ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7- 8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
   
 
 
Zvláštní
vydání

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Květen 2003

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (91 kB)


Slovo starosty
Městský úřad Český Krumlov v roce 2003
Možnosti likvidace odpadu
Slavnosti pětilisté růže 2003 - SPOJENÍ RŮŽÍ
 

 
 Slovo starosty Nahoru

Vážení občané,
domníváme se, že je naší povinností přiblížit Vám reformu veřejné správy, a proto se Vám dnes do rukou dostává bulletin, který by Vás nejvýraznějšími změnami měl provést. Ke dni 31.12.2002 zanikly okresní úřady a jejich agenda byla přenesena na obce s rozšířenou působností a krajské úřady - tedy územní samosprávné celky a orgány státní správy, kde vznikly i nové úřady, v našem případě Pozemkový úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Z nových agend obce s rozšířenou působností je nutné jmenovat ve všeobecné vnitřní správě pravomoc k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ostatní výkony obec realizovala již dříve na oddělení matriky (ověřování pravosti podpisu nebo kopie, ověřování dokladů apod). Zcela novou agendou je problematika památkové péče, tj. vydávání závazných stanovisek k zamýšlené obnově kulturní památky, stejně jako poskytování finančních příspěvků na zvýšené náklady spojené s jejím zachováním.

V sociální oblasti jde o rozhodování o poskytování příspěvku na výživu dítěte, rozhodování o přiznání mimořádných výhod, poskytování peněžitých dávek potřebným občanům a určování osob, kterým budou vypláceny přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, stejně jako příspěvek na bydlení nebo sociální příspěvek.

Sociálně právní ochrana dítěte zahrnuje nejen její výkon, ale i pomoc rodičům při řešení výchovných problémů, určení funkce opatrovníka a poručníka, sledování dodržování práv dítěte v nejrůznějších ústavech apod.

Obec s rozšířenou působností zajišťuje i výkon působnosti ve věcech výkonu civilní služby, včetně povolávacích příkazů k nástupu této služby.

V dopravě jde pak o výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, vydávání registrace k provozování autoškoly, zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, vydávání řidičských průkazů a vedení registru silničních vozidel.

V oblasti životního prostředí jde o kompletní agendu týkající se nejen územních rozhodnutí, umístění staveb, ale též ukládání pokut, ochranu před povodněmi, uznávání honiteb, vydávání loveckých lístků, udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, udělování souhlasu s nakládáním s nebezpečnými odpady apod.

V oblasti vyplácení státní sociální podpory se mnoho nemění, není třeba podávat nové žádosti.

Obec s rozšířenou působností ovšem tyto agendy vykonává pro dalších třicet obcí, které později vyjmenujeme.

Na krajský úřad pak přešla agenda vydávání osvědčení o státním občanství, stal se nadřízeným orgánem stavebních úřadů, řeší dopravní agendu v oblasti dopravní obslužnosti území, uděluje oprávnění k provozování stanic technické kontroly, vede celé krizové řízení a vykonává další agendu v oblasti životního prostředí. Je zároveň odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů obcí.

Novými úřady na území města jsou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkový úřad, který převzal agendu pozemkových referátů, a dozorové pracoviště ministerstva vnitra.

Obec s rozšířenou působností - Český Krumlov - pak spravuje území,ve kterém většinu z dříve uvedených agend vykonává pro následující obce uváděné podle abecedy :

Bohdalovice, Brloh, Černá v Pošumaví, Dolní Třebonín, Frymburk, Holubov, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Přísečná, Rožmberk nad Vltavou, Srnín, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláňě, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zubčice a území vojenského prostoru Boletice.

Obecně lze říci, že příslušná vojenská správa pro všechny obce je v Českých Budějovicích, finanční, katastrální a pozemkový úřad příslušný všem obcím je v Českém Krumlově, stejně jako okresní soud a celní úřad.

Není-li uvedeno jinak, zajišťuje výkon státní správy pověřená obec Český Krumlov.

Výjimky tvoří tyto obce :

Bohdalovice spadají pod matriční úřad ve Větřní

Brloh spadá pod stavební úřad v Křemži a matrika je v místě

Černá v Pošumaví - pověřeným obecním úřadem je Horní Planá s matrikou a stavebním úřadem.

Frymburk - pověřeným obecním úřadem je Horní Planá, matrika je v místě

Holubov - stavební úřad a matrika je příslušná do Křemže

Horní Planá je pověřeným obecním úřadem s matrikou a stavebním úřadem

Hořice na Šumavě mají matriku v místě

Chvalšiny mají matriku v místě

Kájov má matriku v místě

Křemže má stavební úřad a matriku v místě

Lipno nad Vltavou - pověřenou obcí je Vyšší Brod s příslušným stavebním úřadem a matrikou ve Frymburku

Loučovice - pověřenou obcí je Vyšší Brod se stavebním úřadem a matrikou v místě

Malšín - pověřenou obcí je Vyšší Brod se stavebním úřadem i matrikou

Nová Ves přísluší stavebnímu úřadu v Křemži a matrikou do Brloha

Přední Výtoň - pověřeným úřadem je Vyšší Brod se stavebním úřadem, matrikou přísluší do Frymburku

Rožmberk nad Vltavou - pověřený obecní úřad Vyšší Brod s úřadem stavebním i matrikou

Světlík matrikou přísluší do Větřní

Věžovatá Pláně přísluší matrikou do Větřní

Vyšší Brod je pověřeným obecním úřadem s úřadem stavebním a matrikou

Zlatá Koruna má matriku v místě.

Tolik tedy pro základní orientaci. Ostatní působnosti vykonává Městský úřad Český Krumlov, a to pro všechny další obce ve správním území. Na dalších řádcích pak najdete sídlo i spojení na jednotlivé odbory či oddělení úřadu.

Některé další informace je možné najít na www.mvcr.cz a www.mu.ckrumlov.cz, kde jsou i aktuální e-mailové adresy.

Budeme vděčni za Vaše připomínky či poznatky, které máte k činnosti správních úřadů ve svém bydlišti. Rádi je využijeme ke změnám, které přispějí k dobrým vztahům mezi občany a městským úřadem.

JUDr. František Mikeš
starosta města Český Krumlov


 
 Městský úřad Český Krumlov v roce 2003 Nahoru

činnosti, kontakty a umístění jednotlivých odborů

WWW : www.mu.ckrumlov.cz
E-mail : mail@mu.ckrumlov.cz

NÁM. SVORNOSTI Č. P. 1 (budova radnice)

KANCELÁŘ STAROSTY
sekretariát starosty a místostarostů380 766 306
380 766 301
fax380 766 811
vedoucí kanceláře starosty380 766 312
kultura380 766 314
380 766 345
vnější vztahy380 766 320
vztahy k mediím (tisk...)380 766 328
krizové řízení (CO a PO)380 766 315
kontrola380 766 318

- přijímání stížností a petic, evidence vyhlášek a nařízení města

právní oddělení380 766 321

- půjčování a nahlížení do Sbírky zákonů ČR

počítačové centrum380 766 335 a 338

- aktualizace internetových stránek úřadu


ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ - MATRIKA
matrika380 766 310
380 766 322

- matriční agenda narození, manželství, úmrtí (rodný list, oddací list, úmrtní list)

- ověřování pravosti podpisů a kopií listin

- žádosti o výpis z rejstříku trestů

- žádosti o vydání osvědčení o státním občanství

- svatební obřady, vítání občánků, zlaté svatby, návštěvy u příležitosti 90. narozenin a pozdějších výročí


MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÝ KRUMLOV
velitel městské policie380 766 323
stálá služba380 766 308
tísňová linka156

- zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

- odhalování přestupků a jiných správních deliktů

- zabezpečování odtahů vozidel z místních komunikací


LINECKÁ Č. P. 53 (budova bývalé okresní vojenské správy)

ODBOR UZEMNÍHO ROZVOJE, INVESTIC A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Spojovatelka380 711 222
380 711 484

- pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

- vyjádření ke stavebním záměrům z hlediska souladu s územním plánem a z hlediska architektury ve správním území města

- výkon státní správy na úseku památkové péče; vydávaní závazných stanovisek k opravám a údržbě kulturních památek; státní stavební dohled při obnově kulturních památek

- žádosti o příspěvek z programu regenerace městské památkové rezervace

- investiční činnost města

- správa geografického informačního systému


STAVEBNÍ ÚŘAD
vedoucí380 711 399
sekretariát staveb. úřadu + fax380 711 338

- vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí, sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací

- povolování terénních úprav, prací a zařízení, včetně reklamních, informačních a propagačních, povolování odstraňování staveb, povolování zvláštního užívání místních komunikací

- vydávání územních rozhodnutí pro vodohospodářská díla, povolení na studny a vodovody pro individuální zásobení vodou


PLEŠIVEC ČP. 268 (budova bývalého okresního úřadu)

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
tajemník380 764 250
sekretariát tajemníka380 764 251
fax380 729 358

- hlášení ztrát a nálezů

- evidence městem uzavřených smluv

personalistika380 764 365

- personální agenda, včetně evidence zájemců o zaměstnání u města Č. Krumlov


ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
vedoucí odboru380 764 253

- příprava a organizace voleb, referend a sčítání lidu, domů a bytů

- ohlašování veřejných shromáždění

podatelna380 764 257
evidence obyvatel380 764 255

- hlášení trvalého pobytu

- přijímání žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

- vydávání osvědčení samostatně hospodařícím rolníkům

- ověřování pravosti podpisů a kopií listin

- zajišťování písemných a hudebních gratulací občanům města

pokladna380 764 252

- příjem poplatků a ostatních plateb

přestupkové řízení380 764 230
380 764 254

ODBOR FINANCÍ
vedoucí odboru380 764 350
účtárna380 764 358
poplatky380 764 204

- poplatek ze psů

- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

- poplatek z ubytovací kapacity

- poplatek ze vstupného

- povolování tomboly

poplatek za komunální odpady380 764 352

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
vedoucí odboru380 764 256
oddělení registrace380 764 364

- evidence podnikatelů, vedení živnostenského rejstříku

- vydávání živnostenských listů a koncesí

oddělení kontroly380 764 351

- kontrolní činnost


PLEŠIVEC Č. P. 287 (budova bývalé staré pošty)

ODBOR ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
- ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNICTVÍ
oddělení školství380 764 750
380 764 626
oddělení sociálních služeb a zdravotnictví
- agenda mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany 380 764 609
- kurátor pro dospělé380 764 608
- civilní služba380 764 606
- protidrogová prevence380 764 751

PLEŠIVEC Č. P. 299 (u řeky)

ODBOR ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
vedoucí odboru380 764 465

- rómský poradce

sociální dávky380 764 450
380 764 466

- sociální a zdravotní dávky pro staré a invalidní občany, sociální dávky pro rodiny s dětmi, nezaměstnané

sociální péče
- péče o seniory, žádosti o přidělení bytu v domech s peč. službou 380 764 453
- zajišťování peč. služby380 712 370
sociálně právní ochrana dětí380 764 454-6

- péče o děti, náhradní rodinná péče

- kurátor pro děti a mládež380 764 458

ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
vedoucí odboru380 764 600
referenti380 764 613 - 621

- dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a na dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné


ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ
vedoucí odboru380 764 550
silniční hospodářství, pozemní komunikace 380 764 551
380 764 655
380 764 663

- speciální stavení úřad a silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejné přístupné účelové komunikace, dopravní úřad

- ohlášení, povolování a kolaudace dopravních staveb

- povolování zvláštního užívání komunikací (zábory, překopy, umísťování reklamních zařízení, vyhrazené parkování, předzahrádky)

- povolování uzavírek a objížděk komunikací

- povolování připojení objektů na komunikace

- stanovení místní a přechodné úpravy provozu (dopravního značení) na místních komunikacích

- žádosti o zábory veřejného prostranství (stavební činnost, umístění reklamních zařízení, letní hostinské zahrádky), pronájem parkovacích míst, výherní hrací automaty)

- údržba, oprava a rekonstrukce místních komunikací včetně chodníků, mostů, schodišť apod.

- údržba a obnova dopravního značení, přístřešků na zastávkách MHD

- zajištění veřejného osvětlení, světelné signalizace křižovatek a přechodů pro pěší

- zajištění čištění a zimní údržby komunikací

registrace k prov. autoškoly, evidence žadatelů380 764 552
přestupkové řízení380 764 552-5

- přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a provozu vozidel na pozemních komunikacích; udělování, rozšiřování, pozastavení, odnětí, vrácení řidičských oprávnění


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
vedoucí odboru380 764 464

- povolování kácení stromů

ochrana ovzduší a ZPF380 764 463
odpadové hospodářství380 764 461
vodoprávní úřad380 764 460
380 764 462
lesní hospodářství, myslivost, rybářství380 764 459

- rybářské a lovecké lístky

projekty veřejné zeleně380 764 817
čistota města, psí útulek, veřejné WC380 764 452

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
vedoucí odboru380 764 650
pozemky (prodej, nájem, věcná břemena)380 764 661
380 764 653
pronájem nebytových prostor380 764 665
byty (žádosti, náj. smlouvy, výměny)380 764 669
380 764 668
prodej bytů a domů380 764 662

DOMORADICE, TOVÁRNÍ Č. P. 165 (budova Policie ČR)

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
- ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
evidence řidičských oprávnění380 726 525
evidence motorových vozidel380 726 960-3

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
- OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY
občanské průkazy380 726 520-1

- žádost o vydání OP, vydání OP, hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití OP

cestovní doklady380 726 523-4

- žádost o vydání cestovního pasu, vydání cest. pasu, provádění změn

 
 Možnosti likvidace odpadu Nahoru

Dovolujeme si touto formou podat ucelenou informaci o možnostech likvidace jednotlivých druhů odpadů v našem městě.

S ohledem na dlouholetou tradici separace a hustou síť kontejnerů na jednotlivé druhy separovatelných složek odpadu (papír, sklo, plast), rozmístěných v katastru města, je tato forma minimalizace zbytkového komunálního odpadu (tj. odpadu, jenž se odkládá do popelnic, příp. velkých kontejnerů) všem dobře známa. Po odložení jednotlivých surovin do příslušných kontejnerů dochází např. u plastového odpadu k jeho dalšímu dotřídění na plasty měkké (hlavní složku tvoří tzv. PET lahve) a plasty tvrdé. Měkké plasty zpracovává firma Silon Planá nad Lužnicí, tvrdé se po úpravě lisováním používají na městské skládce komunálního odpadu jako součást technologie (tvoří podklad ochrany těsnící folie tělesa skládky). Papír se dále rozděluje na jednotlivé druhy dle kvality a složení a odváží se k dalšímu zpracování. U skla další přetřiďování již neprobíhá a ve sklárnách se opětovně zpracovává.

Přehled základních druhů odpadů, patřících do jednotlivých kontejnerů :

modrý kontejner je určen pro sběr papíru - novin, časopisů, prospektů, katalogů, sešitů, krabic, kartonů apod.

žlutý kontejner je určen pro plastový odpad - veškeré neznečištěné plastové nádoby a obaly, folie, sáčky, plastové kanystry apod.

zelený kontejner je kontejnerem na sklo - lahve bez tekutin, kovových a plastových uzávěrů. Nepatří sem sklo zrcadlové, olovnaté, automobilové, dále žárovky, zářivky, keramika, porcelán, televizní obrazovky apod.

Na základě změny zákona o odpadech přistoupilo město od roku 2002 na změnu systému platby za odpad - dosavadní žetonový systém se změnil na tzv. paušální. Tuto změnu provázely obavy z toho, že způsob platby výrazně negativně ovlivní motivaci k separaci. Potěšujícím zjištěním byla skutečnost, že v našem městě se tato obava nenaplnila a separace v žádném případě nestagnuje, naopak mírně stoupá. Všem, kteří upřednostňují způsob šetrný k životnímu prostředí před finančním motivem či pouhou pohodlností, velmi děkujeme. Je však nutné zdůraznit, že separace má vliv na budoucí výdaje každého z nás - zmíněný paušální poplatek se každý rok vypočítává na základě množství netříděného komunálního odpadu. Je tedy zřejmé, že důsledná separace šetří finanční rozpočet každého z nás.

Další důležitou složkou odpadu je odpad nebezpečný. Město zajišťuje svým občanům možnost odkládat nebezpečný odpad na určená místa dle jednotlivých druhů :

Prošlé léky a injekční stříkačky od diabetiků se ukládají do malých kontejnerů v lékárnách na nám. Svornosti a v ulici T. G. Masaryka.

Baterie (monočlánky) patří do kontejnerů červené barvy, které jsou umístěny ve všech základních a středních školách ve městě a dále ve vybraných prodejnách (prodejna elektro Anten - Technik na sídlišti Mír, prodejna elektro na Nádražním Předměstí, v Panské ulici naproti prodejně foto, v obchodním domě Vltava a na Plešivci 255 v prodejně Večerky).

Autobaterie, zářivky, televizory, lednice, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice, olejové filtry, obaly znečištěné různými škodlivinami, motorové oleje, vývojky, ustalovače a další chemikálie se ukládají ve sběrném dvoře Pinskrův Dvůr na Kaplické ulici (při výjezdu z města směrem ČK - Kaplice, pod firmou Šumstav).

Objemný odpad byl občan zvyklý likvidovat každoročně v rámci tzv. jarního úklidu, kdy v jednotlivých částech města byly rozmístěny kontejnery na tento druh odpadu. Uvedený systém byl však zneužíván občany, kteří do kontejnerů odkládali veškerý odpad ze svých domácností a zároveň i podnikatelskými subjekty, které prováděly jarní úklid ve svých skladech a prodejnách na úkor městské pokladny. V roce 2002 přesáhly náklady na tuto akci 600.000,- Kč. S ohledem na katastrofální povodně, které naše město v minulém roce zasáhly, je logické, že uvedená akce se v roce letošním konat nebude a zmíněné finanční prostředky radnice vynaloží na likvidaci popovodňových škod. Město však občanovi odkládání velkoobjemového i nebezpečného odpadu zajišťuje ZDARMA v areálu Pinskrův Dvůr. Uvedený odpad je možné odevzdat v areálu sběrného dvora: v pondělí a ve středu od 16,00 do 18,00 hod., v sobotu od 10,00 do 16,00 hod., ve všední dny lze též odpad odložit u obsluhy městské skládky (místní komunikací podél sběrného dvora cca 1 km) v době od 05,30 do 15,30 hod. (pro ověření adresy bydliště je nutné předložit osobní doklad).

V případě, že některý z občanů nemůže využít služeb sběrného dvora uvedeným způsobem, zajistí odvoz odpadu Služby města Český Krumlov, s.r.o. na základě telefonické domluvy - tel. 380 712 177.

Veškeré Vaše informace, podněty či připomínky, týkající se životního prostředí, s Vámi rádi prokonzultujeme na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově, Plešivec 299, II. patro (budova u vody), tel. 380 764 464.

 
 Slavnosti pětilisté růže 2003 - SPOJENÍ RŮŽÍ Nahoru

Český Krumlov, 20. - 22. června 2003

Téma 17. ročníku
V letošním roce představíme Město Český Krumlov v širší souvislosti s odkazem na pevné místo v dějinách Českého království a navážeme na společnou historii v kontextu regionu. Záměrem je oživení Dělení růží. Dle této starobylé legendy praotec Vítek rozdělil panství mezi své syny a každý z nich obdržel do svého erbu společný symbol - pětilistou růži. Právě letos jsme přizvali k Slavnostem pětilisté růže jednotlivá města se znakem pětilisté růže a celou akci nazvali SPOJENÍ RŮŽÍ.

Hlavním bodem je průvod složený ze zástupců jednotlivých rodů - měst, tedy Pánů z Hradce, Pánů z Rožmberka a Krumlova, Pánů z Třeboně a Landštejna, Pánů z Ústí a Pánů ze Stráže. Slavnostní ceremonie dostává jménu náměstí, na kterém se odehrává, a to náměstí Svornosti. Je dokladem svornosti českých panských rodů s erbem růže. Po ceremonii průvod opouští náměstí a uchyluje se na zámek k společnému hodování a přípravě na zlatý hřeb slavností, RYTÍŘSKÝ TURNAJ, kterého se účastní nejlepší rytíři jednotlivých rodů.

Toto téma je spojovacím prvkem všech hlavních ceremonií. Letošních slavností se tedy zúčastní zástupci a soubory z těchto měst: Jindřichův Hradec, Třeboň, Landštejn, Rožmberk, Sezimovo Ústí, Stráž nad Nežárkou a samozřejmě Český Krumlov. Zahraničním hostem bude výprava z italského města Sulmona, složená ze zástupců pořadatelů obdobné akce v tomto městě, ale především trubačů, bubeníků a praporečníků, a zcela určitě obohatí všechny průvody a program slavností.

V rámci slavností též proběhne společné vystoupení souborů z jednotlivých měst, a to v sobotu 21.6.2003 od 21.30 hodin na nádvoří Hotelu Růže.

Inscenace Cesta Viléma z Rožmberka do Itálie a zpět je připomínkou historické události z roku 1551. Těsně po své inauguraci na rožmberském trůnu byl Vilém vyzván králem Maxmiliánem, aby se stal členem početné skupiny velmožů, která měla přivítat Maxmiliánovu manželku Marii na cestě ze Španělska do Českého království. Cílem a po několik týdnů i domovem české šlechty se stal Janov, jeden z tehdy nejbohatších evropských přístavů. Královský manželský pár si dával s příjezdem na čas, a tak byla příležitost porozhlédnout se po Itálii, centrem renesanční vzdělanosti, umění, architektury a vědy. Nebylo možno nesrovnávat se životem doma... Divadelní představení využívá tohoto historického motivu s tradiční již nadsázkou a dramatickou licencí. Historická pravděpodobnost se tu míchá s iluzí a fantazií. Vilém a jeho průvodci navštěvují Veronu, Benátky, Florencii a nakonec i Řím, aby zážitky z těchto měst navždycky změnily jejich životy. Nebyl by to však Vilém z Rožmberka, aby italské zkušenosti nezúročil doma, v Čechách. Premiéra se uskuteční v pátek 20.6. v 21.15 hod. a představení bude reprízováno ještě v rámci sobotního večera. Režisérem a scénáristou představení je Dr. František Zborník.

Vyvrcholením sobotního večera pak bude Slavnost slunovratu na jižních zámeckých terasách s podnázvem TERRA MYSTICA, exteriérové abstraktní představení na hudbu skupiny Kvinterna, dle alchymistické a astrologické koncepce. Režisérkou a scénáristkou je Dr. Hana Blochová. Toto představení bude zakončeno slavnostním ohňostrojem.

INFORMACE PRO OBYVATELE A PODNIKATELE S PROVOZOVNOU VE VNITŘNÍM MĚSTĚ
Jak jistě z minulých ročníků víte, přináší pořádání slavností pro obyvatele vnitřního města a provozovatele služeb některá omezení, která způsobují různé nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace :

VSTUPNÉ DO MĚSTA
V letošním roce se vybírá vstupné pouze na území vnitřního města na základě pravomocného rozhodnutí RM o záboru veřejného prostranství, na němž jsou pořadatelé akce oprávněni vybírat vstupné. Jedná se o prostranství: ulice Horní, nádvoří Prelatury, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, Formanská, Latrán - od Lazebnického mostu, Kájovská, Na Louži, Hradební ul., parkoviště podél řeky v Hradební ulici, Kostelní, ulice Široká včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za Hotelem Dvořák k ul. Radniční, Linecká - od Benešova mostu, Městský park.

INFORMACE PRO PODNIKATELE S PROVOZOVNOU VE VNITŘNÍM MĚSTĚ
Pro Vás, kteří máte provozovnu na území tohoto záboru, jsme připravili volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech Slavností v zaměstnání. Tyto si může každá firma vyzvednout od 16. do 20.6.2003 v ekonomickém úseku MD v Horní ulici. Vzhledem k nutnosti evidence požadujeme potvrzený seznam zaměstnanců, kteří budou ve dnech slavností v zaměstnání - tzn. jmenný seznam zaměstnanců, adresu provozovny, razítko a podpis odpovědného vedoucího. Je možné, že některým z Vás se tento způsob nebude zamlouvat, vězte však, že důvodem není nic jiného než přesná evidence vstupenek, které jsou ceninami a tudíž přísně zúčtovatelné.
Telefonické dotazy na tel.: 380 711 775 - paní Vavrušková.
V případě, že budete mít zájem podpořit Slavnosti zakoupením vstupenek, můžete tak učinit tamtéž.

INFORMACE PRO OBYVATELE MĚSTA
Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území tohoto záboru, jsme připravili volné vstupenky, které Vám budou doručeny do poštovních schránek. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. Proto ti, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru, volné vstupenky neobdrží. V tomto případě se můžete obrátit v týdnu od 16. do 20. června 2003 na zaměstnance Městského divadla - paní Jiřinu Vavruškovou na telefonu 380 711 775, nebo osobně každý den od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři MD.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele města Český Krumlov
Obyvatelům Českého Krumlova každým rokem poskytujeme zvýhodněné vstupné. Stejně tak tomu bude i v letošním roce. Permanentní vstupenku (pátek+sobota) pro obyvatele města pořídíte za 100,- Kč, jednodenní pak za 50,- Kč. Je však třeba splnit několik podmínek. Tyto vstupenky se vydávají pouze v předprodeji. Maximální počet vstupenek pro jednoho zájemce je 5 ks a je třeba pracovníkům Infocentra prokázat bydliště v Českém Krumlově. Na vstupních branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAJIŠŤUJE :
INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 621
fax: +420 380 704 619
e-mail: info@ckrumlov.cz

UNIOS TOURIST SERVICE
Zámek 57 - 1. nádvoří, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 725 110, 380 725 119
e-mail: tourist.service@unios.cz

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA
Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 20.6. od 19.00 hodin do 24.00 hodin, kdy na náměstí Svornosti a v okolních ulicích bude probíhat program a noční ohňový průvod. V sobotu 21.6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od 7.30 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hod. V letošním roce projdou kostýmované průvody dva. První projde od TGM po Latránu na náměstí Svornosti v cca 10.00 hodin, druhý pak od Městského divadla v 10.10 hodin. Uzavírka města pro vjezd vozidel v sobotu bude od 9.00 do 01.00 hodin. V neděli 22.6. bude omezen průjezd městem do 17.00 hodin.

Zároveň Vás žádáme, abyste v době slavností dle svých možností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a tím tak předešli možným nepříjemnostem spojeným s velkou návštěvností města a využili k parkování parkoviště na Špičáku a u nemocnice. V případě jakýchkoli dotazů se můžete kdykoli obrátit na pracovníky Městského divadla, tel.: 380 711 200, na kterém je ve dnech slavností stálá informační služba slavností.

V případě zajištění nutného vjezdu do města volejte přímo Městskou policii, tel.: 156, která se neprodleně spojí s organizátory a průjezd zajistí.

Všechny ostatní otázky ohledně organizace Vám ochotně zodpovíme na telefonních číslech Městského divadla, tedy: 380 711 200, 380 711 775, 380 711 841, nebo e-mailu: divadlo@ckrumlov.cz

Všechny otázky ohledně programu, vstupného Vám ochotně zodpoví zaměstnaci Infocentra na telefonu: 380 704 621.

HUDEBNÍ PRODUKCE
V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí ve Vašem zařízení, žádáme Vás o respektování programu Slavností pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se pokud možno vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně ovlivňují probíhající produkce v rámci hlavního programu. Budeme velice rádi, budete-li své záměry konzultovat s námi a dohodneme-li si konkrétní podmínky a časy ku spokojenosti naší i Vaší.

Program slavností naleznete též na stránkách Oficiálního informačního systému Český Krumlov www.ckrumlov.cz/slavnosti

Slavnosti pětilisté růže pořádá Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. a Destinační management - Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. za významné finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje a Evropské unie.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0