Předchozí čísla   1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Červenec, srpen 1999 - Dvojčíslo 7, 8 - Ročník VIII.


 Máselnice z 2. poloviny 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
ČERVENEC A SRPEN V MUZEU
Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Dlouhodobá výstava - Naivní svět Marie a Martina Šítalových Šítalových - insitní obrázky lidových malířů z Velešína.
Dlouhodobá výstava - Šumava na starých pohlednicích - přes 500 pohlednic ze sbírek JčM Č. Budějovice a OVM Č. Krumlov.
Nová sezónní výstava - Stejné obrazy, stejná slova / Gleiche Bilder, gleiche Worte - Němci, Rakušané a Češi v karikatuře 1848 - 1948. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Spolkem A. Stiftera v Mnichově. Vernisáž se koná v sobotu 3. července 1999 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 31. srpna 1999.
Sezónní výstava - Dřevěné hračky ze sbírek Okresního muzea v Jindřichově Hradci potrvá do 3. října 1999. Součástí výstavy jsou hračky výrobního družstva JAS ve Stráži nad Nežárkou a současného tvůrce Luďka Fialy, se kterými si malí i dospělí mohou pohrát. Některé hračky budou po dobu konání výstavy v prodeji v pokladně muzea.
Otevírací doba : Muzeum je otevřeno denně: 10 - 12.30 / 13 - 17 hodin. Poslední prohlídky začínají v 11.45 a v 16.15 hodin!

ČERVENEC A SRPEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj
Nová sezónní výstava Plana, Plan, Ober Plan, Horní Planá - 650 let městských práv. Výběr chronologicky řazených událostí z historie Horní Plané od 13. do začátku 20. století. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 10. července 1999 v 11.00 hodin při Markétské pouti.
Zároveň bude představena nová propagační tiskovina Památníku A. Stiftera vydaná v rámci projektu Phare.
Nová sezónní výstava Poslední host - Johannes Urzidil. Výstava dokumentuje šumavské letní pobyty spisovatele J. Urzidila ve Zvonkové na Hornoplánsku v letech 1930 - 1938 a jimi inspirovanou Urzidilovu literární tvorbu prostřednictvím fotografií, dokumentů, publikací a výtvarných prací ak. malířky Evy Prokopcové. Výstavu připravili zakladatelé vznikajícího hornoplánského nakladatelství, které připravuje k vydání stejnojmennou knihu.
Výstavka - Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg připomíná osudy místa na česko-rakouské hranici, které bylo odsouzeno k zániku a stalo se místem smíření.
Otevírací doba :
denně : 10 - 12 / 13 - 18 hodin

K VÝSTAVĚ "PLANA, PLAN, OBER PLAN, HORNÍ PLANÁ - 650 LET MĚSTSKÝCH PRÁV"

Dne 11. července Léta Páně 1349, ve třetím roce svého panování, vydal v Bonnu římský a český král Karel listinu, ve které dává opatovi a konventu kláštera Svatá Koruna "právo a moc v obci kláštera, která se jmenuje Plan, zřídit tržiště a na tomto trhu připustit všechny prodejné věci podle váhy, počtu a míry v sobotu každý týden, poněvadž určujeme, že výše uvedené městečko Plan požívá všechna práva, cla, občanské právo, práva milosti a privilegia svobody a výhody, o která se právě opírají ostatní města království českého...".

Listina byla opatřena majestátní pečetí panovníka, který se později zapsal do našich a evropských dějin jako římský císař Karel IV.

Pro malou obec, ležící na samém okraji pohraničních hvozdů a hor, avšak ve výhodné poloze nedaleko rakouských a bavorských sídlišť a obchodních cest, znamenala tato listina začátek dalšího rozvoje.

Původní osada, poprvé písemně připomínaná v roce 1332, se zřejmě rozkládala kolem kostela a měla zhruba dvě desítky domů.

Zřízení tržiště, dnešního náměstí, vedlo k rozšiřování zástavby tak, až vznikl obdélníkový uzavřený tvar městečka, z něhož podél užívaných cest vybíhala další zástavba, např. čtvrť "Ansbach" podél cesty na Černou v Pošumaví. Rychle se zvýšil počet domů i obyvatel.

Horní Planá se stala čilým obchodním centrem. Městečko mělo časem kromě týdenních trhů i výroční trhy. Velký význam hrál obchod s bavorskou solí na tzv. Klafferské cestě z Pasova do Horní Plané, bohužel provozovaný na základě falšovaného dodatku k listině Karla IV.

Horní Planá se povýšením na městečko stala i správním střediskem. Dostala soudní pravomoc a stala se sídlem rychtářství.

Za 650 let od vydání vzpomínané listiny se v Horní Plané událo mnohé, co stojí za připomenutí. Proto vznikla dokumentační výstava, která v chronologické zkratce přináší výběr toho nejdůležitějšího z dosavadní historie obce, ovšem pouze do začátku 20. století. Posledních sto let bude totiž vyžadovat samostatné zpracování, neboť událostí i dochovaných dokumentů je velmi mnoho.

Výběr dokumentů pro výstavu laskavě umožnily oba českokrumlovské archivy - státní oblastní i státní okresní. Další dokumentace je ze sbírek muzea a z Horní Plané.

Výstava bude zahájena v sobotu 10. července 1999 při Markétské pouti v Horní Plané. Začátek je v 11 hodin.

(pj)

Adalbert Stifter, Horní Planá, olejomalba, 1923


PAMÁTNÍK ADALBERTA STIFTERA BUDE MÍT OD ČERVENCE NOVOU PROPAGAČNÍ TISKOVINU

Českokrumlovské muzeum vydává s podporou programu PHARE novou propagační tiskovinu své pobočky - Památníku A. Stiftera v jeho rodném domku v Horní Plané. Osmistránkový plnobarevný sešit formátu A4 vychází v české a německé mutaci a bude poprvé představen při zahájení výstavy o historii Horní Plané v sobotu 10. července 1999.


NA OKRAJ VÝSTAVY "STEJNÉ OBRAZY, STEJNÁ SLOVA GLEICHE BILDER, GLEICHE WORTE"

V roce 1997 připravil Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově výstavu s výše uvedeným názvem a s podtitulem "Němci, Rakušané a Češi v karikatuře 1848 - 1948".

Na přípravě výstavy spolupracovali Němci, Rakušané a Češi. Rovněž rozsáhlý katalog obsahuje texty německých, rakouských a českých autorů. Premiéra výstavy se konala na sklonku roku 1997 v Mnichově. Po několika reprízách (m. j. v Praze a Frankfurtu nad Mohanem) se uskuteční v Českém Krumlově a v Brně. Výstava ukazuje stoletý vývoj karikatury a snaží se najít, které hlavní motivy a atributy přiřazování a distance hrály v německo-rakousko-českých vztazích zvláštní roli. V popředí snah autorů výstavy Petera Bechera a Jozo Džamba nestálo osvětlení příslušného speciálního historického pozadí, nýbrž zdůraznění typických znaků karikatury jako samostatného žánru.

V úvodním textu katalogu k výstavě píší:
"Jak často čeští, rakouští a němečtí karikaturisté používají "stejné obrazy a stejná slova", bylo zpočátku i pro nás překvapením. Přesto Vás musíme varovat před falešnými představami. Tato rovnice nevyjde jedna ku jedné. I když nelze přehlédnout, jak jsou si navzájem podobné rozšklebené huby, tlustá břicha a marciální gesta, nenajde každý motiv na "druhé straně" svůj přesný odraz. Ne vždy se setkali karikaturisté českých a německých listů před redakční uzávěrkou v zapadlé kavárně, aby si navzájem přizpůsobili své kresby. Didaktickým pachatelem, zdůrazňujícím podobnost těchto obrazů, je pohled sběratelů a pořadatelů výstavy. Abychom se nezhroutili pod tíží této zodpovědnosti, požádali jsme přátele a znalce rakouské a české historie o pomoc při jejich výběru. Jmenovitě bychom na tomto místě rádi poděkovali zvláště Petru Brodovi, Rolandu J. Hoffmannovi a Janu Jirouškovi.

V jiném směru tato rovnice ovšem veskrze vyjde, neboť k redukci na karikaturu dochází vždy tehdy, když je rozhořčení zvláště veliké, když se cítíme být zvláště napadeni. Tuto souvislost považujeme stále za vysoce aktuální. Snad se naší výstavě podaří zprostředkovat alespoň trochu poznání a pochopení toho, jak podobně fungují mechanizmy nevole a rozhořčení. A potom by mohla tato konfrontace vyvolat skutečně onen osvobozující smích, kterému připisovala již antika katarzní účinek, onen homérský smích, který objeví v nemotorných pohybech, přepjatých gestech a monstrózitách odraz vlastních strachů a nedostatků a získá tím suverenitu k jejich pochopení a překonání." Za pořadatele výstavy v Českém Krumlově přeji všem návštěvníkům hodně "osvobozujícího smíchu"!

P. Jelínek

P.S.: Vernisáž výstavy se koná 3. července v 17 hodin. Jste srdečně zváni.


O DŘEVĚNÉ HRAČKY MAJÍ ZÁJEM DĚTI I DOSPĚLÍ

Již při vernisáži bylo zřejmé, že výstava dřevěných hraček zaujme malé i velké návštěvníky. Dospělí věnovali více času prohlídce hraček ve vitrinách a vzpomínání na dětská léta. Děti se zase s vervou pustily do zkoušení dřevěných traktorů, valníků a nakladače v pískovišti a zkoušely připravené "dopravní prostředky" již v průběhu zahajovacích řečí. Od té chvíle prošly výstavou stovky návštěvníků. O jejich dojmech vypovídají zápisy v návštěvní knize z nichž některé reprodukujeme :

Zápisy z návštěvní knihy výstavy Dřevěné hračky


NOVÁ ČÁST STÁLÉ EXPOZICE
V minulých dnech byla ve stálé muzejní expozici instalována nová část "DRŽITELÉ PANSTVÍ ČESKOKRUMLOVSKÉHO ( 1253 - 1947 )". Nejedná se o klasické šlechtické "rodokmeny", ale o dvě přehledně zpracovaná schémata, zachycující s genealogickými souvislostmi majitele panství a nejvýznamnější osobnosti českokrumlovských šlechtických rodů - pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků i tradiční dělení Vítkovců. Vše je doplněno erby a některými jejich vývojovými variantami.

(mj)


NABÍDKA MUZEJNÍ POKLADNY - NOVÁ REGIONÁLNÍ PUBLIKACE
Pokladna muzea nabízí další přírůstek do regionální knihovny : publikaci Příroda a historie hory Kletě.
Vydala ji Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les v české a německé verzi. Text brožury přináší řadu zajímavostí - od názvu hory až ke zvláštnostem přírodních poměrů. Obsah je dotvářen takřka padesáti vyobrazeními včetně map, tabulek a grafů.
Cena výtisku činí 40,-Kč.


MUZEJNÍ KRUH
Počet zájemců o výhody Muzejního kruhu již přesáhl půl sta. Ke dni 7.června 1999 bylo přihlášeno 35 jednotlivců, 8 rodin, 7 škol a 3 agentury, tj. celkem 53 zájemců.Průkazky Muzejního kruhu platí 14 měsíců od data vydání! Přihlášky přijímáme po celý rok. Těšíme se na Vás.

P.Jelínek


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace zajišťují odborní pracovníci po předchozí domluvě.

Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.

Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.ckrumlov.cz

STÁLÉ INFORMACE NA CD ROM
Český Krumlov - oficiální informační systém ve 3 jazykových mutacích (Č, A, N). V prodeji v pokladně muzea, cena 450,- Kč. Možnost množstevní slevy.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0