ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník III
ČÍSLO 9

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Září 2001

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (147 kB)


Předběžné výsledky sčítání lidu
Nový prapor je již posvěcen
Úprava koeficientu daně z nemovitosti
Kdy, kde, co ...
Odpadové hospodářsví jinak?
Dotace Státního fondu životního prostředí
Výběr nájemců obecních bytů
Obstavení účtu dokáže překvapit ...
Giostra Cavalleresca d´Europa, Fioretto a Pištci
Centrum služeb pro zdravotně postižené
Zemřel iniciátor slavností
Otáčivé hlediště a zastupitelstvo
Petice k otáčku finišuje
Začíná stěhování loutek?
Strategický plán a životní prostředí
Stan uvítá každého
O projektu chráněného obydlí
Chodník na Mír
 

 
 Předběžné výsledky sčítání lidu Nahoru

Český statistický úřad vydal předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů. V brožurce ujišťuje, že data určená ke zveřejnění jsou jen obecného charakteru. V žádném případě nebudou poskytovány údaje za jednotlivé osoby a byty. Brožurka poskytující informace z okresu Český Krumlov je k dispozici u vedoucí správního odboru městského úřadu. Některá data týkající se města Český Krumlov nyní přetiskujeme.

Ke dni sčítání v roce 2001 žilo na území města 14 582 osob. Trvalý pobyt mělo 14 515 osob, dlouhodobý 67 osob. Osob dočasně přítomných bylo zaregistrováno 1 174, osob s krátkodobým pobytem pak 73. Na území města bylo registrováno 7 197 mužů a 7 385 žen.

Co se věkové skladby obyvatelstva týče, 2 546 obyvatel je ve věku do 14 let, do věku 60 let je 4 944 mužů a 4 853 žen, ve věku nad 60 let žije v Českém Krumlově 948 mužů a 1 289 žen. Podle národnosti žilo k 1. 3. 2001 na území města 13 546 obyvatel hlásících se k české ná rodnosti, 32 obyvatel uvedlo národnost moravskou, 286 slovenskou, 151 německou, 27 polskou, 64 romskou a v kategorii ostatní a nezjištěné je vedeno 566 obyvatel.

Především údaj o romské národnosti jasně hovoří ve prospěch integrace Romů do společnosti. Co se náboženského vyznání týče, bez vyznání je 8 682 obyvatel, což představuje 59,5 %. Věřících je pak 3 710, tedy 25,4 % u zbytku dotazovaných nebyla náboženská orientace uvedena.

Na území města bylo zaregistrováno 1 825 domů, z toho rodinných 1 598 a 6 017 bytů.


 
 Nový prapor je již posvěcen Nahoru

14. srpna 2001 předal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus do rukou zástupce starosty Miloše Michálka dekret o udělení praporu městu Český Krumlov. Stalo se tak krátce po 11. hodně dopolední v budově Parlamentu České republiky. Od této chvíle je tedy možné na veřejnosti používat nový prapor. Pokud má někdo zájem, je možné si jej objednat u firmy, jejíž adresa je k dispozici v sekretariátu starosty.

Slavnostní předávací akt dekretů proběhl za přítomnosti členů podvýboru pro heraldiku a vexilologii, kde město Český Krumlov zastupoval historik Aleš Zelenka.

Během slavnostního aktu bylo předáno na padesát nových praporů obcím, poprvé byly uděleny i tři nové znaky krajů. V nedýchatel- né atmosféře Parlamentu České republiky, kde klimatizace je pravděpodobně velkou neznámou, Václav Klaus upozornil, že v minulosti prapor předával vždy král. Moderní doba pak tuto povinnost přenesla na předsedu Poslanecké sněmovny, což by však nemělo být překážkou pro zvýšení lokálního patriotismu ve všech takto vyznamenaných obcích a městech.

Od 14. 8. je tedy možné prapor města využívat vcelku bez omezení, na rozdíl od znaku města, jehož použití vždy podléhá schválení radou města.

 
 Úprava koeficientu daně z nemovitosti Nahoru

Zastupitelstvo města na svém jednání 26. 7. schválilo Vyhlášku města Český Krumlov 13/2001, kterou se upravuje místní koeficient daně z nemovitostí od 1. 1. 2002.

Koeficient daně z pozemků: Na základě vyhlášky se koeficient daně stanovený podle počtu obyvatel u pozemků zvyšuje o jednu kategorii oproti základní sazbě stanovené zákonem pro celé území města Český Krumlov a činí 2,5.

Koeficient daně z nemovitostí: Základní koeficient daně ze staveb stanovený podle počtu obyvatel se zvyšuje o jednu kategorii pro tyto městské části: Vnitřní Město, Latrán, Horní Brána, Plešivec, Nádražní Předměstí - činí 2,5. V Domoradicích a Vyšném činí koeficient 2,0. V částech Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Slupenec se snižuje o jednu kategorii a činí 1,6. Pro celé území města se sazba daně ze staveb násobí koeficientem 1,5 u jednotlivých druhů staveb používaných pro rekreaci, podnikání a samostatně stojících garáží.

Sazba daně ze staveb pro podnikání nacházejících se na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les v části města Český Krumlov - Domoradice (tzv. průmyslová zóna) se pro rok 2002 a 2003 koeficientem 1,5 nenásobí! Vyhláška využívá možnosti zákonného zvýšení, ale zároveň zohledňuje nižší podíl realizovaných veřejných investic ve vyjmenovaných částech města snížením koeficientu.

 
 Kdy, kde, co ... Nahoru

5. 7. - Sloupová síň vystavovala po celý měsíc díla malíře známého pod jménem Reon.

11. 7. - Město navštívil prezident Portugalska, Jorge Sampio s chotí.

16. 7. - V knihkupectví Expedice se uskutečnila autogramiáda Jana Matěje Krnínského a jeho knihy Krumlovské eskapády.

18. 7. - Autogramiáda knihy Méďové II proběhla na zámku Český Krumlov.

28. 7. - Ve věku 84 let zemřel Antonín Zwiefelhofer, po celý svůj život nerozlučně spjatý s kulturním a společenským životem ve městě.

2. 8. - Ve Sloupové síni vystřídala malíře Reona výstava polského výtvarného umění. Ve stejný den byla za serveru www.ckrumlov.cz odeslána strana s pořadovým číslem 4 000 000!

9. 8. - Začal mezinárodní střelecký závod Czech Euro Open 2001.

12. 8. - V rámci MHF vystoupila Lucie Bílá a Moises Parker.

14. 8. - Město Český Krumlov získalo dekret o používání nového praporu.

20. 8. - Uskutečnilo se další vystoupení souboru PRORADOST, tentokráte šlo o Akvabeli 2001.

30. 8. - Na radnici byl přijat gen. Šíma z Ministerstva obrany ČR.

6. 9. - Na radnici proběhlo další jednání týkající se otáčivého hlediště.

8. a 9. 9. - Tradiční Dny evropského historického dědictví, pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

8. 9. - Setkání partnerských měst ve Vöcklabruku.

 
Očekávané události

5. 10. - Návštěva primátora Bardejova, slovenského města zapsaného na Seznam UNESCO.

 
 Odpadové hospodářsví jinak? Nahoru

Již 6. srpna se uskutečnila informativní schůzka o problému den ze dne palčivějším. Vedle radních se schůzky zúčastnili zástupci Služeb města a vedoucí odboru životního prostředí a odboru pozemních komunikací.

V paměti jistě zůstává opatření s odvozem kontejnerů na směsný odpad z nejfrekventovanějších ulic města. Opatření, které mělo za účel zbavit střed města nevábných nádob na odpad s tím, že večerní hodiny sloužily k naplnění a následnému rannímu odvozu, ovšem svůj účel splnilo jen částečně. V žádném případě neodstranilo nepořádek v okolí sběrných nádob, ba právě naopak. Tímto způsobem se zásadní nápravy nedosáhlo.

Proto bylo vyvoláno jednání, na jehož základě by se pravděpodobně již na zářijovém jednání zastupitelstva měly posuzovat návrhy na nové pojetí svozu odpadu. To pochopitelně již za nových finančních podmínek. Na konci srpna by měly být k dispozici nejen náměty na řešení, ale především i finanční rozvahy, jejichž nedílnou součástí budou i fondy pro vytvoření finančních rezerv na dobu, kdy bude třeba budovat novou skládku.

Postupně budou posuzovány nejrůznější způsoby svozu komunálního odpadu, od těch nynějších, až třeba po pytlový systém svozu. Zvažován bude i současný známkový systém svozu popelnic, který má i své slabé stránky. Zatímco se popelnice příliš neplní, vzniká řada černých skládek, jejichž likvidace je finančně velmi náročná.

Ve dnech, kdy zpravodaj vychází, budou již k dispozici návrhy na řešení těchto problémů. O podrobnostech bychom Vás měli informovat již v říjnu letošního roku.

 
 Dotace Státního fondu životního prostředí Nahoru

Státní fond ŽP ČR poskytl finanční prostředky ve výši 211 000 Kč na akci Regenerace porostů v městském parku v Českém Krumlově, což představuje asi 80 % uvažovaných nákladů. Jde o náklady, které mohou být ze státního fondu proplaceny. Vzhledem k tomu, že k zásahům v parku bude patřit i kácení stromů, které propláceno není, konečné náklady na revitalizaci zeleně dosáhnou zhruba 320 tisíc korun. Při příležitosti schválení dotace, která si vyžádá i náklady z rozpočtu města, bylo uloženo odboru životního prostředí a odboru rozvoje a investic zpracovat rozvahu o konečné podobě městského parku. Práce na revitalizaci by měly být zahájeny již na podzim tohoto roku. V druhé etapě pak dojde ke konečnému ztvárnění parku, kde se uvažuje o novém pojetí dětského hřiště, umístění plastik ap.

 
 Výběr nájemců obecních bytů Nahoru

Každý startovací byt se sociální funkcí přišel na milion

V těchto dnech je přidělováno celkem 46 startovacích malometrážních bytů. 16 bytů I. kategorie vzniklo v domě v Nemocniční 160 a zbytek v domě Tavírna 108. Každý byt, který si vyžádal vždy investici ve výši 1 milionu korun, má svého nájemce. Vzhledem k tomu, že přes přísně stanovená kritéria výběru zájem přesahoval nabídku, byly byty nakonec přiděleny na základě losování ze zájemců splňujících kritéria, a to za přítomnosti notáře, členů bytové komise a některých zastupitelů, stejně jako zástupců odboru majetku. Nutno dodat, že část bytů byla vrácena těm, kteří měli platnou nájemní smlouvu již před rekonstrukcí objektu.

Výsledek přidělování bytů na základě losování:

Nemocniční 160
byt č. 1 - Dunka Bohuslav
byt č. 2 - Španillerová Věra
byt č. 3 - Švarcová Daniela
byt.č. 4 - Kozák Jiří, Kozáková Hana
byt č. 5 - Švigárová Jana
byt.č. 6 - Honsová Karolina, Kovalčík Petr
byt č. 7 - Stašek Vladislav, Stašková Karla
byt č. 8 - Hurda Radomír, Hurdová Štěpánka
byt č. 9 - Markovičová Zdeňka, Markovič Richard
byt č.10 - Milo Richard, Milová Sabina
byt č.11 - Radychovská Veronika, Radychovský Ruslan
byt č.12 - Pletka Pavel, Pletková Marta
byt č.13 - Vegešová Lenka
byt č.14 - Valičková Ivana
byt č.15 - Hrabě Jiří, Hrabětová Petra
byt č.16 - Šimková Zdeňka

V těchto bytech je nájemné věcně usměrňované ve výši 33,38 Kč/m2. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou do 30. 9. 2002.

Tavírna 108
V souvislosti s rekonstrukcí tohoto domu z ubytovny na bytový dům byly smlouvy uzavřeny i s původně ubytovanými s jednou výjimkou dlužníka na nájemném. Zatím nebyl obsazen jeden bezbariérový byt, když ze žadatelů o podobný byt šlo vždy o rodiny. Prostorově je však byt určen jen pro jednu osobu.

Nájemníci Tavírna 108:

byt č. 1 - neobsazený bezbariérový
byt č. 2 - Krátký Karel
byt č. 3 - Červeňáková Olga
byt č. 4 - Červeňák Alexandr
byt č. 5 - Van der Maat Jindřich
byt č. 6 - Kvasník Jan
byt č. 7 - Kučová Věra
byt č. 8 - Schwarzová Věra
byt č. 9 - Dunková Anna
byt č. 10 - Dunka David, Dunková Andrea
byt č. 11 - Dunková Věra
byt č. 12 - Novotná Gabriela
byt č. 13 - Wagnerová Ludmila
byt č. 14 - zatím neuzavřena smlouva
byt č. 15 - Siváková Marta
byt č. 16 - Matějíček František
byt č. 17 - Trinkl Milan
byt č. 18 - Sterzingerová Ester
byt č. 19 - Komárková Ivana
byt č. 20 - Rakašová Regina, Gábor Petr
byt č. 21 - Deméterová Dagmar
byt č. 22 - Němec František
byt č. 23 - Steinhauserová Jiřina
byt č. 24 - Horák Josef
byt č. 25 - Gunár Rudolf
byt č. 26 - Chalupka Vladislav
byt č. 27 - Galistl Václav
byt č. 28 - Dunková Pavla, Kandra Dušan
byt č. 29 - Kotlár David, Matoušková Kam.
byt č. 30 - Červeňáková Petra, Daňo Pavel

V nově rekonstruovaných bytech Tavírna 108 je nájemné stanoveno dohodou ve výši 20,70 Kč/m2 s roční valorizací a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou do 30. 9. 2002.

 
 Obstavení účtu dokáže překvapit ... Nahoru

Stalo se folklórem, že malá pokuta často vyvolala bujaré veselí pokutovaných a skoro jistotu, že ji uhradit nemusí. Proč také? Vždyť soudní pře by vyvolala u úřadu podstatně vyšší finanční náklady, než jaké by představovala vysouzená částka. Stalo se tedy dobrým zvykem pokuty za špatné parkování i další částky většinou do tisíce korun ignorovat. Časy se však mění a nástroje k vymáhání také.

Nebylo by tedy fér neinformovat o tom, že i malá pokuta již není důvodem k bujarostem všeho druhu. Městský úřad totiž začal používat Výzvu k součinnosti třetích osob podle § 34 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., na jehož základě je možno zablokovat účet dlužníka. Proti této výzvě se nelze samostatně odvolat ani uplatnit mimořádný opravný prostředek. Laicky řečeno, je docela možné, že dlužník jednoho dne zjistí, že jeho účet v bance je obstaven. A protože se tak již několikrát stalo a v praxi se ukázalo, že dlužná částka je následně uhrazena v neobyčejně krátké době, bude úřad v této praxi pokračovat.

Váženým dlužníkům je tedy třeba vzkázat, aby při nedobytnosti svých účtů nepodléhali panice. Stačí si jen vzpomenout, jak velký je jejich dluh vůči městu a náprava je pak otázkou několika chvil. Tato vřelá slova jsou věnována 4 tisícům dlužníkům města, kteří by o možnostech vymáhání dlužných částek měli být informováni.

K této informaci patří i to, že městský úřad připravuje i exekuce v případě nevymahatelnosti dluhu.

 
 Giostra Cavalleresca d´Europa, Fioretto a Pištci Nahoru

Českokrumlovské soubory Fioretto a Krumlovští pištci se na počátku srpna zúčastnily velkolepých historických slavností v italské Sulmoně. Přestože podle pořadatelů mělo o účast zájem mnoho souborů, respektive významných měst z celé Evropy, bylo příjemným překvapením, že pozván byl právě Český Krumlov. Ten byl následně představován v italském tisku, propagačních materiálech slavností i prostřednictvím velmi úspěšné výstavy, nainstalované členy českokrumlovské výpravy.

Zajímavé bylo i srovnání se slavnostmi pořádanými u nás. Ve znaku italského města najdeme písmena S. M. P. E., která znamenají ve zkratce Sulmona je má vlast. Brzy jsme zjistili, že ona písmena nejsou jen heraldickou hříčkou, že jsou především vyjádřením vztahu obyvatel ke svému městu. Ostatně městu s historií sahající až do doby Starého Říma. Ve městě se roku 43 před n. l. narodil i básník Publius Ovidius Naso.

Historické památky jsou ovšem k vidění na každém kroku. Pod akvaduktem z roku 1256 se nachází i Piazza Garibaldi, náměsí, které se každý rok mění na několik dní ve velké rytířské kolbiště. Kromě nás se letošního festivalu zúčastnily německé soubory z Burghausenu a Hort am Nechar, skupina z norského Trondheimu a finský soubor.

Slavnosti v Sulmoně probíhají poněkud jinak než u nás. Vše je podřízeno kulise 15.-16. století, včetně hudby, tance i přenádherných kostýmů. Kostýmovaný průvod středem města je pozdravován tisíci návštěvníky. Nejdůležitější částí programu je však rytířský turnaj v římské aréně, který podléhá předem určeným pravidlům. Každý jezdec bojuje v rytířském klání za jedno ze zúčastněných měst. Krumlovu byl přidělen jeden z nejlepších jezdců místní jezdecké školy a nakonec se umístil na třetím místě.

Po celou dobu slavností však probíhala nejrůznější kulturní vystoupení, byli jsme přijati i představiteli Sulmonské radnice, stejně tak jako zástupci městských čtvrtí. Ty se navíc podílejí na financování slavností, když se každá ze čtvrtí města stává hostitelem některé z výprav. O spokojenost hostů se starají nejen „volení kapitáni“, ale i jednotliví občané, podnikatelé ap. Z finančních prostředků získaných v jednotlivých čtvrtích města se pak financuje nejen slavnost sama, ale i škola jezdců, škola starého tance, zpěvu, divadla, kurzy pro trubače. Obdivuhodné je úsilí i obětavost místních lidí. Vzpomínali jsme na krumlovské slavnosti a tiše jsme záviděli. S. M. P. E. opravdu není výkřikem, ale výrazem hrdosti na své město.

Podílet se na organizaci tamních slavností je opravdovou ctí pro každého z obyvatel. Konečný obraz je pak ódou na obětavost každého z nich. Získávat finanční prostředky v průběhu celého roku příprav je samozřejmostí. I v nejzapadlejších uličkách ve slavnostních dnech vlají vlajky se znaky městských částí, všude je absolutní pořádek. Zavírací hodina v 01.00 znamená navíc konec veškerého mumraje. Kéž by i obraz našich slavností byl někdy podobný... Velmi příjemné bylo i konečné hodnocení z úst jednoho z hlavních pořadatelů prof. Luciana de Dominici, který nešetřil slovy chvály na naši adresu. Proto naše dnešní poděkování patří všem, kteří nám pomohli v přípravě a uskutečnění zájezdu, který byl tou nejlepší propagací Českého Krumlova. O tom jsme ostatně byli ujišťováni na každém kroku.

Členové výpravy

 
 Centrum služeb pro zdravotně postižené Nahoru

Do posledního zpravodaje se již informace nedostala, protože byla doručena po uzávěrce. Vzhledem k její obecné platnosti však jistě není na škodu její dnešní zveřejnění. Týká se všech zájemců o základní informace v oblasti právních předpisů pro zdravotně postižené občany, a to v tom smyslu, že vyšlo nové a podstatně rozšířené Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené občany z pera Jana Hutaře. Verze 2001 obsahuje kromě změn vyplývajících z nových úprav i řadu novinek. K zakoupení bylo, a možná i je, v Centru služeb pro postižené u paní Růženy Marhounové. V případě vyprodání zásob na vás čeká alespoň informace, jak se k brožuře dostat.

 
 Zemřel inicátor slavnosti Nahoru

28. července ukončil svou životní pouť Antonín Zwiefelhofer, jehož jméno zůstane navždy spojeno s kulturním životem Českého Krumlova. Scénář Slavností pětilisté růže, který zpracoval se svou manželkou Zdenou a následně věnoval městu tak, aby se v létech 1968 až 1970 mohly uskutečnit, byl velkolepým dílem, které nemůže zpochybnit ani následný zákaz konání slavností. Po roce 1990 se Antonín Zwiefelhofer podílel na znovuoživení Českokrumlovské scény; k jejímu padesátému výročí existence zpracoval i pamětní publikaci. Kdo měl možnost setkání s touto krumlovskou osobností, nikdy nezapomene na zapálení a vnímavost, se kterou se kultuře věnoval. Čest jeho památce!

 
 Otáčivé hlediště a zastupitelstvo Nahoru

Jedním z bodů jednání červnového zastupitelstva města byla i řada informací o vývoji případu otáčivého hlediště, které se obyvatel našeho města dotýká velmi emocionálně. Výsledky debaty nejlépe vystihují přijatá usnesení - zde jsou. Usnesení č. 89/5/2001:

a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci, že stávající otáčivé hlediště v zámecké zahradě bude na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR likvidováno, nelze jej přemístit.

b) Zastupitelstvo města bere na vědomí výběr lokality pro umístění nové scény přírodního otáčivého hlediště, tj. lokality bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou.

c) Zastupitelstvo města ukládá radě města na základě kvalifikovaného odhadu vyčlenit z rozpočtu města max. 400 tis. Kč na předpokládané náklady vypsané architektonické soutěže a 1 mil. Kč na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, tedy celkem 1,4 mil. Kč. Z iniciativy části zastupitelů pak byla zpracována petice.

Okolo točny se toho však točí více. Jednou z iniciativ je i vznik občanského sdružení „Naše točna“, které uvedli v život sociálnědemokratičtí politici Vlasta Bohdalová, Karel Vachta a Vladimír Papež.

Ve dnech vydání Zpravodaje proběhlo další jednání o otáčivém hledišti za účasti všech zainteresovaných na radnici našeho města.

 
 Petice k otáčku finišuje Nahoru

V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o petici určené ministru kultury, v které žádáme o nové posouzení problematiky otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Jednak se domníváme, že stávající točna by mohla v sousedství Bellarie dožít, jednak chceme vyvolat nové jednání za účasti veřejnosti o nové točně (umístění, finance atd).

Ohlas na petici nám měl ukázat názor občanů na celou záležitost. Oznamujeme, že ke konci srpna se počet podpisů přehoupl přes číslo 12 tisíc. Akce dále pokračuje, každý den nám poštou přicházejí podpisy z různých míst celé republiky. V Českém Krumlově je možno se podepsat vedle dalších míst například v Ternu, Infocentru či ČSOB. Petiční arch si může kdokoliv stáhnout z internetové adresy http://otacivehlediste.ckrumlov.cz nebo si ho vyžádat na městském úřadě. Petiční výbor sděluje touto cestou všem, kteří se ve sbírání podpisů angažují, aby nám podepsané archy poslali do konce září, abychom na začátku října mohli petici předat ministru Dostálovi.

Protože v poslední době památkáři straší, že kvůli přítomnosti točny v zámecké zahradě by město mohlo přijít o zapsání do listiny UNESCO, snaží se jak městské zastupitelstvo, tak nedávno vzniklá občanská iniciativa prověřit, nakolik je toto tvrzení autentické.

Radek Šrot, zástupce petičního výboru

 
 Začíná stěhování loutek? Nahoru

Pohádkový dům v Radniční ulici se pomalu mění v muzeum loutek, které se dosud nacházely v depozitáři Národního muzea v Praze. Dům zvaný U Vrážků se změní v objekt určený dětem. Ti tam najdou nejen zábavu, ale i poučení. Česká inspirace, tedy krumlovská firma bývalého starosty Vondrouše, dokázala vést úspěšná jednání, na jejichž konci budou dětem k dispozici i vzácné loutky z dílny Matěje Kopeckého. Zdržení v otevření expozice, které bylo plánováno již na letošní léto, způsobilo mimo jiné i velkorysejší pojetí Pohádkového domu, než předpokládal původní projekt. Původně měla být expozice jen v posledním poschodí domu, dnes je jasné, že bude nejméně o tři místnosti rozšířena. Dvorek budovy pak bude sloužit jako stálá loutková scéna.

V pohádkovém domě se budou konat i koncerty komorní hudby, budou se zde předčítat pohádky. Součástí funkční náplně domu bude možnost pořádání přednášek a vzdělávacích akcí v místnosti s moderní audiovizuální technikou. Připravuje se i místnost, kde si děti budou moci dosytosti vyhrát s loutkami, uvažuje se i o možnosti hlídání dětí ap.

I když pan Vondrouš uvažuje realisticky a otevření Pohádkového domu posouvá někam do období masopustu, někteří jeho spolupracovníci si stále pohrávají s myšlenkou, že otevření domu se všemi uvažovanými funkcemi by se mohlo stihnout již do vánoc. Jisté však je, že již v září bude nejedna loutka v „novém bydlišti“. Že své kresby přislíbil vystavit i Jindra Čapek, na konečné tváři domu a především jeho interiéru pracují i sochaři Petr Fidrich i Miroslav Páral. A to je zárukou toho, že termín otevření Pohádkového domu může nastat kdykoliv.

Ale i kdyby k otevření domu mělo dojít později, jedno je jisté. Úroveň expozice jistě nevyvolá negativní reakce. Zaměření muzea loutek totiž bude vyhovovat i těm nejzatvrzelejším estétům.

 
 Strategický plán a životní prostředí Nahoru

Po stanovení priorit v každém z realizačních týmů strategického plánu mohl vzniknout dojem, že se dále nic neděje. I proto jsme pro tento zpravodaj připravili zprávu o stavu v řešení právě prioritních úkolů, tentokrát v oblasti životního prostředí.

Priority byly rozděleny do dvou kategorií, na finančně podpořené a finančně nepodpořené. Mezi finančně nepodpořené patří sledování tří lokalit se starými ekologickými zátěžemi, tedy bývalé skládky a rizikové provozy. V Motocyklové rokli a staré skládce ve Vyšném přistoupila armáda ČR na rozbory průsakových vod ve vlastní režii. Tam jsou zatím rozbory vod v normálu. Pro lokalitu Pinskrův dvůr musí odbor životního prostředí požádat o schválení financí v rámci rozpočtové změny.

Mezi finančně podpořené priority patřilo získání pracovníka do funkce městského zahradníka. To se podařilo a na základě výběrového řízení nastoupí 1. 9. 2001 na odbor životního prostředí muž napříště odpovědný za rozvoj městské zeleně.

Dalším úkolem bylo sledování kvality vody ve Vltavě, Polečnici a malých tocích a nádržích, sledování vývoje vodních živočichů, který je indikátorem stavu vodních toků. Na základě priorit bude v těchto měsících prováděn výzkum výskytu zástupců druhu řádu ODONATA (vážky a šídla) ve Vltavě, Polečnici a v některých vybraných vodních nádržích. Výsledky výzkumu pak budou porovnány se známými výsledky srovnatelných vod v ČR i EU.

Poslední prioritou bylo zajištění finančních prostředků pro činnost Střediska ekologické výchovy Šípek. To se podařilo a SEV se odvděčil 77 výukovými programy, kterých se zúčastnilo 1500 dětí.

K dalším aktivitám SEV patřila geologická a ornitologická exkurze, pořádaná v rámci dalšího vzdělávání pedagogů a Den Země za účasti 400 žáků ze základních škol v Českém Krumlově a okolí.

Pro nedostatek financí se nedaří ve větším rozsahu sledovat kvalitu vody v podzemních zdrojích, pozdrželo se i zpracování návrhu na převedení některých pozemků do kategorie městské zeleně. Tento úkol je ale částečně řešen v rámci Průzkumu rozvojového potenciálu města.

 
 Stan uvítá každého Nahoru

Ve dnech 27.-28. 9. 2001 bude na náměstí Svornosti umístěn stan vyšetřovací stanice České společnosti pro hypertenzi v rámci XVIII. konference ČSH a X. konference Pracovní skupiny České kardiologické společnosti v Českém Krumlově.

V průběhu setkání se tak kdokoliv bude moci nechat vyšetřit a dozvědět se vše o stavu svého krevního tlaku, poruchách metabolismu tuků a obezitě nebo nadváze. Stačí navštívit již dříve avizovaný stan na náměstí. Nikdo nebude odmítnut!

 
 O projektu chráněného obydlí Nahoru

Konec srpna, který je zároveň termínem dokončení rekonstrukce objektu bývalé školky ve Vyšném, bude v době vydání zpravodaje za námi. Podle slov vedoucího odboru investic by právě v prvních zářijových dnech měl stavbu převzít odbor školství a sociálních věcí. Následovat bude kolaudace, vybavení objektu, bude pořízena i zřizovací listina nového zařízení. Vytipován je i správce objektu, splňující představy odboru školství. Tedy člověk s pedagogickým vzděláním, přirozenou autoritou, kladným vztahem k dětem a dostatečnou zkušeností s výchovou citově strádajících dětí. Jistá představa je i o prvních nájemnících, tedy mladých lidech, kteří po dovršení 18 let opouští dětský domov a zároveň splňují základní kritéria pro získání ubytování, tj. mají pracovní poměr, nebo jsou evidováni na úřadu práce. Z dosavadních šesti adeptů pracuje pět, jeden je evidován. Klienti Domu na půl cesty budou i napříště vybíráni především z českokrumlovského regionu, výběr bude vždy koordinovat Středisko výchovné péče Spirála, odbor školství a sociálních věcí MÚ a pochopitelně i zástupci Dětských domovů a dalších ústavních zařízení.

 
 Chodník na Mír Nahoru

K nedávno otevřenému chodníku na Mír nám přišel dopis s kritickým pohledem ing. Arnošta Bednáře. Má zato, že místo chodníku k Trojici se měla postavit lávka spojující Mír se sídlištěm Nádraží.

Na vysvětlení, proč zatím sešlo z projektu lávky, je nutno uvést v první řadě cenu. V současnosti se totiž odhad nákladů na stavbu vyšplhal přes 35 mil. Kč. Vedle toho by lávka měla stát na soukromých pozemcích a vedla by nad rodinnými domky v údolí. Pokud si navíc představíme systém ochranných sítí podobný Nuselskému mostu v Praze, je otázkou, nakolik by mezi odbornou i občanskou veřejností vůbec došlo ke shodě uvedený záměr uskutečnit.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0