ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 7

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Červenec 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (343 kB)


Město má novou vlajku
Ceny města za rok 2000 byly předány
Kdy, kde, co ...
Změna jízdních řádů MHD
Železniční přejezd bude!
Stavební pozemky
Výstavba chodníku pro pěší
Výzkum obyvatel města 1992 - 2000
Nešvar nad nešvary
Co je nového kolem točny ?
Kulturní nabídka letošního léta
Stříbrná Perchta zabodovala
Atletická dráha pro občany města zdarma
Cyklotrasy v Jihočeském kraji
Pozvánka na duatlon
Slavnosti jak dál?
Studenti hledají ubytování
Schránky novou službou K-Centra
O nejhezčí zahradu
O prázdninách do knihovny jinak
 

 
 Město má novou vlajku Nahoru

V průběhu Slavností pětilisté růže byla představena nová vlajka města, která nahradila dosud používanou zeleno-bílou. K této změně došlo 14. června 2001, kdy předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělil rozhodnutím č. 62 Českému Krumlovu prapor následující podoby:

  Zpravodaj města Český Krumlov, nová vlajka města
List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a modrý v poměru 1:4:1. Uprostřed bílého pruhu je umístěna červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Protože velikost růže nebyla stanovena, rozhodlo zastupitelstvo města, že velikost růže bude rovna jedné polovině šířky vlajkového listu. Toto rozhodnutí zároveň splňuje požadavek podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ať již reakce na nový prapor města budou jakékoliv, původně užívaný nebyl z heraldického hlediska obhajitelný. Konečná podoba městského praporu ale asi nikoho neurazí. Po předání vlajky předsedou Parlamentu ČR Václavem Klausem do rukou starosty města by již nic nemělo vadit tomu, aby nová vlajka nad městem zavlála.

Zásady užívání městského znaku a městského praporu (Podrobné informace jsou obsaženy ve Vyhlášce č.11/2001 o symbolech města a jejich užívání):

  1. Užívat městského znaku Českého Krumlova mohou orgány města a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby.

  2. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou znaků používat jen s předchozím souhlasem, který uděluje rada města.

  3. Souhlas s použitím městského znaku se uděluje za úplatu, pokud se rada neusnese jinak.

  4. K použití městského praporu není třeba souhlasu!


 
 Ceny města za rok 2000 byly předány Nahoru

  Zpravodaj města Český Krumlov, Předání cen města za rok 2000
Ceny města za rok 2000 byly slavnostně předány 16. června v Prokyšově sále Prelatury. Slavnostní akt provázely fanfáry v podání Brass Quintetu Ladislava Kočára, příjemně působilo vystoupení Dívčího komorního sboru ZUŠ. Dívky přišly zazpívat Lukáši Holcovi, laureátu Ceny města za kulturu. Právě Lukáš Holec se tak stal jediným laureátem, který si cenu na místě odpracoval, protože se ujal dirigování sboru.

Další ceny postupně převzali za oblast sociální Jan Tůma, ředitel Spirály, za sport zástupce volejbalového klubu VSK Český Krumlov Ondřej Záhoř a majitel hotelů Růže a Měšťák Jan Horal, který mimo jiné řekl: „Ocenění mě velmi těší. Jsou podnikatelé, kteří vytvoří atmosféru nepříjemnou, jsou často i nenáviděni. Jsem rád, že tak nejsem vnímán. V Českém Krumlově jsou schopní a inteligentní lidé, ale nechtějí na sebe brát zodpovědnost, nechtějí přemýšlet, jak věci dělat lépe. A právě to bych chtěl, aby se lidé naučili. Aby se nebáli pronést svůj názor. A pokud se právě tohle nenaučíme, nebudeme úspěšní. Jsem rád, že ocenění jsem dostal právě zde. V zemi, které nemám být za co vděčen, a přesto jsem tu doma.“ Pan Horal je švédským občanem, žil v Anglii, ale jak sám říká, kořeny má zde.

 
 Kdy, kde, co ... Nahoru

3. 6. - Dětský den v městském parku - „Cesta pohádkovým parkem“.

8. 6. - Šachový turnaj s obřími figurami na prvním zámeckém nádvoří.

9. 6. - Jazz na terase hotelu Růže v rámci měsíce pro Kaki Tree.

12. 6. - Město navštívila choť předsedy vlády Lotyšské republiky Daina Bérziňi.

15. 6. - Autogramiáda Michala Viewegha v Internetové kavárně.

15. 6. - Slavnostní otevření atletické dráhy s umělým povrchem na městském stadionu.

5. 6. - Autogramiáda Hynka Klimka, autora knihy o Kristiánu Kodetovi, v knihkupectví Expedice za přítomnosti obou pánů.

16. 6. - Návštěva náčelníka generálního štábu Jihoafrické republiky generála Siphiwe Nyanda v Českém Krumlově.

16. 6. - Návštěva předsedy sněmu Litevské republiky Artúrase Paulauskase s chotí.

16. 6. - Slavnostní předání Cen města za rok 2000 v Prokyšově sále.

16. 6. - Jarní vernisáž v Art Centru E. Schieleho.

22. - 24. 6. - Slavnosti pětilisté růže.

26. 6. - Tisková konference Festivalu komorní hudby.

27. 6. - Eurorando 2001 - Klub českých turistů.

28. 6. - Křest knihy Romana Karpaše a Jiřího Zálohy - Album starých pohlednic - českokrumlovsko v knihkupectví Expedice

2. 7. - Vernisáž nové expozice v klášteře Zlatá Koruna

9. 7. - Setkání tří zemí - Pasov, Linec, Jižní Čechy.

 
Očekávané události

12. 7. - Státní návštěva prezidenta Portugalské republiky v Českém Krumlově.

11. 8. - Televizní přenos koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov z jižních teras zámku.

20. 8. - MHF - koncert z Maškarního sálu bude přenášen 12 rozhlasovými stanicemi z celého světa, stejně jako řadu dalších koncertů.

20. 8. - Řada návštěv významných osobností během festivalů - reportáž o nich přineseme v zářijovém čísle.

 
 Změna jízdních řádů MHD Nahoru

Upozorňujeme občany, že od července dochází k několika drobným změnám v městské hromadné dopravě. Na základě rozboru využívání jednotlivých linek nebudou spoje vyjíždějící z autobusového nádraží v 8, 10, 12, 16 a 18 hodin zajíždět až k Jitce a budou se otáčet u Terna. Naproti tomu spoje v 9, 11, 13 a 17 hodin nebudou zajíždět do Nového Spolí. Z toho důvodu dochází u jednotlivých linek k několikaminutovým posunům v jízdním řádu. Druhá změna je příjemnější: tarif je přestupný, takže ten, kdo přijede z Plešivce na ČSAD, může na stejný lístek pokračovat i navazující linkou dál.

 
 Železniční přejezd bude! Nahoru

Zastupitelé odsouhlasili příspěvek 1 mil. Kč na výstavbu chráněného železničního přejezdu v Tovární ulici v Domoradicích. Po dokončení akce, která by měla být zahájena na podzim, by měla výstražná světla s polovičními závorami konečně zamezit tragickým dopravním nehodám na tomto přejezdu.

 
 Stavební pozemky Nahoru

Odbor územního rozvoje a investic vybral z několika desítek pozemkových parcel ve vlastnictví města jedenáct nejvhodnějších pro stavbu rodinného domku. Městská rada následně oznamuje záměr prodat tyto parcely formou výběrového řízení. Podrobnosti je možno si zjistit na pracovišti MÚ v Široké ulici.

 
 Výstavba chodníku pro pěší Nahoru

V době vydání červencového čísla Zpravodaje by již měl být chodník nejen zkolaudván, měl by být i v provozu. Kdysi uvažovaná výstavba lávky byla z důvodů finanční náročnosti odložena. Chodník by však měl přece jenom řešit dosud zcela nevyhovující spojení mezi Trojicí a sídlištěm Mír.

Jen financování se poněkud vymklo. Původní projekt nepočítal se složitými geologickými podmínkami a původní částka 4 152 769 Kč musela být nakonec povýšena o 2 055 000 Kč, které jdou na vrub zvýšených nákladů na výkopové práce.

Celková suma za výstavbu chodníku pro pěší tak dosáhne něco kolem 6,5 mil. korun. Protože jsme již zaslechli a v jednom případě obdrželi i kritiku za výstavbu této komunikace, znali bychom rádi i váš názor. Ozvěte se.

 
 Výzkum obyvatel města 1992 - 2000 Nahoru

Jak jsme již psali, veřejné představení výsledků výzkumu Katedry kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se nesetkalo s velkým zájmem veřejnosti. I proto na tomto místě přinášíme stručný sumář poznatků. Pokud vyvolá diskusi, budeme průběžně zveřejňovat jednotlivá témata včetně posunů názorů obyvatel Českého Krumlova ve sledovaných létech.

Obecně se dá říci, že vzorek 400 respondentů dává mimo veškeré pochyby důvěryhodný obraz názorů i postojů obyvatel v průběhu let.

Demograficky je jasný výrazný posun především v nárůstu podílu rodáků. Zatímco v roce 1992 šlo o pouhých 36 %, v roce 2000 je to již 56 % těch, kteří v našem městě vyrůstali a získávali životní i sociální zkušenosti.

V oblasti soužití etnik či speciálních skupin obyvatel po všechna léta převládá takřka neutrální postoj k Romům, i když dotazovaní preferují soužití proti umělému oddělování od majoritní části obyvatel. Avšak za rovných podmínek, protože jakékoliv zvýhodňování Romů je odmítáno. Sympatie patří spíše chudým než bohatým, starým a invalidním, stejně jako nejmladší generaci. Odmítáni jsou přede vším svědci Jehovovi, spíše negativně se obyvatelé staví i vůči cizincům a politikům.

V oblasti bydlení se situace nepatrně zlepšila, informace o dění ve městě postrádá pouhých 35 % respondentů, zatímco v roce 1992 to bylo ještě plných 60 %.

posledních letech též poklesl pocit osobní bezmoci, většina respondentů se domnívá, že si v těchto situacích umí poradit.

I o strategickém plánu města ví více než tři pětiny respondentů. Jistá úcta k tradicím se nemění, jen přeměna centra mnohým nevyhovuje. Za zmínku stojí i nárůst zájmu o aktivní sportování.

Celý výzkum je financován z nejrůznějších grantů, které vypracovává UK, město se stará pouze o nejnutnější zázemí pro zpracovatele dotazníkových akcí. Poslední etapa se uskuteční v roce 2002. V roce následujícím vyjde monografická publikace mapující problematiku sociokulturního vývoje středně velkých českých měst v rozmezí let 1992 až 2002.

 
 Nešvar nad nešvary Nahoru

Město Český Krumlov na základě vyhlášky č.3/1999 (Vyhláška o pravidlech umisťování reklamních a propagačních zařízení, kde jedna ze statí je věnována i výlepovým plochám) již k docela pěkným penězům přišlo. Nutno dodat, že jsou to peníze, o které nikdo příliš nestojí, protože vybraný obolos nikdy nenahradí ztráty na vzhledu města, který díky nepovoleným výlepům může vždy jen ztratit.

To vše se děje i přesto, že výlepová služba na území města je svěřena soukromému subjektu, který jednu z takových ploch vyčlenil pro bezplatnou občanskou inzerci, nepodléhající žádným omezením a tedy ani poplatkům. Ale i to je zřejmě málo.

Poslední děsivý příběh nepovolených výlepů má na starosti právě přijíždějící cirkus, který - vyhláška nevyhláška - dokázal město během několika hodin proměnit v sídlo plné oranžových fleků avizujících tuto atrakci.

To je jen jeden z mnoha příběhů, které vadí nejen odboru životního prostředí městského úřadu. Ten zatím za neoprávněný výlep plakátů a podobných tiskovin udělil 86 pokut v celkové výši 35 600 Kč. Část v blokovém řízení, zbytek pak v řízení správním, to v sedmi případech.

Vzhledem k tomu, že se přes všechny sankce nepovolené výlepy množí, dovolujeme si udělit několik rad. Každý z pořadatelů jakékoliv akce se musí smířit s myšlenkou, že výlep plakátů je možné uskutečnit pouze prostřednictvím výlepové služby na místech k tomu určených. V opačném případě hrozí sankce.

A tak i výlep plakátku s emotivním nápisem „Mářo, miluji tě“, vyjde autora nakonec dráž než inzerát tohoto znění v některém periodiku. To je fakt, nad kterým by se každý měl přinejmenším zamyslet.

Přehled finančních sankcí za nepovolený výlep plakátů:
80 blokových pokut - celkem 24 600 Kč
správní řízení bylo nařízeno v 7 případech - uloženo 11.000 Kč

 
 Co je nového kolem točny ? Nahoru

Na červnové schůzi byli zastupitelé seznámeni s průběžným výsledkem jednání o budoucnosti otáčivého hlediště. Památkáři prosadili, že točna půjde ze zahrady pryč. Protože není reálné její přemístění, musí se zlikvidovat. Místo toho se město bude snažit získat potřebné prostředky ze státního rozpočtu a za ně vybudovat nový amfiteátr. Z několika vytipovaných náhradních lokalit odborníci vybrali jako nejvhodnější pozemky bývalého zahradnictví u Kvítkova Dvora.

Tento plán schválila většina přítomných zastupitelů. Menšina byla naproti tomu názoru, že je nerozum rušit něco, co je funkční, co se lidem líbí, co jim přináší radost a místo toho se pustit do složité a drahé stavby, u které není automaticky zaručen stejný úspěch a obliba jako u současné točny. Proto sestavili petici ministru kultury, ve které ho žádají o zachování otáčivého hlediště v zámecké zahradě.

Doufají, že pod svou žádost seženou tolik podpisů, aby se ministr znovu k rozhodnutí o budoucnosti „otáčka“ vrátil.

 
 Kulturní nabídka letošního léta Nahoru

Vedle festivalů nabízí město desítky samostatných akcí, které jsou uvedeny v kulturním kalendáři. Proto na tomto místě uvádíme adresně pouze největší akce bez bližších informací.

Klavírní festival

Odehrává se v Maškarním sále Státního hradu a zámku Český Krumlov, tedy v prostředí pro hudbu stvořeném. V průběhu minulých ročníků se během festivalu vystřídaly desítky klavíristů z celého světa, od světově uznávaných autorit až po vítěze prestižních soutěží mladých interpretů. Maškarním sálem zní každý rok hudba v podání umělců z celého světa, kteří koncertují na křídle Steinway & Sons..

8. 7.Janis Vakarelis (Řecko)
10. 7.Petr Jiříkovský (ČR)
12. 7.Lydia Jardon (Francie)
14. 7.Aldo Mancinelli (USA)
17. 7.Irina Edelstein (SRN)
19. 7.Kurt Seibert (SRN)
21. 7.Andrew Wilde (Velká Británie)

Festival staré hudby

Jedinečný festival, jehož koncerty zní opět nejen v úchvatných historických objektech, ale je především specifický svým zaměřením - stará hudba zní v interpretaci unikátních hudebních nástrojů nebo jejich mistrovských kopií, jsou respektovány původní hudební prameny i dobové zvyklosti interpretace hudebníků znalých dobových technik hry na tyto nástroje.

20. 7.Orpheon Orchestra (Rakousko, Nizozemí, SRN) - hudba monarchie
21. 7.Bornus Consort (Polsko) - duchovní hudba Evropy 13. stol.
22. 7.Orpheon Consort (Rakousko, Nizozemí, SRN) - hudba rudolfinské doby
23. 7.Ars Cameralis (ČR) - hudba mezi gotikou a renesancí
24. 7.Kroper Trio (SRN, Izrael) - instrumentální hudba baroka
25. 7.Via Sonora (Estonsko) - duchovní hudba Evropy 13. - 15. století
26. 7.Kvinterna (ČR) - duchovní hudba Evropy 13. - 15. století
27. 7.J. Chaloupková (ČR), B. Wright (V. B.) - písně renesanční Evropy
28. 7.Voces Aequales (Maďarsko) - duchovní hudba Evropy 14. - 15. století
29. 7.Baroque Croatian Ensemble (Chorvatsko) - instrumentální hudba baroka

Organum hydraulicum

Tradiční festival varhanní hudby spojený s vodáckým putováním podél Vltavy. Využívají se kvalitní historické instrumenty jihočeského regionu, výtěžek slouží k získávání prostředků na opravy těchto nástrojů. Zazní skladby od baroka až po současnost. Umělecký patron festivalu je profesor Státní konzervatoře v Praze Michal Novenko, který je zároveň garantem umělecké úrovně, jež zaujme nejen laiky, ale i odbornou veřejnost.

22. 7.Michal Novenko (ČR) - Vyšší Brod, klášterní kostel
23. 7.Michal Novenko (ČR) - Rožmberk, farní kostel
24. 7.Václav Uhlíř (ČR) - Zátoň, farní kostel
25. 7.Václav Uhlíř (ČR) - Český Krumlov, kostel sv. Víta
26. 7.Václav Uhlíř (ČR) - Zlatá koruna, klášterní kostel
27. 7.Václav Uhlíř (ČR) - České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše

Mezinárodní hudební festival

Hudební odkaz šlechtických rodů, které na Krumlově vládly, je naplňován i prostřednictvím tohoto festivalu, který je členem Asociace hudebních festivalů České republiky. Mediálními partnery je Český rozhlas a Česká televize. V podání předních tuzemských i zahraničních sólistů, souborů a orchestrů zní Českým Krumlovem hudba od renesanční až po soudobou. V programové skladbě jsou zařazovány operní galakoncerty pěvců nejznámějších operních scén, včetně Metropolitní a La Scala. Kouzlo hudby opět umocňuje prostředí historických objektů.

3. 8.F. X. Thuri - Vodní hudba pro Český Krumlov
4. 8.Eva Urbanová a Symfonický orchestr hl. m. Prahy
5. 8.Schola Gregoriana Pragensis - David Eben
7. 8.Don Giovanni - Opera Jihočeského divadla
8. 8.Don Giovanni - Opera Jihočeského divadla
9. 8.Gabriela Demeterová a Collegium českých filharmoniků
10. 8.Vladimír Mikulka, Štěpán Rak
11. 8.Lucie Bílá, Moises Parker a Český národní symfonický orchestr
12. 8.Michal Novenko - varhanní recitál
16. 8.Kocianovo kvarteto
17. 8.Český komorní orchestr a vítězové soutěží
18. 8.Pražští komorní sólisté
19. 8.Zuzana Růžičková - cembalový recitál

Jazz na konci léta

Již třetí ročník festivalu jazzové a alternativní hudby, který si vydobyl pevné místo mezi českokrumlovskými hudebními festivaly. Řada letošních koncertů se odehraje na nejrůznějších místech historické části města v době, kdy městu bude vládnout již jen jazz.

22. 8.

Latin street band - nám. Svornosti a zahajovací koncert v městském divadle, následuje Jazz bez pódia

23. 8.

Big band - nám. Svornosti, Polyspheres (SRN) a Nostalgia Kvartet (ČR)

24. 8.

Vlasta Průchová a Svingin’Q a večerní setkání bez hranic

25. 8.

Alternativní koncert Červený Dvůr, večerní Peter Lipa band (SR)

26. 8.

Parník Bohemia na Lipenském jezeře (jen pro zvané)

Tolik tedy letní festivaly. Na následující straně uveřejňujeme upozornění na program otáčivého hlediště, na Pašijové hry v Hořicích i na aktivity v městském divadle. Neměly by ujít vaší pozornosti.

Jihočeský divadelní festival na otáčivém hledišti

Bez nadsázky lze říci, že zhlédnout představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově je ojedinělý zážitek. Ty tam jsou doby prvních představení, kdy točna z padesátých let byla poháněna lidskou silou. Ani silné elektromotory dnešní točny však nic neubírají na neopakovatelné atmosféře divadelních představení ve volné přírodě. Čarokrásná kulisa nedosažitelná v kamenném divadle zanechává v divákovi zážitky z prozářené noci, kde díla A. Dumase, W. Shakespeara, G. Bizeta, A. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších nabývají nových a netušených rozměrů.

4. 7. - 8. 7.  A. Dvořák - Rusalka
13. 7. - 27. 7.  Y. Harburg - Divotvorný hrnec
2. 8. - 12. 8.  W. A. Mozart - Don Giovanni
15. 8. - 2. 9.  A. Dumas - Tři mušketýři

Pašijové hry

V městečku Hořice na Šumavě nic nenasvědčuje tomu, že se právě zde dá vidět cosi mimořádného. Pokud se ovšem nebere v úvahu úchvatná okolní krajina. A právě ta je kulisou obnovených tzv. Pašijových her, které připravují občané tohoto městečka. Před představením je možné navštívit Muzeum Pašijových her s výstavou o tomto unikátním herectví, je možné zhlédnout obnovenou křížovou cestu. Potom již stačí usednout do přírodního amfiteátru a nechat se unášet hudbou Jaroslava Krčka, texty Jindřicha Pecky a obdivovat kostýmy Aleny Strašrybkové. Stejně ovšem i herecké umění obyvatel, umocňované nasvícenou scénou, na níž se odehrává podmanivý příběh o životě a ukřižování Ježíše Krista.

11.8. - 16.30 hodin
18.8. - 16.30 a 20.00 hodin
25.8. - 16.30 a 20.00 hodin

Národní divadlo marionet od června do září

Do našeho města spojeného se zcela mimořádnou divadelní tradicí vstupuje výše zmíněné divadlo představením, které spojuje krásu Mozartovy hudby s mistrovstvím českých loutkářů. Od 30. června do 15. září můžete navštívit toto představení každou středu a sobotu. Národní divadlo marionet uvádí s velkým ohlasem tuto hru již od roku 1991 a díky více jak 2500 reprízám drží v tuto chvíli rekord polistopadového loutkového divadla. Představení Don Giovanni bylo uvedeno i v rámci gala večera nejslavnějšího Světového festivalu loutkového divadla ve francouzském Charleville v roce 1997. Český Krumlov se stává prostřednictvím Městského divadla druhou scénou v České republice, kde je Don Giovanni uváděn.

Apokalypsa aneb Obrazy Janova zjevení

Představení prvního původního českokrumlovského muzikálu Bratrů Karamazových a Romana Dragouna je další letní aktivitou Městského divadla. Představení můžete navštívit v divadle každý čtvrtek v červenci a srpnu. Pokladna MD je otevřena každé úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin a vždy dvě hodiny před začátkem představení.

Vstupenky na festivaly, otáčivé hlediště a výše uvedené aktivity můžete získat na adrese:
Infocentrum
nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 183
e-mail: info@ckrumlov.cz

Festivaly jsou v plném proudu
Festival komorní hudby

  Zpravodaj města Český Krumlov
Nejstarší hudební festival v Českém Krumlově proslulý spoluprací se souborem Musica Bohemica, návazností na místní tradice, ale i na dramaturgii Pražského jara. Koncerty jsou pořádány v historických prostorách státního hradu a zámku, v hotelu Růže i v dalších zajímavých prostorách, které město nabízí. Čestným prezidentem festivalu je Mistr Josef Suk. Součástí festivalu je i projekt, nazvaný Hudba v proměnách času, projekt, který nechává hudbu znít v prohlídkových trasách zámku. V době vydání tohoto čísla již festival skončil. O jeho návštěvnosti a ohlasech se dočtete příště.

 
 Stříbrná Perchta zabodovala Nahoru

Olomouc není jen městem květin, ale také městem hudby. Ve dnech 6.-10. června se Městský pěvecký sbor Perchta zúčastnil 29. ročníku Mezinárodního festivalu pěveckých sborů - Svátky písní Olomouc.

Celá soutěž byla rozdělena do několika kategorií podle věku, složení sborů a jejich zaměření. Protože se soutěže účastnilo 112 sborů, musela probíhat souběžně na několika místech. V kategorii smíšených sborů, do které jsme byli zařazeni i my, soutěžilo 13 sborů: lotyšský smíšený sbor Marupe z Rigy, vynikající pražský sbor En Arché, chorvatský sbor Industrogradnaja ze Zagrebu, maďarský sbor Gárdoniy Zoltán Református egyuttes ze Szekszardu, polský sbor ze Swietochlowic, sbory z Jihlavy, Českého Těšína, Jablonce nad Nisou, Svitav a další.

Především díky naší sbormistryni Šárce Kodýmové, která dokázala ve sboru vytvořit skvělou náladu a pohodu, jsme nastupovali ke svému vystoupení klidní, soustředění a všichni se dokázali zkoncentrovat k vynikajícímu výkonu.

Začali jsme veselou „El grillo“ J. Despréze - Frotoly. Potom jsme ve dvojsboru přednesli „Duo Seraphim“ J. Handla- Gala a snad se nám podařilo přesvědčit posluchače, že nesedí v akusticky nevyhovujícím divadle, ale v krásném chrámovém prostoru. Nádherná lyrická skladba A. Dvořáka „Napadly písně“ pohladila svým romantickým pojetím snad každého z nás. „Psallite Deo“ J. S. Bacha rozproudilo dokonce i jednoho z porotců, který si spokojeně pokyvoval hlavou do rytmu.

Před další skladbou Z. Lukáše „Pater Noster“ jsme dlouho čekali na udání tónu. Sbormistryni vyschlo v krku a jen zázrakem našla opět hlas. Soutěžní program se podle propozic musel vejít do 20 minut. Po překročení časového limitu může porota sbor přerušit. Proto nám aše Šárka při poslední skladbě, lidové písni „Na horách“ v úpravě Z. Lukáše, nasadila doslova pekelné tempo.

Pak už jsme jen netrpělivě čekali na verdikt poroty a vyhlášení výsledků soutěže, které se odehrávalo na zimním stadionu v Olomouci, protože to bylo jediné místo, schopné pojmout téměř 4 000 účastníků festivalu. Atmosféra byla euforická.

Když pak zaznělo z úst předsedy celé soutěže vyhlášení výsledků v naší kategorii a sbor Perchta získal s 85 body stříbrnou medaili, nadšení neznalo mezí.

Hodnotu našeho umístění jsme si dodatečně uvědomili na závěrečném galakoncertu vítězných sborů. Litevský dívčí sbor Lyra z Kaunasu, který jako jediný získal plné bodové ohodnocení, tedy 100 bodů, a stal se tak absolutním vítězem celé soutěže, dokázal svým vystoupením doslova znehybnit celý sál. V jejich zpěvu jsme skutečně slyšeli šum větru a burácející moře. Po závěrečné skladbě nastalo ticho, teprve po chvíli přerušené nadšeným aplausem.

Co dodat závěrem? Určitě to, jak je pro jakoukoliv činnost motivující nejen dobrý výsledek nebo umístění, ale i možnost setkání s lidmi naladěnými na stejnou notu.

F. Novotná

Zpravodaj města Český Krumlov. Během několika dnů bylo město Český Krumlov svědkem hned dvou variací unikátních šachových partií.

Během několika dnů bylo město svědkem hned dvou variací unikátních šachových partií. Obří šachy na 1. zámeckém nádvoří si v premiéře potěžkali velmistři Navara a Lechtýnský. Z exhibičního utkání vyšel jako vítěz vícemistr ČR Navara. O týden později měly tradiční živé šachy již zcela jiného vítěze. Přeplněné otáčivé hlediště bylo svědkem toho, jak regent Jakub Krčín ošálil vládce pekel.

 
 Atletická dráha pro občany města zdarma Nahoru

Ještě před skončením školního roku byla otevřena nová atletická dráha s umělým povrchem v areálu městského stadionu. Není určena jen pro sportovce, ale zaběhat si může každý příchozí.

To vše se podařilo díky obětavosti především místních atletů, badmintonistů a volejbalistů, kteří neváhali odpracovat mnoho a mnoho hodin zdarma při konečných úpravách dráhy. Doslova krátce po jejich odchodu mohl atletický ovál oficiálně otevřít starosta města za asistence nového mistra republiky v maratonu Jana Bláhy. A bylo co otevírat! Nový ovál je bezkonkurenčně nejkvalitnější dráhou v celém kraji!

Zpravodaj města Český Krumlov, atletická dráha pro občany města

Slavnostní otevření vzali na svá bedra českobudějovičtí vozíčkáři, následovali žáci ZŠ se svou školní atletickou olympiádou.

Za pozornost jistě stojí i to, že si zatím mohou všichni přijít zaběhat zadarmo. A tato výsada bude platit i nadále pro obyvatele okresního města, a to i poté, co pro přespolní bude rozhodnutím správní rady společnosti PROSPORT stanoveno vstupné.

Zájemci o využití atletické dráhy se musí přihlásit u správce městského stadionu Zdeňka Švába a pak již mohou vyběhnout na ovál. Podmínkou číslo dvě je dodržování předem určených pravidel. Na dráhu je možné vstoupit pouze v čisté sportovní obuvi nebo v tretrách s tartanovými hřeby ne většími než devět milimetrů. Běhat v kopačkách nebo jezdit po dráze na kole je přísně zakázáno.

 
 Cyklotrasy v Jihočeském kraji Nahoru

Zastupitelstvo města souhlasilo se záměrem vstupu města Českého Krumlova do budoucího subjektu koordinujícího správu a rozvoj cyklostezek v Jihočeském kraji.

Ať již subjekt vznikne nebo ne, informace o stavu cyklostezek se neztratí. Klub českých turistů, který je gestorem celostátní evidence značení cyklotras, uvádí, že Jihočeským krajem dosud neprochází žádná cyklotrasa I. třídy, kterých je ovšem v ČR jen 534 km z 10 279 km evidovaných tras. Z cyklostezek II. třídy je pro Krumlovany nejzajímavější cyklotrasa Hartmanice - Hluboká n/Vlt. - Č. Budějovice - Č. Krumlov - Dolní Dvořiště, stejně jako trasa Nová Pec - Frymburk - Lipno - Vyšší Brod nebo Č. Velenice - Nové Hrady - H. Stropnice - Dobrá Voda. Do sítě cyklotras pak patří i 151 km regionálních stezek IV. třídy v okrese Český Krumlov.

 
 Pozvánka na duatlon Nahoru

Po loňské zdařilé premiéře se v sobotu 9. září uskuteční v našem městě druhý ročník českého poháru v duatlonu. Avizovaná kvalitní mezinárodní účast by měla být zárukou hodnotných sportovních výkonů. Prezentace proběhne od 9 hodin na náměstí, start závodu je plánován na pravé poledne. Závodníci osmi kategorií nejprve absolvují 10 km běh městem, následuje 100 km na kole (náročná trasa vede přes Světlík, Lipno, Přední Výtoň, Guglwald, Bad Leonfelden a Studánky zpět do Českého Krumlova) a na závěr znovu 10 km běhu. Vítěze očekáváme v cíli kolem 15.50. Závod je otevřen i pro příchozí, podmínkou je cyklistická helma a cestovní pas.

Zatímco závodníci budou na cyklistické trase, proběhne ve městě masový běh Terryho Foxe na 1500 m pro všechny příchozí. Symbolické startovné bude poukázáno na podporu výzkumu rakoviny. V průběhu sportovního odpoledne dojde i na slosování kupónů, které dostanou diváci před startem závodu. Bude se losovat o hodnotné věcné ceny. Přijďte se podívat (či ještě lépe zúčastnit se) ojedinělého sportovního podniku v centru města.


Nabídka ozdravného pobytového zájezdu
ITÁLIE - BIBIONE 2001

Sdružení zdravotně postižených v ČR nabízí v termínu 15. 9. - 22. 9. ozdravný pobyt v zařízených apartmánech. Odjezd v pátek, návrat za týden v neděli. Hlásit se je možné u pí Plánské, vedoucí zájezdu na tel. +420 380 741 330 nebo přímo v Centru služeb pro zdravotně postižené na tel. +420 380 741 330.

 
 Slavnosti jak dál? Nahoru

Slavnosti pětilisté růže jsou za námi. Dvacet tisíc platících diváků, tisíc kostýmů a stovky vystoupení nejrůznějších souborů patří k pozitivu akce nebývalého rozsahu.

Jedno je však jisté. Ono radujme se z bohaté historie již dávno není určeno především obyvatelům města. Ti z vnitřního města se ve značné míře snaží město opustit, ti z městských částí vzdálenějších se většinou přijdou podívat a po chvíli odejdou. Návštěvníci se tak rekrutují především z přespolních, což nás může těšit. Po letošních slavnostech je jisté, že ke změně bude muset dojít. Po velkolepé podívané zůstává ve městě hora nejrůznějších odpadků. Jsou to jen průvodní jevy oslav, prodeje alkoholu a vybraných lahůdek.

Letos firma Dunka uklízející střed města bezpečně předstihla Služby města, které měly na starosti kupř. úklid městského parku.

Davy lidí si v následujících létech vynutí zcela jistě změny v dopravě, nebude lze prodávat jakékoliv osvěžující nápoje ve skle. Kdo ráno město prošel, jistě si vzpomene.

Příliv kapsářů a nejrůznějších individuí asi nikdo neovlivní, ale prevenci i v tomto smyslu bude třeba zlepšit. Zatím největší šrám v době pořádání slavností představovala „technopárty“ na Chvalšinské, která málem zlikvidovala představení na otáčivém hledišti. Omluvou nemůže být, že organizátoři párty akci uvedli jako koncert etno a alternativní hudby, zavázali se, že budou respektovat názor pořadatelů na hlučnost produkce, že nebudou rušit divadelní představení apod. Situace byla jiná. To jen jako vysvětlení pro všechny, kteří se na úřad obraceli se svými připomínkami ohledně vystoupení, které nakonec bylo na popud starosty města ukončeno.

I proto již 25. 6. byla svolána porada s tím, že všechny tyto záležitosti a mnohé další, budou muset být řešeny. Nic proti slavnostem. Jak to bude s dalším ročníkem, v tom by mělo být jasno již na podzim.

Zpravodaj města Český Krumlov, slavnosti pětilisté růže

 
 Studenti hledají ubytování Nahoru

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České se v těchto dnech snaží najít odpověď na otázku, kde budou bydlet jejich budoucí studenti od nového školního roku. Sítem přijímacích zkoušek totiž v letošním roce prošlo větší množství uchazečů ze vzdálenějších míst než obvykle. Ubytování bude potřebovat pětačtyřicet žáků prvního ročníku. Českokrumlovské gymnázium je však schopné uvolnit zázemí pouze pro dvacet zájemců z Anežky. Podle slov zástupkyně ředitelky SUPŠ sv. Anežky České Hany Bůžkové volají nyní do školy rodiče budoucích žáků a žádají o pomoc při hledání bydlení pro jejich děti. Vedení školy se proto rozhodlo podat pomocnou ruku vytvořením databáze dostupných možností. Touto cestou prosíme všechny provozovatele penzionů i obyvatele Českého Krumlova a okolí, kteří mají možnost za rozumnou cenu nabídnout ubytování studentům, aby se spojili se školou sv. Anežky. Škola všechny nabídky ubytování řadí do přehledné databáze, kterou poskytne přímo studentům nebo jejich rodičům.

V současné době je také možno přispět do databáze přímo na Internetu. Ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. a Oficiálním informačním systémem regionu Český Krumlov byla na adrese http://anezka.ckrumlov.cz otevřena stránka, jejímž prostřednictvím je možno případnou nabídku ubytování uvést. Pokud tedy máte možnost takto pomoci, můžete případné kontakty do databáze zapisovat. Ti, kdo nemají možnost přístupu na Internet, mohou telefonovat do Centra pro pomoc dětem a mládeži na telefonní číslo +420 380 712 427, kde budou jejich kontakty vloženy na internetovou stránku.

Mgr. Lubor Mrázek, správce OIS

 
 Schránky novou službou K-Centra Nahoru

O K-Centru jsme psali v červnovém vydání zpravodaje. Další aktivita protidrogového centra spočívá v umístění schránek označených Drogy, co mě pálí, co mě zajímá. Ty jsou umístěny v Domě dětí a mládeže a v Sdružení výchovné péče Spirála v Českém Krumlově, v DDM v Kaplici a v Kulturním a informačním centru v Horní Plané. Do těchto schránek může kdokoliv vhodit jakýkoliv podnět, názor nebo připomínku, týkající se drogové problematiky. Pokud bude připojena zpáteční adresa, odpověď bude odeslána autorovi dotazu, v případě anonymních dotazů bude odpověď zveřejněna nejen v tisku, ale i ve vývěskách v blízkosti schránek. Přístup k obsahu schránek mají jen ředitelé zmíněných institucí a okresní protidrogový koordinátor, který je odpovědný i za vyřizování dotazů.

Tato služba je určena především těm, kteří nemají odvahu osobně navštívit K-Centrum, a přesto chtějí nějaký problém řešit. Podobnou službou je i práce „streetworkera“, tedy muže v terénu, který kromě výměny injekčních stříkaček ap. poskytne například i radu, pokud je žádána. Muže v terénu je možné kontaktovat na tel. O723 / 217 104. Pohybuje se na trase Český Krumlov, Kaplice, Velešín, Křemže, Horní Planá, Vyšší Brod.

 
 O nejhezčí zahradu Nahoru

Až do konce srpna můžete zasílat své podněty v rámci soutěže O nejhezčí zahradu a balkon, a to na CEIS Šípek, Masná 131, Český Krumlov nebo na e-mail: kolafa@ckrf.ckrumlov.cz nebo na odbor životního prostředí , Široká 78, tel + zázn. +420 380 711 400!

 
 O prázdninách do knihovny jinak Nahoru

Oddělení českokrumlovské městské knihovny bude od 23. 7. až do konce srpna uzavřeno z důvodu revize knihovního fondu. Čtenáři si proto mohou do 19. července vypůjčit dostatečné množství knih s výpůjční dobou až do konce září.

Ke změnám dochází i v provozní době v červenci:
Dospělí úterý a čtvrtek
9.00 - 12.00 a 13.30 - 18.00 hodin
Děti úterý a čtvrtek
9.00 - 12.00 a 13.30 - 16.00 hodin
Studovnu a čítárnu lze navštívit:
pondělí 9.00 - 12.00 hodin
úterý a čtvrtek 9.00 - 12.00 a 13.30 - 16.00 hodin
pátek 9.00 - 12.00 hodin

Služeb výpůjčních, ale i přístupu na Internet lze využít v pobočkách knihovny na Plešivci a Míru.

 


 

Z P R A V O D A J   M Ě S T A   Č E S K Ý   K R U M L O V
Vydal Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1
 
odpovědný redaktor Vladimír Zunt
Redakční rada: předseda - Jiří Glowacz
 
členové
Mgr. Dagmar Bohdalová, Mgr. Petr Jelínek,
Mgr. Aleš Mik, PaedDr. Rudolf Soukal,
Radek Šrot, Dalibor Uhlíř,
Vladimír Zunt
 
Foto Vladimír Šimeček
Nepodepsané příspěvky jsou dílem redakce
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Vyšehrad, Český Krumlov
Neprodejné


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0