ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 6

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Červen 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (420 kB)


Bakaláři pro praxi
Od července již přísněji
Petice měla smysl
Změna nájemného v obecních bytech
Rekondiční pobyt pro kardiaky na Lipně
Svoz odpadu bez zisku
Sankce za netřídění odpadu udělena
Automatický systém tísňového volání
Koncert k poctě královny Alžběty II.
Slavnosti pětilisté růže už nestačí
Soutěž o nejhezčí zahradu i balkon
Plavecký bazén bude mimo provoz
První škola má radu
V kině bude pohodlí
Přijede dětský pěvecký sbor z Miami
Japonci natáčeli dokument
Co nového v Domě fotografie ?
Městská galerie je skutečností
Výtvarníkům a neziskovým organizacím
Ceny města za rok 2001
 

 
 Bakaláři pro praxi Nahoru

Rozhovor s rektorem Vysoké školy Karla Engliše v Brně, doc. JUDr. Karlem Schellem, CSc.

Pane rektore, mohl byste nám představit vaši vysokou školu ?

Škola vznikla v roce 2001, kdy získala od ministerstva školství státní souhlas a zařadila se do sítě řádných vysokých škol v České republice. Současně byl akreditován její studijní program z oblasti ekonomie a managementu. Jedná se o bakalářský studijní program tříletého studia.

Cílem tohoto studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středních firmách na nižší až střední řídící úrovni. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Proto se jedná o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný studijní program, kde kromě základní oblasti ekonomiky a managementu jsou silně zastoupeny oblasti práva a informatiky.

Navíc studijní program má dvě specializace. Jednak je to obecný management, jednak krizový management.

Jak byste definoval profil absolventa školy ?

Absolventi jsou připravováni pro uplatnění především v malých a středních firmách, ale i v podnicích všech právních forem podnikání. Své uplatnění najdou především na nižší až střední řídící úrovni, ve výrobní i nevýrobní sféře, kde budou schopni vykonávat liniové řídící funkce, funkce na různých úrovních.

Jaké jsou další perspektivy školy ?

V současné době je připraveno několik dalších studijních programů k akreditaci. Kromě toho hodláme od příštího školního roku začít pracovat na přípravě magisterského studijního programu, který by umožnil absolventům současného bakalářského studijního programu pokračovat ve studiu a získat tak úplné vysokoškolské vzdělání.

Proč jste volili název školy po Karlu Englišovi ?

Volbou názvu vysoké školy po profesoru Karlu Englišovi chtějí zakladatelé navázat na výuku ekonomických a právních disciplín, která má v moravské metropoli v Brně dlouholetou tradici. Tato tradice začíná v polovině 19. století, totiž již po založení Technického učiliště v Brně v roce 1847 obsahoval studijní program takové předměty, jako obchodní a směnečné právo, národní hospodářství, teorii obchodu, obchodní a tovární účetnictví a obchodní statistiku.

Na co klade vaše vysoká škola v pedagogickém procesu hlavní důraz ?

V současné době je nutno v prvé řadě klást důraz na kvalitu a na to, co je pravděpodobně nejvíce potřebné; aby absolvent vysoké školy měl po jejím absolvování vysokou tržní hodnotu.
Tu bude mít, jestliže:
bude dostatečně kvalifikovaný v oblasti ekonomických a právních věd;
bude dobře připraven v oboru, který studoval se širokým teoretickým základem, aby byl schopen co nejvíc interdisciplinárně vnímat svůj obor a být adaptabilní na nové požadavky;
bude dobře jazykově připraven, aby byl schopen okamžitě a bezprostředně přijímat nové poznatky ze světa, a tím zabezpečovat rozvoj své osobnosti v oboru ve kterém bude pracovat;
bude znát informační technologie a jejich aplikační možnosti;
bude schopen samostatně pracovat, být tvořivý, ale současně připraven na týmovou práci.

Jak je to s rozvojem vědeckovýzkumné činnosti školy ?

Vědecká činnost je integrální součástí systematické práce každé vysoké školy; v případě subjektu, který se teprve etabluje a hledá odbornou identitu a pevnou pozici v struktuře českého a evropského vysokého školství, je tato aktivita významná dvojnásob.

Vědeckou činnost řídí Akademická rada, kterou jmenuje rektor Vysoké školy Karla Engliše; souvisí s ní však i práce Akademického kolegia, jež je spojeno jednak s dodatečným financováním, s vnější podporou této činnosti, jednak s orientací, resp. reorientací výzkumu a s public relations, s veřejnou tváří vysoké školy. Hlavní směry výzkumu korespondují - jak již bylo řečeno - s onou specifickou triparticí školy, tj. se sférou 1. ekonomických studií; 2. právních studií a 3. humanitních studií. Jde tedy primárně o propojení společenských věd, filologie, ekonomie a práva v období globalizace.

S tím jsou spojeny i zahraniční styky Vysoké školy Karla Engliše v Brně. Zatím byly navázány kontakty s vysokými školami podobného typu v Rakousku, Polsku a Velké Británii, rýsují se další možnosti i jinde.

Připravujete zřízení pobočky vaší vysoké školy v Českém Krumlově, můžete nám k této skutečnosti sdělit podrobnosti ?

Vedení VŠKE po úspěšném a velmi vstřícném jednání se zástupci města a okresu se rozhodlo ve městě zřídit pobočku, kde by byla soustředěna výuka pro studenty z jihočeského regionu. Zájemci o toto studium se mohou s podrobnostmi seznámit na adrese Vysoká škola Karla Engliše, pobočka Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel. 0337/766 342, e-mail: sekretariat@vske.cz nebo www.vske.cz.


 
 Od července již přísněji Nahoru

V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o návrhu změn vjezdu a parkování ve vnitřním městě. Květnové zastupitelstvo schválilo návrh v celém rozsahu. Od 1. července tak budou pro vjezd do pěší zóny platit přísnější pravidla. Úplně byly například zrušeny povolenky pro kategorii osoby hodné zvláštního zřetele. Jedinou změnou proti uveřejněnému návrhu je přijatý návrh některých občanů a podnikatelů, aby příbuzní bydlících a podnikajících ve vnitřním městě nedostávali automaticky trvalou povolenku k vjezdu, nýbrž aby žádali vždy podle potřeby o povolenku jednorázovou.

Městské zastupitelstvo dalo rovněž zelenou budování kvalitních náhrad za snížené počty parkovacích míst ve vnitřním městě. Českokrumlovský rozvojový fond by je měl začít veřejnosti nabízet postupně od září, aby celý systém parkování mohl naplno vstoupit v platnost od 1. ledna 2003.

 
 Petice měla smysl Nahoru

Aktuální stav ve věci otáčivého hlediště v zámecké zahradě je následující: Vlastníkem zařízení je krajský památkový ústav, od něj si točnu pronajímá Jihočeské divadlo. Ministr kultury ustoupil tlaku veřejnosti a přislíbil prodloužit provoz letního divadla o 3 až 4 roky. Neměli tedy pravdu pesimisté, kteří považovali sbírání podpisů pod petici za zachování otáčka za předem prohraný boj. Poznání, že občan má šanci uspět v souboji se státní správou, je snad důležitější, než dosažení změny stanoviska jednoho úředníka.

Avizovaným prodloužením životnosti stávající točny získali nyní prostor politici k nalezení a realizování takového řešení, které by uchovalo unikátní letní divadlo i dalším generacím. Pokud se však po vzoru občanů nesjednotí a nepotáhnou za jeden provaz alespoň na úrovni města a kraje, zůstane budoucnost otáčka v Českém Krumlově nadále nejistá.

 
 Změna nájemného v obecních bytech Nahoru

Rada města v souladu s výměrem ministerstva financí 02/2002 schválila s platností od 1. července zvýšení cen nájemného v obecních bytech o 4 %. Toto číslo reprezentuje meziroční zvýšení cen stavebních prací. Měsíční regulované nájemné v bytech 1. kategorie se tak zvýší z 15,79 na 16,42 Kč za m2.

Věcně usměrňované nájemné se podle rozhodnutí ministerstva nemění.

(Usnesení 238/17.)

 
 Rekondiční pobyt pro kardiaky na Lipně Nahoru

Centrum služeb pro zdravotně postižené na základě zkušeností z posledních let opět nabízí REKONDIČNÍ POBYT PRO KARDIAKY v září 2002.

Jedná se o pobyt v Lipně nad Vltavou v penzionu Lipenka od 19. do 30. září v ceně 2300 korun. V ceně je zahrnuto ubytování, stravování, pojištění a doprava z Českého Krumlova. Ubytování je zajištěno ve 2 - 3lůžkových pokojích se sociálním zařízením, program zahrnuje cvičení, relaxační cvičení, meditace a kondiční vycházky. Nutné je tedy sportovní oblečení i obuv. Odbornou péči zajišťuje vedle lékaře zdravotní sestra, cvičitelka i vedoucí rekondičního pobytu.

Přihlášky je možno zasílat na Centrum služeb pro zdravotně postižené v Českém Krumlově, Kaplická 586, budova autobusového nádraží. Telefon +420 380 711 764, bližší informace podá vedoucí centra Růžena Marhounová.

 
 Svoz odpadu bez zisku Nahoru

V květnovém čísle Zpravodaje jsme informovali o nedůvěře některých podnikatelů vůči navrženému paušálu za likvidaci odpadu. Při několika následných jednáních si zástupci radnice a podnikatelů spolu prošli všechny údaje sloužící ke stanovení výše paušálu. Protože došlo ke sblížení názorů, mohla rada města svým usnesením 290/20 schválit definitivní podobu poplatků pro ty podnikatele v pohostinství, kteří chtějí využívat městský systém sběru a likvidace odpadů. Měsíční paušál byl stanoven na 13 Kč za každé lůžko v ubytovacích zařízeních, 21 Kč za každou židli v hostinských zařízeních s kuchyní a 13 Kč za židli v hostinských zařízeních bez kuchyně.

Kapacita letních předzahrádek a teras se přitom bude počítat pouze za dva prázdninové měsíce. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (ta činí 5 %). Podle údajů Služeb města, které svoz a likvidaci odpadu provádějí, uvedené hodnoty neobsahují žádný zisk.

 
 Sankce za netřídění odpadu udělena Nahoru

Podnikatelé a živnostníci, kteří neuzavřou s městem písemné smlouvy, nemohou využívat městský systém sběru odpadů a musí na požádání prokázat, jakým způsobem mají likvidaci svého odpadu zajištěnu. V opačném případě hovoří § 66 zákona 185/2001 o pokutě do 300 tis. Kč. Milionové sankci se navíc vystavují ti místní podnikatelé, kteří odpad netřídí. O tom, že není radno brát předchozí věty na lehkou váhu, svědčí případ, který městská rada řešila 17. června. Zaměstnanci jednoho ubytovacího zařízení v centru města byli přistiženi, jak do kontejneru na komunální odpad vhazují kartonové krabice a plastové obaly. Protože na místě chyběla vůle celou záležitost vyřešit, musel odbor životního prostředí MÚ zahájit správní řízení. Po měsíci měla případ rozhodnout městská rada. Ta vzala v úvahu, že se jedná o jakýsi precedens, kde důležitější než výše sankce je upozornění veřejnosti na důležitost dodržování stanovených pravidel. Napoprvé tak verdikt rady zněl: pokuta ve výši 8 tis. Kč.

 
 Automatický systém tísňového volání Nahoru

Na žádost sociálního odboru opakujeme informaci o nové službě pro zdravotně postižené a dlouhodobě těžce nemocné občany. Pokud mají doma zaveden telefon, mohou si k němu nechat nainstalovat tísňový hlásič. Přístroj velikosti krabičky zápalek nosí při sobě a jeho prostřednictvím se mohou z kteréhokoliv místa v bytě, ale též třeba i ze zahrady spojit okamžitě s dispečinkem, který jim zařídí pomoc.

Součástí zařízení může být i modul střežení pohybu ve vymezeném prostoru. Nedojde-li například po určitou dobu k pohybu klienta v bytě, reaguje modul stejně, jako kdyby někdo zmáčknul tísňové tlačítko. Pohybového čidla lze také využít k hlídání bytu při dlouhodobější nepřítomnosti zde naopak přístroj registruje nežádoucí pohyb. Podrobnější informace o službě nabízené městskou organizací Domy s pečovatelskou službou, o. p. s., poskytne její ředitelka Hana Čadová na telefonu +420 380 712 370.

 
 Koncert k poctě královny Alžběty II. Nahoru

Kostel sv. Víta se 30. července v 19 hodin stane dějištěm vystoupení Sboru Královské kaple Hampton Court Palace. Vystoupení je součástí oslav jubilea královny Alžběty II.

Pozoruhodné je, že jde o prvé vystoupení sboru mimo Britské království, a to od roku 1520, kdy skupina kněží a sbor následovali krále Jindřicha VIII. na setkání s francouzským králem Francoisem I.

Historie i dnešní reputace sboru je zárukou, že i v Českém Krumlově vzdá sbor náležitou poctu Jejímu Veličenstvu a zanechá hluboký dojem i v českém publiku.

Náklady spojené s turné jsou kryty příspěvky dárců a sponzorů. Statut Královské kaple navíc nedovoluje komerční zisk, a tak vstupné není stanoveno. Pro zájem veřejnosti bude výjimkou i možnost zakoupit si nahrávky sboru, které budou prodávány během celého turné, které v ČR začíná 22. července.

Při vystoupení sboru zazní duchovní hudba od patnáctého až po dvacáté století. Soubor bude řídit hudební ředitel Královské kaple Carel Jackson, jeden z nejlepších sbormistrů království.

V programu zazní následující skladby:

Nunc Dimittis
      Thomas Packe       (1480 - 1520)

Ave Maria
      Robert Parsons       (1530 - 1570)

Alleluia. I heard a voice
      Thomas Weelkes       (1575 - 1623)

O Lord, make thy servant, Elizabeth, our Queen
      William Byrd       (1535 - 1623)

See, see the word is incarnate
      Orlando Gibbons       (1583 - 1625)

Jubilate from Morning Service in B flat
      Henry Purcell       (1659 - 1695)

Lord, let me know mine end
      Maurice Greene       (1696 - 1755)

A Hymn for St. Cecilia
      Herbert Howells       (1892 - 1983)

Ye choirs of new Jerusalem
      Charles V. Stanford       (1852 - 1924)

Ave verum corpus
      Colin Mawby       (1936)

Litany to the Holy Spirit
      Peter Hurford       (1930)

Te Deum in C
      Benjamin Britten       (1913 - 1976)

 
 Slavnosti pětilisté růže už nestačí Nahoru

Dlouhodobá snaha města o prodloužení turistické sezóny se postupně začíná naplňovat konkrétními akcemi. Odbor kultury spolu s ČKRF a Městským divadlem předložil městské radě projekt českokrumlovských slavností. Ten počítá s rozšířením a zkvalitněním nabídky pro občany města i pro turisty.

Dne 14. 6. byl v Radniční ulici č. 29 veřejnosti zpřístupněn Dům pohádek

V budoucnu by se vedle červnových Slavností pětilisté růže měly v zářijovém termínu uskutečnit Svatováclavské slavnosti, v prosinci adventní a vánoční akce a někdy okolo Velikonoc Jarní slavnosti. V oblasti nabídky si pořadatelé kladou za cíl nahradit trhovce s obvyklým sortimentem stánky s nabídkou tradičních řemesel a doprovodnými kulturními akcemi.

 
 Soutěž o nejhezčí zahradu i balkon Nahoru

Další ročník této soutěže je pořádán Centrem environmentálních informací a služeb základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šípek Český Krumlov ve spolupráci s odborem životního prostředí městského úřadu. Do konce září mohou občané nahlásit své poznatky o vkusně upravených balkonech či zahrádkách, pochopitelně s adresou majitele, a to na adrese CEIS Šípek, Masná 131, 381 01 Český Krumlov nebo třeba jen telefonicky na čísle +420 380 704 620 (záznamník).

Tipy je možné volat i na OŽP MÚ na číslo +420 380 711 400. Na počátku října zasedne komise, která určí nejhezčí zahrádku i balkon. Z tajného hlasování vzejdou vítězové obou kategorií. Odměnou budou finanční částky použitelné na nákup zahradnických potřeb ve vybraném zařízení.

 
 Plavecký bazén bude mimo provoz Nahoru

Úpravna vody, stejně jako rozvody vody v plaveckém bazénu jsou v havarijním stavu, což je fakt známý již několik let. Na základě rozhodnutí rady dojde k nejnutnější opravě technologického zařízení bazénu. Celá oprava si vynutí dvouměsíční odstávku, a tak bude bazén uzavřen pro veřejnost od začátku července až do konce srpna. I když termín opravy v letních měsících není nejšťastnější, nebylo vyhnutí. Podzim je vždy přednější především pro plaveckou školu, a proto ekonomické zájmy musely pro tentokrát ustoupit záležitostem praktickým tak, aby plavecká škola nezažila zbytečné výpadky.

 
 První škola má radu Nahoru

Z iniciativy rodičů dětí navštěvujících ZŠ Linecká zřídila městská rada dvanáctičlennou Radu školy. Rada má kontrolní a poradní funkci vůči vedení školy. Jednu třetinu členů rady si zvolili rodiče, druhá třetina vzešla z tajných voleb z řad pedagogických pracovníků, poslední čtyři členy jmenovala rada města. Rada školy by měla začít pracovat od nového školního roku.

 
 V kině bude pohodlí Nahoru

Po loňském nákupu kvalitní zvukové aparatury je letos naplánován další krok k dosažení lepších podmínek pro filmové diváky, výměna starých nepohodlných sedadel. Po výběrovém řízení na tuto akci je již jisté, že výměna sedadel bude stát asi 1,2 milionu Kč. Pracovníci pražské firmy Hoko se do kina nastěhují 15. července a hodlají zde zůstat měsíc. V tomto období bude tedy v provozu pouze letní kino.

 
 Přijede dětský pěvecký sbor z Miami Nahoru

10. července vystoupí na náměstí Svornosti dětský sbor založený v roce 1965. Na Floridě vystupuje se symfonickými orchestry, v roce 1995 vystupoval i v Carnegie Hall v New Yorku. Sbormistrem souboru je Tim Sharp. Americký dětský sbor je v současnosti na turné po Rakousku a České republice. Turné bude ukončeno galakoncertem o týden později ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

 
 Japonci natáčeli dokument Nahoru

Dokument s pracovním názvem Český Krumlov v zrcadle času byl ve městě po celý červen natáčen s technickou podporou japonské televize, přičemž výrobou dokumentu byla pověřena společnost BVA International pod vedením režiséra Jiřího Hubače. Dokument je členěn do několika kapitol, které postupně konstatují obecně známá historická fakta, jež jsou ale navíc prezentována očima pamětníků a jejich vzpomínek, zápisů v kronikách apod.

Dokument by tak v konečné fázi měl dostat především lidský rozměr. Pořad bude realizován unikátní technologií HDTV, dnes nejdokonalejším záznamovým zařízením. Po dokončení bude předán i městu a jeho veřejná produkce by neměla být v případě zájmu na obtíž, ba právě naopak. Jiří Hubač je rozhodnut vytvořit dokument, který by diváka neodrazoval množstvím dat a faktů, důraz chce dát především na formu, která bude přístupná široké veřejnosti. Ve struktuře filmu budou mít velkou roli současníci žijící ve městě, kde čas zanechal nezapomenutelné stopy. Film pojme dlouhé časové období od dob Viléma z Rožmberka až po zapsání města na seznam UNESCO.

 
 Co nového v Domě fotografie ? Nahoru

Od 25. května můžete navštívit expozici v Domě fotografie v Šatlavské ulici, které uvádí díla 56letého fotografa Tomáše Bíma. Výstava nahradila dříve avizovanou výstavu portrétního ateliéru Langhans, protože asi stovka portrétů významných osobností kulturního a politického života je po úspěšné výstavě v pražském Rudolfinu uváděna ve Švýcarsku a do Českého Krumlova dorazí až příští rok.

Ve výstavním programu Domu fotografie však zůstává pro letošní rok velká výstava fotografií Emily Medkové, a to asi od půlky července do října, kdy ji vystřídá skupina čtyř pražských výtvarníků v čele s fotografem Reichem s fotografiemi pořízenými převážně na deskových přístrojích.

Začátkem příští sezóny chce podnikatel Zdeněk Kočík otevřít bludiště v rekonstruovaném domě na Latránu, kde by mělo vzniknout i kaleidoskopické kino.

 
 Městská galerie je skutečností Nahoru

Od 13. června je k vidění výstava nazvaná Česká architektura 1989 - 1999 očima kritiků, a to v nové Městské galerii v Prelatuře, v Horní 158. Prostory galerie se nacházejí v bývalém skladu CO ve dvoře objektu.

Výstava, která zároveň zahajuje provoz galerie, je iniciována sdružením Česká inspirace ve spolupráci s časopisem Architekt a s Galerií Jaroslava Fragnera. Na základě výběru jedenácti nejvýznamnějších kritiků a historiků oboru vznikla přehlídka čtyřiceti pěti architektonických realizací a tří studií, která tvoří zajímavý a poutavý obraz české architektury posledního deseletí. Expozice navštívila již všechna města sdružená v České inspiraci. Vedle zážitku z výstavních exponátů stojí jistě za pozornost i nové prostory galerie, která městu dosud chyběla. Díky neutuchající snaze odboru kultury se nakonec dílo podařilo!

 
 Výtvarníkům a neziskovým organizacím Nahoru

Toto upozornění je určeno především všem českokrumlovským výtvarníkům, kteří projeví zájem vystavovat v nových prostorách městské galerie, která byla právě k takovému účelu zřizována. Na podzim letošního roku a během dalších let by odbor kultury MÚ chtěl postupně vystavovat díla místních umělců a přiblížit tak jejich tvorbu všem obyvatelům i návštěvníkům města. Tato výzva je určena všem, kteří by měli zájem o zařazení do galerijního výstavního kalendáře. Bližší podmínky je možné dohodnout přímo na odboru kultury MÚ.

Interiér Městské galerie v Prelatuře

Obdobná výzva je určena i všem neziskovým organizacím ve městě, které by ve výše uvedených termínech měly zájem pořádat semináře či přednášky v prostorách nové galerie, ale i ostatním organizátorům kulturních akcí komorního charakteru. V případě zájmu jistě dojde k termínové shodě s budoucím výstavním kalendářem.

Městská galerie
Horní 155

Vás srdečně zve na výstavu
výtvarných prací žáků
českokrumlovských škol

Výstava bude zahájena 18. 7. 2002
a potrvá do 11. 8. 2002.

 
 Ceny města za rok 2001 Nahoru

Cenu města za rok 2001 získali za oblast kultury Miroslav Páral, za sociální oblast Jana Vejvodová, za opravu kulturní památky fi Vidox, v oblasti sportu hokejové družstvo žáků druhých tříd a v oblasti podnikatelského záměru autorský kolektiv OIS města Český Krumlov.

Držitelé Cen města za rok 2001


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0