ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7- 8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 10

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Říjen 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (158 kB)


Svatováclavské slavnosti měly premiéru
Komunální volby 1. a 2. listopadu 2002
Infocentrum oceněno
Povodňový fond města
Průvodce komunálními volbami 2002
Povodňové škody
Střípky pomoci
Pravidla pro nakládání s krizovým kontem byla doplněna
Přispěla i Eliška z 1. A
Kdy se vrátí děti ?
Přezkušování sirén
Ekofilm poslal Velkou cenu do Číny
Dotace pro další DPS uvolněna
Na zámek ještě v prosinci ?
 

 
 Svatováclavské slavnosti měly premiéru Nahoru

Mnoho let se uvažovalo o tom, že jedinou cestou k prodloužení turistické sezony je právě příprava slavností, které by v budoucnu mohly konkurovat Slavnostem pětilisté růže. Letošní rok zakládá novou tradici slavností v zářijovém termínu, přičemž připravované setkání partnerských měst na území Českého Krumlova dávalo prvnímu ročníku Svatováclavských slavností neobyčejný ráz. Do oslav se zapojila důstojně také Obec baráčníků Vitoraz. Vystoupení i účast v sobotním průvodu městem byla důkazem obdivuhodné snahy o udržování tradic, ale i významnou oslavou osmdesátiletého trvání spolku.

Dění kolem setkání zástupců partnerských měst oživilo i poděkování dobrovolníkům nasazeným při odstraňování záplavových škod a slavnostní ráz tradičního setkání oživovaly i akce určené nejširší veřejnosti - soutěž v pojídání švestkových knedlíků či pokus o rekord v počtu Václavů, kteří se setkají na jednom místě. Ze 179 registrovaných Vašků se nakonec k fyzickému sčítání dostavilo jen 88, nicméně základní rekord byl vytvořen.

Ze setkání partnerských měst - Svatováclavské slavnosti 2002

O slavnostech se udála i nevídaná svatba, kdy Václava a Václavku Kvapilovy doprovázel k oltáři i jejich čtyřměsíční syn Vašík. Hojně byly navštíveny také koncerty v rámci slavností, stejně jako nejrůznější vystoupení souborů na náměstí Svornosti, která obohatila i představení v režii souborů z partnerských měst.

Volně, tedy bez vstupného, zpřístupněné galerie dokázaly, že nemožné se může stát: udávaly návštěvnost kolem 500 lidí za večer. Ke snaze města prodloužit turistickou sezonu se přidal i Státní hrad a zámek Český Krumlov, který bude podle posledních zpráv zpřístupněn až do konce letošního roku.


 
 Komunální volby 1. a 2. listopadu 2002 Nahoru

První listopadový pátek a sobota rozhodnou o tom, jak bude vypadat zastupitelstvo města Český Krumlov v dalších čtyřech letech. Rozhodovat o složení nejvyššího městského orgánu může každý z voličů v pátek prvního listopadu od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Podle bydliště je voličům k dispozici 15 volebních okrsků, jejichž sídlo uvádíme níže. Do voleb v Českém Krumlově je připraveno 9 kandidátních listin, které budou doručeny každému občanu staršímu osmnácti let.

 Číslo volebního okrsku  Sídlo volebního okrsku - volební místnost
1. sídl. Vyšný čp. 227 - vojenská ubytovna
2. Za Nádražím čp. 222 - Základní škola Za Nádražím
3. Za Nádražím čp. 222 - Základní škola Za Nádražím
4. Vyšehrad čp. 182 - Seniorklub, ubytovna Rozvoj
5. U Trojice čp. 120 - Stavební bytové družstvo
6. Urbinská čp. 187 - Městská knihovna, pob. Mír
7. T.G. Masaryka čp. 213 - Základní škola T.G.M.
8. nám. Svornosti čp. 4 - budova bývalé IPB
9. Kaplická čp. 151 - Zvláštní škola
10. Tavírna čp. 342 - Střední zdravotnická škola
11. Linecká čp. 43 - Základní škola Linecká
12. Tavírna čp. 342 - Střední zdravotnická škola
13. sídl. Plešivec čp. 249 - Základní škola Plešivec
14. sídl. Plešivec čp. 249 - Základní škola Plešivec
15. Nové Spolí čp. 142 - turistická základna DDM (budova býv. mateřské školy)

 
 Infocentrum oceněno Nahoru

Infocentrum města Český Krumlov bylo vyhlášeno nejlepším turistickým informačním centrem v republice. Stalo se tak v rámci 35. ročníku mezinárodního festivalu filmů s tematikou cestovního ruchu TOURFILM 2002 v Karlových Varech, kde vedoucí českokrumlovského Íčka Josef Haláček převzal pohár pro vítěze 1. ročníku celostátní soutěže Náš kraj 2002 v kategorii nejlepší turistické informační centrum.

Soutěž pořádal renomovaný odborný magazín cestovního ruchu C.O.T. Business, a to ve dvou kolech. Již v prvním kole bylo Infocentrum ČKRF nominováno jako nejlepší za Jihočeský kraj. Zvítězilo i v kole druhém, celostátním.

Infocentrum Český Krumlov, zleva stojící: Andrea Karausová, Libuše Smolíková, Alena Neumanová, Josef Haláček, Kateřina Beránková, Milena Matějková, Milada Blahutová a Andrea Červíčková, foto: Lubor Mrázek

Infocentrum provozuje společnost Českokrumlovský rozvojový fond, který z pověření města zajišťuje aktivity v oblasti cestovního ruchu. Od loňského roku působí v této oblasti i oddělení Destinačního managementu, jehož úlohou je koordinace činnosti a tvorba nových produktů cestovního ruchu, to vše ve spolupráci s odborem kultury městského úřadu.

Po ocenění stránek OIS jde o další významné ocenění činnosti všech dotčených v oblasti cestovního ruchu, který má pro město prvořadý význam.

 
 Povodňový fond města Nahoru

Zastupitelstvo města na svém zasedání 26. 9. 2002 souhlasilo se zřízením Povodňového fondu na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v 2002 a uložilo radě města vypracovat Pravidla obce pro poskytování příspěvku z Povodňového fondu obce, která budou splňovat podmínky uvedené v Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu, vydaném MMR.

MMR zveřejnilo dne 20. 9. 2002 na svých internetových stránkách schválený Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí. Taková dotace může být poskytnuta ve výši 200, 500 a 700 tisíc korun, a to podle počtu bytových jednotek v domě. Zřízení povodňového fondu obce a pravidel s jeho nakládáním je pak nezbytnou podmínkou pro to, aby se obec vůbec mohla o dotaci ministerstva ucházet.

Pozdější poskytnutí dotace mohou dosáhnout nejvýše 70 % celkových nákladů na opravu, oprava sama musí být provedena do 31. 12. 2003.

Pravidla města Český Krumlov pro poskytování příspěvků z povodňového fondu obce na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi 2002 :

Náležitosti žádosti o příspěvek z Povodňového fondu obce

1/ 

Registrační karta vyplněná vlastníkem domu.

2/ 

Doklad o vlastnictví domu nebo bytu (originál nebo ověřená kopie výpisu z listu).

3/ 

Technické řešení oprav domu nebo bytu + rozsah a technologie postupu, která však nenahrazuje dokumentaci stavby předkládanou stavebnímu úřadu.

4/ 

Rozpočet oprav v položkovém členění (uváděny jsou jen položky splňující podmínky přidělení dotace).

5/ 

Čestné prohlášení, že vlastník domu nemá dostatečné krytí z vlastních zdrojů k úhradě nákladů spojených s opravou stavby pro bydlení poškozené povodněmi 2002.

Postup pro poskytnutí dotace je následující :

Příjem žádostí, výdej registračních karet a jejich pozdější osobní doručení provede odbor majetku.

Autorizaci karet provede odbor rozvoje a investic.

Sumarizaci předpokládaných nákladů provede odbor správy majetku.

Krajský úřad žádosti doručí na MMR formou žádosti kraje a MMR poskytne finanční dotaci po posouzení jejich oprávněnosti.

Poskytnutí dotace zpracuje odbor majetku a po schválení RM a ZM, s tím, že čerpání dotace bude prováděno pouze na základě předložených faktur za skutečně provedené práce. Finanční odbor zajistí poslední fázi, 31. 1. 2004 bude posledním termínem k přijetí faktury.

Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do státního rozpočtu.

 
 Průvodce komunálními volbami 2002 Nahoru

Každý volič ve městě by měl domů dostat jeden veliký hlasovací arch, kde v devíti sloupcích budou uvedena jména kandidátů za devět volebních stran. Před názvem volební strany před jménem každého kandidáta bude vytištěno zaškrtávací políčko. V Českém Krumlově budeme volit 23 zastupitelů, každý volič má proto k dispozici stejný počet hlasů. Volit můžeme tak, že mezi 193 jmény na volebním listu zaškrtneme až 23 konkrétních osob, které mají naši důvěru. Pokud na jednotlivé křížky nespotřebujeme všechny naše hlasy, můžeme navíc označit křížkem jednu z kandidátek. V tom případě se jednotlivým kandidátům na vybrané kandidátce postupně od prvního místa přiznává jeden hlas až do vyčerpání celkového počtu 23. Pokud dáme hlas pouze kandidátce, dáváme automaticky jeden hlas každému jejímu členu.

Po uzavření volebních místností začnou pracovat volební komise. V první řadě se za celé město sečtou získané hlasy každé kandidátky. Podle nového volebního zákona 491/2001 Sb. se dále nepustí ty kandidátky, které nezískaly alespoň 5 % z celkového počtu odevzdaných hlasů. Před čtyřmi roky bylo sečteno 96 066 platných hlasů, „hranici života“ by tedy představovalo získání 4 804 hlasů.

Následný způsob stanovení počtu mandátů je dost komplikovaný, my se spokojíme s poznáním, že kandidátky, které se dostaly přes pětiprocentní hranici, si rozdělí zastupitelská křesla zhruba v poměru získaných hlasů. Nakonec volební komise doplní u každé kandidátky k získaným mandátům jména těch kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů.

Do tří týdnů po datu voleb se obyčejně svolává první zasedání nového zastupitelstva. Na programu je hlavně volba členů rady. Rada bude i nadále sedmičlenná, zatím ji tvoří uvolněný starosta s místostarostou a pět radních, kteří činnost v radě vykonávají vedle svého zaměstnání. Rada se schází zhruba jednou za týden. Je možné, že vzhledem k přechodu části náplně okresního úřadu na město si zastupitelé zvolí dva zástupce starosty na plný úvazek. O způsobu volby rozhodují zastupitelé na začátku první schůze.

 
 Povodňové škody Nahoru

Město Český Krumlov vydalo zprávu o letošních povodních. Ve zprávě jsou postupně uvedeny zápisy z povodňové knihy, které obsahují zprávy z jednotlivých jednání povodňového, později krizového štábu města i jednotlivá opatření, která byla postupně přijímána. Další kapitolou této zprávy je mapa s čárou rozlivu a fotodokumentace zaplavených území, mapován je i průběh stavu hladin Vltavy a Polečnice.

Velmi pečlivě je zpracován souhrn povodňových škod i s formou vlastnictví, tj. město, soukromé osoby a firmy či společnosti.

Škody na objektech představují celkem 358 625 916 korun, škody na inženýrských sítích a vodohospodářských dílech 2 560 000 korun, škody na komunikacích a chodnících jsou vyčísleny částkou 7 673 600 korun, škody na opěrných zdech a svazích představují částku 1 240 000 korun, škody na mostech a lávkách pro pěší dosáhly částky 10 850 000 korun, kolektor byl poškozen za 1 200 000, veřejné osvětlení si vyžádá oprav za 500 000 korun a ostatní škody, kde jsou zahrnuty ztráty šatny HC Slavoj, poškození parovodu TEZA, škody v městském parku, poškození náplavky okolo pivovaru a zničená zahrádkářská kolonie Dobrkovice, představují 8 625 000 korun.

Celková rekapitulace škod je vyčíslena částkou 391 274 516 Kč, škody na majetku města pak dosáhly výše 89 793 600 korun.

Škody potvrdil i Českokrumlovský rozvojový fond: V majetku fondu bylo 14 objektů zatopeno v úrovni 1. NP, u dalších dvou objektů byly zaplaveny sklepy. Jedenáct ze 14 zatopených objektů bylo po úplné (9) nebo částečné rekonstrukci (2). V uvedených objektech bylo zatopeno 28 pronajatých nebytových prostor sloužících podnikání.

Zhruba jeden týden bylo mimo provoz parkoviště Jelenka I, Jelenka II, Pod Poštou a U Střelnice, provoz na parkovišti na Chvalšinské již nebyl obnoven, z provozních důvodů byl ukončen provoz parkoviště U Jízdárny.

Celkový odhad škod na majetku je vyčíslen na 5 300 000 korun. Výpadek tržeb z nájmu nebytových prostor bude představovat částku 700 až 800 tisíc korun v souvislosti s rychlostí uvedení poškozených prostor do provozu.

Výpadek za tržby na parkovištích představuje 1 200 000 korun. Výpadek tržeb za prodej zboží v Infocentru bude představovat částku významně překračující 600 tisíc korun. Celkový výpadek tržeb se bude pohybovat kolem 2,5 milionu korun.

Vzhledem k nastalé situaci se rozhodlo vedení společnosti pomoci svým zákazníkům - nájemcům, kteří zároveň představují klíčový zákaznický segment fondu, a to takto :

1/ 

ČKRF bude plně refundovat nájemcům náklady spojené s vyklízením a úklidem zaplavených prostor, a to ve výši plnění poskytnutého pojišťovnou. Jde o 9 tisíc odpracovaných hodin s předběžně dohodnutou sazbou 80 Kč/hodinu.

2/ 

ČKRF zajistí co nejrychlejší odstranění všech překážek bránících plnému využívání nebytových prostor ze strany nájemců a převezme veškeré náklady spojené s uvedením nebytových prostor do původního, resp. provozuschopného stavu.

3/ 

ČKRF poskytne svým nájemcům slevy na nájemném v rozsahu poškození, a to ve čtyřech kategoriích s odpuštěním nájemného na jeden týden až dva měsíce, a to i pro provozovny, které nebyly zatopeny, ale jsou umístěny v části města, které bylo při druhé povodňové vlně zcela uzavřeno. Z pomoci jsou vyloučeni jen nájemci, kteří nejsou závislí na návštěvnosti města.

4/ 

ČKRF prodlouží termíny splatnosti nájemného a záloh za poskytované služby za III. čtvrtletí o jeden měsíc, a to do 15. 9. 2002.

5/ 

ČKRF nebude uplatňovat sankční úrok z prodlení v případě, že se nájemcům nepodaří splatit faktury v plné výši v prodlouženém termínu, pokud skutečný termín splatnosti nepřesáhne datum 15. 10. 2002.

 
 Střípky pomoci Nahoru

V úvodu se předem omlouváme všem, které jsme z toho nebo jiného důvodu nestačili podchytit a jejichž pomoc bude stejně nesmazatelně zapsána v historii města. Jsme si vědomi, že bezejmenní zůstanou všichni, kteří pomáhali v době nejhorší při úklidových pracích, bezejmenní zůstanou všichni dárci přispívající při benefičních akcích. Známe názvy měst, které Českému Krumlovu přispěly ze svých rozpočtů i sbírek, které uspořádaly, známe výnosy řady beneficí, kde uvádíme jen pořadatele. Pokud nám unikne některá z akcí, na jejímž konci byla pomoc městu, přihlaste se. Rádi vše zveřejníme. Na počátku října bylo na krizovém kontě města skoro 6 milionů korun a další tolik potřebné peníze přicházejí.
Děkujeme.

Na následujících řádcích uvádíme nejvýznamnější sponzory města, kteří svou pomoc nikdy nevyčíslili, a přesto byla svým rozsahem obrovská, stejně jako všechny, které jsme dokázali podchytit v dostupných materiálech do dat na počátku října 2002.

1. Bezplatné ubytování při povodních poskytli evakuovaným i dobrovolníkům :
Vojska mírových sil ve Vyšném, hotel Vídeň, bývalá mateřská škola v Novém Spolí, ZŠ Linecká, Travellers hostel, Hostel 69, Penzion U Slunce, Penzion Skipy, Penzion Rožánková, hotel Růže, Penzion Vltava a Hostel Ryba.

2. Bezplatné stravování darem :
Polotovary poskytla Masná výrobna Písek, restaurace Maštal poskytla jejich ohřev a servírování, Řeznictví Antoni poskytovalo své výrobky po celou dobu krize, stejně jako bufet Kopenec, restaurace Šatlava, restaurace Na Plevně a pekárny Hořice, Srnín a Nodes.

3. Počet přihlášených dobrovolníků v jednotlivých dnech :
Od 16. 8. vždy po dnech: 70, 120, 150, 80, 120, 110, 110, 80, 45, 20, 20, 15, 10 a 8 osob, které se přihlásily na krizovém štábu města. Poděkování patří všem dalším, kteří bez hlášení odcházeli na předem dojednaná místa a pomáhali a pomáhali...

4. Dary od obcí a měst :
Solidarita starostů měst a obcí je pravděpodobně nejpřekvapivějším momentem ve sbírkové kampani na pomoc Českému Krumlovu :
Polička 60 143 Kč, Heřmaničky - 10 000 Kč, Hoštejn - 50 000 Kč, Otrokovice - 10 000 Kč, Nové Hutě - 50 000 Kč, Šumperk - 1 000 000 Kč, Hartmanice - 17 190 Kč, Loučovice - 15 000 Kč, Kroměříž - 400 000 Kč, Ostrava - 20 000 Kč, Vöcklabruck - 135 378 Kč, Lednice - 165 850 Kč, Brno - 500 000 Kč, Slovenj Gradec - 119 809 Kč.

Seznam je poplatný uzávěrce zpravodaje. V těchto dnech přichází další pomoc od měst, kterou budeme dále zveřejňovat.

5. K 25. 9. 2002 přispěly podnikatelské a další subjekty :
Uvádíme pouze názvy subjektů, kde se sice dary liší řádově ve statisících, ale podstatný pro nás zůstává příspěvek, méně důležitá v tuto chvíli jeho výše. Přesto uvádíme v prvém sloupci společnosti, které přispěly částkou 50 000 a výše na účet 100 200 8668 / 5500, jenž byl založen u Raiffeisenbank, která vložila prvých 100 000 korun.

Wippern Vok, LAPEK, a. s, HAL SERVIS GROUP, a. s., LIRA, a. s., ANECT, a. s., Česká spořitelna, a. s., Jazz Festival Č. K., Allrisk CAC pojišťovna, ITS, a. s., EMOS, s. r. o., Energie AG Bohemia, KEB-EGE s.r.o., MANN HUMMEL(CZ), K III s. r. o., Asociace vojenských leteckých přidělenců, Jednota Kaplice, Vltava - Labe Press, Fronius ČR, AUVIEX, s. r. o., Škofin, s.r.o., NATE, a. s., Chotěboř.

Dále významně přispěli :
Realitní kancelář R 543, HORAVA s.r.o., HVH s.r.o., Projekt Stav, s. r. o., DISK v. d., Odborový svaz pracovníků obchodu, Eurotel Praha Computech, Spedice S+S, s. r. o., Firma KOK, Rýmstav, ZV Okresní veterinární stanice, VSFIN, IC Černá v Pošumaví, Borfaj, s. r. o., Hanácká s. r. o., SW HORRY, a. s., Nutricia, a. s., Technomont Janovice, Voda - svazek obcí, TAJMAC- ZPS, a. s., MS Rožmitál na Šumavě, Občanské sdružení Slupenec, GEOFYZIKA Krakow, MO ČSSD, Učitelský smíšený pěvecký sbor, Hostel travellers, IPB Pojišťovna, Borgis, a. s., Myslivecké sdružení Jaronín, Lékařský dům Šumperk, Meditec Corporation, YORK,VÚ 2941 Č. K.

Celková částka k 25. 9. je 2 886 506 korun. Ke stejnému dni přispěly fyzické osoby částkou 622 032 korun.

6. Dary a benefiční akce :
Celkem 53 nejpostiženějších domácností obdrželo od firmy Whirpool zdarma pračku či chladničku. Firma se místo nejrůznějších slev rozhodla pro rychlou a adresnou pomoc, která navíc byla bezplatná. Firma se tak stala nejvýznamnějším firemním sponzorem města.

První dáma Dagmar Havlová přivezla osobně do města dar nadace Vize 97 ve výši 500 000 korun, kterou starostovi města Antonínu Princovi předala v úvodu benefičního divadelního představení Divadla Pod Palmovkou.

Nadace vznikla v roce 1997, kdy do ní Václav Havel vložil základní kapitál ve výši 50 milionů korun. Podle přání první dámy je půl milionu korun určeno do sociální oblasti. Dagmar Havlová si z Českého Krumlova odvezla funkční repliku klíče od Barokního divadla.

V rámci představení herci divadla Pod Palmovkou věnovali výtěžek představení ve výši 30 tisíc korun dvěma rodinám z Parkánu.

Jako první výtěžek ze sbírek z dvanácti měst, kde má Česká centrála cestovního ruchu své zastoupení po celém světě, předali zástupci centrály prvý šek na 100 000 korun, které jsou určeny na pomoc památkám UNESCO. Stalo se tak během presse tripu pro skupinu 30 novinářů z celého světa.

Během dvoudenního firemního setkání společnosti ŠkoFin, s.r.o., předali zástupci firmy 212 900 korun jako důkaz svého vřelého vztahu k městu při setkání se starostou Antonínem Princem.

Výstava Povodeň očima krumlovských fotografů přispěla městu částkou 21 000 korun.

Koncert skupiny Sto zvířat přispěl městu částkou 19 800 korun.

Folkový festival Hurá do Krumlova vynesl 9 000 korun do krizového fondu.

Závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu přispěl částkou 467 200 korun.

Náhradní program Jazz festivalu přispěl neuvěřitelnými 97 000 korunami.

Benefiční koncert v Brně za účasti starosty města přispěl částkou 317 000 korun.

Komorní Slavnosti slunečnic Slupenec přispěly částkou 1 750 korun.

Kapela Black Bottom se vzdala honoráře při vernisáži výstavy fotografií s povodňovou tematikou v E. Schiele Art Centru a věnovala 5 000 korun.

O dalších beneficích, stejně jako darech firem, měst i jednotlivců došlých po 25. 9. 2002 budeme dále informovat.

 
 Pravidla pro nakládání s krizovým kontem byla doplněna Nahoru

Pravidla pro nakládání s povodňovým kontem byla doplněna o článek 4, ve kterém se uvádí :

Jednorázový finanční příspěvek pro právnické a fyzické osoby podnikající se sídlem provozovny v Českém Krumlově, které byly postiženy záplavami, je určený na opravu provozoven, opravy a nákup poškozeného či zaniklého provozního zařízení a bude poskytován na základě písemné žádosti a rozhodnutí města. Maximální výše činí 20 tisíc korun. Tento finanční příspěvek bude poskytován jen na bankovní účet.

V případě, že se žadatel svého nároku vzdá, může si do žádosti vyhradit účel použití do oblasti sportovní areál města Český Krumlov, školství, ostatní veřejný majetek města (mosty, komunikace, veřejné osvětlení ap.).

Jde tedy o jakousi nadstavbu již dříve uplatněné pomoci podnikatelům v podobě odpuštění poplatků z ubytování a poplatků za zábor veřejného prostranství u předzahrádek, v obou případech za druhé pololetí roku 2002.

Z pomoci obyvatelům města, jejichž byty byly zaplaveny, bylo vyplaceno 92 rodinám celkem 792 940 Kč. Město Český Krumlov je tedy pravděpodobně jediným městem, které část peněz z krizového konta neváhalo použít na sice nevelkou, ale na druhé straně velmi rychlou pomoc obyvatelům, následně i jako pomoc podnikatelům.

 
 Přispěla i Eliška z 1. A Nahoru

 Dopis od Elišky z 1.A
V záplavě dopisů, které radnice dostává, zasluhuje zveřejnění jistě ne jeden. Za všechny vybíráme ale ten nejúžasnější z úžasných :

MILÝ PANE STAROSTO, POSÍLÁME VÁM PENÍSKY NA OPRAVU MĚSTA. NAPIŠTE NÁM, JAK TO V KRUMLOVĚ VYPADÁ. TĚŠÍME SE, AŽ ZASE DO KRUMLOVA POJEDEME.

(K dopisu bylo přiloženo 100 korun od dětí.)

A maminka připsala: „Celý tento nápad měla naše Eliška, nakonec se se sestrou Veronikou složily. Eliška je teprve v 1. A, a tak celý dopis ještě nezvládne napsat. Hezký pozdrav a hodně zdaru!“

Markovi, U Krbu 31, 100 00 Praha 10 - Strašnice

 
 Kdy se vrátí děti ? Nahoru

Současný stav oprav ve vytopené MŠ Tavírna vzbuzuje naději na zprovoznění tohoto školského zařízení pravděpodobně v polovině listopadu. Budova je suchá, jsou položeny podlahové krytiny, kotle na vytápění jsou funkční a ve školce se topí. Ještě tento měsíc proběhne posouzení zařízení ze strany okresní hygienické stanice a pokud vše dobře dopadne a bude dovezen nábytek nabídnutý italskou stranou, nic nebude bránit otevření školky.

Nutno dodat, že oprava probíhá za vydatné sponzorské podpory, ale i za přispění rodičů dětí umístěných provizorně ve školce Na Plešivci, kteří ochotně pomáhají vždy, kdy je to třeba.

 
 Přezkušování sirén Nahoru

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje oznamuje, že na základě vyhlášky Ministerstva vnitra počínaje říjnem 2002 bude pravidelně každou první středu v měsíci od 12.00 do 12.05 prováděno prověřování akustického přezkoušení všech elektrických sirén. Zjištěné poruchy sirén mají být hlášeny na telefonu 380 726 490 nebo 380 728 912, a to vždy v den zkoušky do 13 hodin.

 
 Ekofilm poslal Velkou cenu do Číny Nahoru

Ministerstvo životního prostředí, město Český Krumlov a agentura AUVIEX připravily již 28. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví - EKOFILM 2002. V rámci festivalu se konalo i promítání filmů pro základní a střední školy, byla připravena řada seminářů. V neděli 6. října se uskutečnilo promítání oceněných filmů. A navíc, festival měl opět jeden primát, protože všechny akce byly volně přístupné veřejnosti.

A jak letošní ročník dopadl ?
Ještě nikdy neměl mezinárodní festival filmů o životním prostředí takovou atmosféru, jakou zažil letošní ročník. Hojně navštěvované semináře jen doplnilo veřejné promítání, na nichž často mnozí seděli v uličkách, protože sedadla byla plně obsazena.

Jakoby Český Krumlov nechtěně demonstroval, že ekologii a životnímu prostředí je ve městě věnována mimořádná pozornost.

28. ročník festivalu poslal Velkou cenu do Číny za snímek režiséra Bi Yue Kun Řeka Nan Či.

Zvláštní cenu poroty si odnesli tvůrci novozélandského filmu Tropický chrám. V kategorii publicistiky uspěl s Mnoha hlasy Tomáš Škrdlant. Cenu za dokument získal snímek Břehy ticha - Žralok velrybí v Indii, cenu za vzdělávací a vědecký snímek pak Sedm statečných z Holandska. Ve volné tvorbě byla oceněna Famílie - Oravská rodina, tedy snímek slovenský.

Cenu za režii si odvezl Pavel Barabáš za Mustanga, za nejlepší scénář byl oceněn rakouský film Slané slzy země. Cenu za kameru získal film Chodníčky velké Fatry.

Cena ministerstva životního prostředí připadla dílu ELFilm Jakuba Sommera. Má vlast režisérky Aleny Hynkové z Českého Krumlova získala Cenu města Český Krumlov.

Poslední dvě ceny, cenu státního fondu životního prostředí a cenu Transgasu získali tvůrci filmu Životabudič Martina Slunéčka a film Vlci! Zpět v Německu.

Film režisérky Aleny Hynkové již obletěl svět. Viděli jej diváci v Johanesburku, v Bruselu, v Paříži, v Rize, otevíral i Gdaňský festival. Snímek je k dostání na kazetách. Čistý výtěžek jde na účet konta Nadace Člověk v tísni při České televizi, protože režisérka na snímku pracovala bez nároku na honorář. Jedinou odměnou jí byla cena města, dílo Miroslava Párala nazvané Po Krumlově suchou nohou.

 
 Dotace pro další DPS uvolněna Nahoru

Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive Fond rozvoje bydlení tohoto ministerstva uvolnil dotaci na výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že ZM má projednávat rozpočtovou změnu na svém zasedání 17. 10. 2002, byla na předcházející sobotu svolána zvláštní porada zástupců RM a finančního výboru tak, aby bylo možné rozpočet rekonstruovat tak, že umožní započetí výstavby DPS již v tomto roce. V současnosti je evidováno ve městě 13 žádostí manželských párů a 47 žádostí jednotlivců na umístění v takovém zařízení. Sám Dům s pečovatelskou službou bude stát v sídlišti Domoradice, což koresponduje s dlouhodobým plánem radnice, která usilovala o to, aby DPS byly rozmístěny po celém městě tak, aby lidé mohli dožívat pokud možno v prostředí, kde prožili celý život. A sídlišti v této lokalitě podobné zařízení velmi chybělo.

Velmi příjemná zpráva je to i pro postižené povodněmi. Ze všech žádostí je právě takto postižených občanů pět, jednoho manželského páru a 4 jednotlivců. Právě těm rozhodnutím MMR svitla naděje na relativně rychlé vyřešení jejich problému.

 
 Na zámek ještě v prosinci ? Nahoru

Stejně jako většina památkových objektů v jižních Čechách zůstává veřejně přístupná, tak i Státní hrad a zámek Český Krumlov nabízí rozšíření otevíracího období až do konce letošního roku.

Zavíracím dnem je stále pondělí, ale zámek můžete dále navštěvovat od 9 do 17 hodin. Zámecká věž má provozní dobu od 9.30 do 15.30. V říjnu je otevřena i zámecká zahrada od 8 do 17 hodin a barokní divadlo je možné navštívit mezi 10. a 15. hodinou.

Provoz v listopadu a v prosinci bude od 10 do 16 hodin, fungovat bude objednávkový režim pro skupiny i individuální návštěvníky do speciálně upravené prohlídkové trasy, barokní divadlo bude přístupné do zahájení zimních stavebních a restaurátorských prací. Zpřístupněna zůstává zámecká věž a po projednání s provozovatelem i Václavské sklepy.

V souvislosti s prodloužením zámecké sezony rada města souhlasila se spoluprací se státním hradem a zámkem a s poskytnutím dotace z krizového konta ve výši 65 tisíc korun z daru Centrály cestovního ruchu ve výši 100 000 korun, cílově určené na podporu cestovního ruchu.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0