ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 4

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Duben 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (103 kB)


Návrh změny provozu motorových vozidel
Program regenerace městské památkové rezervace
Český Krumlov navštívil komisař EU
Rada města reagovala na nabídku CZ stavební holding, a.s.
Z usnesení rady a zastupitelstva
Rallye Český Krumlov 2002
Výsledek hospodaření za rok 2001
Slupenec bude mít regulační plán
Kongres o regionu budoucnosti
Mezinárodní konference o cestovním ruchu v historických městech v Belgii
Automatický systém tísňového volání
Vyšel přehled dějin zdravotnictví
Jak zasadit strom milénia ?
Jarní úklid pokračuje
Don Giovanni v Městském divadle Český Krumlov
Dechaři přijedou z holandské Bredy
Vyhlášky platí, jen je dodržovat !
Všem pejskařům
Výstavu tří zemí zahájili Krumlovští
Kulturní komise města nadělovala
Badminton s novou adresou
 

 
 Návrh změny provozu motorových vozidel Nahoru

Jak je známo, současná povolení k vjezdu do města zůstávají zatím v platnosti, a to z toho důvodu, že rada města na svých jednáních 28. března a 8. dubna v rámci přípravy realizace Koncepce dopravy v klidu přijala mírnější variantu s postupnými kroky. Rada města posoudila návrh změny režimu provozu motorových vozidel v pěší zóně, připomínky veřejnosti k návrhu i harmonogram dalšího postupu a způsob realizace projektu, na jehož konci by mělo být snížení počtu vozidel do města vjíždějících.

Rada města zároveň uložila starostovi města zajistit zadání úkolů z harmonogramu příslušným odborům městského úřadu, zajistit projednání veškerých výstupů dle harmonogramu v Komisi DvK a předložit radě města k závěrečnému projednání konečnou podobu výše zmíněného návrhu, a to nejpozději do konce dubna tohoto roku.

Konečné znění návrhu tak bude projednáno na zasedání rady města 6. května a ke schválení bude předloženo zastupitelstvu města na jeho zasedání 23. května.

Ve schváleném harmonogramu je třeba připravit do tohoto termínu novelizaci vyhlášek č. 1/1995 (dopravního řádu) a č. 1/1996 (místní poplatky).

Byl vypracován seznam fyzických a právnických osob, kterým bude v případě schválení novelizace dopravního řádu vydáno povolení k vjezdu do pěší zóny. Zhruba do konce června by měl být zpracován projekt na zavedení zpoplatněného vjezdu do pěší zóny pro všechny kategorie uživatelů s využitím mechanických zábran a čipových karet. K realizaci tohoto projektu by mělo dojít již v roce následujícím. Harmonogram obsahuje i přípravu rušení některých vyhrazených stání, stejně jako přípravu návrhu konkrétního umístění stanovišť taxi, způsobu jejich označení a režimu využívání.

Změna se týká zhruba 300 rodin z vnitřního města a 250 provozoven, stejně jako dosud povolených 128 stání ve vnitřním městě. Po jednání květnového zastupitelstva by již ve všech otázkách mělo být jasno.


 
 Program regenerace městské památkové rezervace Nahoru

Nic nového pod sluncem. Peněz je zase o něco méně a Ministerstvo kultury ČR pokračuje v trendu snižování státního příspěvku na regeneraci MPR. Letošní příspěvek pro město totiž činil 1 990 000 korun - a za to se moc parády nenadělá. Komise pro regeneraci rozdělila peníze tak, aby finanční příspěvek získali opět zástupci všech kategorií žadatelů, tj. právnické a fyzické osoby, církve i město.

Z objektů spravovaných právnickými osobami příspěvek získal Latrán 38 a 67 a nám. Svornosti 14 a 15, vesměs na opravu střech. Kostel sv. Víta příspěvek použije na restaurování varhan, objekty patřící fyzickým osobám se nachází v Soukenické 44, Rybářské 37, Dlouhé 31 a v Široké 80. Město získalo příspěvek na objekt Horní 155 na restaurování interiéru.

 
 Český Krumlov navštívil komisař EU Nahoru

Během oficiální návštěvy České republiky zavítal 12. dubna na krátkou návštěvu Českého Krumlova komisař Evropské unie pro integraci kandidátských zemí Günter Verheugen.

Představitelé Evropské unie v čele s komisařem Günterem Verheugenem na jevišti zámeckého barokního divadla, 12. dubna 2002, foto: Lubor Mrázek

V pátek ráno mezi osmou a desátou hodinou si delegace prohlédla město a zámek. Na druhém zámeckém nádvoří přivítal Güntera Verheugena ředitel Správy zámku Český Krumlov PhDr. Pavel Slavko. Společně pak absolvovali první prohlídkovou trasu zámkem. Největší zájem měla celá delegace o zámecké barokní divadlo a jeho vybavení.

 
 Rada města reagovala na nabídku CZ stavební holding, a.s. Nahoru

Akciová společnost CZ stavební holding oslovila na poslední chvíli vedení města se svou nabídkou programu rozvoje bytové výstavby. Jde o program organizace bytové výstavby včetně jejího spolufinancování na základě sdružení finančních prostředků.

CZ stavební holding nabízí i využití státní investiční dotace na podporu výstavby nájemních bytů a využití vlastních finančních prostředků občanů s tím, že veškerou agendu je schopen holding zajistit.

Jedinou podmínkou ze strany společnosti byl požadavek na pronájem vhodných pozemků ve Vyšném o výměře 11 571 m2 na dobu určitou do 31. 12. 2003, což rada města po prostudování nabídky akceptovala.

Na základě schválení pronájmu pozemků se společnost dále zavazuje k provedení projektové studie včetně zhotovení kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení, což je základní podmínkou k poskytnutí státní dotace. V nabídce je i předběžná kalkulace, podle níž je jeden čtvereční metr bytu pořizován za asi 15 tisíc korun.

Ve druhé etapě společnost zajistí veškerou agendu směřující k založení bytového družstva, podchytí i zájem občanů.

V další etapě by mělo dojít k založení bytového družstva, součástí je i založení sdružení investorů mezi městem a bytovým družstvem, kde se družstvo zaváže k dofinancování rozdílu výše ceny bytu a výše státní dotace. Město se v této smlouvě zaváže ke vkladu státní dotace a pozemku určeného na výstavbu bytů.

Následuje výběr dodavatele stavby a její realizace. Město uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo. Společnost provádí celou administrativu výběrového řízení a technický dozor investora. Předání bytů, zápis do katastru nemovitostí či správu bytů pak provádí výše zmíněná společnost.

Nesporné výhody programu vedly radu města k urychlenému schválení pronájmu pozemků, který je nezbytným krokem k případnému schválení státní dotace, jež by celou výstavbu mohla odstartovat.

 
 Z usnesení rady a zastupitelstva Nahoru

Městská rada svým usnesením 151/11/02 povolila panu Václavu Ulrichovi předvádění tradičních řemesel na nádvoří pivovaru Eggenberg. Podle předloženého projektu má na soukromém pozemku fungovat 10 - 15 stánků s ukázkou řemesel, vedle toho i celodenní kulturní program, stánky s občerstvením a sociální zařízení.

V souvislosti se zaváděním koncepce Dopravy v klidu schválila městská rada pronájem městských parkovišť Jelenka I a II, Pod poštou, Agip a DDM městské organizaci Českokrumlovský rozvojový fond na dobu 10 let. Cena nájmu 3 mil. Kč za rok je o polovinu vyšší, než platil dosavadní nájemce, ČKRF se navíc ještě zavázal investovat cca 6 mil. Kč ze svého na vybavení parkovišť novou technologií.
(Usnesení 147/10/02)

Zastupitelstvo města na své březnové schůzi schválilo po obsáhlé diskusi návrh zadání na zpracování regulačního plánu Slupenec. Zadání počítá při zachování samostatného rázu osady s výstavbou nových 17 rodinných domů.
(Usnesení 25/2/02)

Zastupitelstvo v březnu projednávalo rovněž rozbor městské energetiky. Na nejbližší léta zvolilo v oblasti centrálních dodávek tepla do bytových domů pokračování současné varianty, tedy kombinace plynové kotelny Nádraží s dodávkami páry od Energobloku. Správu městských tepelných zařízení bude nadále provádět společnost TEZA, s.r.o., kde město vlastní 70% majetkový podíl.
(Usnesení 30/2/02)

Zájemce o podrobnější informace odkazujeme na internetové stránky městského úřadu www.mu.ckrumlov.cz V rubrice „Úřední deska“ jsou mimo jiné k dispozici usnesení městské rady od roku 1999 a městského zastupitelstva od roku 2002.

 
 Rallye Český Krumlov 2002 Nahoru

Rallye Český Krumlov dozná ještě v organizaci rychlostních zkoušek menší změny. Již dnes je však zřejmé, že k administrativní přebírce vozů dojde v STK Dolní Třebonín 16.5. mezi 17.30 a 22.30 hod., kde proběhne i technická přejímka vozů. Představení nejlepších posádek a vozidel se uskuteční tentýž den v pivovaru Eggenberg, a to mezi 20.00 a 21.00 hod.

Start Rallye proběhne tradičně v Jelení zahradě, a to 17.5. od 15.00, kde bude i cíl první etapy ve 22.23 hod.

Start do druhé etapy je o den později opět z rampy v Jelení zahradě, tentokrát již v 8.00 hodin, cíl je stanoven na stejném místě v 16.21 hod.

Vyhlášení vítězů u cílové rampy v Jelení zahradě proběhne 18.5.2002 mezi 21.00 a 22.00 hod. Na témže místě se uskuteční i koncert skupiny TT Beatles Revival, a to již od 18.00 hod.

 
 Výsledek hospodaření za rok 2001 Nahoru

V komentáři k plnění rozpočtu města za rok 2001 se uvádí, že v celkovém objemu byly daňové příjmy překročeny o 1 287 tisíc korun. V oblasti nedaňových příjmů byl ale propad, který činil 3 709 tisíc korun.

Kapitálové příjmy byly lehce překročeny, rozdíl mezi celkově rozpočtovanými a skutečně realizovanými příjmy činí -8 781 tisíc korun, což jinými slovy představuje index plnění 96 %.

Ve výdajové části rozpočtu daňové výdaje odpovídaly rozpočtovaným, běžné výdaje totiž představovaly plnění na 99 %. Kapitálové výdaje představovaly plnění na 88 %.

Největšími investičními akcemi loňského roku byla výstavba malometrážních bytů nad nemocnicí za 8,6 milionu, chodník pro pěší sídl. Mír - Trojice za 6,6 milionu, rekonstrukce Domu na půl cesty za 6 milionů, rekonstrukce Plešivecká za 5,7 milionu. Výstavba atletické dráhy stála milionů 5, rekonstrukce obřadní síně 2,3 a dokončení rekonstrukce Rybářské ulice 1,7 milionu.

Město v loňském roce přijalo dva dlouhodobé municipální úvěry po 10 milionech s postupným čerpáním finančních prostředků. Zároveň byl obnoven kontokorentní úvěr u Komerční banky ve výši 17 milionů, který v posledních měsících roku čerpán nebyl.

Jinými slovy:

1)   Saldo běžného rozpočtu se započtením výdajů souvisejících se státními programy činí -1 064 tisíc korun, což je o milion více, než byl schválený rozpočet. To souvisí s původně špatně zařazenými položkami již při sestavování rozpočtu. V opačném případě by bylo saldo běžného rozpočtu 1 602 v plusu.
2)Saldo kapitálového rozpočtu činilo - 16 013, přičemž je nižší než byl plánovaný rozpočet.
3)Výsledné saldo rozpočtu ve výši - 21 369 je opět nižší než plánované.
4)Saldo financování ve výši 33 161 tisíc korun je vyšší než plánovaný rozpočet salda o 5 102 tisíc. Je to výsledek vyššího konečného zůstatku na běžném účtu města.
5)Výsledkem hospodaření města za rok 2001 je tedy přebytek ve výši 11 972 tisíc Kč.

 
 Slupenec bude mít regulační plán Nahoru

Zastupitelstvo města po projednání urbanistické studie Slupence a konceptu změny ÚPnSÚ Český Krumlov č. 01/2000 a po projednání návrhu regulačního plánu Slupence, splňující funkci souborného stanoviska pro zpracování návrhu změny ÚPnSÚ v rozsahu k.ú. Slupenec, schválilo návrh zadání pro zpracování regulačního plánu Slupence. Uložilo zajištění dopracování urbanistické studie do stupně návrhu regulačního plánu a konstatovalo, že byly uplatněny připomínky dotčených orgánů státní správy, ostatních orgánů, institucí i občanů.

Nadřízenému orgánu územního plánování, OkÚ - referátu regionálního rozvoje, byla zaslána žádost o stanovisko s tím, že ORI městského úřadu dne 6. 3. 2002 toto stanovisko obdržel bez dalších připomínek.

Z návrhu souborného stanoviska je zřejmé, že v návrhu ÚPD budou respektovány především následující zásady řešení urbanistické koncepce:
Z hlediska širších vztahů budou řešeny funkční a prostorové vazby na lokalitu Horní Brána, Nové Spolí a Drahoslavice.

Bude respektován požadavek na ochranu přírodního rámce města Český Krumlov, bude přísně uchováván přírodní rámec sídla.

Bude navržena přiměřená rezerva pro výstavbu rodinných domů na území sídla, a to s ohledem na geograficko přírodní poměry v území, historické, komunikační i hospodářské vazby.

Bude navržena regenerace historického sídelního jádra osady Slupenec s ohledem na unikátní dochovanou urbanistickou situaci.

Navrženo bude i odpovídající řešení technické infrastruktury a dopravy, návrh bude obsahovat i posílení rekreační funkce s vazbou na sport a především řešení občanské vybavenosti sídla.

Ve svém důsledku tak bude Slupenec zachován jako samostatný sídelní celek, nedojde tedy ke stavebnímu propojení s jinými částmi města, bude zachován přírodní rámec sídla, nová výstavba bude respektovat hodnotu vesnice a budou zachovány historické hranice sídla.

Na OIR městského úřadu jsou k nahlédnutí pro případné zájemce další přílohy, především vypořádání stanovisek dotčených orgánů státní správy, vypořádání připomínek ostatních účastníků řízení a vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů ap.

 
 Kongres o regionu budoucnosti Nahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je pořadatelem Mezinárodního kongresu REGION BUDOUCNOSTI - JIŽNÍ ČECHY - STŘEDNÍ EVROPA s podtitulkem Dimenze lidsky důstojného regionálního rozvoje.

Na kongresu, jehož pořadateli jsou vedle univerzity také Institut pro hospodářskou etiku a regionální rozvoj, Jihočeský Krajský úřad a sousední regiony Horní Rakousko a Dolní Bavorsko, vystoupí zástupci všech těchto organizací, stejně jako řada osobností působících v politice, ekonomické sféře, ale i v komunální politice. Kongres se uskuteční ve dnech 26. až 28. dubna.

 
 Mezinárodní konference o cestovním ruchu v historických městech v Belgii Nahoru

Na Mezinárodní konferenci o cestovním ruchu v historických městech a památkách THE TOURIST HISTORIC CITY v Brugách byla v polovině března prezentována i Studie dlouhodobě udržitelného rozvoje v Českém Krumlově a jeho okolí.

Martina Pásková, jako jedna z autorek studie, přednesla příspěvek na téma „Životní cyklus destinace - historického města Český Krumlov“. Představila tak město na mezinárodní scéně, kde se následně diskutovalo o výše uvedeném materiálu, který byl přijat velmi pozitivně. Nyní se budou posuzovat veškeré připomínky odborníků k prezentované studii. Český Krumlov byl jediným prezentovaným městem z celé ČR.

V oblasti cestovního ruchu stojí za zmínku i rozsáhlá reportáž o městě v nejčtenějším magazínu o cestování ve Španělsku - VAIJAR jako připomínka návštěvy španělských touroperátorů na sklonku roku. 20 - 21. března přijeli do Českého Krumlova novináři z nejčtenějšího deníku EL MUNDO a magazínu pro ženy CLARA. Doprovázel je pan Petr Luter, ředitel zastoupení Českého centra cestovního ruchu v Madridu.

 
 Automatický systém tísňového volání Nahoru

je moderní sociální služba určená zejména pro seniory a zdravotně postižené občany. Umožňuje klientovi v kteroukoliv denní či noční dobu okamžitě kontaktovat obsluhu centrálního dispečinku. Nemusí se jednat pouze o akutní zdravotní stav, nýbrž o jakékoliv ohrožení (požár, majetek atd.). Tísňový hlásič velikosti krabičky zápalek umožní navázat kontakt s dispečinkem z kteréhokoliv místa v bytě, ale též třeba i ze zahrady. Okamžikem spojení se zapíná hlasitý mikrofon, takže klient může hovořit s dispečerem i v případě, kdy leží na zemi mimo dosah telefonu. Součástí zařízení může být i modul střežení pohybu ve vymezeném prostoru. Nedojde-li například po určitou dobu k pohybu klienta v bytě, reaguje modul stejně, jako kdyby někdo zmáčknul tísňové tlačítko. Pohybového čidla lze zároveň využít k hlídání bytu při dlouhodobější nepřítomnosti. Jedinou podmínkou k instalaci zařízení je vlastní telefonní linka, nejlépe samostatná.

Případné další informace o službě nově nabízené městskou organizací Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., poskytne její ředitelka Hana Čadová na telefonu 712370.

 
 Vyšel přehled dějin zdravotnictví Nahoru

Nesmírně zajímavá a především poučná je publikace nazvaná Přehled dějin zdravotnictví v Českém Krumlově. Její autor Karel Veselý kdysi zpracoval materiál v přesvědčení, že svým spoluobčanům poskytne kvalitní informace z oblasti, které se do té doby nikdo z historiků nevěnoval. Práci dokončil v polovině 80. let minulého století, ale v té době nenašel ani štipec dobré vůle jak u Okresního úřadu národního zdraví, tak u sekretariátu KSČ, bez jejichž požehnání nebylo možno publikaci vydat.

Autor sice zemřel v listopadu 1986, ale jeho dílo nezapadlo. Díky nezměrnému úsilí lékaře Zdeňka Lhotaře a paní Miroslavy Vlčkové se podařilo brožurku vydat za pomoci sponzorů.

Brožurka, která je k mání v knihkupectví Zdeňka Troupa v Horní ulici, podává vyčerpávající informace o zdravotnictví, ale nejen o něm. Informace o hygieně dob nejstarších, o sociálních zařízeních, ale i o činnosti nejrůznějších zájmových spolků a způsobů řešení zdravotnických otázek od dob feudalismu až do 50. let minulého století představuje díky poutavému slohu čtení nadmíru zajímavé, poskytující souhrnně informace bez dlouhodobého studia zcela jistě nedostupné.

 
 Jak zasadit strom milénia ? Nahoru

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti nabízí všem organizacím možnost zapojit se do zajímavé akce. Pod heslem „Tisíc stromů pro nové tisíciletí“ jednak můžete zlepšit životní prostředí, jednak na nějakém významném místě zasadit strom, který bude připomínat počátek nového tisíciletí. V loňském roce bylo po celé republice vysazeno prvních 750 převážně lip, dubů a javorů, tedy dlouhověkých dřevin, které mají šanci dožít se kmetského věku, ve kterém budou hodny názvu Stromy milénia.

Na horním toku Vltavy se v letošním roce ujal iniciativy Oblastní inspektorát Lesů ČR v Českém Krumlově, který s lesními správami nabízí pomoc radou při získání sazenic, zvolení vhodného místa i pomoci při vlastní výsadbě.

Ministerstvo zemědělství věnuje příspěvek do tisíce korun každé organizaci, která vysadí stromy podle podmínek zveřejněných na internetové adrese www.vulhm.cz, případně se o nich dozvíte na tel. čísle 02/57921643 (linka 227, ing. Junek).

 
 Jarní úklid pokračuje Nahoru

Přistavování kontejnerů v rámci jarního úklidu bude pokračovat také v květnu podle následujícího harmonogramu:

2.5. - 8.5.

1. Nové Spolí - náměstíčko
2. Nové Spolí - parkoviště před pláží
3. Nové Spolí - točna autobusu za kempem
4. Slupenec - u separačních kontejnerů
5. Plešivecká ulice - naproti býv. prod. sportu
6. Plešivec - parkoviště za Skleníkem
7. Plešivec - u samoobsluhy Ertl
8. Plešivec - parkoviště u garáží

 
16.5. - 22.5.

1. Dobrkovice - bývalá prodejna
2. Chvalšinská silnice u ČSAD
3. Dobrkovice u viaduktu
4. Dobrkovice - autobazar
5. Havraní ul. - u stavebnin

  9.5. - 15.5.

1. Plešivecké náměstíčko - u sep. kont.
2. Linecká ulice - u Městského parku
3. Po Vodě - dolní náměstíčko
4. Rooseveltova - u kašny
5. Mezi Gold a školu
6. Rybářská - za SP studiem
7. Horní ul. - vedle schodů ke kostelu
8. Parkoviště pod poštou

Do kontejnerů je povoleno ukládat pouze ostatní a objemný odpad. Místa vedle kontejnerů označená tabulkou jsou určená pro odkládání železného šrotu!

 
 Don Giovanni v Městském divadle Český Krumlov Nahoru

Na základě úspěšné série z léta roku 2001 se prázdninová stagiona Národního divadla marionet stane v roce 2002 součástí kulturní nabídky Městského divadla v Českém Krumlově věnované občanům regionu, tuzemským a zahraničním návštěvníkům. Opera oper Don Giovanni, jejíž světovou premiéru sám velký „Mistr“ před více než 200 lety napsal pro Prahu a sám ji dirigoval, zde bude v roce 2002 uvedena od 1. 7. do 12. 9. každé pondělí a čtvrtek. Tato loutková inscenace, jejímiž autory jsou Karel Brožek, Daniel Dvořák a Jiří Nekvasil, je oslavou Mozartovy doby a prostředí ve formě autentické produkce osmnáctého století. Představení, které mělo od června roku 1991 rekordních více než 2600 repríz, je v původním jazykovém originále a trvá dvě hodiny.

Viktor Měska

 
 Dechaři přijedou z holandské Bredy Nahoru

V neděli 28. dubna ve 14.00 hodin vystoupí na náměstí Svornosti holandský dechový orchestr Boronie Muzikanten z Bredy. Soubor vznikl v roce 1966. V jeho repertoáru pro turné v Čechách je asi 80 % českých melodií a písní, které se zpěváci snaží zpívat v češtině.

Soubor již vystupoval v Belgii, Německu, Rakousku, Velké Británii a také v Čechách, Karlových Varech, Mariánských lázních, Jáchymově a v Plzni. Milovníci dechovky se tak mohou těšit na zážitek v oblasti dechové hudby zcela ojedinělý.

 
 Vyhlášky platí, jen je dodržovat ! Nahoru

V posledním zpravodaji bylo uvedeno, že poplatek ze psů se ve městě nemění, šotek však zapříčinil, že výše poplatku bez uplatnění výjimek činí 900 korun. Za to se omlouváme. Rada města si již 18. 3. vyžádala výtah platných ustanovení městských vyhlášek týkajících se volného pobíhání psů i čistoty veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že detailní znalost radních o zmíněné problematice sama o sobě nic nevyřeší, dovolujeme si občanům, v jejichž vlastnictví se pes nachází, připomenout v rámci této problematiky následující:

Z vyhlášky o veřejných prostranstvích z roku 1992 je z § 3 zřejmé, že na veřejných prostranstvích je zakázáno vypouštět volně domácí zvířata kromě koček a z § 11 stejné vyhlášky, že kdo způsobil znečištění veřejného prostranství, je povinen znečištění okamžitě odstranit... a znečistí-li veřejné prostranství pes, kůň nebo jiné zvíře, je jeho majitel povinen znečištění odstranit.

Z vyhlášky o chovu a držení psů, koček a hospodářských zvířat na území města Český Krumlov z roku 1991 je z § 2 zřejmé, že majitel psa je povinen vodit jej na vodítku v místech většího soustředění lidí, tj. při kulturních, sportovních a společenských akcích, na turisticky frekventovaných místech historické části města a v případě, že by pes mohl volným pohybem způsobit škody na zdraví, majetku či ohrožení lidského života. Majitel agresivního a špatně ovladatelného psa je ve výše uvedených případech navíc povinen psa opatřit náhubkem.

Majitel psa je povinen dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory obytných domů, chodníky a pěšiny. V případě znečištění těchto prostor psem, je majitel povinen tuto nečistotu odstranit.

Dále z § 4 této vyhlášky je zřejmé, že psi musí být zajištěni proti úniku a že se zakazuje volné pobíhání psů a toulavých koček bez dozoru majitele v celém katastru města. Psi budou odchyceni a umístěni v útulku. Náklady s tím spojené hradí majitel.

Tolik tedy strohá řeč vyhlášek. Snad díky tomu, že jsou již staršího data, mnozí majitelé psů si s výše uvedenými ustanoveními nedělají velké starosti. I proto rada vyzvala městskou policii, aby zvýšila dohled nad dodržováním těchto ustanovení s tím, že situaci ve městě je nutno právě v oblasti těchto vyhlášek zlepšit, a to jak jinak, než uplatněním všech dostupných represí.

 
 Všem pejskařům Nahoru

Vážení a milí majitelé pejsků, uvítala jsem článek uveřejněný v posledním čísle Zpravodaje pod názvem Psí útulek ve Vyšném, a sice informaci o odchytové službě. Já vím, zní to možná paradoxně, ale vysvětlím:

Jsem rovněž majitelkou psa, konkrétně fenky foxteriéra. Pejska jsme si pořídili po zralé úvaze jen díky tomu, že máme hned u domu malou zahrádku, kde může být celý den. Nemáme rovněž starost s venčením, což je v centru města problém nám všem známý.

Protože máme fenku, musíme dvakrát ročně čelit nájezdům bezprizorných hafanů, kteří se stahují u plotu a čekají na vhodný okamžik, kdy by si s naší slečnou užili. Není to nic příjemného a vzhledem k tomu, že podle městské vyhlášky má být každý pejsek se svým pánem na vodítku, tuto situaci naprosto nechápu. Naše opatření během let dospěla tak daleko, že v době hárání naší fenky obkládáme vrátka prkny, převazujeme je provazem a navíc jistíme řetězem. Ono, když se do vrat začne opírat banda psích mládenců a na druhé straně jim ochotně pomáhá psí slečna, kouká z toho jen průšvih. Majitelé fenek jistě ví, o čem je řeč.

Až do letošních Velikonoc jsem byla přesvědčena, že máme situaci pod kontrolou a krátkonozí ženiši budou jen smutně posedávat za plotem. Ovšem čert nikdy nespí a jednoho dne jsme zjistili, že větší pes může plot přeskočit a ti menší si najdou jakoukoli skulinu. Já naštěstí tuším, kdo jsou majitelé psích výtržníků a komu eventuálně předložím za dva měsíce účet za veterinární službu.

Vážení a milí kolegové, já vím, občas se necháme unést tím kouskem zeleně kolem Vltavy či v městském parku a zapomínáme, že ta pravá příroda, kde můžeme naše čtyřnohé kamarády pustit na volno, začíná až někde za zámeckou zahradou či Křížovým vrchem. Přesto, když už to uděláme, musíme stále vědět, kde a co náš pes dělá. Jinak se nám může stát, že obdržíme účet za veterináře, či budeme psa hledat na městské policii, a to také není zadarmo. A úplně na závěr - byla jsem se svými dětmi o víkendu v městském parku a nějak jsem nemohla svému patnáctiměsíčnímu synkovi vysvětlit, že nemusí plakat, protože maminka nedovolí, aby ho to čtyřnohé psí tele, které mu zabafalo přímo za zády, sežralo. Jen jsem si nebyla v tu chvíli jistá, jestli - než dorazí nějaký páníček - neukousne hlavu nám oběma.

Jindra Novotná, Parkán 106

 
 Výstavu tří zemí zahájili Krumlovští Nahoru

16. března byla za účasti krumlovských souborů zahájena společná výstava tří zemí, Rakouska, Německa a Česka, v bavorském Pasově. Na velkoryse pojaté výstavě bylo možno ochutnat nejrůznější kulinářské speciality, součástí výstavy ale byly i expozice moderního nábytku, zařízení kuchyní, přehlídka stavebních technologií, ale i ukázky nejrůznějších výrobků textilního i chemického průmyslu včetně kosmetiky. Soubory Krumlovští pištci a Fioretto dokázaly jako vždy vnést do zahájení zdánlivě nekorespondující atmosféru dob minulých. I nejnovější technologie dostaly v den zahájení zcela jinou dimenzi, o kterou se opět zasloužily oba soubory, které na kalendáři obohacení nejrůznějších mezinárodních programů mají již své stálé místo.

 
 Kulturní komise města nadělovala Nahoru

Kulturní komise, která má i letos k dispozici 200 tisíc korun na podporu převážně místních kulturních projektů, rozhodla o financích přidělených za první čtvrtletí tohoto roku takto:

Soubor Jitřenka při DDM Č. Krumlov získal 20 000 korun na zhotovení nových krojů pro děti. Tento soubor pracuje již třicet let a vystupuje každý rok při mnoha příležitostech, účastní se přehlídek a soutěží a výbava dětí je v současnosti velmi žalostná.

Keramický klub Nezávislé společnosti umění získal 10 000 korun jako příspěvek na svou činnost orientovanou především na školní mládež. Lubomír Kalíšek získal 4 500 korun jako příspěvek na koncert skupiny Poutníci. Částka představuje úhradu nákladů za pronájem Městského divadla.

Poslední příspěvek ve výši 4 500 korun získal Český svaz žen jako příspěvek na předmájový průvod pro děti a rodiče, tedy akci s kulturním programem.

Příspěvky následně schválila rada města.

 
 Badminton s novou adresou Nahoru

Českokrumlovský badmintonový klub SK Balcar Český Krumlov má novou internetovou stránku www.badmintonckrumlov.cz. Návštěvníci tam najdou výsledky hráčů od II. celostátní ligy po oblastní turnaje přípravek, propozice na turnaje, informace o historii a dění v klubu a další zajímavosti. Po dohodě se správci tohoto internetového místa rozšíříme informace o klubu SK Balcar v rámci OIS.

Lubor Mrázek


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0