Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2001   1-2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12
  2002   1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12   2003   1+2 3 4 5 6 7+8 9 10 11

Měsíčník Regionálního muzea
Bulletin Regionálního muzea v Českém Krumlově
Listopad 2003 - Číslo 11 - Ročník XII.

Upozornění pro návštěvníky:
Z technických důvodů (malířské a úklidové práce) bude muzeum od úterý 4. listopadu do pondělí 17. listopadu 2003 pro návštěvníky uzavřeno.
Termín případného dřívějšího otevření expozic a výstav bude zveřejněn na vývěsce.
Děkujeme za pochopení!

LISTOPAD V MUZEU

Stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní „jezuitská“ lékárna.

Nová výstava Český Krumlov a jižní Čechy - Půl století proměn / Fotografie Marie a Josefa Erhartových. Vernisáž se koná v neděli 5. října 2003 v 11.00 hodin ve výstavních prostorách muzea, Horní 152. Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

Exponát podzimu 2003 Doklady svatováclavské úcty v muzejních sbírkách a dokumentaci. Od 26. září budou vystaveny mj. dvě dřevěné polychromované plastiky sv. Václava z 18. století ve stavu před restaurováním.

Sezónní výstava Doba bronzová v jižních Čechách. První repríza výstavy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích představuje unikátní soubor exponátů ze sbírek Městského muzea v Bechyni, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Městského muzea v Milevsku, Prácheňského muzea v Písku, Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, Husitského muzea v Táboře a Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Výstava potrvá do 11. ledna 2004.

Dlouhodobá výstava Sběratelé - zvídavý pohled do soukromých sbírek z Českého Krumlova a okolí. Mezi exponáty patří pivní artefakty, likérové soupravy, porcelánové šálky, pohlednice, exlibris, bábovkové formy, knihy s autogramy autorů, karikatury českých herců, historické radiopřijímače, papírové betlémy a další zajímavosti. Výstava se koná do 11. ledna 2004. Chodba v 1. poschodí.

Dlouhodobá výstava Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les ku příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a 540. výročí úmrtí Oldřicha z Rožmberka. Chodba přízemí. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Chodba v přízemí.

Dlouhodobá výstava Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů a plastik ze sbírek muzea. Výstava byla doplněna o obrazy, restaurované v roce 2002. Exponáty doprovází obrazová a textová dokumentace restaurátorských prací. Výstava trvá do 11. ledna 2004. Výstavní prostory v 1. poschodí.

Otevírací doba muzejní expozice a výstav v Českém Krumlově, Horní 152 v listopadu 2003:
úterý - pátek : 09.00 - 16.00 hodin
sobota - neděle : 13.00 - 16.00 hodin
Zavírací den : pondělí

Poslední prohlídky začínají v 15.15 hodin!

Pozor ! Změna otevírací doby:
od 4. do 17. listopadu budou expozice a výstavy uzavřeny !

Upozornění pro uživatele sálu muzea:
Po celý měsíc listopad bude sál v přízemí mimo provoz z důvodu oprav elektroinstalace a dalších technických prací.

 

LISTOPAD V POBOČCE

Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané

Stálá memoriální expozice Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a dílo rakouského literáta, malíře, pedagoga a památkáře Adalberta Stiftera (*1805 v Horní Plané +1868 v Linci) ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.

Otevírací doba pobočky - Památníku Adalberta Stiftera v listopadu 2003:
úterý - sobota 09.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00 hodin.
Zavírací dny: neděle a pondělí

Změna programu a termínů v muzeu i pobočce je vyhrazena!


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace
zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě na tel. č. 380 711 674:
Archeologie - Mgr. Petra Effenberková
Historie, spolupráce se školami, audiovizuální dokumentace - Mgr. Martin Jakab
Nejnovější dějiny - Mgr. Petr Jelínek
Národopis, řemesla, fotodokumentace města - Hana Pavlíková, Mgr. Alice Glaserová
Umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, historie - Mgr. Ivan Slavík
Pro zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů platí badatelský řád,
který se vztahuje i na knihovní fond muzea.
Zpřístupnění sbírkových předmětů a dalších dokumentů
k badatelským a studijním účelům je bezplatné.
Návazné služby - vypracování nebo využití již zpracovaného odborného posudku,
expertizy nebo rešerše, pořízení kopií, souhlas s reprodukcí a podobně - jsou účtovány
podle aktuálního ceníku muzea. Platby se provádějí vždy bezodkladně v hotovosti.
Požadavky a objednávky archeologických dohledů
a záchranných archeologických výzkumů
dojednávejte přímo s archeoložkou muzea Mgr. Petrou Effenberkovou.
Služby archeologického pracoviště jsou poskytovány v souladu se zákonem
o památkové péči. Placené služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku muzea.
Muzejní knihovna
umožňuje pouze prezenční studium.
Služby zajišťuje knihovník - Mgr. Ivan Slavík
***
Další služby jsou poskytovány po předchozí domluvě na tel. č. 380 738 473:
Detašovaná badatelna s příruční knihovnou
v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera
v Horní Plané poskytuje dílčí služby zájemcům o život a dílo A. Stiftera v návaznosti na
obsah stálé memoriální expozice.
Služby zajišťuje kustodka pobočky - Lenka Hůlková.
***
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladníky muzea, tel. č. 380 711 674.
Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku.
Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.
Upozorňujeme, že přijímáme objednávky na měsíc prosinec v omezeném rozsahu,
neboť se v sálu koná výstava.


Kopírujeme pouze dokumenty pro badatele
Běžné kopírování pro veřejnost neprovádíme!


POZVÁNKA DO ARCHIVU NA PLEŠIVCI
VÝSTAVA ČESKOKRUMLOVSKO 1620 - 1850

Od 24. října do 12. prosince 2003 je ve výstavním sálu Státního okresního archivu v Českém Krumlově na Plešivci č. p. 288 (u bývalého Okresního úřadu) k vidění zajímavá výstava, věnovaná dějinám Českého Krumlova a regionu v rozmezí let 1620 - 1850.

Výstava je tradičně uvozována časovou přímkou s vyznačením mezníků dějinného vývoje regionu, státu i Evropy.

Návštěvník se prostřednictvím mnoha zajímavých exponátů seznámí s panovníky (od Fridricha Falckého po Františka Josefa I.) a šlechtickými rody (Eggenberkové, Schwarzenberkové, Buquoyvé). Rozsáhlá část výstavy je věnována Městu Český Krumlov (privilegia, vojenské události, městská správa, magistrát, obecní hospodářství, podoby města, cechy) a dalším městům a městečkům na Českokrumlovsku (mapa, právní postavení a správa, řemeslná výroba, obchod, cechy). Poslední oddíly výstavy jsou věnovány tématice venkovských poddaných a církevním institucím v Českém Krumlově (kostel sv. Víta, jezuité, klášter minoritů a klarisek, kaple u sv. Martina, kaple na Křížové hoře, ostatní kaple a kapličky, kostel sv. Jošta) a v regionu (farní kostely, poutní místa, klášter Zlatá Koruna, klášter Vyšší Brod a židovská náboženská obec v Rožmberku nad Vltavou) .

Již tradičně doprovází výstavu stejnojmenný sborník příspěvků na zajímavá témata z uvedeného historického období, v jehož obsahu nechybí obrazová část a soupis exponátů.

Výstava je otevřena v pondělí až pátek od 9.00 do 18.00 hodin. Vstupné je 5,-Kč. K návštěvě Vás srdečně zvou pořadatelé Státní oblastní archiv Třeboň - Český Krumlov, Státní okresní archiv Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově.

- pj -


PROJEKT "STIFTER 2005"
POD ZÁŠTITOU ČESKÉ KOMISE UNESCO

V minulém čísle bulletinu (M-Měsíčník č. 10/2003) jsme informovali o udělení záštity České komise UNESCO projektu "Stifter 2005". Zároveň jsme přislíbili, že budeme informovat o tomto projektu šířeji:

Název "STIFTER 2005" označuje soubor dílčích kulturních projektů k 200. výročí narození významné osobnosti, klasika evropské a světové literatury Adalberta Stiftera (*23.10.1805 v Horní Plané na Českokrumlovsku, +28.01.1868 v Linci, Horní Rakousko).

Pořadatelem projektu je Regionální muzeum v Českém Krumlově. Vedoucím projektu STIFTER 2005 a zároveň garantem dílčích projektů Regionálního muzea v Českém Krumlově je Mgr. Ivan Slavík, který je zároveň členem pracovní skupiny Krajského úřadu Jihočeského kraje pro spolupráci s Horním Rakouskem v oblasti kultury.

Spolupořadatelem projektu jsou Občanské sdružení Vítkův Hrádek (Přední Výtoň, 382 79 Frymburk), Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě (Palackého 21, 382 26 Horní Planá) a nakladatelství Vitalis s. r. o. (U železné lávky 568/10, 118 01 Praha 1). Projekt "STIFTER 2005" je rozdělen do tří časových etap v letech 2003, 2004 a 2005.

Skládá se z následujících dílčích projektů:

Všechny uvedené dílčí projekty mají kombinovaný význam místní-regionální i nadregionální-mezinárodní.
Garanty dílčích projektů jsou:

Na projektu "STIFTER 2005" kooperují zahraniční partneři ze Spolkové republiky Německo (Adalbert Stifter Verein e. V. München a Landesverband Bayern der Künstlergilde e. V. Augsburg) a z Rakouska (Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, Linz).

Projekt je podporován Jihočeským krajem - Krajským úřadem v Českých Budějovicích a Městem Horní Planá. Zahraniční podporu dává Amt der OÖ Landesregierung - Kulturreferat, Linz. Z nevládních subjektů je podporuje Euroregio Šumava-Bavorský les.

Projekt "STIFTER 2005" chce přispět k důstojným oslavám 200. výročí narození Adalberta Stiftera, které si v roce 2005 připomene mezinárodní kulturní veřejnost. Například výstava "Adalbert Stifter v překladech" chce představit Adalberta Stiftera jako autora, patřícího do kontextu evropské i světové literatury, jehož dílo bylo přeloženo do mnoha jazyků. Tato výstava obsahově souzní s připravovaným stejnojmenným mezinárodním vědeckým sympoziem, které se v roce 2005 bude konat v Institutu Adalberta Stiftera v Linci.

Všechny dílčí projekty se uskutečňují postupně a rokem 2005 většinou nebudou končit. Například životnost reinstalované expozice v Památníku A. Stiftera v Horní Plané bude minimálně deset let, výstava "A. Stifter v překladech" bude v dalších letech reprízována, projekty obnovy Vítkova Hrádku a Stifterova parku budou rovněž pokračovat.

Projekt "STIFTER 2005" je finančně podporován Jihočeským krajem a dílčí projekty získávají i další podporu například z programů Ministerstva kultury ČR, obecních rozpočtů a dalších zdrojů.

Ministerstvo kultury ČR podpořilo žádost o udělení záštity České komise UNESCO a díky tomuto doporučení byla záštita v září 2003 udělena.

Mgr. Petr Jelínek


NÁVRH NA VYDÁNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KE STIFTEROVU VÝROČÍ

Regionální muzeum v Českém Krumlově s podporou Města Horní Planá podalo návrh na vydání poštovní známky v roce 2005 u příležitosti 200. výročí narození Adalberta Stiftera.

O námětech poštovních známek a sestavení emisního plánu bude rozhodovat odborná komise Ministerstva informatiky ČR v Praze a výsledek bude znám počátkem příštího roku.

- pj -


KONTAKT

Regionální muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. +420 380 714 249

E-mail: muzeumck@quick.cz

 

Pobočka muzea - Památník
Rodný domek Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: stifter@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
www.muzeum.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
www.lipensko.cz/hplana

 

PROGRAM NA INTERNETU
www.BudNews.cz
www.seznam.ckrumlov.cz
www.ceskakultura.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0