ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 3

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Březen 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (204 kB)


Ještě jednou k poplatkům za odpady
Měsíc Internetu začal výborně
Ceny města za rok 2001
Muzikantský bál
Z usnesení rady a zastupitelstva
Parkování a doprava na území města
Oslavy výročí osvobození
Město je členem jedenácti sdružení
Svazek obcí České dědictví UNESCO
Psí útulek ve Vyšném
Jarní úklid v domácnostech
Stav dětí na základních školách v Českém Krumlově
Nový člen zastupitelstva
Poslanci zrušili povinnou výměnu živnostenských listů
Poplatek ze psů
Otevřeno divadelní centrum
Podvečerník hostí slavného rodáka
Ceny svozu odpadu pro podnikatele
Připravujete Vánoce ?
Vše pro čistotu
Týden filmů pro děti
 

 
 Ještě jednou k poplatkům za odpady Nahoru

Přestože nový způsob vyměřování a vybírání poplatků za sběr a likvidaci komunálního odpadu se setkal s pochopením většiny obyvatel města, nemusí být ve výkladu vyhlášky všechno zcela jasné. Vracíme se tedy k otázkám, které snad pomohou systém objasnit.

1.  

Od 1. ledna 2002 skončil žetonový způsob označování popelnic k odvozu. Žetony tedy ztratily platnost a přebytečné je možno vrátit na finančním odboru úřadu s tím, že se vrací plná cena žetonů, jinými slovy 25 Kč x počet zbylých žetonů.

2.  

Od stejného data je na základě zákona předepsán paušální poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 356 korun za osobu a rok. V praxi to znamená, že jde o roční poplatek ve výši rovné počtu osob trvale hlášených na jedné adrese x 356 korun.

3.  

U adres objektů sloužících k rekreaci je roční poplatek roven platbě za jednu osobu, což je opět 356 Kč.

4.  

Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 30. dubna tohoto roku. U vícečlenných rodin, kde by x-násobek poplatku příliš zatěžoval rozpočet domácnosti, je možné poplatek rozložit do dvou splátek, tedy k již zmíněnému 30. dubnu a splátku druhou k 30. září 2002.

5.  

V případě změny trvalého bydliště je třeba toto nahlásit do jednoho měsíce a podat dodatečné prohlášení k přiznání poplatku.

To jsou zásadní pravidla týkající se přiznání k poplatku, respektive k jeho platbě. Pokud nadále přetrvávají nějaké nejasnosti, je možné se kdykoliv s dotazem obrátit na finanční účtárnu, tel.: 766 341, nebo na odbor životního prostředí úřadu, tel.: 711 400.


 
 Měsíc Internetu začal výborně Nahoru

Po předcházejících dvou ročnících Měsíce Internetu, které se odehrávaly vždy v Praze, se tento svátek všech uživatelů tohoto média přesunul ze sídelního města do Českého Krumlova, což lze chápat i jako uznání tvůrcům internetových stránek regionu.

Setkání se tentokrát uskutečnilo v Jízdárně českokrumlovského zámku, kde se v sobotu 2. března uskutečnila první letní párty s podtitulkem V měsíci Internetu se těšíme na léto. Velmi vydařená párty, kde nechyběly nejen hostesky v převleku za havajskou pobřežní hlídku, ale ani prezident BMI, Jaroslav Winter.

Toho jsme se zeptali, co si o krumlovském webu myslí: „Českokrumlovský web skutečně obdivuji, stejně jako město samé, kde se podařilo skloubit dědictví předků s moderní technologií, která přivádí do města množství zahraničních návštěvníků.“

Celý večer provázela rock-countryová kapela Wild West, rock-cimbálová muzika Šajtar, bratři Tesaříci a plzeňská kapela Semtex.

 
 Ceny města za rok 2001 Nahoru

Již od 21. 2. 2002 je možné podávat přihlášky s návrhy na udílení cen města za loňský rok. Až do 3. 5. 2002, kdy je stanovena uzávěrka přihlášek, je možné návrhy zasílat nejen na odbor kultury městského úřadu. Je možné využívat i Internetu, tak jako v loňském roce.

Na pravidlech podávání přihlášek se nic nemění. Musí obsahovat nejen jméno a adresu navrhovaného kandidáta, zdůvodnění nominace, ale i jméno, adresu a podpis navrhovatele. Ani oblasti, ve kterých je možno cenu města získat, se nemění, znovu je vypsáno pět kategorií: kultura, sport, sociální oblast, oprava kulturních nemovitých památek a podnikatelský záměr.

Ukončení přijímání přihlášek je stanoveno na 12 hodin již zmíněného 3. května 2002. 13. 5. budou návrhy projednány radou města, 30. 5. pak konečný verdikt o laureátech za loňský rok vynese zastupitelstvo města.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v předvečer zahájení Slavností pětilisté růže 21. června 2002 v Městském divadle.
VOLEJTE, PIŠTE A HLAVNĚ NAVRHUJTE!

 
 Muzikantský bál Nahoru

O obnovení tradice muzikantského bálu v Českém Krumlově se postarají organizátoři letních hudebních festivalů, kteří ve snaze o obnovení tradice našli nebývalou shodu. Na konec plesové sezóny, 6. dubna, bude možnost navštívit zámeckou jízdárnu, kde postupně vystoupí Městský dechový orchestr, Black Bottom, Zoe a Papouškovo sirotci, které doplní i rómská kapela. Ples tedy nabídne všechny žánry hudby provozované místními kapelami, od již zmíněné dechovky, přes swing a jazz, bigbeat až ke country. Součástí plesu bude i slavnostní předtančení, plesem bude provázet moderátor. Zdá se, že půjde o zcela výjimečnou příležitost pro prezentaci českokrumlovských hudebních souborů, která by se měla i pro příští léta stát hudebně tanečním svátkem města.

 
 Z usnesení rady a zastupitelstva Nahoru

Regulační plán Vyšný předpokládá v části bývalého lomu s výstavbou rodinných domků. Rada města řešila, jakým způsobem toto území zasíťovat. Nakonec se rozhodla nabídnout prodej pozemku o výměře 32.215 m2 formou výběrového řízení zájemci, který vybuduje všechny inženýrské sítě, komunikace a veřejné osvětlení. Potom může nabídnout parcely na rodinné domky k prodeji konkrétním zájemcům. (Usnesení RM 67/2002)

Zastupitelstvo města na své únorové schůzi schválilo prodej pozemku o výměře 4.282 m2 včetně staveb na něm stojících za 2,4 mil. Kč Českokrumlovskému rozvojovému fondu. Jedná se o bývalý areál ZNNZ na Plešivci. ČKRF chce na tomto pozemku zprostředkovat výstavbu obchodního centra.

Revitalizace starého Plešivce se týká i usnesení RM 92/2002, kterým rada oznamuje záměr pronajmout část pozemků na levém břehu Vltavy v sousedství OÚ paní Olze Králové z Nového Spolí, která zde chce zřídit obchodní centrum zahradních potřeb a prodeje rostlin.

Sportovcům se podařilo získat příslib čtyřmilionové dotace na rekonstrukci stařičké sportovní haly. Podmínkou je rozšíření šaten a hlediště. Protože hala je v majetku města, půjde samozřejmě zbytek potřebných prostředků z městského rozpočtu. Na únorovém zasedání městského zastupitelstva se proto odehrála delší diskuse nad tímto bodem jednání. Zastupitelé se jednak obávali, aby zamýšlené stavební úpravy neznehodnotily budoucí rozvoj území, jednak projevili samozřejmý zájem o co nejefektivnější vydávání městských prostředků. Usnesení ZM 3/2002 proto mimo jiné městské radě ukládá přehodnotit obsah zadání pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sportovní haly s cílem optimalizovat multifunkčnost zařízení a rozpočtové náklady rekonstrukce.

 
 Parkování a doprava na území města Nahoru

Příprava nové koncepce dopravy ve vnitřním městě, respektive základní informace o problematice zveřejněné v lednovém čísle zpravodaje, vyvolaly značnou pozornost.

Proto byla na stránkách Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov zřízena samostatná webová stránka:

http://doprava.ckrumlov.cz.

Zde budou umísťovány základní dokumenty již schválené, ale i pracovní návrhy dokumentů. Právě ty by se měly stát předmětem diskuse a připomínek ze strany široké veřejnosti.

 
 Oslavy výročí osvobození Nahoru

Vojenské sdružení rehabilitovaných je i pro tento rok garantem oslav osvobození města. Oslavy mají nejen připomenout samo osvobození města americkou armádou, ale především mají podnítit zájem školní mládeže o tyto, po celá léta zamlčované historické události s tím, že by se slavnostní dny měly stát v Českém Krumlově tradicí.

Oslavy se budou odehrávat 3. a 4. května. 3. května před polednem projedou městem historická vozidla americké armády z Plzně a Českých Budějovic. Na tři desítky historických vozidel pak zaparkují v přilehlých ulicích u nám. Svornosti. Následovat bude promítání historických okamžiků z roku 1945 na velkoplošnou obrazovku, umístěnou na náměstí. Zpřístupněna bude expozice k těmto historickým událostem v Městském muzeu.

4. května bude zahájena střelecká soutěž pro všechny věkové kategorie na střelnici v Domoradicích. Střílet se bude z malorážních zbraní.

8. května budou vztyčeny vlajky ČR a USA na Křížové hoře a k pamětní desce na náměstí Svornosti položí účastníci oslav květiny. Křížová hora bude navíc osvětlena od 3. do 9. května 2002. Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádá také akci věnovanou 34. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V Českém Krumlově a v Kaplici bude 21. srpna otevřena výstava s názvem Paměť - Brežněvova doktrína.

17. listopad oslaví sdružení rehabilitovaných zapálením vatry na Křížové hoře, kde bude v předvečer 13. výročí boje studentů za svobodu a demokracii vztyčena vlajka ČR.

Finanční prostředky sdružení jsou velmi omezené, a proto je vítán každý, kdo je ochoten přispět jakýmkoliv způsobem ke zdaru akcí, které připomínají události, jež by nikdy neměly být zapomenuty. Pomoc je možné avizovat na adrese sdružení, Nádražní předměstí 148, Vyšný, 381 01 Český Krumlov.

 
 Město je členem jedenácti sdružení Nahoru

Zastupitelstvo si vyžádalo zprávu o účasti města ve sdruženích měst a obcí s členským poplatkem.

Takových sdružení je jedenáct. Svaz měst a obcí sdružuje 90% z 6000 měst v České republice. Dalším sdružením je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které se zasadilo především o vznik Programu regenerace městských památkových rezervací. Organization of World heritage Cities je organizací měst zapsaných na Seznam UNESCO, organizací, která každé dva roky pořádá konferenci, popularizující města UNESCO, ostatně jako organizaci samu. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje je 60% akcionářem RERA, a.s., rozvojové agentury. Česká inspirace je dostatečně známé účelové spojení českých měst, propagující členy sdružení v oblasti cestovního ruchu. Euroregion Šumava sdružuje města jihočeského příhraničí, Jihočeskou centrálu cestovního ruchu čeká transformační rok, kdy by se měly výhrady Českého Krumlova k její činnosti zmírnit. Sdružení OIS vzniklo účelově pro vytvoření oficiálního informačního systému města, zámku a okresu. Regionální svazek obcí Vltava řeší problematiku odpadového hospodářství v mikroregionu, Nadace jihočeských cyklotras byla založena v loňském roce a profilace ji ještě čeká, posledním sdružením je pak Sdružení míst světového dědictví UNESCO, kde jsou sdružena všechna města a místa z celé ČR na seznamu zapsaná. Cílem by měla být společná propagace.

 
 Svazek obcí České dědictví UNESCO Nahoru

Na sklonku loňského roku schválilo zastupitelstvo města vstup do nově zakládaného svazku obcí zapsaných na seznamu světového a kulturního dědictví. První zasedání pracovní skupiny se sešlo za přítomnosti Michala Beneše, tajemníka pro kulturní záležitosti UNESCO.

V souladu se stanovami Sdružení měst a obcí České republiky, na jejichž území se nachází objekt, zapsaný do světového seznamu, a s Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, byly vypracovány první body koncepce, která by se po schválení valnou hromadou měla stát výchozím materiálem ke společné propagaci na poli cestovního ruchu.

Před sdružením tak stojí úkol propagace pomocí elektronických médií, vznik kulturního kalendáře, vytvoření LOGA českého dědictví UNESCO, vytvoření nadčasového plakátu a intenzivní spolupráce s veřejnoprávními médii. Jednání, kterého se zúčastnil i starosta Českého Krumlova Antonín Princ, si zadalo i nejednu úlohu v oblasti legislativně finanční, kam spadá i analýza zákonů, následná spolupráce s poslaneckou sněmovnou a navázání kontaktů s kulturním a rozpočtovým výborem parlamentu. V oblasti výchovně vzdělávací půjde především o spolupráci s MŠMT tak, aby se informace o českém kulturním dědictví staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Dalším úkolem je pak celá oblast výměny zkušeností související s ochranou, zachováním a označováním i prezentací kulturního dědictví, včetně spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v této oblasti v zahraničí.

Diskutována je i publikace o památkách zapsaných na Seznam UNESCO, která je však kontroverzní v tom směru, že památek na seznamu stále přibývá. Každý další zápis by tak publikaci znehodnocoval. Sdružení počítá i s pravidelnými výročními zasedáními, která se budou konat vždy předposlední pátek června, v Den českého dědictví UNESCO.

 
 Psí útulek ve Vyšném Nahoru

Městský psí útulek, který v současné době provozuje firma Beatle Miloslav Svoboda, se nachází v areálu bývalé střelnice ve Vyšném.

V útulku poskytují péči zatoulaným a opuštěným pejskům z celého okresu. Dostává se jim potřebného veterinárního ošetření po celou dobu pobytu ve stanici. Všichni pracovníci i děti, které pomáhají s venčením psů, se snaží nelehký život opuštěných a leckdy i týraných psů co nejvíce ulehčit. Každá pomoc je v tomto případě vítána.

Zároveň s útulkem provozuje firma Beatle i odchytovou službu.

Útulek je veřejnosti přístupný každé úterý, čtvrtek a neděli od 14 do 17 hodin, kdy je možné si psy prohlédnout, přinést jim něco na zub nebo je vzít na procházku. Každý pes však nejvíc čeká na nového pána. Každý, kdo si osvojí psa z útulku ve Vyšném a přihlásí ho do evidence na městském úřadě, nemusí po dobu dvou let platit poplatky.

Kontaktní telefony: p. Miroslav Svoboda   +420 777 126 562, +420 380 728 300.

V případě, že naleznete toulavého psa nebo poraněné zvíře, neprodleně to ohlaste městské policii na bezplatnou telefonní linku 156. Městská policie okamžitě zkontaktuje odchytovou službu.

 
 Jarní úklid v domácnostech Nahoru

Tak, jako každý rok, budou i letos přistaveny kontejnery, které ulehčí jarní úklid v domácnostech, především při odkládání velkoobjemového odpadu. Protože akce začne již 11. 4., uvádíme prvá data o přistavení kontejneru již v tomto čísle. Zároveň si dovolujeme požádat občany, aby do těchto kontejnerů ukládali pouze ostatní a objemný odpad. Místa vedle kontejnerů, označená tabulkou, budou určená k odkládání železného šrotu.

11. - 17. 4.

1. Vyšný obec - Hasičárna
2. Vyšný sídliště - Hasičárna
3. Českobratrská - pod řadovými garážemi
4. Vyšehrad - u hotelu Vyšehrad
5. Nádraží - vlakové nádraží u zast.
6. Nádraží - parkoviště pod ZŠ
7. Špičák - nad kinem
8. Špičák - u kotelny
 

18. - 24. 4.

1. Domoradice - areál u Lesů
2. Sídliště Mír - parkoviště za samoobsluhou
3. Sídliště Mír - před kruhovým objezdem
4. Domoradice - U trojice
5. Horní Brána - Nové Domovy - výměník
6. Kaplická č. 6
7. Kaplická - u Komerční banky
8. Pod sáňkařskou drahou

 

25. 4. - 1. 5.

1. Hřbitovní ulice - u Kámen a písek
2. Pod Vyhlídkou 145
3. Rožmberská ulice - u garáží - u domu 239
4. Slupenecká - nad hospodou TRIO
5. U Svatého ducha - za zastávkou
6. Plešivec - u bývalé prodejny ZNZZ
7. Silnice na Větřní - Rechle
8. Krásné Údolí - směr na Dubík

  2. - 8. 5.

1. Nové Spolí - náměstíčko u tel. budky
2. Nové Spolí - parkoviště před pláží
3. Nové Spolí - točna za kempem
4. Slupenec - náves u sep. kontejnerů
5. Plešivecká ulice v dolní části
6. Plešivec - parkoviště za Skleníkem
7. Plešivec - u samoobsluhy
8. Plešivec - parkoviště u garáží 360
 

9. - 15. 5.

1. Plešivecké náměstíčko - u sep. kontejnerů
2. Linecká - u sep. kontejnerů před MP
3. Po Vodě - dolní náměstíčko
4. Rooseveltova u kašny
5. mezi Goldem a školou
6. Rybářská - za SP studiem
7. Horní ulice - vedle schodů ke kostelu
8. Parkoviště pod poštou

 
 Stav dětí na základních školách v Českém Krumlově Nahoru

Ve čtyřech základních školách ve městě je kapacita 1862 žáků v 75 třídách. K tomu je třeba přiřadit i zvláštní školu, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad v Českých Budějovicích, kterou navštěvuje 166 žáků v 17 třídách. Pokles počtu dětí v posledních letech vedl k úvahám o zavírání některých škol. Ve městě zatím podobné řešení nehrozí. Díky nižšímu počtu škol v okolí se zvýšil počet dojíždějících žáků a kapacita škol ve městě je dostatečně využívána. Veledůležitým ukazatelem je navíc i vývoj populace v 70. letech, kdy se ve srovnání s 90. lety narodilo zhruba dvakrát více dětí. Kolem roku 2003 by tedy mělo do českokrumlovských škol docházet více žáků. Tento trend by měl pokračovat ještě nejméně v následujících osmi letech.

V současnosti je zapsáno již zmíněných 1862 dětí. Školu T. G. M. navštěvuje 459 dětí, školu Na Plešivci 373, v Linecké ulici 332, za Nádražím 698 a do zvláštní školy je zapsáno 166 dětí. Pro školní rok 2002 / 2003 se zapsalo do českokrumlovských škol celkem 189 budoucích prvňáčků.

 
 Nový člen zastupitelstva Nahoru

Na únorovém jednání městského zastupitelstva byl do jeho řad kooptován poslanec Parlamentu ČR Pavel Pešek, který nahradil odstoupivšího Jana Vondrouše.

 
 Poslanci zrušili povinnou výměnu živnostenských listů Nahoru

Živnostníci provozující podle katalogu vydaného vládou volné živnosti si mohou oddechnout. Poslanci totiž zrušili rozhodnutí, na jehož základě byla živnostenským úřadům uložena povinnost do tří let pozvat všechny podnikatele, projednat s nimi změny a živnostenský list vyměnit.

 
 Poplatek ze psů Nahoru

Přesně do 31. 3. 2002 musí být uhrazen poplatek ze psů starších šesti měsíců, a to na základě vyhlášky č. 5/97 o místních poplatcích. Pro tuto chvíli připomínáme, že výše poplatku se nemění a je ve výši:

a) za psa, chová-li jej osoba osamělá, která je poživatelem starobního, invalidního nebo vdovského důchodu, je-li jejich jediným zdrojem příjmů.

za prvního psa
100 Kč
za každého dalšího
150 Kč

b) chová-li jej poživatel starobního, inv. nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmu.

za prvního psa
200 Kč
za každého dalšího
300 Kč

c) za psa chovaného v rodinném domě s nejvýše dvěma byty, mimo historickou část města - mimo a), b).

za prvního psa
400 Kč
za každého dalšího
600 Kč

Připomínáme, že v případě převzetí psa z útulku, je nový majitel na dva roky osvobozen od poplatku, po označení čipem je osvobozen 1 rok.

Poplatek je splatný 31. 3., případně ve dvou splátkách (30. září).

Poplatek ze psů platí vlastníci, mající trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu města Český Krumlov.

 
 Otevřeno divadelní centrum Nahoru

Již na počátku dubna tohoto roku budou zpřístupněny unikátní prostory podkroví sv. Jošta, kde bude otevřeno Muzeum loutek - stálá expozice klasických českých marionet, s celými komplety loutkových divadel, historickými sadami dekorací, opon a unikátní, funkční replikou barokního divadla, určenou pod názvem Zázračné divadlo barokního světa k provozování loutkové opery Orfeus a Euridika.

Na Muzeum loutek bude navazovat prodejní galerie českých marionet s nabídkou ruční práce našich špičkových řezbářů a loutkařů, odbornou i dětskou literaturou a prodejem multimediálních nosičů. Součástí muzea bude i osvětová, informační a agentážní činnost.

Vstupní prostor Divadelního centra nabídne informace a programy a služby z oblasti kultury a zejména divadla, prodej vstupenek na představení loutkové opery Don Giovanni, která je pravidelně od dubna 2001 uváděna i v Městském divadle Český Krumlov.

 
 Podvečerník hostí slavného rodáka Nahoru

Za pouhých 60 korun můžete být svědky dnes již tradičního vystoupení s dobře známým titulem Podvečerník, pravidelně uváděným na základě scénáře a režie Jana Vaněčka. 14. dubna od 16.30 hodin můžete být v Městském divadle přítomni i vystoupení jazzového tria Wolfganga Käfera, českokrumlovského rodáka.

Wolfgang Käfer žije již 31 let v Dánsku, kde je významným hudebním skladatelem, aranžérem i producentem. Z jeho obsáhlé hudební činnosti v zahraničí je nutno uvést, že jeho hudba i úpravy hudebních děl jsou nahrávány předními evropskými orchestry, londýnskou a pražskou filharmonií, symfonickými orchestry v Anglii, Irsku, Německu, Rusku a pochopitelně v Dánsku. Jeho hudba zní v nejexotičtějších zemích,s nesčetnými Wolfgangovými skladbami se můžete seznámit i v zahraničních televizích včetně CNN. Jeho hudba je i součástí řady filmových produkcí, vzpomeňme třeba Apolo 13. To je jen nepatrný výčet úspěchů renomovaného skladatele, který v dubnu vystoupí v městském divadle jako host Podvečerníku, host známý po celém světě, Českému Krumlovu, svému rodišti, však dosud utajovaný.

Dubnové představení ovšem nabídne i klavíristku Veroniku Böhmovou, mladou klavírní laureátku mnoha soutěží. Uvidíte herce Českokrumlovské scény, Drahušku Škrabánkovou, Jarmilu Nožičkovou, Jardu Šakala Jílka a Dalibora Návaru. Vystoupí písničkář Roman Špilínek a jeho host Bryce Belcher, Miroslav Valha, Bohumil Rangl, taneční skupina Tander dance při Domu dětí a mládeže pod vedením Aleny Brožové, taneční skupina ZUŠ a MD pod vedením Marty Begovičové, taneční pár Zuzana Bicková a Jiří Máče, vystoupí i pejsek Patty a medvěd Kuba.

Celý pořad bude konferovat Edita Valentová, moderátorka Rádia Faktor. Scénu připraví studenti SUPŠ sv. Anežky pod vedením prof. Václava Mikuleho.

Podvečerník si našel i své mediální partnery, kterými jsou tentokrát ČKL, Rádio Faktor a TV GIMI. Představení se uskuteční za přispění Jihočeských papíren Větřní, a. s., Kosmetického salonu In line studio pí Drahomíry Berkové i za přispění Městského úřadu Český Krumlov.

 
 Ceny svozu odpadu pro podnikatele Nahoru

Od 1. 4. 2002 budou platit nové ceny i pro svoz komunálního odpadu od podnikatelů. V souvislosti s cenovým narovnáním pro obyvatele města je nutné upravit i platby za odpad z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Navrhované ceny vycházejí z propočtů podle skutečných nákladů na svoz z roku 2001 a jsou platné pro vnitřní město, kde produkce odpadu vzhledem k počtu ubytovacích a restauračních provozů je nejvyšší. Celková měsíční výše poplatků se ve srovnání s rokem 2000, kdy byly tyto provozovny napojeny na systém likvidace odpadu, zvýší z původních 52.954 Kč na 69.000 Kč za měsíc.

Pro konečný výpočet posloužila dosažitelná čísla, tedy 943 lůžek v penzionech a 4 198 míst v restauracích, kavárnách a vinárnách s tím, že propočet poplatku u penzionů, kde se předpokládá menší množství odpadu, byl řešen snížením koeficientu.

Konečné ceny pak představují:

Lůžko i židle 26 Kč za měsíc, u penzionu pak po 18 Kč.

U kancelářských provozů je poplatek stanoven podle počtu zaměstnanců. Pro provozy s 1 až 3 zaměstnanci je vyměřen poplatek 40 Kč za měsíc, pro 4 - 10 zaměstnanců činí poplatek 80 Kč, nad 600 zaměstnanců poplatek činí 600 Kč.

U potravinářských provozů je poplatek stanoven z plochy provozovny. Do 50 m2 se čtyřmi zaměstnanci se platí 600 Kč, do 150 m2 a při počtu 4 - 7 zaměstnanců 1800 Kč, do 300 m2 a do 10 zaměstnanců bude poplatek ve výši od 3300 korun až po 4800 Kč měsíčně.

V obchodech s hračkami, papírem a v drogeriích, tedy v malých prodejnách, kde větší podíl činí separovaný odpad, bude poplatek činit 120 Kč za měsíc. Zlatnictví, optika, hudebniny, rybářské potřeby, mají stanoven poplatek na 60 Kč, oděvy, textil, sport, sklo, keramika a suvenýry musí počítat s poplatkem 80 Kč a ostatní prodejny pak s rovnou stokorunou.

 
 Připravujete Vánoce? Nahoru

Odbor kultury MÚ se obrací na všechny organizátory vánočních akcí se žádostí o informace, spojené s předpokládanými aktivitami v tomto ročním období. Důvodem pro tuto poněkud předčasnou aktivitu je především snaha o co možná nejdokonalejší přípravu propagace vánočních programů. Vítány jsou i přihlášky všech, kteří jsou ochotni se na vánočních programech podílet. Informace lze zasílat na e-mail: alena.marvanova@mu.ckrumlov.cz, možné je i telefonovat na číslo 766314.

 
 Vše pro čistotu Nahoru

Nejedna výhrada ze strany občanů zaznívala v poslední době směrem k neexistenci odpadových košů na psí exkrementy ve městě. Ale tato éra končí.

Právě v těchto dnech jsou takové koše instalovány na sídlišti Mír, kde najdete tři, po jednom pak v Městském parku a v zahradě Jelenka.

Koše, které se svým provedením jen málo liší od běžných, jsou viditelně označeny a vybaveny igelitovými sáčky. Odbor životního prostředí MÚ se zasadil o takové řešení, které by mělo ukázat, zda neexistence takových nádob byla opravdu jediným důvodem neutěšeného stavu v těchto lokalitách, psími exkrementy neúnosně zamořenými. Pokud tyto koše přispějí k očistě veřejných prostranství, pak je vše v pořádku a město bude v jejich instalaci pokračovat. Jedno je jisté. Bez těchto košů byla výmluva majitelů možná, i když vždy spíše nejapná, než racionální. Uklidit psí exkrement totiž nebylo nikdy příliš obtížné, stačilo se jen sehnout.

Dalším opatřením, které by mělo přispět k čistotě města, je vybudování psí toalety v prostoru mezi mostem E. Beneše a městským parkem (za budovou ZŠ Linecká).

OŽP věří, že majitelé psů nebudou ignorovat tato zařízení a vystavovat se případnému postihu.

 
 Týden filmů pro děti Nahoru

Ve dnech 2. - 6. dubna bude českokrumlovské kino J & K zadáno pro nejmenší návštěvníky pro odrostlejší školáky.

Filmy pro nejmenší:

2. 4. Atlantida, animovaný film USA
3. 4. Tom a Jerry
4. 4. Příšerky s. r. o.
5. 4. Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko

Začátek vždy v 15.30

2. 4 - 6. 4. Harry Potter a kámen mudrců
Začátek v 17.00


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0