ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 3

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Březen 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (107 kB)


Slavnosti pětilisté růže se blíží
Komorous přednášel na gymnáziu
Evropská jízda
OIS došlo dalšího uznání
Z jednání městského zastupitelstva
Z jednání městské rady
Živnostenský úřad informuje - prodej propanbutanových lahví jinak
Ze života odboru životního prostředí
Územní plán
Poslední březnový týden patří Internetu
Otáčivé hlediště na internetu
Informační centrum občanského sektoru
Fresek není nikdy dost
Jindra Čapek opět oceněn
Srovnání cen a platů
Financování „malé kultury“
Ceny města za rok 2000
Kdy zasedá zastupitelstvo?
Zdravotně postiženým
Zápis do mateřských škol
 

 
 Slavnosti pětilisté růže se blíží Nahoru

V letošním roce se budou Slavnosti pětilisté růže konat od 22. do 24. června. Poradní sbor slavností se však sešel již 29. ledna. Na programu měl především další osud slavností. Hovořilo se o všech připomínkách ze strany občanů, o finanční situaci slavností i o otázkách vstupného pro obyvatele města ap. Bylo vzato v úvahu i to, že jsou podnikatelé, které pořádání slavností omezí, protože nové sako si těžko někdo v době konání slavností koupí. Hovořilo se i o vstřícnosti jiných podnikatelů, především v pohostinství, pro které slavnosti jsou tím, co pro zemědělce znamenají žně. V úvahu byly vzaty oprávněné připomínky některých občanů ve smyslu neprůchodnosti města ve chvíli, kdy dorazí tisíce lidí navíc a z města se ani nemůže stát procházkový ráj. Vše bylo zvažováno ze všech stran a nakonec bylo rozhodnuto, že Krumlov bez slavností není Krumlovem.

Z návštěvníků slavností se totiž rekrutuje další klientela, která se nejen do města vrací, ale je především tím médiem, jež další a další lidi do města přivádí. Cesta slavností, pořádaných možná i víckrát do roka, pořádání trhů a jiných turisticky atraktivních akcí je jedinou možnou cestou. A to i s plným vědomím jistého omezení pro občany města, z nichž někteří budou v táboře těch, kteří by slavnosti snadno oželeli.

Stejně tak i vstupenka pro obyvatele města, zakoupená v předprodeji za 50 Kč byla shledána takovou, za kterou se dnes lístek na jakýkoliv kulturní pořad nepořídí. A město za tuto cenu po tři dny nabízí kulturních představení nespočet. Kdo o ně nestojí, toho k účasti nikdo nenutí. I malý příspěvek totiž přece jen usnadní tíživou finanční situaci při pořádání akce takového rozsahu.

 
 Komorous přednášel na gymnáziu Nahoru

Jako zcela výjimečnou je třeba hodnotit návštěvu šéfa protidrogové brigády Jiřího Komorouse v Českém Krumlově. Ředitel národní protidrogové centrály totiž nemívá ve zvyku jezdit po přednáškových turné z toho prostého důvodu, že na to nemá čas. Systém protidrogové politiky města jej však zaujal natolik, že přijel na setkání s pracovníky protidrogového střediska a mládeží.

Pohovořil o všech problémech v této oblasti. Sám zdůraznil, že i když je reprezentantem toho nejrepresivnějšího v protidrogovém spektru, prevenci považuje za daleko důležitější. Vždyť v roce 1995 bylo za nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek pravomocně odsouzeno 162 lidí, v roce 2000 šlo již o 2043 rozsudků.

 
 Evropská jízda Nahoru

Tým Evropské jízdy, který uskutečňuje projekt regionálních aktivit MZV ČR realizovaný v rámci komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie, zavítá do Českého Krumlova mezi 19. až 23. březnem. Ministerstvo zahraničních věcí již delší dobu organizuje řadu informačních a vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je upoutat pozornost veřejnosti na problematiku integrace České republiky do EU. Projekt série informačních aktivit si klade za cíl netradiční formou přímé komunikace s jednotlivými skupinami obyvatel menších měst a obcí zvýšit zájem veřejnosti o problematiku související se vstupem České republiky do Evropské unie.

Tým odborně vyškolených komunikátorů se bude po regionech ČR pohybovat v mikrobusu označeném logem Evropské jízdy a bude vybaven informačními materiály, které bude distribuovat při diskusích s obyvateli navštívených měst. Tyto týdenní návštěvy regionů budou obohaceny o kulaté stoly, semináře a besedy se seniory, zemědělci a podnikateli, představiteli samosprávy apod., na kterých budou přednášet odborní lektoři především z Ministerstva zahraničí ČR, ale i z dalších institucí. Tým Evropské jízdy se bude také každý den setkávat se studenty středních škol.

Organizaci projektu zajišťuje pro ministerstvo zahraničních věcí agentura Previa, s. r. o., kde lze získat na telefonu 02/24916850 další informace o jednotlivých aktivitách Evropské jízdy. Město Český Krumlov se nemusí nijak stydět za kroky v této oblasti. Nejznámější projekt 1000 dnů pro Evropu poněkud předstihl aktivity MZV ČR, materiály o EU jsou běžně k dispozici v Evropském informačním centru Jihočeské univerzity, mnohé lze najít na stránkách OIS, ve městě funguje Sdružení pro atlantickou spolupráci, které již dávno dalo podnět k propagaci evropské integrace a uspořádalo řadu akcí problematiku přibližujících.

Možná, že právě tato fakta překvapí Evropskou jízdu. Uvidíme.

 
 OIS došlo dalšího uznání Nahoru

Projekt oficiálního informačního systému města Český Krumlov a regionu Český Krumlov byl na konferenci Informační společnost a nová ekonomika v ČR konané v budově Senátu ČR vyhodnocen jako jeden z nejvýznamnějších projektů na podporu informační společnosti v ČR.

 
 Z jednání městského zastupitelstva Nahoru

Městské zastupitelstvo na své lednové schůzi schválilo kapitálový rozpočet ve výši 52 mil. Kč. Pro informaci veřejnosti uvádíme alespoň největší akce, které se letos ve městě uskuteční: Byty Nad nemocnicí (8500), Dostavba Plešivecké ul. (4300), Zádlažba Rybářská (1500), Chodník na sídliště Mír (4200), Dům na půl cesty ve Vyšném (5000), Železniční přejezd Tovární (1000), Vodovod k bytovkám Schwan Stabilo (750), Střecha a fasáda Prelatury (5000), Příspěvek na tomograf (1000), Klášter Minoritů (2000), Atletická dráha (5100), Štít zimního stadionu (475), Dokončení obřadní síně radnice (1670) - všechna čísla jsou v tis. Kč. Aby se všechny tyto akce mohly uskutečnit, vezme si město bankovní úvěr ve výši 20 mil. Kč.

 
 Z jednání městské rady Nahoru

Rada proti hluku Městská rada se zabývala stížnostmi občanů ulic Soukenická, Panská a Dlouhá na nepřiměřený hluk z pohostinských provozoven a na rušení nočního klidu. Jako poslední varování pověřila starostu coby šéfa městské policie, aby provozovatele upozornil, že při pokračujícím porušování zákona má rada krajní možnost provozovnu uzavřít. Spolu s tímto upozorněním jde i požadavek RM na ukončení hudební produkce v inkriminovaných provozovnách do 21.00 hod.

 
 Živnostenský úřad informuje - prodej propanbutanových lahví jinak Nahoru

Dne 1. 1. 2001 nabyl účinnosti zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Ve vazbě na tento zákon byla v příloze č. 2 k tomuto zákonu zařazena nová vázaná činnost Nákup, prodej a skladování zkapalně ných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy. Zkapalněnými uhlovodíkovými plyny se rozumí propan, butan a jeho směsi.

Nákup a prodej těchto plynů byl dosud provozován jako živnost volná, ve velkém počtu případů i v rámci živnosti Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej apod.

Proto upozorňujeme fyzické a právnické osoby provádějící nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy, že musí POŽÁDAT o vydání živnostenského oprávnění na shora uvedenou vázanou činnost do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti energetického zákona, t.j. do 31. 12. 2001, jinak jim živnostenské oprávnění získané před účinností tohoto zákona ZANIKNE!

Je nutné doložit odbornou způsobilost k provozování této živnosti, která se prokazuje dokladem o úplném středním vzdělání na střední odborné škole technického směru zakončeném maturitní zkouškou a dokladem o pětileté praxi v oboru. Vydávání živnostenských oprávnění v rámci transformace bude prováděno Okresním živnostenským úřadem v Českém Krumlově na základě žádosti podnikatele a za předpokladu doložení odborné způsobilosti bez vybírání správního poplatku.

Obecní živnostenský úřad Český Krumlov

 
 Ze života odboru životního prostředí Nahoru

Dne 21. 12. 2000 zjistil odbor životního prostředí Městského úřadu, že reklamní materiály fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona byly vylepeny mimo povolené výlepové plochy, čímž byla porušena městská vyhláška o veřejných prostranstvích.

Majitel živnostenského povolení následně odmítl zaplatit blokovou pokutu, a proto s ním bylo zahájeno správní řízení. Dotyčný se hájil tím, že materiály sice byly jeho, ale byly to právě ty, které nechal volně ležet v restauraci Jelenka a někdo je pak musel vzít a o své iniciativě je vylepit po městě. To ostatně oznámil odboru i písemně.

Za tento způsob obhajoby mu poté městská rada vylepila 1000 korun pokuty. Vzhledem k tomu, že právnické osobě a podnikateli, který znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí obce nebo odloží věc mimo vyhrazená místa, může obecní rada uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, nedopadl podnikatel nijak špatně.

Rada města totiž opravdu posuzovala míru znečistění. Pokud by posuzovala způsob lhaní, a to bohužel není v její kompetenci, musela by se pokuta pohybovat v horní povolené hranici. I lhát by se totiž mělo umět.

Městská rada rozhodla o pronájmu sklepních prostor pod radnicí Českokrumlovskému rozvojovému fondu, který na své náklady sklepy opraví a bude je komerčně využívat.

 
 Územní plán Nahoru

Soudní spor s původním zpracovatelem územního plánu je po několika letech soudních jednání a odvolání konečně u konce. Město má v rukou pravomocný rozsudek krajského soudu, který městské radě umožnil vypovědět původní smlouvu a vyhlásit veřejnou zakázku na zpracování územního plánu města Český Krumlov. Některé lokality (Vyšný, průmyslová zóna, Slupenec) jsou už v předstihu zpracovány v různém stavu územně plánovací dokumentace, ovšem i když se nevyskytnou žádné komplikace, nebude nový územní plán připraven ke schválení zastupitelstvem dříve než na konci příštího roku.

 
 Poslední březnový týden patří Internetu Nahoru

V loňském roce měla svou premiéru akce Dny Internetu ve městech České republiky. Akce se v celorepublikovém měřítku setkala s velice příznivým ohlasem a nejlépe byly hodnoceny právě Dny Internetu v regionu Český Krumlov. Na základě této skutečnosti byl Český Krumlov vybrán jako místo, kde v letošním roce v týdnu od 26. 3. do 30. 3. 2001. Dny Internetu vyvrcholí. Stojí tedy před námi úkol, „dohnat a předehnat“ sami sebe :).

Program celé akce bude zaměřen zejména na elektronické obchodování na Internetu a na úlohu Internetu v občanské společnosti. Těmto dvěma tématům budou věnovány hlavní semináře našeho týdne - Elektronické obchodování na Internetu a OIS Český Krumlov 26.3. a Fórum k otáčivému hledišti v Českém Krumlově 28. 3. Oba semináře proběhnou od 17 hod. v budově Prelatury - Horní 155 v Českém Krumlově. Účast již potvrdili např. Pavel Komárek - Internet strategy director firmy INTEL Czech, František Klufa - oblastní ředitel Banky Expandia (eBanka) a další.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni a očekáváni. Další informace o březnových akcích na www.ckrumlov.cz/BMI

Lubor Mrázek, Ipex, s. r. o.
Správce OIS

 
 Otáčivé hlediště na internetu Nahoru

Internetové stránky OIS přinášejí hit sezóny v podobě diskuse týkající se otáčivého hlediště. Na Internetu lze nalézt mnoho dokladů, které jsou mimo jiné důkazem, že sám záměr postavit nové otáčivé hlediště v zámecké zahradě mnoho příznivců často neměl. Počet dokumentů o výstavbě poslední točny se blíží stovce a elektronická diskuse se pomalu rozjíždí. V době uzávěrky zpravodaje bylo možno nalézt na dvě desítky diskusních příspěvků na téma Ponechat v zámecké zahradě otáčivé hlediště, nebo jej přesunout jinam?

Vzhledem k tomu, že diskuse je plánována až do března, již v příštím čísle by se mělo objevit, zda takový nápad opravdu oslovil široké vrstvy veřejnosti. Pokud záměr vyjde, byl by jen ku prospěchu věci. Názor veřejnosti je i v tomto případě považován za velmi důležitý.


 

 Informační centrum občanského sektoru Nahoru

ICOS jen nekáže :
Další vzdělávací seminář pro neziskové organizace se uskuteční 20. 4. 2001 opět v Prokyšově sále Prelatury, tentokrát na téma Sebeprezentace, tedy na téma, které je pro život neziskových organizací velmi důležité. Vše se odehrává podle scénáře, na jehož konci by měla být zlepšená komunikace mezi neziskovými organizacemi, občanskými organizacemi a městem.

Tématem bude i aktivní účast neziskových organizací při připomínkování strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. A o tom, že kvalitně vedená diskuse, stejně jako dobrá prezentace iniciativ navenek může zlepšit i dialog těchto organizací s městem, jistě není pochyb. Jak je vidět, ICOS v této oblasti jenom nekáže, ale pro věc dělá, co se dá.

 
 Fresek není nikdy dost Nahoru

V Radniční ulici č. 29 byla objevena dosud nejstarší gotická freska v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že restaurátorské práce jsou na začátku, přineseme v dalším čísle snímek, který prozradí, co freska představuje. Zatím však v domě působí nevysvětlitelné jevy, jež znalkyně českokrumlovských pověstí Helena Braunová považuje za působení Vilemíny, která v domě kdysi bydlela. Podle pověsti to byla právě ona, která v nepříliš šťastném životě začala čarovat a chtěla přebírat klienty místní hodné čarodějnici Anabele. Pokud se restaurátor i dělníci s nadpozemskými jevy vyrovnají, mělo by se v rekonstrukci domu pokračovat podle plánu. Freska by pak jistě byla ozdobou rekonstruovaného domu. Ale co provede Vilemína, to nikdo neví ...

 
 Jindra Čapek opět oceněn Nahoru

Malíř a grafik Jindra Čapek se přes své relativ ní mládí dožil dalšího uznání. Klub českých ilustrátorů mu 14. února předal cenu za ilustrace roku v knize Bohové a faraóni, kterou vydal Albatros. V počtu diplomů tak předčil i zkušené sběratele uznání z doby předlistopadové a dostává se nenásilně do čela nejrůznějším způsobem vyznamenávaných občanů Českého Krumlova. A to je již co říci! Gratulujeme.

(Z dobře informovaných kruhů se proslýchá, že po úspěšné výstavě grafiky v Okresním muzeu se připravuje výstava další, kde bude představen soubor diplomů a ocenění tohoto umělce.)

 
 Srovnání cen a platů Nahoru

V Lidových novinách vyšel ve čtvrtek 8. 2. třístránkový rozbor pokoušející se porovnat životní úroveň v jednotlivých okresech České republiky. Dvě redaktorky zmíněného listu porovnávaly ceny vybraného zboží v největším supermarketu (u nás to bylo Terno v Českém Krumlově) s průměrnou mzdou okresu. Do svého spotřebního koše sečetly ceny rohlíku, másla, perlivé vody, piva, mléka, brambor, mouky, krabičky Spart, vepřové kýty, zadního hovězího, kuřete, obědu v restauraci, pánských a dámských bot, prodělily 14 a porovnaly s průměrným platem v okrese. Nejnižší výsledný index byl známkou nejvyšší životní úrovně, opačný pól tabulky byl rezervován pro největší drahotu.

První potíž srovnání tkví v konstrukci indexu - jakou vypovídací hodnotu může mít ukazatel, který sčítá jeden rohlík s párem dámských lodiček a výsledek dělí dvěma? Tím pádem má na výsledný index největší vliv cena nejdražšího zboží - tedy pánských a dámských bot. Současně se vynořuje druhá pochybnost - těžko uvěřit, co průzkum cen tvrdí: že ve srovnatelných podmínkách lze stejné pánské boty nakoupit někde za 400 Kč, jinde za 1390 Kč (případně lodičky v rozpětí 359 - 1190 Kč). S ohledem na tyto výhrady byl výskyt 28 početních chyb u 71 okresů už jen ranou z milosti věrohodnosti provedenému výzkumu.

O celé záležitosti se ve Zpravodaji zmiňujeme proto, že okres Český Krumlov katapultovala početní chyba až na sám konec tabulky a čtenář Lidovek nestačil žasnout, že si obyvatelé Karviné či Mostu za svou výplatu koupí třikrát víc než my. Nečtenáři Lidových novin se mohli s inkriminovanou tabulkou potkat v Českokrumlovsku 14. února. Na závěr této části můžeme všem poplašeným čtenářům vyřídit omluvu autorek původního článku.

Když už jsme tolik místa ztratili vysvětlováním, co bylo v jakémsi průzkumu špatně, pokusíme se na závěr interpretovat nabídnuté hodnoty trošku pečlivěji a kvalifikovaněji než originál. Nejprve tedy správné pořadí Českého Krumlova v původním pozoruhodném ukazateli: náš okres by byl 43. Na druhý pokus jsme z výpočtu vypustili nevěrohodné a zkreslující údaje o cenách obuvi a do průměru tak zahrnuli pouze údaje o cenách jídla. V tom případě by náš okres skončil na 27. místě. Obdobně by dopadl v samotném hodnocení průměrného výdělku, kdy by skončil osmadvacátý ze 71 okresů. V obou případech přitom před námi skončilo sedm krajských měst, s kterými se v takto konstruovaném ukazateli nemůžeme dost dobře srovnávat.

Radek Šrot

 
 Financování „malé kultury“ Nahoru

Rozhodnutím zastupitelstva bylo vyčleněno počátečních 200 tis. Kč na podporu kulturních aktivit menšího rozsahu. Devítičlenná pracovní výběrová skupina bude posuzovat malé kulturní projekty, které zatím mohly získat nejvýše 5 tisíc korun jako dar rady města. Ustavením tohoto fondu by se podpora kvalitních projektů mohla zvýšit.

V současné době pracovní skupina zástupců místních umělců a kulturních institucí zpracovává statut fondu, jehož úlohou bude nejen finanční podpora malých projektů, ale i snaha získávat další finanční prostředky mimo rozpočet města.

Nezanedbatelný význam by měla mít i poradenská činnost jednotlivcům, zájmovým skupinám, sdružením a ostatním aktivitám. Žádosti se mohou předběžně předávat na odboru kultury MÚ. Z dosud shromážděných projektů se jako nejzajímavější zatím jeví vydání básnické sbírky Ať Krumlov na věky, projekt kulturní agentury Dominium. Zajímavý je i projekt KAKI TREE Nezávislé společnosti umění. Jeho stěžejní myšlenkou je zasazení stromu KAKI v Českém Krumlově, stromu, který přežil atomový útok na Nagasaki.Ten bude zasazen v různých městech světa jako symbol znovuzrození života a memento smrti. Tato akce je vždy spojena s bohatým kulturním programem. Nelze opomenout ani projekt muzikálu Apokalypsa, který je dílem českokrumlovských autorů.

To jsou první projekty, o jejichž podpoře se uvažuje. A protože počáteční částka není příliš vysoká, pracovní skupina doufá, že tyto zajímavé projekty najdou své mecenáše třeba i v řadách místních podnikatelů. Pokud by někdo chtěl některý z projektů osobně podpořit, může se přihlásit na odboru kultury, který zajišťuje administrativní činnost tohoto uskupení. Tvůrci projektů by však měli využívat i nabídek mimo městský rozpočet. Za pozornost stojí bezesporu internetová doména www.supp.cz/html/culture2000heritage/granty.htm, kde jsou soustředěny rozsáhlé informace o státních programech a fondech, propagace Evropské unie, nestátních organizací, nadacích a fondech a výběr ze zahraničních organizací, fondů a nadací. Také na adrese www.culture2000.cz, je možné najít nabídky zahraničních partnerů pro konkrétní projekty v rámci výše uvedeného projektu culture 2000.

Osobní iniciativě se tedy meze nekladou. Navíc nabídky na podporu kulturních projektů na internetu jsou pro tvůrce projektů bezesporu nejzajímavější.

 
 Návštěvnost kulturních akcí Nahoru

V přehledu akcí kulturních zařízení za rok 2000, který opět velmi pečlivě zpracovala kronikářka města Mgr. M. Nováková, je zřejmé, že k velkému posunu v návštěvnosti kulturních akcí proti roku předcházejícímu nedošlo. Vysokou návštěvnost s 17 tisíci diváků uvádí stejně jako předloni Městské divadlo. Společnost AUVIEX si významně polepšila, protože proti 7 tisícům návštěvníkům z roku 1999 dnes uvádí více jak 12 tisíc diváků a drží tak druhou pozici v návštěvnosti svých akcí. Nadace festivalu komorní hudby se v návštěvnosti pohybuje mezi 2,5 a 3 tisíci, Arteco má jistou tisícovku posluchačů, aktivity DDM sleduje stejný počet lidí. Akce ZUŠ ve srovnání s loňským rokem, kdy škola vykazovala tisícovku návštěvníků, navštívilo akce v roce 2000 již skoro tři tisíce diváků, a to je také rekordní nárůst návštěvnosti. Ve městě se uskutečnilo 64 mimořádných kulturních akcí a 14 plesů.

Zatímco v návštěvnosti se díky kapacitám sálů nedá očekávat žádný zázrak, je potěšitelné, že počet jednotlivých kulturních akcí se ne ustále zvyšuje.

 
 Ceny města za rok 2000 Nahoru

Tak jako každý rok se na základě rozhodnutí rady města obracíme na širokou veřejnost se žádostí, aby zasílala návrhy na udělení cen města za rok 2000. Všude kolem nás chodí řada lidí, kteří by si zasloužili uznání za svou činnost v nejrůznějších oblastech. I proto město vypisuje tuto anketu v kategorii kultury, sportu, v sociální oblasti, za opravu kulturní památky i za podnikatelský záměr roku.

Pro tento rok rada města vyhlásila soutěž tak, že již od 8. února až do 7. května můžete na odbor kultury městského úřadu zasílat své nominace na udělení cen města ve výše uvedených kategoriích. Nominace musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele.

7. květen je posledním dnem, kdy můžete návrhy doručit na odbor kultury městského úřadu, a to do 15 hodin. Návrhy nominací budou projednány na jednání rady města 14. 5. 2001. Vyhodnocení nominací pak proběhne 24. 5. 2001 na jednání zastupitelstva města, kde z každé kategorie bude vybrán laureát ceny roku 2000.

Předání cen města se v letošním roce uskuteční v Prokyšově sále Prelatury 16. června 2001.

 
 Kdy zasedá zastupitelstvo? Nahoru

Jednání zastupitelstva města jsou veřejná, a proto je na tato jednání zván každý z obyvatel města. Pokud sám má připomínky k projednávaným bodům, může je vyslovit. Je totiž běžnou praxí, že slovo dostávají i přítomní z řad veřejnosti, pokud projeví zájem. Pokud je záležitost natolik vážná, že je třeba věc projednat i s usnesením, má kdokoliv možnost požádat některého ze zastupitelů o to, aby nad žádostí převzal mandát. Pak lze o navrženém usnesení hlasovat.

Níže zveřejněné termíny jednání městského zastupitelstva považujte tedy i za pozvánku na tato jednání.

Jednání ZM
březen 200129. 3.
duben 200126. 4.
květen 200124. 5.
červen 200128. 6.

Jednání probíhají vždy od 16. hodin v Prokyšově sále Prelatury, Horní ulice 155.

 
 Zdravotně postiženým Nahoru

OV SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
v Českém Krumlově dává na vědomí všem zdravotně postiženým občanům, že v roce 2001 již neplatí možnost bezplatné návštěvy plaveckého bazénu! Permanentní vstupenky zakoupí pro své členy jednotlivé svazy. Bližší informace poskytne Centrum služeb pro zdravotně postižené, Kaplická 586, tel. i fax. - +420 380 711 764.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
nabízí rekondiční pobyty na rok 2001. V termínu 6. - 16. 6. 2001 - kardiovaskulární onemocnění - penzion PÍSTINA u Stráže nad Nežárkou, cena 2500 - 2800 Kč, zahrnuto je ubytování, stravování a cesta z Krumlova a zpět. Přihlášky přijímá Centrum služeb pro zdravotně postižené na Kaplické ul., a to telefonicky, osobně nebo písemně na výše uvedené adrese.

 
 Zápis do mateřských škol Nahoru

Zápis do mateřských škol Zápis dětí do mateřských škol pro další školní rok se uskuteční po celý měsíc duben 2001, vždy v provozní době té které mateřské školy!

 


 

Z P R A V O D A J   M Ě S T A   Č E S K Ý   K R U M L O V
Vydal Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1
 
odpovědný redaktor Vladimír Zunt
Redakční rada: předseda - Jiří Glowacz
 
členové
Mgr. Dagmar Bohdalová, Mgr. Petr Jelínek,
Mgr. Aleš Mik, PaedDr. Rudolf Soukal,
Radek Šrot, Dalibor Uhlíř,
Vladimír Zunt
 
Foto Vladimír Šimeček
Nepodepsané příspěvky jsou dílem redakce
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Vyšehrad, Český Krumlov
Neprodejné


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0