ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 4

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Duben 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (120 kB)


Kdo neviděl Krumlov, neviděl nic ...
Do města dorazila Evropská jízda
Z jednání městského zastupitelstva
Pohledávky - sníženy o 2 097 tis. Kč
Jarní úklid je za dveřmi
Aktuální jarní odpadovka
Jarní úklid - marnost nad marnost?
Změny v živnostenském podnikání
Z jednání městské rady
Zápis do mateřských škol
Týden Internetu v regionu Český Krumlov
O čem budou letošní slavnosti?
Kaki tree je již v Českém Krumlově
Jihočeské divadelní léto
 

 
 Kdo neviděl Krumlov, neviděl nic ... Nahoru

 
Nejdříve návštěva prezidenta Slovenské republiky, příjezd velvyslance Irské republiky Michaela Collinse a posléze přílet prezidenta Chorvatské republiky Stjepana Mesiče, takové byly březnové významné mezinárodní návštěvy města.

Slovenský prezident Rudolf Schuster nejvíce ocenil způsob privatizace a obnovy památek, o čemž svědčí i jeho zápis v kronice města: „Srdečne blahoželám k pekným výsledkom údržby a rekonštrúkcie tohto krásneho mesta.“

 
Zplnomocněný velvyslanec Irské republiky akreditovaný v Praze Michael Collins navštívil Český Krumlov v rámci programu 1000 dnů pro Evropu. Byl to již devátý vyslanec země EU, který Český Krumlov poctil svou návštěvou. Návštěva velvyslance znamenala uznání pro projekt realizovaný na úrovni neziskových organizací. Michael Collins je představitelem země, kdysi jedné z nejchudších v Evropě, která účelně využila členství v EU a během třiceti let se zařadila k nejrozvinutějším zemím starého kontinentu.

 
O den později přijel do města prezident Chorvatské republiky Stjepan Mesič, který navštívil Výcvikovou základnu mírových sil OSN ve Vyšném, jeho žena Milka si zatím prohlédla MKC Egona Schieleho. Krumlovany jistě musí potěšit prezidentovo zcela jasné vyjádření: „Kdo neviděl Český Krumlov, neviděl nic!“


 
 Do města dorazila Evropská jízda Nahoru

Vzdělávací středisko na podporu demokracie a Agentura Previa s pověřením MZV ČR uspořádaly v Prokyšově sále konferenci na téma Český Krumlov a Evropská unie. Šlo o setkání představitelů ministerstva zahraničí a ministerstva pro místní rozvoj s veřejností v městech do 20 tisíc obyvatel, kam se podle představitelů pořádajících organizací dostávají informace o EU složitěji než do velkých měst.

Luděk Zahradníček z MZV ČR pohovořil o odboru komunikační strategie, jehož je pracovníkem a který má na starosti koordinaci jednání s EU, legislativní oblast těchto jednání a v neposlední řadě i spolupráci s úřady veřejné správy.

Karel Prančl z MMR ČR hovořil o snaze EU o snižování rozdílu mezi regiony, kam spadá ve výhledovém plánu roků 2000 - 2006 mimo Prahu i celá ČR. Ta by měla po vstupu do EU nárok na podporu ve výši nejvýše 4 % z republikového rozpočtu, tedy podle dnešních údajů asi na 60 mil EUR s tím, že v případě povýšení tohoto rozpočtu v následujících létech by mohla být vyšší i podpora ze strany EU. Dostat se k penězům však není automatickou záležitostí. Podmínkou je vypracování projektů odpovídajících představám EU, připomněl Prančl. Ty musí mimo jiné obsahovat vcelku obšírné zdůvodnění každého projektu ve smyslu dopadu na zaměstnanost v regionu s uvedením růstu tržeb podnikatelů, vklad státu do projektu ap. K vypracování takových projektů bude třeba zřídit specializované agentury, které všude v zemích EU běžně fungují. V Českém Krumlově je první vlaštovkou podávající pomocnou ruku při zpracování projektů ICOS, avšak zatím jde především o projekty PHARE.

Dalším tématem konference pak byla otázka politiky EU v oblasti životního prostředí, kde vzniknou velké nároky především na podnikatele. Je až s podivem, že právě podnikatelé dokonale ignorovali konferenci, ta jim již dnes mohla přiblížit nejednu otázku související s legislativou EU v oblasti podnikání v rámci udržitelného rozvoje.

Odpoledne na konferenci navázal seminář Informačního centra občanského sektoru a Sdružení pro evropskou integraci, který probíhal v intencích projektu Neziskový sektor ČR a Evropská unie.

 
 Z jednání městského zastupitelstva Nahoru

Zastupitelstvo odsouhlasilo filozofii zprůměrování cen pro domácnost za dodávky tepla z centrálních městských zdrojů. V praxi to znamená, že za odebrané teplo zaplatí obyvatel stejně na Nádraží, na Míru či na Špičáku. Tato změna se netýká plynových domovních kotelen Plešivec II, kde si každý platí svou spotřebu plynu. Na základě rozhodnutí o sjednocení ceny byla záloha na cenu tepla na letošní rok stanovena pro obyvatele ve výši 396 Kč/GJ. Je ovšem třeba upozornit, že tato cena nemusí být konečná, neboť dosud nebylo dosaženo dohody o cenách za odběr páry z Energobloku. (Usnesení ZM 21)

Zastupitelstvo schválilo příspěvky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2001. Ministerstvo nakonec přidělilo do našeho města nečekaně štědrou dotaci ve výši 5 mil. Kč. Z ní více než polovina bude použita na městský majetek - konkrétně opravu střech a fasády Prelatury. U ostatních akcí uvádíme pouze objekty a příjemce dotace: Radniční 29 (ČKRF), Kájovská 68 a Šatlavská 141 (WAX Museum), Náměstí 12 - 14 (Růže ČK), Latrán 77 - 78 (Hotel u města Vídně CK), Kostel Sv. Víta (farnost), Klášterní 48 (Pešek), Latrán 42 (Konvalinková), Soukenická 33 (Mědílková), Široká 80 - 82 (Šimonovi), Latrán 72 (Sedlákovi), Náměstí 7 (Molnár), Latrán 68 (Novákovi), Rybářská 28 (Benešovi). K státní dotaci na uvedené objekty přispívá určitým dílem i město.

 
 Pohledávky - sníženy o 2 097 tis. Kč Nahoru

Finanční výbor a poté i rada města doporučili zastupitelstvu města ke schválení výsledky hospodaření města za rok 2000, a to bez zvláštních doporučení a opatření, to vše s přihlédnutím k závěrům auditu účetní uzávěrky k 31. 12. 2000.

Z materiálu stojí za to upozornit na několik dat. Z materiálu, který zastupitelstvo města schválilo, je zřejmé, že:

  1. Město má k 31. 12. 2000 uložené finanční zdroje ve výši cca 12 milionů korun.

  2. Od roku 1998 do 31. 12. 2000 nepřijalo žádný nový investiční úvěr.

  3. Do roku 2001 vstoupilo město s úvěrovým zatížením 4.620 tis. Kč, což je zároveň nejnižší úvěrové zatížení za posledních 11 let hospodaření města.

  4. Město čerpalo kontokorentní úvěr do výše 9 mil. Kč (výše přijatého úvěru 17 mil. Kč).

  5. Město vykazuje k 31. 12. 2000 dluhovou službu 6 %, což otevírá možnosti k získání státních účelových dotací. (K poskytnutí těchto dotací je doporučená dluhová služba do 14 %).

  6. Město systematicky vymáhá pohledávky, které snížilo o 2 097 tis. Kč.

 
 Jarní úklid je za dveřmi Nahoru

Tak jako každý rok přistaví Služby města, s.r.o. velkoobjemové kontejnery pro usnadnění jarního úklidu v domácnostech. Opět platí stejná pravidla. To znamená, že do kontejnerů by měl být odkládán ostatní a objemný odpad. Místa vedle kontejnerů, jako vždy označené tabulkou, budou určena pro odkládání železného šrotu.

Nedodržování těchto pravidel zcela zbytečně komplikuje situaci s odvozem odpadu. Odvozem kontejneru „jarní úklid“ 2001 končí. Často se s tímto faktem mnoho občanů nechce smířit a na místo po kontejneru i v dalších dnech odkládá odpad, který již nemá kdo odvézt. Pro jarní úklid tedy platí: TÝDEN A DOST!

 
 Aktuální jarní odpadovka Nahoru

Poněkud v rozporu s realitou bývají zprávy zahrádkářů o jejich podílu na vylepšování image města a o nedocenění jejich práce. Stačí se podívat k rybníku na Horní Bráně, kde na místě nedávno odstraněné černé skládky vyrostla skládka nová. Právě zahrádkáři ostřihali větve stromů a použili je k maskování mnoha dalších předmětů vyvezených ze zahrad. V Krásném Údolí je zavážena stoka vším možným, včetně padaných jablek. O těch je nutno se domnívat, že zpevňujícím materiálem budou jen těžko. Skládka pod Liščí farmou má již letitou historii. Ale jde opět o skládku, kterou vytvořili nezanedbatelným přínosem právě zahrádkáři. V následujících dnech si budeme moci zamést před vlastním domem a vše vložit do připravených kontejnerů. Ve volných chvílích bude jistě možné uklidit i ostatní vyprodukovaný odpad, i když právě s akcí „jarní úklid“ nemá mnoho společného. Třeba zmíněné větve do kontejneru nepatří, stejně jako nepatří na místa, kde dnes jsou.

Rozmístění kontejnerů :

12. 4. - 18. 4.
Vyšný obec - Hasičárna
Vyšný sídliště - u prodejny samoobsluhy
Českobratrská - pod řadovými garážemi u čp. 89
Vyšehrad - u hotelu Vyšehrad
Nádraží - vlakové nádraží u zast.ČSAD
Nádraží - parkoviště pod ZŠ
Špičák - pod kinem, pod serpentinou
Špičák - u kotelny

19. 4. - 25. 4.
Domoradice - areál u Lesů
Sídliště mír - parkoviště za samoobsluhou
Sídliště Mír - před kruhovým objezdem
Domoradice - U Trojice - u odbočky ČOV
Horní Brána - Nové Domovy - výměník
Kaplická čp. 6
Kaplická - u Komerční banky
Pod sáňkařskou dráhou - u sep. kontejnerů

26. 4. - 2. 5.
Hřbitovní ulice - u Kámen a písek
Pod vyhlídkou - čp. 145
Rožmberská ul. - u garáží - naproti čp. 239
Slupenecká - nad hospodou TRIO
U Svatého ducha - za zastávkou ČSAD
Plešivec - u bývalé prodejny ZNNZ
silnice na Větřní - Rechle
Krásné Údolí - u domu čp. 214 - směr na Dubík

3. 5. - 9. 5.
Nové Spolí - nám. u tel. budky
Nové Spolí - parkoviště před pláží
Nové Spolí - točna autobusu za kempem
Slupenec - u separačních kontejnerů
Plešivecká - naproti bývalé prodejně sportu
Plešivec - parkoviště za Skleníkem
Plešivec - u samoobsluhy Ertl
Plešivec - parkoviště u garáží čp. 360

10. 5. - 16. 5.
Plešivecké náměstíčko - u separačních kontejnerů
Linecká ulice - u separačních kontejnerů
Po vodě - dolní náměstíčko
Rooseveltova - u kašny domu čp. 152
Kájovská ul. - za prodejnou Vary
Rybářská ul. - za SP Studiem
Horní ulice - vedle schodů ke kostelu
Parkoviště pod poštou

17. 5. - 23. 5.
Dobrkovice - bývalá prodejna
Chvalšinská silnice - u vjezdu do areálu ČSAD
Dobrkovice - u viaduktu
Dobrkovice - U hamru - autobazar
Havraní ulice - u stavebnin

 
 Jarní úklid - marnost nad marnost? Nahoru

Loni v dubnu v rámci jarní akce „Ukliďme svět“ uklidili žáci ZŠ ve Větřní ve spolupráci s Centrem environmentálních informací a služeb Šípek okolí staré cesty mezi Větřní a Českým Krumlovem. Nebyla to tehdy práce věru lehká, nicméně velmi záslužná, a i udivené pohledy žáků 4. B, kolik že odpadků jsme na krátkém úseku nasbírali, slibovaly značný výchovný efekt. Dobrá práce, chtělo by se zvolat. Jen aby to nějakou chvíli vydrželo! Bohužel, nevydrželo.

Někteří naši spoluobčané dokáží být totiž v určitých případech neuvěřitelně agilní a pracovití. V březnu 2001 jste si sami mohli všimnout, do jakého stavu dokázali okolí cesty během jediného roku znovu uvést. Dokud mezi námi budou stále takoví, kteří neváhají odpad nasypat do lesa nebo do řeky, budeme jen bezmocně přihlížet, uklízet a doufat, že naše děti budou již jiné.

Michal Kolafa

 
 Změny v živnostenském podnikání Nahoru

Smršť, která se přehnala naší legislativou, postihla v míře více než bohaté i právní úpravu živnostenského podnikání. Velká novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále živnostenský zákon), vstoupila v platnost 1. března loňského roku. Od té doby byla tato novela znovu novelizována dalšími desítkami dílčích novel. Orientace v obrovském množství vycházejících právních norem není lehká pro pracovníky živnostenských úřadů, natož pak pro podnikatele.

Velmi stručně uvedu některé základní změny, které v uplynulém a letošním roce na úseku živnostenského podnikání nastaly. Bezprostředně po loňské březnové novele jsme absolvovali akci, kterou pracovníci živnostenských úřadů lidově nazvali „akce kulový blesk“. Před březnovou novelou se totiž místní příslušnost živnostenského úřadu k vydání živnostenského listu a vedení spisové dokumentace určovala u fyzických osob podle adresy místa podnikání, po novele podle bydliště fyzické osoby. Tuto skutečnost bylo nutné bezodkladně promítnout do registru podnikatelů. Proto mezi všemi živnostenskými úřady v republice nastala čilá výměna tisíců spisů.

Dále došlo k obsáhlým přesunům mezi živnostmi volnými a reglementovanými (tj. živnosti řemeslné, vázané, koncesované). Podmínky provozování některých živností se na základě zkušeností z praxe zpřísnily, u jiných uvolnily. Byla zpřísněna možnost vstupu do podnikání pro zahraniční osoby ze států, které nejsou členy Evropské unie.

Odpovědný zástupce, kterého povinně ustanovují právnické osoby a některé fyzické osoby, již není formální figurou, ale musí být v pracovně právním vztahu k podnikateli (nejedná-li se o manžele), pro kterého funkci odpovědného zástupce vykonává, a musí se zúčastňovat provozování živnosti. Stále platí, že jeden člověk může být ustanoven odpovědným zástupcem maximálně u dvou subjektů.

Změnily se lhůty pro oznamování změn v evidenci provozoven. Dříve byl podnikatel povinen ohlásit zřízení či zrušení provozovny a zahájení či ukončení činnosti v ní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, nyní se tyto skutečnosti ohlašují nejméně tři dny předem.

Po celou prodejní dobu musí být v provozovně přítomna osoba, splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka, což by mělo odstranit problémy zákazníků i kontrolních orgánů v komunikaci především s asijskými prodejci.

Nová je rovněž povinnost podnikatele oznámit předem živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti v případě, že hodlá přerušit živnost na dobu delší než šest měsíců. V případě zrušení živnosti lze ohlásit živnost v témže nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Právnické osoby musejí nově dokládat vztah k objektu nebo místnostem, v nichž mají své sídlo. Toto opatření je namířeno proti méně poctivým podnikatelům, kteří svá sídla umísťovali na neexistující adresy, do dávno zbouraných nemovitostí apod.. Tato povinnost se týká i fyzických osob, které mají uvedenou adresu místa podnikání odlišnou od ad resy bydliště. S ohledem na časté problémy s doručováním písemností upozorňuji na povinnost podnikatele zajistit v místě podnikání nebo sídle přijímání písemností. Porušení tohoto ustanovení lze sankcionovat.

Dnem 1. ledna 2001 se stalo účinným naříze ní vlády č. 140/2000 Sb., kterým byl stanoven nový seznam oborů volných živností. Všechny dříve vydané živnostenské listy bude muset úřad do 3 let s každým jednotlivým podnikatelem projednat, změnit a vydat v souladu s uvedeným nařízením. Je to pro nás úkol velmi náročný, neboť evidujeme více než 6 000 živnostenských oprávnění u 4500 živnostníků. Apelujeme na trpělivost podnikatelů, protože při tak velkém rozsahu práce nelze vyhovět v krátké době všem najednou.

Posledním, na co chci upozornit, je rozsáhlá novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Hodně zmatků vneslo ust. § 8, které zavedlo nový pojem „obchodní firma“. Firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Novou povinností je uvádět na všech obchodních listinách (objednávky, obchodní dopisy a faktury) údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (např. i živnostenský rejstřík, evidence samostatně hospodařících zemědělců atd.) musí uvést též údaj o tomto zápisu včetně spisové značky.

Změn je skutečně nebývalé množství a jejich výčet s komentářem by vydal na slušně silnou publikaci. Protože na tomto omezeném prostoru nelze obsáhnout vše, mohou nás zájemci o podrobnější informace kontaktovat osobně či telefonicky. Můžeme však zodpovědět pouze otázky, týkající se živnostenského zákona a zákonů s ním souvisejících. Nejsme kompetentní poskytovat daňové a účetní poradenství ani poradenství v oblasti odvodů na sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, jak je na nás poměrně často požadováno. Za pochopení děkujeme.

Božena Kalíšková
vedoucí Obecního živnostenského úřadu
Městský úřad Český Krumlov

 
 Z jednání městské rady Nahoru

Skutečné neinvestiční náklady na jednoho žáka základní školy dosáhly ve školním roce 1999/2000 v Českém Krumlově částek od 3.172 Kč (ZŠ Nádraží) až po 4.661 Kč (ZŠ Plešivec). Za přespolní školáky uhradí tyto částky jejich obec. (Usnesení 79)

Rada města rozhodla pronajmout nebytový prostor o velikosti 11 m2 v budově autobusového nádraží panu Josefu Petříkovi z Křenova. Dotyčný zde chce veřejnosti nabízet rychlé občerstvení. (Usnesení 96)

Už jsme vás informovali, že po vleklých soudních jednáních město konečně mohlo vypovědět starou smlouvu s původním zpracovatelem územního plánu města. Rada města na základě výběrového řízení již rozhodla o novém zpracovateli územního plánu. Ze tří nabídek byla vybrána jako jednoznačně nejlepší firma U24, s. r. o., architekta Pavla Koubka z Prahy. (Usnesení 106)

RM oznamuje záměr pronajmout následující místa společnosti Telecom na zřízení nových veřejných telefonních automatů: Podloubí v Radniční, parkoviště pod poštou, autobusové nádraží, třída Míru naproti vlakovému nádraží, Linecká ulice - u školy. K plánovanému umístění se samozřejmě ještě musí vyjádřit všechny zainteresované složky. Ke stávajícím 28 automatům ve městě by tak přibylo dalších 5 - 6. Při té příležitosti Telecom nabídl nahradit moderní telefonní budku Na louži historickým modelem, který se do tohoto prostředí lépe hodí. (Usnesení 107)

Na základě usnesení zastupitelstva vyhlásila rada města výzvu více zájemcům na provozování místní autobusové dopravy. Vedle současného provozovatele (ČSAD) byla oslovena i firma RAMVEJBUS Český Krumlov. (Usnesení 125)

Rada města rozhodla o výsledku výběrového řízení na prodloužení vodovodu k domkům za areálem firmy Schwan Stabilo. Ze čtyř nabídek rada vybrala firmu VaK Jižní Čechy. (Usnesení 126)

Rada rozhodla o způsobu obnovy vozového parku městské policie. Dvě starší Škody Felicie Combi se prodají, dokud je ještě šance za ně něco utržit. Nahradí se novými auty stejné značky. Z oslovených prodejců nabídla nejlepší podmínky firma Auta Čermák Český Krumlov. (Usnesení 127)

 
 Zápis do mateřských škol Nahoru

Ještě do konce dubna je možné provést zápis do mateřských škol na území města Český Krumlov. To vždy po celou provozní dobu toho či onoho školského zařízení.

 
 Týden Internetu v regionu Český Krumlov Nahoru

Loňská premiéra „Dnů Internetu ve městech České republiky“ znamenala nejvyšší hodnocení pro OIS Český Krumlov. I proto byl Český Krumlov vybrán jako místo, kde v letošním roce Dny Internetu vrcholily.

První seminář se uskutečnil 26. 3. v Prokyšově sále Prelatury s tématem Elektronické obchodování na Internetu a OIS Český Krumlov. Akce byla určena pro podnikatele i širokou veřejnost a věnována byla osvětě v oblasti eBussinesu. Během semináře byla představena a oficiálně spuštěna aplikace reality.ckrumlov.cz. Kromě komplexního prohledávače nabídky je každá stránka obce doplněna o nabídku realit k prodeji či pronájmu. Oficiálně byl uveden do života i objednávkový systém ubytování v regionu Český Krumlov.

28. 3. 2001 na témže místě proběhla veřejná diskuse nad závěry diskusního fóra k otáčivému hledišti s představiteli zainteresovaných subjektů. Fórum si nikdy nečinilo právo konečného řešení problému, protože podobné řešení mu ani nepřísluší. Bylo však dostatečnou ukázkou nejrůznějších názorů na řešení problému, s plným vědomím toho, že konečné řešení je v kompetenci ministerstva kultury.

Ani z diskuse nezazněl jasný názor většiny. Ale projekt sám byl pionýrským krokem jakéhosi místního referenda doplněného i o názory odborníků, a to nejen z regionu.

30. 3. se v Prokyšově sále Prelatury již dopoledne uskutečnil seminář Informační potřeby a vztah k Internetu u obyvatel malých sídel s vazbou na činnost veřejných knihoven, jehož zadavatelem byla Národní knihovna Praha. Ostatně knihovny týden Internetu doplnily řadou samostatných akcí, jednou z nich bylo i zahájení provozu Internetu v pobočkách knihovny na Plešivci a na Míru.

 
 O čem budou letošní slavnosti? Nahoru

Námět letošních Slavností pětilisté růže bude vycházet z již dlouho připravovaného záměru představit rod Rožmberků, zejména pak posledního vladaře s erbem růže, Viléma z Rožmberka. Citace ze synopse scénáře: Píše se rok 1576. Vilém z Rožmberka je na vrcholu moci. Evropskou šlechtou je oficiálně uznáván místokrálem Českého království. Poslední dva roky se angažoval v Polsku, kde hájil zájmy Habsburků v boji o polskou korunu. Část polských šlechticů však nabídla korunu právě jemu. Vilém stojí před zásadním rozhodnutím svého života - jeho mocenské ambice by byly přijetím polské koruny naplněny, také úvaha o českém titulu by se mohla přiblížit. Současně by však vstup do Polska znamenal ztrátu důvěry habsburského rodu, jednoho z nejmocnějších v Evropě. Jak se rozhodne, to se dozvíme díky režiséru slavností Františku Zborníkovi, který je též autorem scénáře.

Divadelní představení na jižních zámeckých terasách, které bude uvedeno již prvý večer v pátek, je příběhem, nebo spíše legendou ze života šlechtice, který se významně zapsal do historie Rožmberského dominia - Jakuba Krčína z Jelčan.

Časový program slavností zveřejníme v květnovém čísle zpravodaje.


 

 Kaki tree je již v Českém Krumlově Nahoru

 
Hotel Růže byl 4. března svědkem předání sazenice stromku Kaki tree, stromku, který přežil atomový útok v Nagasaki. Sazenici zástupcům Nezávislé společnosti umění předal japonský umělec Tatsuo Miyajima, jako poselství od duchovního otce projektu, dendrologa Masayuki Ebinumi.

Zástupci NSU se podle svých slov přihlásili k projektu, aby tak přispěli k předávání skryté síly života a k rozšiřování myšlenky poselství míru. Účastníky projektu nejsou jen umělci, ale především děti, které s námi úzce spolupracují, řekl ak. mal. Petr Sládek.

Sazenice stromku Kaki tree by měla být v Českém Krumlově slavnostně vysazena 19. května za doprovodu řady akcí připravených pro děti. Ty projekt oslovil prostřednictvím Nezávislé společnosti umění.

Do půli května se bude o sazeničku starat Dominika Sládková, manželka propagátora projektu v Českém Krumlově a členka NSU.

 
 Jihočeské divadelní léto Nahoru

Předprodej vstupenek :
Jihočeské divadlo - tel.: 038-6356643, fax: 038-6355640
Infocentrum ČKRF - tel : +420 380 711 183
Ticketpro - tel.: 02-24814020

Cena vstupenek :
Opera pátek a sobota - 370 a 390 Kč
  ostatní dny 320 a 340 Kč
Činohra   pátek a sobota - 330 a 350 Kč
  ostatní dny - 260 a 280 Kč

Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP mají 50% slevu!

 


 

Z P R A V O D A J   M Ě S T A   Č E S K Ý   K R U M L O V
Vydal Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1
 
odpovědný redaktor Vladimír Zunt
Redakční rada: předseda - Jiří Glowacz
 
členové
Mgr. Dagmar Bohdalová, Mgr. Petr Jelínek,
Mgr. Aleš Mik, PaedDr. Rudolf Soukal,
Radek Šrot, Dalibor Uhlíř,
Vladimír Zunt
 
Foto Vladimír Šimeček
Nepodepsané příspěvky jsou dílem redakce
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Vyšehrad, Český Krumlov
Neprodejné


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0