ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 11

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Listopad 01

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (167 kB)


Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově se představuje
Kdy, kde, co ...
Investiční akce města v roce 2001
Privatizace bytů pokračuje
Dotazníkové šetření o strategickém plánování
Nedostatky našeho města v cestovním ruchu
Zpomalení silničního provozu ve městě ?
Revitalizace parku po našem
Doprava v klidu
Třídu Míru kdysi lemovalo 66 stromů
Orientační návrh rozpočtu Slavností 2002
Český Krumlov v Torontu až do ledna 2003
Týden knihoven 2001
Letem českým světem
Mezinárodní centrum Egona Schieleho
Bruslení pro veřejnost
 

 
 Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově se představuje Nahoru

Dům dětí a mládeže Český Krumlov, logo
Dům dětí a mládeže je státní školské zařízení, které se stará o děti hlavně v jejich volném čase. Činnost DDM neslouží pouze k vyplnění volného času dětí a mládeže, ale zároveň také jako prevence před negativními vlivy.

V uplynulém školním roce toto zařízení navštěvovalo přes 1000 dětí v 80 aktivitách hudebních, tanečních, přírodovědných, technických, modelářských, sportovních, jazykových a dalších. To je však pouze část naší práce. Vyhláška č. 432/92 Sb. nám ukládá ještě další činnosti. Během roku jsme uskutečnili několik desítek akcí, soutěží, přehlídek, vystoupení s účastí přes 6000 dětí. Mezi nejvýznamnější a ty nejvíce navštěvované patří karnevaly, Dětská Porta, Pohádkový park, Tancovátko, různé víkendové pobyty, taneční kurzy. Pro informaci veřejnosti uvádím, že v loňském roce jsme uspořádali 96 různých akcí s účastí 5152 dětí, 18 kulturních vystoupení s účastí 458 dětí. Dále se členové našich zájmových útvarů zúčastnili šesti různých vyšších soutěží. Písklata se tak umístila na 1. místě krajské soutěže a 2. místě celostátní soutěže Pískání pro zdraví, soubor Jitřenka si vytancoval pro rok 2002 postup do Mělníka. Dále jsme zorganizovali 18 okresních soutěží pro žáky základních škol celého okresu. Těchto soutěží se zúčastnilo 882 dětí a tyto soutěže se staly branou k postupu do regionálních či vyšších kol.

O všechny tyto aktivity se spolu se stálými zaměstnanci stará pět desítek externích pracovníků. Bez jejich nadšení a ochoty by v DDM rozhodně nebylo tak rušno. Za to jim patří velké poděkování. Rádi bychom mezi sebou přivítali nové tváře, a proto využívám této možnosti k pozvání dalších spolupracovníků do našich řad.

Naše zařízení má v současné době k dispozici tři turistické základny, které využívají nejen krumlovské děti, ale i skupiny dětí z jiných míst okresu a republiky. Tyto turistické základny využíváme nejen v rámci letní činnosti, ale i o víkendech během roku. Organizujeme tak různá soustředění, např. kytaristů, sportovců nebo souboru Jitřenka či dalších aktivit. Zápis do zájmových útvarů probíhá vždy v září, když je to však možné, neodmítneme dětské zájemce ani v průběhu školního roku.

V současnosti se vedle běžné činnosti připravujeme na kulaté narozeniny. Ano, v listopadu letošního roku tomu bude 30 let, co v Českém Krumlově pracuje toto zařízení. Za tuto dobu prošlo „domečkem“ několik tisíc dětí a mládeže. Určitě si mnozí do svého života odnesli mnoho dovedností a možná je to nasměrovalo i do jejich profesního života. Někteří se k nám vrátili jako spolupracovníci, pomáhají nám při pořádání různých akcí, pracují jako externisté, jiní přivedli své děti. O to nám také jde.

I když se potýkáme s nedostatkem financí, prostorovými možnostmi, různými technickými závadami a záležitostmi, věříme, že si náš „domeček“ najde vždy svou klientelu a sejde se dobrá parta spolupracovníků, dětí a dalších pomocníků.

Všechny své příznivce zveme na setkání v neděli 25. listopadu. Odpoledne jsme jako náš dárek dětem připravili divadelní představení Šípkové Růženky, večer bude následovat posezení s bývalými i současnými spolupracovníky a příznivci.

Jaroslava Löblová
ředitelka DDM


 
 Kdy, kde, co ... Nahoru

21. 9.  - V Torontu vystavují exponáty z českokrumlovského zámku
4. 10.  - Radnici navštívil holandský velitel vojenského cvičení Falcom - Hradiště
6. 10.  - Velvyslanec USA Craig Stapleton soukromě navštívil město
7. 10.  - Skončil XXVII. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2001
9. 10.  - Slavnostní otevření Domu na půl cesty
12. 10.  - Poetica Musika New York vystoupila v Maškarním sále
18. - 20. 10.  - Setkání náměstků ministrů spravedlnosti států visegradské skupiny v Českém Krumlově
19. 10.  - Konference Vize rozvoje české republiky do roku 2015
19. 10.  - Město navštívil JE Noeln Lehoko, velvyslanec Jihoafrické republiky v ČR
20. 10.  - Zájezd konzulárního a diplomatického sboru z Vídně do Českého Krumlova
 
V listopadu se očekává:
1. 11.  - Vernisáž výstavy Letem českým světem
3. 11.  - Vernisáž zimních výstav v E. Schiele Centru
8. 11.  - Doc. Martin Matějů bude jednat o dalším soc. průzkumu
25. 11.  - Oslavy 30. výročí DDM Č. Krumlov

 
 Investiční akce města v roce 2001 Nahoru

Pomalu, ale jistě se blíží čas rekapitulací. Je tedy čas se ohlédnout i za investicemi města v roce, který pomalu končí. Čas intenzivních státních dotací již dávno pominul, a přesto se za rok 2001 proinvestovalo v městě skoro 67 milionů korun. To ale jsou pochopitelně investice městské, další, investice ČKRF nebo soukromé, v následujících řádcích zahrnuty nejsou.

Bylo by jistě zajímavé zjistit, kolika lidí se jednotlivá investiční akce přímo dotýká. Je ale velmi těžké objektivně stanovit, která z investic byla pro občany města tou nejužitečnější. Třeba hned největší investice ve výši 16 175 tisíc korun do malometrážních bytů Nad Nemocnicí byla sice výdajem masivním, přesto je možné přímý dopad posuzovat jen ve vztahu k 26 novým nájemníkům 16 bytů. Hodně peněz tedy bylo investováno s relativně malým společenským dopadem, dopad sociální je však o to větší. Na druhé straně představuje výstavba atletické dráhy s rozpočtem více jak 5 milionů investici, kde výdaj na jednoho uživatele je podstatně nižší, pokud se takto počítá, zato odhad společenského efektu se týká více jak 2000 občanů dětí ze škol či sportovní veřejnosti. Rekonstruovanou bývalou mateřskou školu ve Spolí s investicí 587 tis. využívá opět více jak 2000 uživatelů, spočteme-li jejich frekvenci při využití zařízení.

Bezkonkurenčně největší dopad na využití prostoru má rekonstrukce interiérů radnice ve výši 2,2 milionu korun, kde odhad návštěvníků sklepů, počet svatebních hostů i návštěvníků radnice představuje součet blížící se 60 tisícům uživatelům.

Mezi obecně prospěšné investice je nutno počítat i chodník pro pěší s investicí 6,5 milionu, který dnes využívá 50 % obyvatel sídliště i mnozí návštěvníci. Lze předpokládat, že využití stavby se bude i nadále zvyšovat. Totéž platí o investicích do inženýrských sítí v Rybářské a Plešivecké ulici, kde 26 milionů korun má přímý dopad nejen na obyvatele zmíněných ulic, ale i návštěvníky, kteří na základě zpřístupnění těchto lokalit již dnes rozšířili vycházkové okruhy po městě.

Zdánlivě opačnou stranou mince je investice do rekonstrukce objektu bývalé MŠ ve Vyšném, kde 5,5 milionu korun dnes slouží 12 ubytovaným. Ve skutečnosti sociální dopad této akce snad ani vyčíslit nelze. Dům na půl cesty je zcela impozantním projektem bohatě ospravedlňujícím vynaložené prostředky.

Další investicí skoro za dva miliony je pro letošní rok Bouda - Špičák a vodovod za průmyslovou zónou v Domoradicích zhruba za 1200 tis. korun. Zdánlivě značná finanční injekce v obou případech řeší problém pro nevelký počet lidí, o to však palčivější. Parkoviště u plaveckého bazénu za necelých 900 tisíc korun je naopak prospěšné velkému počtu návštěvníků bazénu, úprava smuteční síně či zdvihacího zařízení pro invalidy v bazénu je v řádu osmi desítek tisíc korun, ale vždy investicí velmi potřebnou pro lidi ve výjimečných situacích.

 
 Privatizace bytů pokračuje Nahoru

Na úterý 23. října svolal majetkový odbor městského úřadu nájemníky obecních bytů sídliště Plešivec II, aby jim podal první informace o nabídce města na privatizaci těchto bytů. S předstihem tak startuje druhá vlna prodeje panelových bytů. Zaplněný Prokyšův sál si vyslechl harmonogram i podmínky prodeje. Nabídku na odkoupení svého bytu dostanou do konce roku doporučenou poštou všichni řádní nájemníci 284 městských bytů, kteří nemají vůči městu žádný dluh. Od 1. ledna příštího roku pak začínají postupně běžet všechny lhůty podle zákona 72/94 Sb. Všichni potenciální zájemci budou mít dost času na rozmyšlenou i na zajištění potřebných finančních prostředků (na Plešivci se prodává za cenu 1700 Kč za m2), žádného z nájemníků nebude město ke koupi nutit.

Zastupitelstvo před dvěma lety v rámci schválené koncepce bytové politiky rozhodlo o rozdělení prodeje bytů v panelových domech do tří etap. Už kvůli emotivním argumentům nájemníků v první etapě, kdy se prodávaly byty na Špičáku, Nádraží a starém Plešivci, je dobré si s odstupem jednoho roku říci o současných výsledcích prodejů. Všichni nájemníci z nabízených 320 bytů první etapy využili nabídku města na odkoupení svého bytu. Ke konci října už 280 z nich zaplatilo celou dohodnutou částku, takže nic nebrání tomu, aby byli na katastru nemovitostí zapsáni jako noví majitelé. To snad alespoň dodatečně svědčí o faktu, že prodejní ceny nejsou přehnané.

 
 Dotazníkové šetření o strategickém plánování Nahoru

Jako příloha červencového Zpravodaje byl distribuován i letáček, na jehož základě mělo být zjištěno, z jakých zdrojů se občané o strategickém plánování dozvěděli, zda si myslí, že je takové plánování důležité pro chod města a v neposlední řadě, zda by se chtěli dozvědět o tvorbě strategického plánu města více. Nabídnuta byla i účast na projektu.

Přestože anketních lístků bylo šest tisíc, vrátilo se pouhých 39 správně vyplněných. Nejde tedy v žádném případě o reprezentativní vzorek, neboť 0,65 % vrácených letáčků vypovídá především o liknavosti občana, který vždy ví, co je třeba udělat, ale pokud se má sám zapojit, třebaže způsobem nad jiné prostým, je jeho aktivita rovna právě 0,65 procentům. Přesto ICOS, jako nositel letáčkového průzkumu, anketu vyhodnotil.

Na otázku Jak jste se o strategickém plánu dozvěděli odpovědělo 23 občanů, že právě z tohoto letáčku, 10 bylo informováno z novin, ostatní jinak (zastupitelstvo, Internet).

Na otázku Jak je vnímána důležitost strategického plánování odpovědělo nejvíce lidí, že jde o projekt důležitý, šlo o 82 % respondentů. 13 odpovědí znělo, že jim informace stačí, 18 respondentů se chtělo dozvědět více, dva by se i zapojili. 4 odpovědi zněly neuvěřitelně: „Chci vědět více a chci se do strategického plánu zapojit.“ Pokud přepočteme doručené odpovědi s vydanými letáčky, je nutné se domnívat, že ve městě žije nejméně na tři stovky lidí, kteří dychtí po práci ve strategických týmech. Zatím ale neměli ani čas vyplnit letáček. Škoda. Ale i informace o obrovském, dřímajícím potenciálu je bezesporu příjemná.

Pak ani nepřekvapí, že o strategickém plánování chce být 25 % respondentů informováno podobným letákem, 18% v místním tisku, 10% pomocí Internetu a plných 31 % kombinací těchto zdrojů. Čísla jsou to pěkná, nebýt reality rovné 0,65 % vrácených letáčků. Ale takový je život v Českém Krumlově.

 
 Nedostatky našeho města v cestovním ruchu Nahoru

V posledním čísle zpravodaje jsme přinesli řadu čísel týkajících se rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově. Je nepochybné, že rozmach tohoto odvětví je neoddiskutovatelný, na první pohled by se zdálo, že chybu nelze najít. Připravovaná Studie trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a jeho okolí ovšem tak optimistická zdaleka není. Zdá se, že všechna sdružení, která mají ambice v oblasti cestovního ruchu, jsou pasivní. Velké váhání je kolem další účasti města v Jihočeské centrále cestovního ruchu, pochyby jsou i kolem dalších sdružení.

Služby v oblasti cestovního ruchu jsou průměrné, poskytovatelé těchto služeb mají málo invence, chybí zahraniční zkušenosti. Nově příchozí investoři narážejí na nedostatek zkušeného personálu, řada provozoven mimo sezónu zkracuje zavírací dobu. Na velmi nízké úrovni je sama spolupráce mezi privátními subjekty, kde stále převažuje pocit konkurence nad snahou postupovat co nejkoordinovaněji ve prospěch všech. Negativem je stále ještě velmi slabá nabídka programů pro návštěvníky mimo sezónu, velmi výjimečně je nabízena živá hudba jako oživení nočních programů v nejrůznějších restauračních provozovnách.

Účelem připravované studie tedy bude především upozornění na fakt, že živelnost převládající v oblasti cestovního ruchu může městu jen a jen uškodit. Je třeba zcela změnit přístup k cestovnímu ruchu jako průmyslu, je nutno znovu se vrátit k myšlenkám, zaobírajícím se cestovním ruchem jako celkem se všemi aspekty dopadů na město i na občana. Ke prospěchu věci samozřejmě není ani absence státní politiky v oblasti cestovního ruchu.

To nic nemění na faktu, že právě Český Krumlov se v posledních deseti letech v této oblasti vyvíjel velmi dynamicky, v současnosti je jedním z nejvýznamnějších center v regionu, potažmo i v celé ČR, má významnou pozici na mapě Evropy i světa.

Nekontrolovatelný rozvoj cestovního ruchu by ovšem zákonitě měl za následek ztrátu těchto pozic. Studii trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a jeho okolí by měla v dohledné době projednat městská rada a tento materiál by ve zkrácené verzi měl být následně k dispozici laické i odborné veřejnosti, mohl by se stát i inspirací pro nově vzniklé krajské orgány. V každém případě však půjde o velmi potřebný materiál, který by měl ukázat zcela jasně základní vize rozvoje CR.

 
 Zpomalení silničního provozu ve městě ? Nahoru

Padesátikilometrová rychlost v obci kombinovaná s předností pro chodce na přechodech se stala dvousečnou zbraní. Při dopravních nehodách v ČR bylo za leden až srpen 2001 usmrceno 15 chodců (o 12 víc než loni), těžce zraněno 103 chodců (+34) a lehce zraněno 424 chodců (+190). Bilance je tedy velmi neradostná, vychází především z falešného pocitu přednosti a bezpečnosti chodců na přechodech. I proto je třeba neustále hledat nová opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, když ani snížení rychlosti kýžené výsledky nepřineslo.

Odbor pozemních komunikací monitoroval delší dobu celé město a poté předložil návrhy směřující ke zvýšení bezpečnosti ve městě. V sídlišti Za Nádražím se navrhuje označení prostoru sídliště zónou 30 km/hod. Doporučená je i kombinace zpomalovacího prahu a přechodu pro chodce mezi prodejnami a nádražím. V sídlišti Vyšný je doporučeno rozšířit zónu 40km/hod.

V sídlišti Špičák by měla zůstat současná omezení. Zpomalovací práh by měl opodstatnění v ulici T. G. Masaryka, kde ho ovšem není možné instalovat pro častý průjezd sanitek s pacienty.

Sídliště Mír je označeno jako obytná zóna (20km/hod.), doporučen je zpomalovací práh u čp. 159 v Lipové ulici.

Sídliště Plešivec II - počet přechodů je zdá se dostatečný. Zpomalovací práh by bylo vhodné instalovat před čp. 364 a 355 mimo trasu autobusů.

Ulice Linecká - Tavírna, vzhledem k tomu, že řidiči nedodržují stanovenou rychlost jízdy, je navržen zpomalovací práh u obchodu Spar. Zrušen by mohl být přechod pro chodce před zdravotnickou školou, protože přechod ve vzdálenosti cca 30 m u objektu VAKO stačí. Nové Spolí by si zasloužilo omezení rychlosti na 30km/hod., a to od východu z Rechlí až po křižovatku u prostoru kempu.

Horní Brána - zatím vyhovuje současné značení, za úvahu stojí vyznačit přechod pro chodce přes začátek ul. Křížové od autobusové zastávky k semaforu.

Odbor rovněž navrhuje omezení rychlosti v Kaplické ulici od tiskárny až po Komerční banku. Uvažuje se i o zpomalovacím pruhu a vyznačení přechodu pro chodce v prostoru křižovatky přes Křížovou ulici, tedy v jediném místě, které má návaznost na chodníky po obou stranách ulic.

Městská rada uvedený návrh pustila dál, takže nyní se budou ke všem uvažovaným opatřením vyjadřovat v rámci schvalovacího řízení zainteresované orgány. Rovněž občané mohou kdykoliv kontaktovat pracovníky odboru pozemních komunikací se svými připomínkami a návrhy a mohou si být jisti, že promyšlená připomínka je vždy vítána. Na místě je ovšem i varování. Je třeba si uvědomit, že příliš hustá síť přechodů je stejně nebezpečná, jako jejich nedostatek. Ne každý může mít přechod ke vchodu do svého obydlí, ne vždy lze vyžadovat zpomalovací práh všude tam, kde jsme viděli projet auto nepovolenou rychlostí.

 
 Revitalizace parku po našem Nahoru

Nákladná revitalizace městského parku se den ze dne prodražuje. Je docela možné, že nové výsadby stromků, keřů a popínavých rostlin se nakonec nedočkáme a avizovaná omezení provozu v parku pro veřejnost byla zbytečná. Jaké bylo překvapení zahradnické firmy EDEN s.r.o., jejíž pracovníci po několikáté zjistili, že jimi provedená výsadba byla prací naprosto zbytečnou.

Neznámý lapka využil všeho dění v parku a spojil revitalizaci městkou s revitalizací své zahrádky. Tak se stalo, že během dvou nocí odebral značnou část rostlinného materiálu, a protože je jistě dobrým odborníkem, přibral i přichystaný substrát, aby rostliny odborně ošetřené netrpěly na jeho úhoru.

Pracovníci firmy ukradené rostliny ale nemohou vysazovat donekonečna, a tak již dnes je jisté, že nově upravený park nikdy nebude mít předem uvažovanou podobu. Za „záplaty“ na novém plášti může neurvalost jednoho(?) nečapkovského zahrádkáře, stejně jako nevšímavost nás všech.

Pokud k podobnému jednání budeme dále lhostejní, je docela možné, že místní zahrádky nabudou podoby botanických zahrad, zatímco park zůstane parkem jenom v názvu.

Pracovníci odboru životního prostředí se již dnes těší na další neurvalé stížnosti na zcela nedostatečné investice do rozvoje města. Přiznávají ovšem i svou chybu. V dotazníkové akci se opravdu nepřesvědčili, jaké že potřeby mají místní botanici. Je docela možné, že masivní investicí do soukromého sektoru by se předešlo podobnému jednání? Je to poučení pro příště. Revitalizovat park se dá. Jak je zřejmé z výše popsaného, ale jen ve zcela jiné společnosti. Ta naše současná bude vždy revitalizovat především sebe. Zvláště v případě, kdy na obnovu parku nejsou včas nasazeny jednotky speciálního nasazení. Nebo znáte prostší řešení?

Vladimír Zunt

 
 Doprava v klidu Nahoru

Neúnosnost dopravy v klidu ve městě je známa dostatečně dlouho. Nyní se zdá, že by se ledy mohly konečně prolomit. Po počátečním „průzkumovém“ materiálu se rada města seznámila se studií řešení dopravy v klidu od renomované firmy PADOS.

V předloženém materiálu jsou podrobně popsány režimy, ve kterých by měla jednotlivá parkoviště pracovat, stání v ulicích jsou často řešena pomocí automatů. Součástí materiálu je i návrh dynamického naváděcího systému, který by na příjezdových komunikacích naváděl návštěvníky na volná parkovací místa na parkovištích. Z jednání rady města vyplynulo jasné odhodlání uvést alespoň některá opatření v oblasti dopravy v klidu do života již pro příští turistickou sezónu, neboť letošní rok jasně prokázal neúnosnost současného stavu. Předpokládáme, že toto téma bude občany města zajímat, a proto se pokusíme seznámit čtenáře v některém z dalších čísel Zpravodaje s konkrétními návrhy.

 
 Třídu Míru kdysi lemovalo 66 stromů Nahoru

A není to tak dlouho. Před pouhými 80 lety bylo založeno stromořadí, které po pravé straně spojovalo konec serpentiny od Paraplíčka až po vlakové nádraží.

V současnosti lze zbytky stromořadí vystopovat ve čtyřech úsecích. Od Paraplíčka ke křižovatce Na Růžku (A), od výše uvedené křižovatky na konec parku (B), od parku ke křižovatce Třída Míru a ul. Za Nádražím (C) a od této křižovatky k restauraci U nádraží (D).

V posledních 40 letech se na stavu stromořadí podepsaly některé technické úpravy komunikace a chodníků. Některá část stromořadí byla likvidována, jiné části trpí po zpevnění chodníků především po zdravotní stránce. Své udělal i zimní posyp komunikací. Lesy města Český Krumlov společně s odborem životního prostředí vidí možnost obnovy původního stromořadí, které významně zlepší právě životní prostředí města. Zvažují se tři varianty obnovy, kde prvá počítá s obnovou stromořadí v plném rozsahu a zřízením souvislého kořenového porostu v pásu širokém cca 1,5 m.

Druhá varianta je kompromisním řešením počítajícím s vyhloubením výsadbových jam po celé trase původního stromořadí, varianta třetí pak počítá i s nemožností obnovit stromořadí v úseku C, kde vadí především uložení inženýrských sítí.

Vzhledem k tomu, že varianta prvá je velmi náročná, počítá se orientačně s variantou 2 nebo 3 podle skutečného stavu zjištěného v průběhu prací. V současnosti se připravuje úsek D stromořadí pro jarní výsadbu.

 
 Orientační návrh rozpočtu Slavností 2002 Nahoru

Rada města se 15.10. seznámila s orientačním návrhem rozpočtu Slavností pětilisté růže na rok 2002. Čísla svědčí o tom, že pořádání slavností již dávno není levné. Reálný odhad nákladů pro příští rok činí 2.367.000 Kč. Tyto výdaje by měly být pokryty příjmy - tedy dotací města, příspěvkem PHARE, dotací OkÚ, ziskem ze vstupného, pronájmy stánků, sponzorskými dary či dalšími příjmy.

Vzhledem k tomu, že rezervy je možno hledat pouze v příjmové stránce rozpočtu slavností, je zřejmé, že ve hře zůstávají jen dvě verze pro pokrytí rozpočtu. Jedna počítá se zdražením vstupného, druhá s navýšením dotace města. Zvyšování dotace, ale ani vstupného jistě dlouhodobým řešením není.

Řadový občan - nebudou-li slavnosti - patrně žádné velké újmy nedojde. Zato místní podnikatelé, kteří jistě o slavnostech nouzí netrpí, by si měli umět spočítat přínos plného města pro své obchody. Jejich pravidelná negativní reakce na žádosti o sponzorování této akce zatím vypovídá spíš o tom, že málokdo z místních hostinských si uvědomuje hektolitry piva vytočené za „slavnostní“ víkend navíc. O tom, že by někteří chtěli sponzorovat slavnosti jako akci, šířící slávu města či ohlédnutí za slavnou minulostí, nemůže být zatím ani řeč.

O to větší poděkování patří na druhé straně všem, kteří na slavnosti dosud přispívali při plném vědomí, že jim žádný zisk nepřinesou. Možná, že jsou opravdu hrdí na své město. Třeba jako ti, co slavnosti po celý rok připravují.

O rozpočtu Slavností 2002 by mělo rozhodnout zastupitelstvo města na některém z nejbližších zasedání. Očekává se i diskuse nad poznatky z letošního ročníku, zvláště nad některými negativními jevy, které s sebou přináší snad až příliš zaplněné město.

Vladimír Zunt

 
 Český Krumlov v Torontu až do ledna 2003 Nahoru

Odmaskovaný harlekýn je nazvána výstava instalovaná v kanadském Torontu, kterou její tvůrci věnovali komedii delľ arte v Evropě 18. století.

Zářijové vernisáže se zúčastnili i kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko a prezident Nadace Barokního divadla Petr Peřina. Součástí nabídky torontské výstavy je i rozsáhlý katalog ve formě reprezentativní publikace s fotografiemi barokního divadla, Maškarního sálu a dalších neopominutelných prostor zámku.

V muzeu keramického umění v Torontu tak návštěvníci mohou obdivovat nejen kostýmy z českokrumlovského barokního divadla, ale i některé rekvizity, namátkou harlekýnskou plácačku, doktorskou stříkačku k zavádění klystýru a jiné předměty z 18. století.

Českokrumlovský zámek má neobyčejně bohatý sbírkový fond a předměty z něj každoročně zapůjčuje na výstavy po celém světě. V roce 1999 obdivovali trabantské kostýmy v New Yorku, v roce 2000 byl obraz Pašijových scén zapůjčen do Belgie.

 
 Týden knihoven 2001 Nahoru

Pátý podzimní týden využívají knihovníci v celé naší republice k představení své činnosti a k neformálním setkáním. Cílem je upozornit širokou veřejnost a také zřizovatele na rozmanitou škálu činností, které knihovny vykonávají. Nové „informační století“ zásadně změnilo podstatu knihovnické práce. Výpočetní technika stále více proniká i do tohoto oboru a není už žádnou zvláštností najít knihovnu v malé obci s připojením na Internet.

Na počátku byl nápad a velmi nesmělé pokusy. Ve snaze vylepšit původní záměr, doplnili knihovníci zahajování týdne happeningem. Zatímco jeho první dva ročníky proběhly v Praze, vybojovali si v loňském roce jihočeští knihovníci právo uspořádat první regionální happening. Po krátkém rozmýšlení byl jako místo konání vybrán Český Krumlov a příprav se ujala jihočeská pobočka Svazu knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově.

Při přípravě projektu byla volba těžká, neboť námětů bylo hodně a času tradičně málo. Dobrým nápadem byla žádost o patronát, který převzalo město Český Krumlov. Slavnostní večer zahajoval starosta Antonín Princ, také naši účinkující (hudební skupina Kapka a taneční soubor Fioretto) se ukázali jako vlídní hostitelé.

Pozvání přijali i hosté, s nimiž knihovníci již delší dobu spolupracují - senátor Martin Dvořák, Alexandra Zajíčková s manželem poslancem Tomem Zajíčkem. Všichni získali za své zásluhy ocenění v podobě plyšového Librosaura.

Setkání bylo dvoudenní. Po celou dobu probíhalo soutěžní klání čtyřčlenných družstev. Soutěžilo se v představování jednotlivých regionů, ale také v poznávání Českého Krumlova. Za pomoci OIS mohli knihovníci uskutečnit virtuální a později i reálnou procházku městem. Objevili zajímavé osobnosti i lokality, i počasí všem přálo.

Vítězné družstvo z jižní Moravy si vedle radostných zážitků odváželo také putovní pohár, džbán z hrdějovické keramiky, naplněný řezaným Eggenbergem. Příští rok se knihovníci sejdou opět na jihu - tentokrát na Moravě. Doufáme proto v bohatou úrodu vinné révy, aby bylo možné poháry opět vrchovatě naplnit.

Daniela Wimmerová
předsedkyně jihočeské pobočky SKIP

 
 Letem českým světem Nahoru

Výstava Letem českým světem má v podtitulu název Obraz proměny českých zemí v odstupu století. Společná výstava České inspirace je pojata jako výstava putovní s tím, že právě Český Krumlov je posledním městem sdružení měst, kde je výstava instalována.

Na dvojicích fotografií stejných míst pořízených v odstupu sta let se představují proměny měst Litomyšle, Poličky, Hradce Králové, Kutné Hory, Telče, Třeboně a Českého Krumlova. Co se v místě během času událo, jak ono místo vypadalo kdysi, to můžete až do konce listopadu zhlédnout v Městském divadle.

Je zván každý, komu vyjde chvilka volna k zastavení se, ohlédnutí a snad i vrácení do minulosti.

 
 Mezinárodní centrum Egona Schieleho Nahoru

28. října nabídla galerie Den otevřených dveří, kde si každý mohl prohlédnout výstavy v poslední den jejich trvání. Šlo především o to, umožnit všem, kteří jinak z nejrůznějších důvodů neměli možnost si expozice prohlédnout, navštívit nejproslulejší galerii v městě a navíc zcela zdarma. To by se ostatně mělo stát tradicí, která se bude podle slov Hany Jirmusové pravidelně opakovat.

V sobotu 3. listopadu začíná slavnostní vernisáží představení děl dalších umělců s podtitulkem zimní výstavy. Retrospektivou k 80. narozeninám se představí dílo jubilantky Věry Janouškové, v galerii budou k vidění i díla Petera Liebela, Arthura Salmera a Igora Toschenka a textilní objekty Iagody Buiče. Současně bude vystavena i tvorba zahraničních umělců, kteří v létě pracovali v ateliérech Schieleho centra. Tedy díla, která na přání autorů zůstávají ve vlastnictví galerie.

Poslední den těchto výstav bude opět dnem otevřených dveří.

 
 Bruslení pro veřejnost Nahoru

V loňské sezóně si veřejnost právem stěžovala na nepravidelnost i časté změny v rozpisu veřejného bruslení. Letos se provozovatel (ProSport) i hokejový oddíl zavázali, že do provozu zavedou řád. Výsledkem dohody by měly být pravidelné termíny veřejného bruslení a následně i spokojenější návštěvníci.

V listopadu je tedy zimní stadion otevřen pro veřejnost vždy ve středu od 16.30 do 18.00 v sobotu od 19.00 do 20.30 a v neděli od 14.00 do 16.00, navíc v sobotu 3. 11. a 10. 11. i v čase 14.00 16.00.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0