ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 2

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Únor 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (121 kB)


Český statistický úřad vysvětluje
Vyhlášení soutěže o ceny města se blíží
Tomograf je potřebný
Výlep plakátů
Z jednání městské rady
Separace není samoúčelná
Příběh ze života
Nabídka pronájmu a služeb městského divadla
Uskuteční se cesta pohádkovým parkem?
Fórum k otáčivému hledišti
Integrace je výhodná především pro malé země
Úřední hodiny se mění
Jednání zastupitelstva jsou veřejná
Veřejné bruslení v únoru
 

Restaurátor Karel Hrubeš skoro dva měsíce odkrýval pozdně gotickou fresku pod nánosy maleb pěti století.
Restaurátor Karel Hrubeš skoro dva měsíce odkrýval pozdně gotickou fresku pod nánosy maleb pěti století. Freska na radnici představuje s největší pravděpodobností klanění tří králů. Podle slov restaurátora budou obnoveny jen fragmenty, místa bez malby budou přizpůsobena výškou, strukturou a barevností gotické vrstvě. Výsledek práce, která by měla být hotova v těchto dnech, je možné zhlédnout v restaurovaných přízemních prostorách radnice.

 
 Český statistický úřad vysvětluje Nahoru

Český statistický úřad se obrátil na redakci se žádostí o zveřejnění informací ke sčítání obyvatelstva, domů a bytů v České republice, které spadá do obdobných cenzů prováděných na základě rezoluce Ekonomické a sociální rady OSN v roce 2000 na celém světě. V České republice je zajištění tohoto cenzu uloženo Českému statistickému úřadu zákonem č. 158/1999 Sb., O sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Tento zákon stanoví otázky, na které obyvatelstvo bude odpovídat, a současně i povinnost tyto informace poskytnout. Především jde o údaje, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit, píše se v žádosti. Dále vše vysvětluje vedoucí ČSÚ v Českém Krumlově ing. Bedřich Sandholec:

Taková rozsáhlá akce samozřejmě přináší řadu otázek a nejasností, které lze podle mého názoru soustředit zhruba do tří základních otázek:
KDY?
Nejjednodušší je odpověď na tuto otázku. Sčítání se v naší republice uskuteční k 1. březnu 2001 s tím, že rozhodným okamžikem je noc z 28.2. na 1.3. 2001. Požadované údaje budou zaznamenány do sčítacích tiskopisů (Sčítací list osob, Domovní list, Bytový list).
KDO?
Odpověď na tuto otázku je zdánlivě jednoduchá, přináší však s sebou další otázky:
a) Kdo bude sčítán?
Budou to všechny osoby, které budou v rozhodný okamžik přítomny na území naší republiky. Každý dostane předem sčítací tiskopisy, které sám za sebe a případně za děti či dočasně nepřítomné osoby vyplní a odevzdá.
b) Kdo bude sčítat? Kdo dodá a pak převezme tiskopisy?
Celá republika, a tedy i obce našeho okresu, je rozdělena do tzv. sčítacích obvodů, v nichž je vždy určena odpovědná osoba - sčítací komisař, která zajistí jak předání, tak i sběr tiskopisů, pomůže obyvatelům tiskopisy vyplnit. Komisaři se prokazují průkazem sčítacího komisaře a zároveň občanským průkazem. Tito spolupracovníci Českého statistického úřadu jsou vázáni mlčenlivostí, pokud jde o zjišťovaná data. V případě, že by umožnili nepovolaným osobám přístup k těmto údajům, je to kvalifikováno jako trestný čin. O tom, do jakého sčítacího obvodu je zařazeno vaše bydliště a kdoje v něm pověřen výkonem funkce sčítacího komisaře, budete informováni obecním nebo městským úřadem v dostatečném předstihu na úřední desce nebo jiné vývěsce.

Převzaté tiskopisy pak sčítací komisaři předají Českému statistickému úřadu k dalšímu zpracování. Ke konci června by měly být publikovány předběžné výsledky sčítání. V dalších měsících bude probíhat podrobné zpracování a poté budou sčítací tiskopisy obsahující údaje o jednotlivcích zničeny. Definitivní a podrobné výsledky sčítání budou vždy ve formě sumarizovaných dat, např. za části obce, obec ap. V žádném případě nesmí být publikována data za jednotlivé osoby, a ani to není vzhledem ke způsobu využití získaných dat nutné.

PROČ?
Nejrozsáhlejší je odpověď na tuto otázku. Důvodů, proč se sčítání lidu pravidelně provádí, je mnoho a s vývojem doby se také mění. Od potřeb sepsat berní poplatníky ve středověku, přes např. „soupis víry“, tedy potřebu sepsat věřící (v roce 1651 pro potřebu rekatolizace českých zemí), až po potřebu zachycovat rychlé a výrazné strukturální změny, kterými soudobá společnost procházela během 19. století. To vedlo v roce 1869 k vydání říšského zákona o sčítání v rakouské monarchii. Z tohoto zákona pak v následujících 130 letech vycházely všechny zákony upravující cenzy obyvatelstva, tedy i zákon 158/99 Sb.

Je pochopitelné, že i pohled na tuto otázku se během doby změnil. Bylo nutné analyzovat dopady např. dvou světových válek na strukturu obyvatelstva, možnosti zemědělské a průmyslové výroby, spotřebu obyvatelstva, strukturu domovního a bytového fondu, strukturu vzdělanosti ap. V současné době je potřebné analyzovat ekonomické aktivity obyvatelstva, odhadovat dlouhodobý vývoj republiky, poskytovat informace potřebné pro mezinárodní srovnání apod.

Připravované sčítání je osmým od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 a současně prvním sčítáním v samostatné České republice. Věřím, že všichni přispějeme pravdivým poskytnutím údajů za svou osobu k tomu, aby bylo možné na základě výsledků charakterizovat populaci žijící na na šem území a sledovat vývoj společnosti.

Český statistický úřad
zastoupení Český Krumlov
Ing. Bedřich Sandholec

 
 Vyhlášení soutěže o ceny města se blíží Nahoru

V nejbližší době bude opět vyhlášena soutěž o ceny města, které se udělují v pěti kategoriích - kultura, sport, sociální oblast, za opravu kulturní památky a za podnikatelský záměr. Případné nominace na udělení jednotlivých cen můžete již nyní zasílat na MěÚ, odbor kultury. Nominace musí obsahovat adresu odesílatele, adresu navrhovaného a zdůvodnění nominace. Vyhlášení cen města se odehraje opět v rámci Slavností pětilisté růže.

 
 Tomograf je potřebný Nahoru

Ke standardnímu vybavení nemocnic srovnatelných s nemocnicí v Českém Krumlově dnes již běžně patří počítačový tomograf. Proto se také v tomto zdravotnickém zařízení připravuje nákup počítačového tomografu, k jehož pořízení je však třeba shromáždit asi 15 milionů korun. Cestou k získání potřebné částky je sdružení prostředků z různých zdrojů. Okresní shromáždění přispělo na toto potřebné diagnostické zařízení částkou 5,2 mil. Kč, zastupitelstvo města Český Krumlov odsouhlasilo použít jako příspěvek na nákup tomografu 1 milion korun z přebytku rozpočtu města na rok 2001. Sponzorské dary za účelem pořízení počítačového tomografu jsou deponovány v Raiffeisen BANK, pobočka Český Krumlov, na účtu číslo 1002005555/5500

 
 Výlep plakátů Nahoru

V souvislosti s uzavřením nové smlouvy na provozování plakátovacích ploch, je na místě informace o změně volné výlepové plochy pro veřejnost, kde si každý může vylepit svou soukromou anonci při plném vědomí, že může být kdykoliv přelepena dalším zájemcem. Touto plochou je od nového roku výlepová plocha u autobusové zastávky Špičák, kde lze inzerovat zdarma! Dalším důležitým bodem nové smlouvy je i bod hovořící o tom, že pro charitativní akce je výlep prováděn bez poplatků. Pro ostatní zájemce o výlepovou službu se nic nemění. Materiály k vylepení za poplatek podle sazebníku se i nadále odevzdávají v provozovně FOTO KINO v Panské ulici 20.

 
 Z jednání městské rady Nahoru

PODPORA MATURIT
Vzhledem k tomu, že ceny pronájmů sálů vhodných k pořádání maturitních plesů jsou poměrně vysoké, rada města schválila příspěvek po 10 tisících korunách na maturitní plesy všech tří středních škol v Českém Krumlově. Součástí usnesení je i prominutí poplatku ze vstupného, který jinak městu náleží.

MOŽNOSTI BYTOVÉ VÝSTAVBY?
Ty tam jsou doby masivních státních dotací na bytovou výstavbu. I když výstavba barevného sídliště se delší dobu nebude opakovat, město musí hledat jiné možnosti bytové výstavby kromě výstavby bytů sociálních, s níž se počítá i do budoucna. To vše již proto, že bytový odbor k 20. 12. 2000 evidoval 292 oprávněných žádostí o byt, z toho 232 z Českého Krumlova. V roce 2001 bude ukončena výstavba 46 sociálních bytů Nad Nemocnicí 160 s termínem předání v červenci a Tavírna 108 s termínem v září 2001.

Mezi žadateli o byt je však zcela jistě řada oby vatel, která si může dovolit lepší než sociální bydlení. I proto se rada města zaobírala možnostmi výstavby bytů za spoluúčasti budoucího nájemce. Při této příležitosti souhlasila, aby lokality pro takovou výstavbu byly připravovány v tomto pořadí: Domoradice, Pod Rybníkem a Vyšný - kasárna JIH. Předběžný souhlas byl vydán i k tomu, aby přípravu a realizaci nové výstavby zajišťovala městem vybraná specializovaná firma, která by po ustavení družstva převzala veškerou agendu od přípravy realizačního projektu až po dodavatele stavby. Lokalita Domoradice by k realizaci měla být připravena v první vlně především proto, že je připraven i realizační projekt na výstavbu domů č. 13 a 14 v Šeříkové ulici.

Ten by se mohl měnit jen na základě přání budoucích nájemníků. Z titulu města je připraveno i území, které je vybaveno hlavními rozvody sítí. Investice ve výši asi 2 milionů z městských financí by šla pouze do veřejného osvětlení. Lokalita Pod rybníkem by měla následovat. Zatím neexistuje realizační projekt, město předpokládá investici do úpravy příjezdové komunikace.

Lokalita Vyšný je další variantou, kde existuje zatím studie s předpokladem výstavby 40 až 56 bytů podle požadavků budoucích nájemníků na velikost bytové plochy. V této lokalitě je komplikací finanční zátěž, kterou bude muset město investovat do veřejných sítí. Ze státních dotací lze získat 80 tisíc korun na byt, použitelných právě na dostavbu technické infrastruktury.

To jsou tedy současné možnosti další bytové výstavby, ke kterým se budeme pravidelně vracet ve chvíli, kdy se objeví nové skutečnosti, jež by výstavbu mohly přiblížit k zahájení.

 
 Separace není samoúčelná Nahoru

Odbor životního prostředí městského úřadu vypracoval leták, ve kterém znovu apeluje na občany v souvislosti s nakládáním s odpady. Leták by měl obdržet každý z obyvatel města. K vydání letáku vedla především snaha o co nejnázornější návod k nakládání s odpady. Odpadové hospodářství, respektive jeho technologická část, stálo město nemalé prostředky. Bude záležet jen na nás, nakolik se životnost skládky prodlouží.

Leták poskytne zevrubné informace o tom, jak se nakládá se separovaným odpadem. Zelené kontejnery na sklo poskytují surovinu, která je odvážena do Sběrných surovin a dále do skláren. Plasty ze žlutých kontejnerů jsou přetřiďovány na měkké a tvrdé. Měkké se odváží do Silonu v Plané nad Lužnicí. Tvrdé plasty jsou využívány nejčastěji při stavbě silnic. Papír z modrých kontejnerů se třídí a odváží ke zpracování. Separace je tedy velmi důležitá. Jen tak se na skládku dostanou pouze ty odpady, které nelze dále využít. Leták bude obsahovat i podrobné rozmístění kontejnerů, opět zveřejněny budou možnosti ukládání nebezpečného odpadu. Leták obsahuje i seznam firem, které se zabývají likvidací separovaného odpadu.

Nebezpečný odpad se ukládá ve sběrné hale na Kaplické silnici v pondělí a ve středu od 14 hod. do 18 hod., v sobotu mezi 10. a 16. hodinou. Veškeré informace, podněty a připomínky, týkající se životního prostředí, je tento odbor připraven konzultovat se všemi, kteří o to projeví zájem. Stačí zavolat pouze na číslo +420 380 711 400 a domluvit si schůzku!

 
 Příběh ze života Nahoru

aneb Jak i bezúhonný občan na pranýř se dostat může

Černá skládka u pivovaru Eggenberg neunikla pozornosti pracovníků odboru životního prostředí. Ti prohlédli kartony, papíry, plasty a textilie na místě nashromážděné a ke svému velkému překvapení zjistili, že vše obsahuje účetní doklady s jistým jménem.

I povolán byl občan tohoto jména aby vyslechnut byl, i když jeho dosavadní bezúhonnost nebyla zpochybňována. Ten se hájil tím, že jen úklid domácnosti prováděl, odpad do krabic vložil a na komunikaci před svým bydlištěm jej složil.

Neznámý pachatel však krabice odcizil, vše použitelné si ponechal a ostatní pak u pivovaru pohodil. Vystopovaný občan se bránil, že právě on je tím, kdo nepořádek nedělá, naopak často i po svých spoluobčanech nepořádných čas od času leccos poklidí. I zželelo se pracovníkům odboru občana jinak vzorného, uvěřili mu a pokutu mu nevyměřili.

Jeho provinění bylo ale zřejmé, neboť § 5 odst. 1, písm. f, zákona č.125/97 Sb., O odpadech nařizuje původcům odpadu před uložením na sběrné místo zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, a to pod sankcí finanční. Tentokrát neznalost zákona byla tolerována, a to již proto, že zmíněný občan si svůj prohřešek již dávno odpracoval alternativně, přestože k tomu nikdy odsouzen nebyl.

Poučením z toho budiž, že odpad není možné uskladnit v nestřeženém meziskladu, kde může dojít k jeho zneužití. Proto nechť každý svůj odpad pečlivě doprovází až na místo určení. Jinak snadno pranýřován může býti, zvláště není-li jeho bezúhonnost všeobecně známa.

 
 Nabídka pronájmu a služeb městského divadla Nahoru

Městské divadlo, o. p. s., Český Krumlov
Horní ulice 2, 381 01 Český Krumlov
Tel: +420 380 711 775, Fax: +420 380 711 841
Mobil: +420 602 430 658
E-mail: divadlo@ck.gin.cz

V nejbližší době se objeví další prospěšný letáček, ve kterém najdete mnohé informace, které dosud nevešly ve veřejnou známost. Pro dnešek zatím zveřejňujeme rámcový přehled všech služeb i pronájmů, které toto zařízení může nabídnout.

PRONÁJMY :

 1. Pronajmout lze DIVADELNÍ SÁL s kapacitou 235 až 278 míst. Vhodný je pro pořádání programů všech žánrů, konferencí, kongresů, seminářů a akcí podobného charakteru.
  Ve vybavení sálu najdete ozvučovací, světelnou a divadelní techniku, klavír a orchestřiště, k dispozici je indukční smyčka, příjemný je i bezbariérový vstup včetně WC a čtyři místa pro vozíčkáře.
  CENA: Pro nekomerční akce - 1500 Kč + 25 % ceny za každou započatou hodinu. U komerčních akcí 2610 Kč jako režie + 2000 Kč nájmu za 4 hodiny.

 2. VESTIBUL divadla nabízí svůj prostor především pro společenské akce, bankety a rauty, po dohodě lze spojit s prostorami divadelní kavárny.
  CENA: Po vzájemné dohodě.

 3. Pronájem KLUBOVNY - ZKUŠEBNY s kapacitou 50 - 70 osob je vhodný pro semináře, přednášky, zkoušky ap.
  CENA: 475 Kč + 25 % za každou započatou hodinu.

 4. HERECKÉ ŠATNY s kapacitou 10 - 12 osob lze pronajmout pro komornější schůzky.
  CENA: 200 - 250 Kč + 25% za každou zaočatou hodinu.

 5. Pronájem PROKYŠOVA SÁLU vyhovuje především pro pořádání koncertů, konferencí a seminářů s kapacitou do 130 osob. Součástí sálu je i kuchyňka, a proto je možné po dohodě zajistit i případné gastronomické služby. Stejně je možné využít i přísálí s kapacitou cca 30 osob.
  CENA: U nekomerčních akcí 1450 Kč za 2 hod. + 100 korun za každou další hodinu. U komerčních akcí 3000 Kč za 2 hod. + 1000 Kč za každou započatou hodinu.

 6. Pronájem DIVADELNÍ KAVÁRNY nabízí posezení v příjemném prostředí, teplou i studenou kuchyni, v letní sezoně posezení na terase, možnost uspořádání hudebních večerů či večerů pro uzavřenou společnost podle přání zákazníka.
  CENA: Po dohodě. Kontakt: Mobil: +420 606 886 435

 7. Pronajmout lze i OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKU, mixážní pult Allen a Heath GL2 nebo Yamaha EMX 640, zesilovač Crown K2 nebo Yorkville AP-1200, mikrofony Shure AGK, mikrofony Shure bezdrátové, či playbackové zařízení.
  Cenové podmínky budou poskytnuty v MD.

 8. MĚSTSKÉ DIVADLO NABÍZÍ I LEVNÉ UBYTOVÁNÍ
  Nově zařízené podkroví divadla nabízí dva pokoje se třemi lůžky nebo jeden pokoj pětilůžkový. V bezprostřední blízkosti je k dispozici soukromé parkoviště i již zmíněná divadelní kavárna s terasou s nejkrásnějším pohledem na město. Každá z ubytovacích kapacit nabízí samostatné WC a sprchu.
  CENA: 250 Kč za osobu a noc. Kontakt a rezervace na tel. číslech městského divadla.

 9. MĚSTSKÉ DIVADLO PROVOZUJE I MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
  Městský informační systém (MIS) sleduje údaje o umístění firem, úřadů, institucí, kulturních a sportovních objektů. Pomocí směrových šipek informuje návštěvníky i občany města o jejich umístění. V současné době využívá informační systém asi 90 firem a institucí.
  CENA za umístění směrovky na jeden rok: standardní tabulka 1200 Kč, příplatek za reflexní fólii 200 Kč, příplatek za graf. zprac. loga 250 Kč, Kontakt: +420 606 970 296

 
 Uskuteční se cesta pohádkovým parkem? Nahoru

Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově je rozhodnut obnovit tradici pohádkových dnů při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Městský park by se měl na celý den 3. června 2001 proměnit v jeviště, na kterém by se střídaly nejrůznější pohádkové výjevy, připraveno by bylo pohoštění a řada dalších programů pro nejmenší.

Takový projekt však nemůže uskutečnit pět pracovníků DDM. I proto se ředitelka zařízení obrací na všechny rodiče, ale i na organizace, které by byly ochotny přispět ke zdaru věci. Podle jejích slov bude nutná pomoc personální, finanční, materiální, ale i dobrých nápadů bude potřeba.Všichni, kteří mají zájem o naplnění některé z potřeb, mohou se dostavit do DDM v Českém Krumlově 9. března 2001 mezi 14. a 16. hodinou, kde by měl být ustaven kolektiv organizátorů, kteří by se přípravou dne zabývali.

Předběžně přislíbili pomoc turisté, vítána bude pomoc i ostatních zájmových organizací a sdružení, ale také zájemců o pomoc z řad veřejnosti. Přispět pochopitelně mohou i podnikatelé, a to jak finančně, tak materiálně. A kdo nemůže přijít v uvedeném termínu, může již dnes telefonovat na 716 407 nebo využít e-mail: ddm@ck.ipex.cz

Každá pomoc od toho, komu se projekt zalíbil, je víc než vítána.

 
 Fórum k otáčivému hledišti Nahoru

Od počátku února bude v rámci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov - www.ckrumlov.cz (dále jen OIS) otevřena nová webová stránka Fórum k otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Dovolte abychom stručně představili náš záměr.

S velkou pozorností sledujeme dění (resp. nedění) v této záležitosti a vzhledem k tomu, že v podstatě nikde není možno získat seriózní informace o vývoji v této kauze, rozhodli jsme se vytvořit elektronickou konferenci na toto téma. Možná znáte OIS jako obrovský zdroj informací o Českém Krumlově ze všech sfér života společnosti (k 15. 1. 2001 bylo z tohoto serveru zasláno 2 150 000 stránek do 108 států světa). Jedním z našich cílů je vytvořit na stránkách OIS prostor pro různé diskuse a zapojení občanů do těchto diskusí (první aplikací v této oblasti je vznikající fórum ke strategickému plánu rozvoje města Český Krumlov - www.stratplan.ckrumlov.cz).

Předpokládaná struktura stránek Fórum k otáčivému hledišti Český Krumlov:

 1. stručně o problému;
 2. historie otáčivého hlediště - odkazy na strany v OIS o otáčivém hledišti, stránka věnovaná duchovnímu otci otáčivého hlediště architektu Joanu Brehmsovi;
 3. stanoviska zainteresovaných orgánů;
  1. stanovisko 1
  2. stanovisko 2
  3. stanovisko X
 4. kopie dokumentů s označením zdroje (např. Ministerstvo kultury ČR);
 5. dostupné novinové články o otáčivém hledišti;
 6. fórum - reakce, názory, dotazy.

V únoru tohoto roku proběhne opět celostátní kampaň 30 dní pro občanský sektor, do které bude toto fórum zařazeno. Koncem února se bude konat ve spolupráci s Radiem Faktor kulatý stůl na téma Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kam budou pozváni zástupci zainteresovaných institucí a kde již budou představeny první výsledky ankety. Další měsíc bude elektronická diskuse pokračovat v rámci celostátní kampaně Březen - měsíc Internetu.

Předpokládáme, že toto fórum bude na stránkách OIS k dispozici od počátku února. Netroufáme si však dosud odhadnout počet reakcí ze stran oslovených a rozsah zaslaných materiálů. Je tedy možné, že materiály budou postupně zveřejňovány na Internetu v průběhu první poloviny února. Podrobné informace budou stále k dispozici na www.ckrumlov.cz.

Děkujeme všem za spolupráci a pochopení.

Mgr. Lubor Mrázek a Jan Vozábal
koordinátoři za OIS

 
 Integrace je výhodná především pro malé země Nahoru

V úvodním slově při zahájení portugalských dnů v rámci projektu 1000 dnů pro Evropu v Prokyšově sále v Českém Krumlově řekl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Portugalské republiky v ČR Antonio Cascais mimo jiné, že integrace je výhodná především pro malé země.

Na setkání se zástupci pořádajících organizací, města, okresu i Budějovického kraje dále velvyslanec uvedl, že obě země k sobě mají blízko především proto, že jejich návrat k demokracii byl v obou případech přerušen. V Portugalsku se o to zasloužila Salazarova diktátorská vláda, v ČR komunismus. V roce 1974 Portugalsko stálo před zásadním rozhodnutím, zda pokračovat ve stycích s Asií, Afrikou a Jižní Amerikou, či zda se spojit s Evropou. Sedm let trvalo jednání o vstupu země do tehdejšího EHS. Dnes je většina obyvatel přesvědčena, že návrat do Evropy byl správnou cestou.

V této souvislosti Antonio Cascais upozornil, že integrace je výhodnější pro malé země, které se sice musejí vzdát části rozhodovacích procesů ve prospěch Bruselu, ale za normálních okolností právě díky své velikosti, a tedy i významu pro světové dění, nemají takové země vliv na mezinárodní život. To nic nemění na věci, že je bezpodmínečnou nutností bránit individualitu země, její kulturní a historický potenciál v rámci EU, bránit se hrozbě dovážené globalizované kultury.

 
Portugalský velvyslanec plně chápe snahu ČR o integraci. Uvedl, že dnešní kandidáti jsou v nesrovnatelně těžší pozici než jeho země v osmdesátých letech. Současní kandidáti musejí splnit daleko více požadavků EU. Nově vzniklé demokracie ve střední a východní Evropě si však podle jeho mínění členství v EU zaslouží.


 

 Úřední hodiny Nahoru

S ohledem na změny v pracovně právních vztazích, které obsahuje novela Zákoníku práce, dochází od února letošního roku ke změnám rovněž na Městském úřadě v Českém Krumlově. Ty se projeví také změnou úředních hodin, v nichž jsou pracovníci MÚ k dispozici veřejnosti. Výsledkem snahy úřadu o co nejmenší omezení úředních hodin je jejich zkrácení v ranních hodinách, a to pouze ve dvou dnech v týdnu. Zatímco až dosud byly úřední hodiny MÚ v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin, od února se v tyto dny zkracují na dobu od 7.30 do 17 hodin. Beze změn zůstávají úřední hodiny v úterý (vždy od 7 do 15.30), hodiny pro veřejnost se prodlužují ve čtvrtek, kdy je možné MÚ navštívit od 7 do 15.30 místo do 15 hodin, a v pátek, kdy se úřední hodiny prodlužují odpoledne o půlhodinu na dobu od 7 do 13.30 hodin.

Úřední hodiny MÚ Č. Krumlov:
Pondělí7.30 - 17.00 hod.
Úterý7.00 - 15.30 hod.
Středa7.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek7.30 - 15.30 hod.
Pátek7.00 - 13.30 hod.

 
 Jednání zastupitelstva jsou veřejná Nahoru

Znovu připomínáme, že jednání zastupitelstva města jsou veřejná. Každý z občanů se takového jednání může zúčastnit! Proto uvádíme i data jednotlivých jednání až do poloviny roku 2001. Zastupitelstvo města se sejde 22. 2., 29. 3., 26. 4., 24. 5. a 28.6. Jednání začíná vždy v 16 hodin v Prokyšově sálu Prelatury, Horní 155!

 
 Veřejné bruslení v únoru Nahoru

10. února    16.30 - 18.30 hod.
11. únoranebruslí se
17. února19.15 - 21.15 hod.
18. února14.15 - 16.15 hod.
24. února16.45 - 18.45 hod.
25. února13.45 - 15.45 hod.

 


 

Z P R A V O D A J   M Ě S T A   Č E S K Ý   K R U M L O V
Vydal Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1
 
odpovědný redaktor Vladimír Zunt
Redakční rada: předseda - Jiří Glowacz
 
členové
Mgr. Dagmar Bohdalová, Mgr. Petr Jelínek,
Mgr. Aleš Mik, PaedDr. Rudolf Soukal,
Radek Šrot, Dalibor Uhlíř,
Vladimír Zunt
 
Foto Vladimír Šimeček
Nepodepsané příspěvky jsou dílem redakce
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Vyšehrad, Český Krumlov
Neprodejné


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0