Předchozí čísla
  1998   7+8 9 10 11 12   1999   1 2+3 5 6 7+8 9 10 11 12
  2000   1 2 3 4

Měsíčník Okresního vlastivědného muzea
Bulletin muzea v Českém Krumlově - Květen 2000 - Číslo 5 - Ročník IX.

18.V.2000
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
VOLNÝ VSTUP DO EXPOZIC A VÝSTAV PO CELÝ DEN

 Horní č. p. 159, Kaplanka, pohled do Horní ulice, historické foto
KVĚTEN V MUZEU

Stálá expozice - Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století - archeologické, historické, umělecké, etnografické, umělecko-řemeslné a průmyslové sbírky. Unikátní keramický model Č. Krumlova. Barokní "jezuitská" lékárna.
Nová krátkodobá výstava "Doris Haberfellner - Obrazy "YANA" / host výstavy Vladimír Faktor - Plastiky". Vernisáž výstavy se koná v sobotu 6. května ve 14.00 hodin. Výstava potrvá do 4. června 2000. Výstavní sály v přízemí.
Nová krátkodobá výstava "Program SOKRATES - ZŠ Plešivec Český Krumlov". Výstava se koná od 2. do 31. května 2000. Přednáškový sál v přízemí.
Nová dlouhodobá výstava "Johannes Urzidil - O kontinuitě lidského srdce" (ke 30. výročí úmrtí spisovatele). Vernisáž se uskuteční v sobotu 13. května 2000 v 11.00 hodin. Expoziční prostory v 1. poschodí. Výstava potrvá do 14. ledna 2001.
Nová dlouhodobá výstava Ze starých šenků. Divácky atraktivní výstava je věnována pivu a pivní kultuře. Výstava trvá do 14. ledna 2001. Chodba 1. poschodí.
Časová osa Evropské průsečíky - ČR, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko. Dlouhodobá výstavní koláž k projektu 1000 dnů pro Evropu, chodba přízemí muzea.
Otevírací doba:
od 1. května začíná sezóna

Denně vč. svátků 10.00 - 17.00 hodin.
Začátek poslední prohlídky: 16.15 hodin!

KVĚTEN V POBOČCE
Památník - Rodný domek A. Stiftera v Horní Plané
Stálá memoriální expozice - Adalbert Stifter a rodný kraj. Život a tvorba A. Stiftera ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
Výstavka Most mezi lidmi - Zvonková / Glöckelberg. Repríza výstavy o místu za "železnou oponou", které bylo odsouzeno k zániku a po r. 1989 se stalo místem smíření.
Nová sezónní výstava Vítkův Kámen - symbol vzájemnosti. Výstava potrvá od 16. května do 5. listopadu 2000.
Připravujeme novou dlouhodobou výstavu: Památce básníka Hvozdu - k 195. výročí Stifterova narození a 40. výročí Památníku A. Stiftera v Horní Plané - od června
Otevírací doba :
Úterý - neděle: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 hodin.
Zavírací den: pondělí.
Změny otevírací doby:
1. 5. pondělí - Svátek práce - otevřeno 10.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 hodin.

K VÝSTAVĚ PROGRAM SOKRATES

VÝSLEDKY TŘÍLETÉ SPOLUPRÁCE ŠKOL V PROGRAMU EVROPSKÉ UNIE

V roce 1997 byla Základní škola Plešivec vybídnuta rakouskou Hauptschule Vöcklabruck k účasti v programu SOKRATES, což je aktivita EU. V říjnu téhož roku jsme podepsali smlouvu s národní kanceláří a od té doby zpracováváme spolu se základními školami z německé Jeny, dánského Ronnede a italského Tercina projekt na téma "Minulost a budoucnost našeho města, školy a okolí". Smyslem tohoto projektu je seznamovat žáky partnerských škol s prostředím, ve kterém děti žijí, přiblížit jim způsob života, trávení volného času, možnosti mimoškolních aktivit dětí konkrétně v tom kterém městě, v té které zemi. Cílem je též rozšířit zeměpisné, historické a kulturní poznatky o určitém regionu, zemi. Dorozumívacími jazyky mezi dětmi byla dohodnuta angličtina a němčina, čímž práce v projektu přispívá významnou měrou i k zdokonalení jazykových dovedností žáků.

V projektu pracovaly dobrovolně, většinou formou týmové práce a výsledkem naší tříleté spolupráce je řada písemných materiálů, nástěnných fotoalb, videokazet a obrazových materiálů zpracovaných na výše uvedené téma. Vyšla společná mezinárodní kuchařka, rakousko-německý slovníček. Děti z rakouského Vöcklabrucku navštívili Český Krumlov, děti z naší základní školy se zúčastnili sportovního klání v Rakousku, odkud přivezly tři cenné poháry. Skupina dětí podnikla třídenní výlet do Prahy, kde natáčela videokazetu o našem hlavním městě. Učitelé se zúčastnili dvou koordinačních schůzek pedagogů partnerských škol, kde byly dohadovány další formy a dílčí témata spolupráce. Práce na projektu byla pro všechny náročná, ale radostná. Děti i učitelé přicházeli s novými nápady a vyzkoušeli si i nové formy práce. Vzhledem k tomu, že v tomto roce tříletá práce v projektu končí a že Základní škola Plešivec hostí učitele z partnerských škol, chceme představit výsledky naší tříleté spolupráce též širší veřejnosti.

Mgr. Marie Kyselová
ředitelka ZŠ Plešivec
v Českém Krumlově


K SEZÓNNÍ VÝSTAVĚ
Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti

Od 16. května bude v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané zpřístupněna sezónní výstava, věnovaná obnově a znovuoživení Vítkova Hrádku, hradní zříceniny ležící na pravém břehu Vltavy nedaleko česko - rakouských hranic u osady Svatý Tomáš.

 Titulní stránka k románu Adalberta Stiftera Vítek
Strážní hrad založil pravděpodobně Vítek z Načeradce kolem roku 1250. První písemná zmínka pochází z r. 1277 v souvislosti s tzv. frymburskou solnou stezkou, vedoucí z Haslachu přes Svatý Tomáš, Frymburk, Zátoň a Přídolí do Českého Krumlova.

Hrad ztratil svůj význam po třicetileté válce, kdy byl zpustošen a postupně chátral. V 70. letech 19. století, v době narůstajícího zájmu o památky a poznávání zapadlých koutů Šumavy, byla prováděna konzervace zdiva zříceniny a v hradní věži bylo postaveno dřevěné schodiště a vyhlídková plošina. Poslední záchranné práce se uskutečnily v r. 1934. Od té doby se stav Vítkova Hrádku pouze zhoršoval. Tento stav trval až do pádu "železné opony". V roce 1990 byla zřícenina předána do správy obci Přední Výtoň. Havarijní stav však neumožnil její zpřístupnění. Proto se v roce 1998 ustavilo Občanské sdružení Vítkův Hrádek, které za podpory obce Přední Výtoň, Okresního úřadu v Českém Krumlově a českokrumlovského muzea získalo areál hradní zříceniny do pronájmu a ujalo se jejího stavebního zajištění a kulturní obnovy.

Jednotlivé etapy obnovy jsou v období do r. 2005 orientovány na průzkumné a projektové práce, předcházející náročným stavebním opravám a zajištění zříceniny s cílem vytvoření zázemí k turistickému a kulturnímu zpřístupnění Vítkova Hrádku. Jedním z významných cíloů je obnovení schodiště a vyhlídkové plošiny v horní části věže.

Vítkův Hrádek, pohled na obytnou věž

Vzhledem ke spojení Vítkova Hrádku s tvorbou Adalberta Stiftera je program obnovy této lokality začleněn do příprav 200. výročí Stifterova narození v r. 2005. Zpřístupnění lokality a její využití pro konání literárních a hudebních pořadů, výstav a lidských setkání, by mělo tvořit důležitou součást oslav tohoto jubilea.

Práce Občanského sdružení Vítkův Hrádek je motivována snahou vytvořit uprostřed Euroregionu Šumava - Bavorský les - Mühlviertel místo pro mezinárodní kulturní komunikaci v evropském duchu.

Výstava "Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti" chce posloužit propagaci této myšlenky a zároveň přizvat zájemce z řad návštěvníků k podpoře a spolupráci.

-pj-


 Johannes Urzidil
DALŠÍ ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA
O J. URZIDILOVI

- Miloš Minařík a Mgr. Milada Urbanová z Horní Plané s dalšími partnery připravili na letošní výstavní sezónu v českokrumlovském muzeu výstavu, věnovanou Johannesi Urzidilovi.

Po loňském úspěchu malé expozice ke knize Poslední host v Památníku A. Stiftera v Horní Plané představují nově koncipovanou výstavu k 30. výročí Urzidilova úmrtí nazvanou O kontinuitě lidského srdce.

Výstava bude zahájena v sobotu 13. května 2000 v 11.00 hodin a potrvá do 14. ledna 2001.


INFORMACE PRO MUZEJNÍ KRUH
Vážení přátelé, pokračujeme v informování držitelů průkazek Muzejního kruhu, které brzy ztratí svoji platnost.

Připomínáme, že v průběhu května to budou postupně průkazky č. 3/99 až 36/99 (viz informace z dubnového M-Měsíčníku ).

V červnu bude končit platnost dalších průkazek:
číslo průkazkyplatnost do
37/99 a 38/991.6.2000
39/996.6.2000
40/999.6.2000
41/99 až 43/9920.6.2000

Vzhledem k tomu, že řada dosavadních držitelů průkazek Muzejního kruhu platí příspěvek na další období v předstihu, opakujeme upozornění z dubnového čísla našeho bulletinu: Veškeré platby a přihlášky registrujeme a nové karty na období 2000 - 2001 vystavujeme tak, aby začátek platnosti nových průkazek navazoval na ukončení platnosti starých karet. Tím bude náležitě využita prodloužená doba platnosti průkazek, která od loňského roku činí 14 měsíců.


VYŠEL JIHOČESKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 1999
- Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydalo v redakci Historického ústavu Jihočeské univerzity nejnovější ročník Jihočeského sborníku historického (JSH).

Obsáhlá publikace přináší na 400 stranách články, materiály, zprávy a další informace.

Připomeňme si alespoň články a materiály, které se zabývají Českokrumlovskem:
Tvrz Kladenské Rovné je tématem článku Jiřího Úlovce. Článek Antický motiv ve výzdobě renesančních sídel pánů z Rožmberka napsal Jan Müller. O významu textilní domácké produkce v oblasti jižní Šumavy během 16. až 19. století pojednává článek Flachs, das Hauptinteresse eines Jeden... vídeňského autora Herrmana Zeithofera. Českokrumlovská archivářka Anna Kubíková napsala článek Vývoj názvů komunikací na území městské památkové rezervace Český Krumlov. Jiřina Psíková je autorkou materiálu Ještě k listinám fondu Minorité Český Krumlov a Jindřich Pecka připomíná rezoluce, zasílané z jižních Čech v červenci 1968 na adresu Národního shromáždění v materiálu Na obranu státní suverenity, kde mj. jiné uvádí rezoluci zaměstnanců ČSD tratě Rybník - Lipno z 12.7.1968.

JSH 1999 je v prodeji v Jihočeském muzeu, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice. Cena výtisku činí 110,-Kč. Bližší informace sdělí knihovna JčM, tel. 038 7311528-9, linka 25 (21).

-pj-


KAPITOLY Z JIHOČESKÉ PIVNÍ HISTORIE
- K výstavě Ze starých šenků si mohou zájemci zakoupit v pokladně muzea zajímavou publikaci, vydanou v roce 1999 Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Nazývá se Průvodce po Budějovických hostincích a Kapitoly z jihočeské pivní historie. Publikace je před doprodáním a tudíž k dispozici pouze v omezeném počtu výtisků! Cena výtisku činí 50,-Kč.


TISÍC DNŮ PRO EVROPU KVĚTEN 2000 - ŠPANĚLSKO

Společný projekt českokrumlovských kulturních zařízení, škol a neziskových organizací pro popularizaci států Evropské unie a podporu vstupu České republiky do EU.

Čtvrtým členským státem EU, představovaným v rámci projektu Tisíc dnů pro Evropu, je Španělsko. Stát, ležící na Pyrenejském poloostrově, prošel v posledních pětadvaceti letech dvěma významnými změnami. Diktatura generále Franka byla nahrazena budováním demokracie a členství v EU předznamenalo rozsáhlou ekonomickou proměnu. V letech 1977 - 1982 došlo k decentralizaci moci a k autonomii 17 regionů. Přesto od 80. let představují jeden z největších politických problémů Španělska baskičtí a katalánští separatisté. Po vstupu do EU v r. 1986 prošla Španělská ekonomika procesem privatizace státních podniků a postupnou liberalizací.

V r. 1998 vytvářelo zemědělství, rybářství a lesnictví 3,4 % HDP, zatímco sektor služeb se podílel na tvorbě HDP asi 64 %. Klíčovou součástí španělské ekonomiky je obchod, bankovnictví a turistický ruch. Průmysl a stavebnictví přispívají k tvorbě HDP hodnotou 32,6 %.

V roce 1986 byla ekonomika státu oživena přílivem zahraničních investic - např. do automobilového průmyslu. Španělsko je dnes třetím největším výrobcem automobilů v Evropě (za SRN a Francií). K dalším významným odvětvím patří energetika, chemie a potravinářský průmysl.

Základní informace
ŠPANĚLSKO
Úřední název: Španělské království
Hlavní město: Madrid
Počet obyvatel: 39,2 milionu
Celková rozloha: 504 780 km2
Jazyky: kastilská španělština, katalánština, galicijština, baskičtina
Měna: peseta = 100 centimů (ESP)
Kurs ke Kč (stav k 14. 4. 2000 - ČNB): 100 ESP = 21,931 Kč

Zajímavosti:
Praktický průvodce po největších výhodách v zemích Evropské unie uvádí v případě Španělska jako přednosti: levné automobily, ovoce a zeleninu, cigarety, alkohol, obuv, kožené doplňky a oblečení.

(Zdroje informací: příloha časopisu EKONOM č. 6/2000, LN z 6.11.1999)

Podrobný květnový program akce 1000 dnů pro Evropu
je uveden v kulturním kalendáři KUK, na stránkách Evropského informačního centra nebo je k dispozici v Městské knihovně.


SLUŽBY MUZEA
Badatelské návštěvy a odborné konzultace odborní pracovníci po předchozí domluvě.
Muzeum po přechodnou dobu (do září 2000) nezajišťuje archeologické dohledy a záchranné archeologické průzkumy!
Muzejní knihovna umožňuje pouze prezenční studium.
Badatelům a veřejnosti poskytujeme kopírovací služby.
Zájemci o pronájem sálu muzea se mohou obracet na pokladní muzea, tel. 711674. Po předběžné domluvě termínu požadujeme závaznou písemnou objednávku. Ceník pronájmu a návazných služeb je k dispozici v pokladně muzea.


KONTAKT

Okresní vlastivědné muzeum
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Tel. č. +420 380 711 674
Tel. fax č. 00420-337-2249
Pobočka muzea
Památník - Rodný domek
Adalberta Stiftera

Palackého ul. č. 21
382 26 Horní Planá
Tel. č. +420 380 738 473
E-mail: hplana@lipensko.cz


INFORMACE NA INTERNETU
Stránky muzea na adrese : http://www.muzeum.ckrumlov.cz
Stránky Památníku A. Stiftera na adrese : http://hplana.lipensko.cz
NOVINKA!
Výroční zpráva muzea za rok 1999 ve Zpravodaji Okresního úřadu Č. Krumlov - březen 2000 (s.13 až 23) na adrese : http://www.oku-ck.cz


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0