ARCHIV   2001   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2002   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2003   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2004   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2005   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2006   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  Ročník IV
ČÍSLO 2

Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov - Únor 2002

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (258 kB)


Návrh zadání nového územního plánu je vystaven na radnici
Češi a Slováci pojedou do Kosova společně
Pomoc pro kosovské školy
Kde bude prapor působit?
http://doprava.ckrumlov.cz
Výši poplatku ovlivňují občané
Rozpočtované investice roku 2002
Slavnosti pětilisté růže 2002
Zámek vloni navštívilo 295 893 osob !
Kino je ozvučeno, bude možné tam i posedět ?
Vystoupení sboru královské kaple v Krumlově
Rallye Český Krumlov 2002
Co nabízí kulturní kalendář v roce 2002
 

 
 Návrh zadání nového územního plánu je vystaven na radnici Nahoru

Městský úřad v Českém Krumlově, který je pořizovatelem nového územního plánu města, oznamuje všem občanům, že od 17. ledna po dobu 30 dnů je možné zhlédnout ve vestibulu radnice na náměstí Svornosti návrh zadání územního plánu. S návrhem zadání je možné se také seznámit vždy v úřední dny na odboru rozvoje a investic městského úřadu.

Zároveň upozorňujeme občany, že v souladu se stavebním zákonem může ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vystavení zadání, tedy do 2. března, každý uplatnit své podněty. Ovystavení a projednání zadání územního plánu vyrozuměl pořizovatel i dotčené orgány státní správy.

Návrh zadání je zadávacím dokumentem pro zpracování vlastního územního plánu města a byl zpracován na základě průzkumů a rozborů celého správního území města. Ve vystaveném návrhu zadání jsou formulovány hlavní cíle, podmínky a požadavky na rozvoj území města Český Krumlov, tedy požadavky pro vypracování územně plánovací dokumentace.

Projektantem nového územního plánu jsou architekti Pavel Koubek a Vlasta Poláčková z pražského atelieru pro urbanismus a územní plánování U-24, s.r.o. Tito architekti na veřejném projednání podali odborný výklad ke zpracovaným průzkumům a rozborům.

Od nového územního plánu se především očekává řešení deficitu ploch pro individuální bydlení i ostatní bytovou výstavbu, dále řešení ploch pro občanskou vybavenost, sport, rekreaci a cestovní ruch, ale i výrobu. Rozsah a intenzita využití konkrétních lokalit by měly být přizpůsobeny specifickým potřebám města a únosnosti jednotlivých území. Součástí územního plánu bude i řešení komunikačního systému města, deficitu ploch pro dopravu v klidu, řešení technické vybavenosti města. Zvláštní pozornost bude věnována území městské památkové rezervace.

Vzhledem k mimořádné kulturní a historické kvalitě města, jehož městská památková rezervace byla zapsána na seznam UNESCO, jsou požadavky a podmínky pro rozvoj města limitovány především zvýšenou ochranou jeho historických, kulturních a přírodních hodnot. Se všemi podmínkami a požadavky na rozvoj města se občané mohou seznámit právě v návrhu zadání územního plánu města Český Krumlov, vystaveném na radnici.

Ing. arch. Ludmila Šolcová
zástupce pořizovatele územního plánu města


 
 Češi a Slováci pojedou do Kosova společně Nahoru

Prvá slova z úst prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera, který se spolu s prezidentem ČR Václavem Havlem v Českém Krumlově zúčastnil 25. ledna slavnosti k udělení bojového praporu a bojové zástavy 1. česko-slovenskému praporu, byla pohlazením pro duši každého Krumlovana. Prezident přistoupil k Václavu Havlovi a řekl: „Děkuji ti, Václave, že jsi pro naše setkání vybral to nejkrásnější město, město ve kterém jsem byl loni a okamžitě jsem si ho zamiloval.“ Po slavnostním ceremoniálu se uskutečnila tisková konference, která jen potvrzovala, že oba národy k sobě mají opravdu blízko. Václav Havel mimo jiné řekl: „Obě země vznikem společného praporu jasně demonstrují, že si uvědomují svou spoluzodpovědnost za mír v Evropě i ve světě. Demonstrujeme tím i dobré vztahy mezi našimi zeměmi.“ Rudolf Schuster poté kontroval: „Věřím, že společně s Václavem Havlem jednotku navštívíme, vůbec nejlepší by to bylo po pražském summitu, kdy by Slovensko již mohlo mít přihlášku do NATO v kapse.“

Václav Havel při udělení bojového praporu a bojové zástavy 1. česko-slovenskému praporu

Slavnosti se zúčastnil také ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík, který na českokrumlovském náměstí Svornosti nebyl poprvé. Spolu s československou jednotkou se zde v roce 1992 připravoval na první zahraniční misi českých a slovenských vojáků. Ministři obou zemí během svého jednání podepsali za účasti náčelníků generálních štábů také protokol o využívání archivních fondů bývalé kontrarozvědky.

 
 Pomoc pro kosovské školy Nahoru

Na setkání prezidentů i obou ministrů obrany s vojáky první česko-slovenské bojové jednotky v hotelu Růže, byl posvěcen i zajímavý projekt klubu, který je zaměřen na sponzorské získávání učebních pomůcek, kancelářských, kreslicích a sportovních potřeb pro válkou zdevastované kosovské školy. Přesto, že projekt je v začátcích, obec Zlatá Koruna darovala na tento účel 3 palety školních pomůcek v celkové hodnotě 100 tisíc korun. K dalším sponzorům zatím patří Jihočeské papírny Větřní, Kámen a písek Český Krumlov, stavební firma Balcar, Papírservis České Budějovice a další.

Prezidenti Václav Havel a Rudolf Schuster při setkání s vojáky v hotelu Růže

 
 Kde bude prapor působit ? Nahoru

1. česko-slovenský prapor bude nasazen od března letošního roku do operace Joint Guardian na severovýchodě provincie Kosovo v misi KFOR. Základ čtyř stovek českých vojáků tvoří příslušníci 7. mechanizované brigády z Kroměříže. Armádu Slovenské republiky zastupuje v praporu stovka vojáků z Martina. Společný česko-slovenský prapor bude na území Kosova působit v rozšířeném teritoriu, který se proti minulosti zvětší o prostor, na němž operovali příslušníci britské armády. Velitelství tohoto praporu se bude nacházet na okraji obce Sajkovac, asi 30 km od Pudajeva, kde se od jara minulého roku nacházelo velitelství průzkumné roty Armády České republiky.

Předpokládá se, že prapor českých a slovenských vojáků bude působit v rámci mnohonárodní brigády Střed pod operačním velením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V rámci svěřeného operačního prostoru bude prapor plnit především úkoly, k nimž patří zabezpečování provincionální srbsko-kosovské hranice, monitorování činnosti v prostoru, zajišťování bezpečného prostředí pro návrat vyhnanců a utečenců, podpora humanitárních organizací a spolupráce s civilní správou Organizace spojených národů. V neposlední řadě bude do pravomocí praporu náležet i zajišťování bezpečnosti národnostních menšin.

V českém kontingentu je 18 žen, průměrný věk příslušníků je u české části 34 let, u slovenské 30 let. Procento ženatých a vdaných je u obou jednotek shodné a představuje 54 %, zkušenosti s některou z misí má 40 % českých vojáků a 60 % slovenských vojáků.

 
 http://doprava.ckrumlov.cz Nahoru

Ohlasy na základní informaci o připravovaných změnách v oblasti PARKOVÁNÍ A DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA zveřejněné v minulém čísle zpravodaje v podobě stručného výtahu ze schválené koncepce ukázaly, že se jedná o téma, které českokrumlovskou veřejnost mimořádně zajímá. Jak už to tak v podobných případech bývá, část obyvatel města avizované změny vítá a dodává „už to mělo být dávno“, část je zásadně proti, neboť jim stávající situace z jistých důvodů vyhovuje.

Příjemným zjištěním je, že těch prvních je více a obzvláště cenné jsou věcné připomínky a konkrétní náměty občanů, které realizační tým obdržel již v prvních dvou týdnech po zveřejnění obsahu koncepce. Děkujeme za ně. Doufáme, že je to příslib toho, že se podaří vtáhnout obyvatele města do diskuse na téma, jak dál s parkováním a dopravou ve městě.

Za tímto účelem jsme na internetových stránkách v rámci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov zřídili samostatnou webovou stránku pod názvem, který je uveden v záhlaví tohoto článku. Zde budou umísťovány základní dokumenty týkající se dané problematiky, a to jednak dokumenty již schválené, jednak pracovní návrhy a projekty řešení dílčích problémů. Právě ty by se měly stát předmětem diskuse a připomínek ze strany nejširší veřejnosti před jejich konečným schválením v orgánech města. Toto diskusní fórum se bude odehrávat přímo na uvedené webové stránce, obdobně jako tomu je v případech strategického plánu či otáčivého hlediště.

Jediným dokumentem, který je v současnosti možné na uvedené stránce nalézt, je výše citovaná „Koncepce“ schválená městským zastupitelstvem v prosinci minulého roku. Následovat by měl „Návrh změn provozu v pěší zóně“, na kterém realizační tým (komise městské rady) pracuje od počátku roku a který by měl spatřit světlo světa na konci února. Tento pracovní materiál bude obsahovat konkrétní návrhy ke snížení dále neúnosného zatížení nejužšího centra města provozem motorových vozidel. Zaměří se zejména na nalezení cest k omezení počtu vyhrazených stání na území pěší zóny (nyní 128 stání), na omezení počtu vydaných povolení vjezdu do pěší zóny (nyní více než 1200) a dále na úpravu režimu obsluhy středu města vozidly taxislužby a zásobování v pěší zóně. Zpracovatelé návrhu přivítají názory a náměty veřejnosti na tuto problematiku ještě před zveřejněním konečné podoby „návrhu“ na internetu.

Pro ty občany, kteří s námi nemohou komunikovat prostřednictvím internetu, uvádíme adresy, na které je možno zasílat své názory, náměty a připomínky: Městský úřad, Komise DvK, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, e–mail: komise.dvk.@ckrf.ckrumlov.cz. Na sekretariátu starosty pak zájemci naleznou dokumenty zveřejňované na internetu v tištěné formě.

ing. Josef Hermann

 
 Výši poplatku ovlivňují občané Nahoru

Počátkem tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 185/2001 a město Český Krumlov zároveň stanovilo paušální poplatek vyhláškou č. 19/2001, na jejímž základě je občan povinen podat Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Leták, který každý obdržel do své domácnosti, popsal problematiku v nejširší možné míře. Přesto se na odbor obrátila řada občanů se žádostí o postup ve zcela konkrétních situacích. Proto jsme se za vás ptali vedoucí odb. životního prostředí městského úřadu Vlasty Horákové.

Popelnice
Žetony končí ...
  Kontejnery
... separace pokračuje

Nejčastější dotazy občanů se týkají výše poplatku a termínu, v jakém má být uhrazen.

Přestože leták informuje dostatečně, zopakujme, že poplatek činí 356 Kč za občana s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, a to za rok 2002. Úhradu lze provést platbou v hotovosti v budově radnice na finančním odboru, kde se podává i přiznání. Další variantou je úhrada poštovní poukázkou či převodem z bankovního účtu.

Vzhledem k tomu, že poplatek je násobkem počtu trvale hlášených občanů v domácnosti a u rodin s více členy by se jeho jednorázová úhrada mohla stát nepříjemným zásahem do rodinného rozpočtu, je možné platbu rozdělit do dvou termínů, tedy polovinu poplatku poukázat do 30. 4. 2002, zbytek pak do 30. 9. 2002.

Občané se také velmi často ptají, (a zde je nutno přiznat, že v letáku na tento dotaz odpovězeno není) zda bude stanovená výše poplatku stejná i pro příští rok.

Odpověď zní: ze zákona nebude! Jak se bude měnit, to záleží především na nás samých. Výše poplatku se odvozuje od množství netříděného komunálního odpadu (popelnice a kontejnery) v předchozím roce. A s tím přímo souvisí i další, velmi frekventovaný dotaz, zda potlačuje zavedení poplatku motivaci občanů k separování odpadu. Pominu-li víru v obecnou slušnost, ke které podle mého názoru patří i šetrný přístup k životnímu prostředí, platí jednoduchá rovnice: Čím větší bude množství netříděného odpadu, tím vyšší budou i náklady na jeho likvidaci, které se projeví v nárůstu poplatku pro další rok. Separace odpadu byla ještě nedávno opravdu jen projevem toho, nakolik je každý z nás ochoten respektovat hodnoty související s ochranou životního prostředí.

Dnes se situace změnila natolik, že se tato problematika stává i přímou finanční motivací každého z nás. Bohužel, ti, kteří separaci již dávno respektují, budou vždy doplácet na všechny, kteří obecně platné principy slušnosti respektovat nebudou. Svým způsobem je tedy na nás všech, nakolik budeme schopni tuto skupinu lidí minimalizovat tak, aby nárůst poplatku byl ve svém důsledku co nejnižší. Spolu s přijetím zákona se situace nejvíce změnila majitelům rodinných domů, kteří byli motivováni pouze žetony na popelnice, tedy nikoliv separací. Se zavedením paušálu se však dostali do stejné kategorie jako obyvatelé sídliště, a i oni tedy budou svým přístupem k separování odpadu významně ovlivňovat výši paušálu v příštích létech.

Poslední skupina tazatelů pokládá otázky tohoto typu: Manžel, (syn, dcera) studuje či dojíždí za prací a do města se vrací 1x měsíčně na víkend. Vztahuje se i na ně povinnost uhradit poplatek, když jejich produkce odpadu v místě je minimální?

Konstrukce zákona je taková, že poplatníkem je fyzická osoba v místě trvalého pobytu. Z toho je zřejmé, že poplatek je vázán jen a jen na trvalý pobyt a ze zákona tedy nemohou platit lidé bez této vazby. Pokud by ze zákona možnost odpuštění poplatku existovala, v praxi by to znamenalo, že dojíždějící za prací, studenti, důchodci dlouhodobě přebývající na svých chalupách a pod. by poplatek nehradili nikde, což přípustné opravdu není. Nelogičnost je tedy jen zdánlivá, protože i v našem městě žije množství lidí, kteří zde trvalý pobyt nemají. Tyto osoby tedy neplatí v Českém Krumlově, ale poplatek za svoz odpadu je nemine v místě jejich trvalého bydliště, i když se tam většinu času nevyskytují.

Podle dosavadního průběhu podávání přiznání je zřejmé, že občané se víceméně ztotožnili se zněním zákona. Přesto, pokud se vyskytnou další nejasnosti, velmi ráda je vysvětlím buď osobně, nebo opět prostřednictvím zpravodaje.

Ptal se Vladimír Zunt

 
 Rozpočtované investice roku 2002 Nahoru

V roce 2002 se stane nejvýznamnější investiční akcí stavba kruhového objezdu U Trojice, kde je počítáno s více jak 9 miliony korun. Rekonstrukce Hradební ulice si vyžádá kolem 8 milionů korun, rekonstrukce ulice Parkán pak spolkne dalších 7 milionů z rozpočtu města. S dalším milionem je počítáno na rekonstrukci úpravny vody, stejně jako na kanalizační přípojku ve městě, více jak milion bude investován do vodovodu a kanalizace Na Moráni. Vedle investičních akcí ve výši statisíců (např. parkoviště Mír vyjde předběžně na 850 tisíc korun) je počítáno i s dvěma miliony korun, které jsou rezervou pro vynucené investice.

To ovšem neznamená, že se město nestará o záležitosti, které čekají v příštích létech. Proto, aby i nové zastupitelstvo mohlo kvalifikovaně rozhodovat, jsou připravovány nejrůznější materiály v nejrůznějších stádiích pro pozdější použití. Jako příklad je možné uvést třeba již dnes známé investiční náklady pro nejnutnější stavební práce ve Vyšném.

Z přehledu nákladů je již dnes zřejmé, že je třeba jen na kanalizaci splaškovou, dešťovou, vodovod, nejnutnější rekonstrukci komunikace a veřejného osvětlení skoro 12 milionů investic v dnešních cenách. A to zatímní odhad nezahrnuje konstrukční vrstvy vozovky. Rozhodovat o investičních akcích ve městě tedy bude ještě dlouho nezáviděníhodnou záležitostí a ještě dlouho se bude po každém rozpočtování diskutovat o tom, zda vybrané stavby jsou pro město opravdu ty nejdůležitější.

 
 Slavnosti pětilisté růže 2002 Nahoru

Již dnes je jisté, že 16. ročník Slavností pětilisté růže se uskuteční 21. - 23. 6. 2002. V rámcovém programu slavností je počítáno s historickým průvodem v pátek 21. 6. od 19 hodin, ve 21.30 je počítáno se slavnostním zahájením na náměstí Svornosti. Již ve 22 hodin půjde ohňový průvod městem a o hodinu později začne divadelní představení na zámeckých terasách.

V sobotu 22. června vyjde v 10 hodin historický kostýmovaný průvod, o čtvrt hodiny později začne slavnostní ceremonie na náměstí Svornosti. Následovat bude opět průchod kostýmovaného průvodu městem, v 11 hodin začne divadelní představení ze života Rožmberků. Tradiční Živé šachy na otáčivém hledišti začínají v 15 hodin, od 17 hodin je plánována repríza divadelního představení. Ve 23 hodin budete vítáni u zámeckých teras, kde se uskuteční slavnostní ohňostroj.

 
 Zámek vloni navštívilo 295 893 osob ! Nahoru

Počet návštěvníků českokrumlovského Státního hradu a zámku v loňském roce jistě překročil číslo 300 tisíc, vezmeme-li v úvahu i státní oficiální návštěvy s doprovodem.

Díky kronikářce města, paní Novákové, máme dokonalý přehled také o návštěvnosti dalších kulturních událostí ve městě. Pozoruhodná byla návštěvnost vánočních koncertů souboru Musica Bohemica - v jednom dni se uskutečnily hned dva koncerty - vždy před naprosto vyprodaným sálem, takže posluchačů bylo nakonec 330. Česká mše vánoční J. J. Ryby dokázala přitáhnout v podání Smyčcového orchestru Český Krumlov a Městského smíšeného pěveckého sboru Perchta na jediném vystoupení 550 posluchačů. I vánoční koncert středověké hudby naplnil Prokyšův sál, stejně hojně byl navštíven také Novoroční koncert Perchty v kostele sv. Víta.

Nikoho jistě nepřekvapí obrovská návštěvnost akcí ZUŠ, kam přišlo na 28 představení celkem 3670 návštěvníků. Městské divadlo pokračovalo v úspěšném zvyšování návštěvnosti - na 112 představeních bylo registrováno 15 624 diváků. Tradičně vysokou návštěvnost si udržely koncerty pořádané Nadací festivalu komorní hudby, které navštívilo 3633 lidí. Festival staré hudby si udržel svých 800 věrných příznivců, Klavírní festival v návštěvnosti udržel vyprodaný Maškarní sál po všech sedm dnů svého konání. Mezinárodní hudební festival měl 8000 návštěvníků, Ekofilm potěšil především 1344 žáků a studentů, a to je zároveň jeho největším přínosem. V roce 2001 v dobrém překvapil i grafitový důl s více jak 15 tisíci návštěvníky.

Umělecká beseda se v roce 2001 představila na sedmi akcích, z nichž Jazz na konci léta navštívilo obdivuhodných 2500 diváků. Nesmíme zapomenout ani na Okresní vlastivědné muzeum, mezinárodní centrum Egona Schieleho, nejrůznější aktivity místních galerií a nekonečnou řadu solitérních akcí s dalšími tisíci návštěvníky.

V zrcadle této statistiky se zdá, že případné obohacení sezony v podobě folkového festivalu by opět našlo své příznivce. Zda se v materiálu návštěvnosti kulturních akcí za rok 2002 objeví nová kolonka pro folk, to je zatím v jednání.

 
 Kino je ozvučeno, bude možné tam i posedět ? Nahoru

Rozpočet roku 2002 počítá i s výměnou sedaček v kině J & K. V současné době byly nezávazně osloveny firmy specializované na výrobu tohoto druhu posezení, a je tedy značná naděje na to, že návštěva kina by se již neměla po více jak hodinovém sezení měnit na horor.

V této souvislosti se sluší napsat, jak je na tom kino po finanční stránce. Vzhledem k zoufalé situaci těchto zařízení v celé republice není bilance českokrumlovského kina až tak zlá. Tržby kina činily za loňský rok včetně městské dotace ve výši 365 tisíc korun celkem 1 897 054 korun, výdaje pak 2 154 248 korun českých. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy činí 257 194 korun, které pokrývá dotace Sdružení J & K.

Náklady na jedno představení jsou ve výši 6 838 Kč, průměrná tržba za jedno představení je 4 781 korun. Průměrné vstupné v roce 2001 bylo 53 korun.

 
 Vystoupení sboru královské kaple v Krumlově Nahoru

Zcela mimořádnou záležitostí se jistě stane v létě letošního roku vystoupení sboru královské kaple, Hampton Court Palace. Takřka po 500 letech dal lord Komoří Jejího Veličenstva svolení k turné sboru do Čech. Zároveň děkan Královských kaplí Lord Biskup Londýnský nabídl pomoc s navázáním kontaktů s církevní hierarchií v České republice.

Povolení k vycestování dostal sbor v rámci oslav Zlatého jubilea Jejího Veličenstva Královny Alžběty II. (50 let na trůně Spojeného Království) v roce 2002. Sbor Královské Kaple Hampton Court Palace byl naposledy na cestách v červnu roku 1520, kdy skupina kněžích a sbor následovali krále Jindřicha VIII. do Calais na setkání s králem francouzským Francoisem I. a jeho doprovodem.

Zárukou mimořádné kvality sboru bude i přítomnost vynikajícího sbormistra a hudebního ředitele Královské Kaple Carla Jacksona. Hudební nabídka souboru je ukázkou duchovní hudby britských ostrovů v minulosti i současnosti. Turné se koná pod záštitou královny Alžběty II., informován je i prezident České republiky Václav Havel, ambasády obou zemí i ministerstva zahraničí.

Čest přivítat sbor získala jen tři města ČR, Praha, Hranice na Moravě a Český Krumlov. Během návštěvy Sboru Královské Kaple bude možno zakoupit i CD se zcela unikátními nahrávkami repertoáru, který na trhu nikdy nebyl a jen stěží někdy bude.

30. červenec je termín vystoupení a zároveň je datum jedinou jistotou. Vzhledem k tomu, že velké varhany kostela sv. Víta jsou v rekonstrukci, bude záležet na požadavcích sboru, zda malé varhany kostela požadavkům vyhoví, či zda bude využit jiný nástroj v jiném prostoru.

 
 Rallye Český Krumlov 2002 Nahoru

S novým sponzorem, firmou SEAT, se představí účastníci rallye, která je již tradičně součástí sedmidílného seriálu mezinárodního mistrovství republiky. Stane se tak ve dnech 17. a 18. května 2002. Překvapením by měl být start jezdce se špičkovým vozem Seat se specifikací WRC. Letošní ročník je zároveň jubilejním - třicátým ročníkem rallye Český Krumlov.

 
 Co nabízí kulturní kalendář v roce 2002 Nahoru

V připravovaném kulturním kalendáři města, který by v době vydání zpravodaje měl již spatřit světlo světa, budou uvedeny všechny nejdůležitější kulturní akce letošního roku. Vzhledem k tomu, že kulturní kalendář města bude součástí již dříve vydaného bedekru a bude mít charakter především propagačního materiálu, je malá pravděpodobnost, že by vešel v obecnou známost. Proto protentokrát uvádíme program kulturních akcí tohoto roku s plným vědomím toho, že KUK je bude uvádět v pravidelných měsíčních vydáních.

21. 6. - 23. 6.Slavnosti pětilisté růže
6. 6. - 1. 9.Sezona otáčivého hlediště
28. 6. - 7. 7.Festival komorní hudby
10. 7. - 13. 7.Bigbeat Český Krumlov
14. 7. - 27. 7.Klavírní festival
26. 7. - 31. 7.Organum Hydraulicum
19. 7. - 28. 7.Festival staré hudby
2. 8. - 24. 8.Mezinárodní hudební festival
20. 8. - 25. 8.Jazz na konci léta
3. 7. - 7. 9.Don Giovanni - Národní divadlo marionet
20. 8. - 25. 8.Ekofilm Český Krumlov
23. 12.Živý Betlém
24. 12.Medvědí vánoce

V jednání je i první ročník folkového festivalu. Pokud jednání dopadnou k obecné spokojenosti, najdete v březnovém čísle nejen termín konání festivalu, ale i předběžný program.

Zcela mimořádně zařazujeme poslední verzi programu otáčivého hlediště 2002, která může být zároveň i poslední sezonou v zámecké zahradě.

6. 6. - 22. 6.Divotvorný hrnec (muzikál)
 - režie Gustav Skála
26. 6. - 30. 6.Labutí jezero (balet)
 - režie Libuše Králová
3. 7. - 27. 7.Tři mušketýři (komedie)
 - režie Martin Glaser
2. 8. - 11. 8.Rigoletto (opera v originále)
 - režie Jan Kačer
14. 8. - 18. 8.Tři mušketýři (komedie)
 - režie Martin Glaser
21. 8. - 1. 9.Sen noci svatojánské (komedie)
 - režie Jiří Menzel

Vstupenky na otáčivé hlediště je možno objednávat od začátku května přímo v Jihočeském divadle, nebo v Infocentru v Českém Krumlově.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 20. ledna 2001 : TOPlist 0