ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 5

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Květen 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (156 kB)


Slavnosti pětilisté růže
Český Krumlov - univerzitní město ?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 14. a 15. června
Zahájena Mezinárodní výstava keramické tvorby
Z jednání rady
Ceny za likvidaci odpadu
Konečně městská galerie
Doprava v centru města
Separace odporující TV šotům
 

 
 Slavnosti pětilisté růže Nahoru

Český Krumlov 21. - 23. 6. 2002

Podrobný program slavností

Uzávěry města v době slavností
Tak jako každý rok žádají pořadatelé Slavností pětilisté růže o snížení automobilového provozu ve městě s tím, že je nutno počítat s vyklizením místa pro pódium před radnicí, a to již od 17. 6., náměstí Svornosti bude bez možnosti parkování od pátku 21. 6. od 7 hodin, Široká ulice bude ve stejný den uzavřena pro montáž stánků pro historický trh rovněž od 7 hodin. Zákaz jakéhokoliv parkování bude na Ostrově, za hotelem Dvořák, v Prelatuře a v Kájovské ulici, kde bude umístěn stan.

 Zahajovací průvod vchází Radniční ulicí na náměstí Svornosti, Slavnosti pětilisté růže 2001, foto: Lubor Mrázek
Úplná uzávěra města
pátek 21. 6.
od 19.00 - 02.00 hod. uzávěra pro vjezd vozidel do města
sobota 22. 6.
od 7.00 hod. uzávěra města pro výběr vstupného
od 9.00 - 03.00 hod. uzávěra pro vjezd vozidel
pro trhovce povoleno do 8 hod. do Široké ul.
zásobování do 9.00 hod.
neděle 23. 6.
od 10.00 - 12.30 hod. uzávěra pro vjezd vozidel

Výběr vstupného
pátek - 17.00 - 24.00 hod.
sobota - 8.00 - 20.00 hod.

POŘADATELÉ SLAVNOSTÍ DĚKUJÍ ZA POCHOPENÍ !


 
 Český Krumlov - univerzitní město ? Nahoru

S nabídkou vysokoškolského studia přímo ve městě přišla soukromá vysoká škola Karla Engliše v Brně, a to již pro akademický rok 2002/2003, zatím s bakalářským studiem.

Nabízený studijní program Ekonomika a management nabízí studijní obor management v podnikání se specializací obecný management a krizový management.

Podmínkou pro založení školy v Českém Krumlově je přijetí nejméně 60 studentů, což by nemělo být problémem, i když finanční podmínky studia jsou takové, jaké na soukromých školách bývají.

Podmínkou k přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného nebo úplného středního odborného vzdělání a prokázání potřebné způsobilosti pro vysokoškolské studium. To je obsahem přijímací zkoušky ve formě profesně orientovaného přijímacího pohovoru z oblasti ekonomiky a všeobecných znalostí.

Finanční stránka studia předpokládá poplatek za přijímací řízení ve výši 700 Kč a roční školné 35 000 Kč. Pro studenty je škola připravena zajistit ubytování a stravování. Termín pro podání přihlášek končí 30. 8. 2002 a přijímací řízení je stanoveno na 16. - 20. 9. 2002.

Přihlášky ke studiu se podávají na standardním formuláři! Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR (SEVT 49 145 0), který lze získat na všech středních školách. Přihlášky lze doručit poštou nebo osobně na studijní referát VŠKE na adresu Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s., Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno.

Uchazeč o studium je povinen vyplnit všechny údaje v přihlášce uvedené a osobně se zúčastnit přijímacího pohovoru. K přihlášce je nutno přiložit i kopii maturitního vysvědčení.

Poplatek za přijímací řízení je třeba zaslat na účet č. 382 268183/0300, variabilní symbol 2002 a konstatní symbol 0379. Pro identifikaci uchazeče je nutné v části odesílatel uvést jméno, příjmení a adresu uchazeče. V případě platby poplatku složenkou je nutné ústřižek nalepit na první stranu přihlášky.

Bakalářské studium připravuje absolventy pro řešení standardních i nestandardních manažerských úkolů v malých a středních firmách, a to na nižších a středních řídících úrovních. Studijní program je charakterizován poměrně vysokým zastoupením oblasti práva a oblasti informačních a počítačových systémů. Obecně platí, že absolventi se mohou uplatnit nejen ve výrobních podnicích, ale i v samosprávě či státní správě, v orgánech zabývajících se regionální politikou a v organizaci veřejných služeb.

 
 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 14. a 15. června Nahoru

Seznam volebních místností v Českém Krumlově:

Volební obvod 1
- Vojenská ubytovna - Nádražní Předměstí, sídliště Vyšný 227

Volební obvod 2
- ZŠ Za Nádražím 1. třída - Za Nádražím 222

Volební obvod 3
- ZŠ Za Nádražím 1. třída - Za Nádražím 222

Volební obvod 4
- Ubytovna Rozvoj - Seniorklub, Nádražní Předměstí, Vyšehrad 182

Volební obvod 5
- Stavební bytové družstvo, Domoradice, U trojice 120

Volební obvod 6
- Městská knihovna - pobočka Mír, Domoradice, Urbinská 187

Volební obvod 7
- ZŠ T. G. Masaryka, - Latrán, T. G. Masaryka 213

Volební obvod 8
- Prelatura - galerie, vnitřní město, Horní 155

Volební obvod 9
- Zvláštní škola, Horní Brána, Kaplická 151

Volební obvod 10
- Střední zdravotnická škola - hala, Tavírna, Horní Brána, Tavírna 342

Volební obvod 11
- ZŠ Linecká, Plešivec, Linecká 43

Volební obvod 12
- Střední zdravotnická škola Tavírna - jídelna, Tavírna 342

Volební obvod 13
- ZŠ Plešivec, jídelna, Plešivec, sídliště Plešivec 249

Volební obvod 14
- ZŠ Plešivec,vstupní hala, Plešivec, sídliště Plešivec 249

Volební obvod 15
- Turistická základna DDM, budova bývalé MŠ, Nové Spolí 142

Volební místnosti budou otevřeny 14. 6. od 14.00 do 22.00, 15. 6. od 8.00 do 14.00.

 
 Zahájena Mezinárodní výstava keramické tvorby Nahoru

Agentura českého keramického designu ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Český Krumlov a městem Český Krumlov zahájila již tradičně 1. května devátý ročník Mezinárodní výstavy keramické tvorby - Český Krumlov 2002. Výstava je přístupná až do 31. 10. 2002 s otevírací dobou od 10.00 - 17.00 hodin.

 
 Z jednání rady Nahoru

Rada města odsouhlasila paní Tereze Jakšové z Vracova rozšíření prodejní doby ovoce a zeleniny na tržišti pod nemocnicí ze dvou na čtyři dny v týdnu. (Usnesení 186/13/2002).

Rada města schválila svým usnesením 193/12/2002 následující složení pracovní skupiny pro prevenci kriminality: Antonín Princ - starosta města, Pavel Pípal - manažer prevence kriminality, Slavomír Čurda - velitel MP Český Krumlov, ppor. Ivana Kráková - preventista OŘ PČR Český Krumlov, kpt. Luboš Švehla - velitel OO PČR Český Krumlov, PhDr. Jana Vejvodová - metodik pro prevenci kriminality OkÚ, JUDr. Otýlia Hrehová - předsedkyně senátu, Mgr. Dalibor Carda - ředitel ZŠ Za Nádražím.

Občané se mohou se všemi svými podněty z uvedené oblasti obracet buď na Městský úřad nebo přímo na členy komise.

 
 Ceny za likvidaci odpadu Nahoru

Jak jsme již informovali, vedle paušálu za likvidaci odpadu pro občany rozhodla radnice o zavedení paušálního poplatku pro podnikatele v centru. Systém nastartoval od 1. dubna, smlouvy se Službami města jsou většinou podepsány, kontrolní výpočet poplatku vyšel pro některé subjekty lépe než loňský „žetonový“ model, takže převládal názor, že bylo dosaženo relativní spravedlnosti. Někteří plátci si však naopak spočítali enormní nárůst výdajů za likvidaci odpadu oproti loňskému roku, a proto se s nesouhlasnou peticí obrátili na radnici. Zatím proběhlo několik jednání, rada města mezitím požádala o prověrku výchozích podkladů. Jako jeden z důvodů vysokého paušálu za lůžko v ubytovacích zařízeních a místo u stolu v pohostinství totiž může být i nepřesná informace o vlastních kapacitách ze strany podnikatelů. Podhodnocení vykázaných počtů by pak zákonitě způsobilo zvýšení paušálů na lůžko či židli. Celý spor by měl být vyřešen do jednoho měsíce.

 
 Konečně městská galerie Nahoru

Jen několik týdnů zbývá do otevření městské galerie, která se nachází v Prelatuře v Horní ulici v prostorách bývalého skladu CO. Stavební práce jsou již v těchto dnech dokončeny a galerii zbývá jen instalovat osvětlení, namontovat výstavní techniku na zavěšování obrazů a galerie bude moci začít sloužit.

Hlavním posláním galerie bude přibližování děl umělců v městě tvořících, i když ve výstavním plánu se čas od času objeví vystavující umělec mimokrumlovský.

Kdy, jak a za jakých podmínek bude možno se o prostory galerie ucházet, zveřejníme v červnovém zpravodaji.

 
 Doprava v centru města Nahoru

Vzhledem k dlouhodobě neutěšené situaci v oblasti parkování a dopravy ve městě schválilo městské zastupitelstvo 20. prosince 2001 koncepci dopravy v klidu a pověřilo městskou radu jejím rozpracováním. Rada si pro první etapu práce stanovila tyto dva hlavní cíle:

  1. Omezit počet vozidel vjíždějících a parkujících v pěší zóně.
  2. Postupně zajistit bezpečné parkování v přijatelné vzdálenosti mimo pěší zónu.

Po četných jednáních komise odborníků i rady předkládá rada zastupitelstvu následující návrh na regulaci dopravy v pěší zóně (PZ):
Omezení vjezdu do PZ je srovnatelné s doposud platným dopravním řádem:

Bez povolení mohou v naléhavých případech do PZ kdykoliv vjet vozidla záchranky, hasičů, policie, lékařské služby a havarijních čet. Povolení k vjezdu rovněž nepotřebují držitelé ZTP.

Dlouhodobé povolenky se budou nadále vydávat osobám přihlášeným k trvalému pobytu a jejich blízkým příbuzným, dále majitelům domů a provozoven a organizacím poskytujícím služby subjektům v pěší zóně (odvoz odpadu, pošta atd). Povolenky se budou vydávat buď na konkrétní SPZ auta nebo budou přenosné (na jedné povolence budou vypsány SPZ více vozidel).

Jednorázové (denní) povolenky je možno zakoupit pro účely stěhování, odvozu zboží, provedení oprav a údržby a pro ubytování hostů. Zásobování je povoleno v době od 19.00 do 10.00, čerstvé zboží podléhající zkáze je možno navíc zavážet ještě v čase od 11.30 do 12.30 hod.

Proti současnému stavu ruší návrh RM dlouhodobé povolenky pro tzv. „případy hodné zvláštního zřetele“, které se týkaly podniků a organizací se sídlem mimo centrum, zastupitelů apod. Na povolenkách bude opět vyznačeno jak povolené místo vjezdu do PZ (Latrán, Horní, Linecká), tak i úsek, ve kterém se může vozidlo pohybovat. Denní povolenky budou stát znovu 20 Kč, roční 7200 Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby a organizace s bydlištěm či provozovnou v PZ. Pokud novou úpravu schválí květnové zastupitelstvo, začaly by nové povolenky platit od 1. července tohoto roku.

Pro energičtější přístup se MR rozhodla v případě parkování v PZ.

Podle zákona lze v pěší zóně stát pouze na vyhrazených místech. Dosud existuje na veřejných komunikacích v PZ 131 vyhrazených parkovacích míst, přičemž ve většině případů vozidlo parkovalo na dohled od bydliště či provozovny. Komise odborníků po hodinách diskusí vypracovala tři varianty možného parkování v PZ s ohledem na plynulost a bezpečnost dopravy ve městě a s přihlédnutím k doporučením architektů. Ve všech variantách se počítá s podstatným vyklizením Náměstí Svornosti a Široké ulice od zaparkovaných aut, se zavedením tzv. „veřejných stání“ a s přestěhováním stanoviště taxíků mimo náměstí. Radě se nejvíce líbila varianta maximální, která počítá v PZ s 78 parkovacími místy v členění 31 míst pro bydlící, 35 veřejných stání, 2 městská policie a 10 stanovišť taxi. Veřejná stání jsou určená pro krátkodobé (max. 60ti minutové) parkování vozidel s povoleným vjezdem. Toto parkování bude bezplatné, dobu příjezdu si řidič vyznačí na parkovacích hodinách za oknem auta. Tři stanoviště taxíků budou situována mimo náměstí (Divadlo, Červená brána, Hradební ul.), odtud budou na pokyn dispečinku vyjíždět za zákazníky.

Největší diskuse se na radě vedly o vyhrazeném parkování bydlících. Tato skupina se snižuje z 46 na 31, navíc nabídka stání už nebude třeba přímo pod okny bytu. Na druhou stranu je třeba uvést argument, že v současnosti může do centra vjet 551 aut občanů. Většina těchto aut parkuje mimo městské komunikace v centru a snížení počtu vyhrazených stání se tak týká necelých 3 % těchto vozidel.

Efekt nastolení pořádku v oblasti parkování by měl být vyšší než pouhý úbytek 53 vyhrazených stání v centru. Na špatně zaparkované auto bude víc vidět a následně tak řidičům i ubude chuť zajíždět někam, kde není šance zaparkovat.

Všechna uvedená opatření by neměla smysl, kdyby se jednalo pouze o samoúčelné vytlačení aut z centra. Proto musí vedle toho existovat nabídka kvalitního parkování mimo pěší zónu. Tuto oblast má na starosti městská organizace Českokrumlovský rozvojový fond, která dostala do nájmu obecní parkoviště. ČKRF nabídne v Jelence, pod poštou a u DDM cca 200 vyhrazených míst pro trvale bydlící či podnikatele z pěší zóny při zajímavých cenových relacích. Pokud například občan s trvalým bydlištěm v pěší zóně získá vyhrazené stání v centru, bude platit 1000 Kč za měsíc, kdežto za stejnou možnost v Jelence 300 Kč za měsíc.

Zatímco nová pravidla pro vjezd do centra by měla platit už od 1. července, pro změnu parkování je okamžik „velkého třesku“ navržen na 1. leden 2003. Jedním z důvodů je, že platnost stávajících povolení k parkování v pěší zóně končí jednotlivým občanům a organizacím postupně v průběhu roku 2002. Vedle toho ČKRF potřebuje určitý čas na přípravu kvalitní náhrady na městských parkovištích (instalace závor a kamer). Třetím, i když ne nejdůležitějším argumentem, je naděje na zvýšení pravomocí městské policie. Sněmovnou schválená novela zákona totiž od příštího roku přiznává strážníkům mimo jiné i pravomoc k odtahování špatně zaparkovaných aut, což by konečně bylo nástrojem, který by přispěl k efektivnímu zajišťování pořádku v centru města.

Na závěr ještě upozornění redakce: Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje vycházíme z materiálu, který městská rada schválila 13. května. Je možné, že na květnové schůzi zastupitelstva návrh rady ještě dozná změn. O způsobu řešení parkování mimo pěší zónu vás budeme podrobněji informovat v některém z příštích čísel.

 
 Separace odporující TV šotům Nahoru

Stále častější televizní šoty v poslední době velmi vehementně kritizují nový zákon o odpadech s tím, že se pravidelně objevují na obrazovce informace o jeho zhoubném působení na separaci odpadu obyvatelstvem, a to pokud možno na území celé republiky.

Nevíme, zda jde o cílenou kampaň odpůrců zákona, ale město Český Krumlov je podle všech dostupných dat zcela jistě výjimkou, a tím pádem městem nepoužitelným pro točení tendenčních reportáží. Na základě dat o množství separovaného odpadu na území města se dá jednoznačně soudit, že tvrzení televize o automatickém vyloučení separace z myšlení obyvatel této planety je mírně řešeno přehnaným tvrzením.

Pro porovnání uvádíme svozová množství jednotlivých druhů odpadu za první tři měsíce roku 2002.

  komunál papír sklo plast   
leden 264 768 kg 3224 kg 2474 kg 5420 kg
únor 263 508 kg 4640 kg 3176 kg 3813 kg
březen 287 082 kg 5077 kg 1453 kg 4320 kg

Jak je vidět, separace odpadu probíhá v městě za zcela běžného kolísání jeho množství. Jediný výrazný pokles u množství separovaného skla byl způsoben výpadkem svozové techniky, nikoli neukázněností občanů. A tak, ať je znění zákona jakkoliv diskutabilní, je třeba poděkovat všem, kteří separují a separovat nepřestali. A to i přes všechny výzvy televizních šotů, které avizují, že ochrana životního prostředí se zákonem končí.

Pokud je tomu leckde tak, pak v našem městě je pravděpodobně ekologické myšlení na zcela jiné úrovni než jinde. Odbor životního prostředí si tímto dovoluje vzdát hold všem, kteří nepodlehli televizním reportážím a zachovali si svůj postoj ke zmíněné problematice. Zároveň doufáme, že nejen krumlovský občan je srdcem čistý ochránce životního prostředí, ale že i jinde v této zemi, a to navzdory kampani TV NOVA, separace neumírá. Filozofie televizních tvůrců je tedy pozoruhodná, ale z doloženého je zřejmé, že jde spíše o sen senzacechtivých reportérů než o realitu. I za to díky vám všem.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0