁLNÍ KRÁTKODOBÉ VÝSTAVĚ

  TAJEMNÁ DÁMA VOD A MOKŘADŮ ... VYDRA ŘÍČNÍ

  Od 2. do 31. října 2002 pořádají Český nadační fond pro vydru (Czech Otter Foundation Fund) v Třeboni, 15/6 ZO ČSOP Šípek Český Krumlov a Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově putovní výstavu Tajemná dáma vod a mokřadů…Vydra říční (Lutra lutra).

  Výstava byla připravena díky podpoře Regionálního enviromentálního centra v Praze v rámci projektu "Vydra říční a její ochrana jako ukázkový příklad pro zvýšení informovanosti o legislativě EU v oblasti životního prostředí" a podpoře Sekretariátu Ramsarské konvence ve Švýcarsku.

  Kromě 12 panelů a dalších exponátů věnovaných Vydře říční výstava obsahuje dalších 8 panelů, které informují o Ramsarské konvenci = mezinárodní konvenci o ochraně mokřadů.

  "Vydra říční je celoevropsky chráněný živočich. V České republiace je zařazena mezi silně ohrožené druhy zvláště chráněných živočichů. Je přísně chráněna Úmluvou o ochraně evopské flóry a fauny a přírodních stanovišť, tzv. Bernskou konvencí, která byla také ratifikována v ČR. … Pro existenci vydry je nutnou podmínkou zdravé vodní prostředí. Vydra jako vrcholový predátor vodní potravní sítě reaguje na znečištění životního prostředí a tím slouží jako bioindikátor jeho kvality. ... Výzkumu a ochraně vydry se v České republice věnuje Český nadační fond pro vydru v Třeboni ve spolupráci se Stanicí ochrany fauny v Pavlově."

  Citace z propagačního materiálu "Vydra říční - symbol mokřadů", 2001

  Vernisáž výstavy se koná v úterý 1. října 2002 v 17 hodin v sále muzea v přízemí. Výstavu zahájí Jan Nový z Českého nadačního fondu pro vydru v Třeboni. Úvodní slovo bude doprovázeno diaprojekcí.

  Hromadným návštěvám umožníme po předchozí a včasné dohodě prohlídku výstavy i mimo otevírací dobu.
  Držitelé Zelené karty ČSOP mají 50% slevu vstupného.

  Bližší podrobnosti o projektu a činnosti Českého nadačního fondu pro vydru jsou uvedeny na internetových stránkách www.otter.trebone.cz, nebo na adrese: Český nadační fond pro vydru, P.O.BOX 53, Třebízského 457, 379 01 Třeboň,
  tel. / fax č. +420 384 722 088.
  E - mail: otter@cbox.cz .

  -pj-


  SLUŽBY MUZEA
  Badatelské návštěvy a odborné konzultace
  zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.
  Požadavky a objednávky archeologických dohledů
  a záchranných archeologických výzkumů
  dojednávejte přímo
  s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
  Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
  Zájemci o pronájem sálu muzea v měsících říjnu a listopadu 2002
  se mohou obracet na pokladníky muzea.
  Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
  Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
  Upozornění!
  Kopírovací služby pro veřejnost neprovádíme!


  KONTAKT

  Okresní vlastivědné muzeum
  Horní ul. č. 152
  381 01 Český Krumlov
  Tel. č. +420 380 711 674
  Tel. fax č. +420 380 714 249

  E-mail: muzeumck@quick.cz

   

  Pobočka muzea - Památník
  Rodný domek Adalberta Stiftera

  Palackého ul. č. 21
  382 26 Horní Planá
  Tel. č. +420 380 738 473
  E-mail: stifter@lipensko.cz


  INFORMACE NA INTERNETU
  www.muzeum.ckrumlov.cz
  www.ckrumlov.cz

   

  PROGRAM NA INTERNETU
  www.BudNews.cz
  www.ck-kultura.net


  MUZEUM VYDÁVÁ NOVOU
  NABÍDKU PŘEDNÁŠEK,
  BESED A EXKURZÍ
  PRO ŠKOLY
  I DALŠÍ ZÁJEMCE

   

  VÝROČNÍ ZPRÁVA
  MUZEA NA INTERNETU

  (Zpravodaj Okresního úřadu
  v Českém Krumlově)
  www.oku-ck.cz


  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0