Potopa v regionu Český Krumlov

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV

Města a obce


Prosíme starosty měst a obcí, pokud mají další informace nebo fotodokumentaci,
kterou by chtěli poskytnout na tuto stránku, aby nás kontakovali :
ois@ckrumlov.cz, 0337-712216, 0605-777020. Děkujeme!

Benešov nad Černou
Benešov nad Černou byl zaplaven říčkou Černá, která se rozlila a zcela zatopila 11 domů. Proběhla evakuace zhruba 8 osob. Voda způsobila řadu škod na zemědělských plochách, bylo poničeno množství komunikací. Na odstraňování škod se podíleli místní občané ve spolupráci s obecním úřadem a sborem dobrovolných hasičů. Odhad škod jen na obecním majetku činí cca 2 000 000,- Kč

Besednice
Obec byla postižena jen nepatrně, téměř vše již odstranili svépomocí. Dnes ještě budou uklízet mlýn u Malše, kde je především potřeba uklidit terén. V domě měli "jen" zhruba 20 cm vody. Byl poškozen most na Kaplici a dvě komunikace. Besednice byla zaplavena řekou Malší.

Boletice
Zde se rozlil rybník Olšina, který přetekl přes hráz, ale voda z něho postihla spíše sousední katastr Horní Plané, kde zatopila mimo jiné tři domy. Byla zde poškozena místní účelová vojenská komunikace a je podemletý jeden mostek. Škoda se odhaduje přibližně na 200 000,- Kč.

Brloh
Brloh byl zaplaven v období od 7.8. do 13.8. celkem třikrát. Poprvé, 7.8. voda ohrozila dva obytné objekty, ale díky zásahu místních hasičů a dobrovolníků nedošlo k podstatným škodám. V pondělí ráno došlo k největší záplavové vlně, kdy se voda dostala do obytných místností v jedenácti objektech a vytopila řadu sklepů. Třetí vlna v úterý ráno již byla menší a nepřesáhla pondělní. Bylo evakuováno celkem 10 místních osob a jeden dětský tábor v počtu 50 dětí a dospělých. Při povodní zasahovala spolu s místní jednotkou dobrovolných hasičů i řada dobrovolníků a technika místního ZD. Celkové škody na obecním majetku se odhadují na dva až tři miliony korun (podemletý most v obci, podemleté a zřícené tarasy kolem potoka, zničená silnice ke dvěma bytovkám, zničeno cca 5km polních cest k samotám, poškozená běžecká dráha na místním hřišti, narušená statika lávky přes potok). V současné době (22.8.) jsou náplavy z obecních prostor již vyklizeny a začínají se opravovat objekty kolem potoka a místní komunikace. Naopak občané přispívají věcnou pomocí na ty, kteří dopadli hůř. Na opravu obecního majetku zřídila obec povodňový účet 058 001 9399 / 0800, var. symbol 5299.

P9012038.jpg P9012039.jpg P9012040.jpg
P9012041.jpg P9012042.jpg P9012043.jpg

Bujanov
V Bujanově byly malými potoky poškozeny 2 mostky. U řeky byl zaplaven dětský tábor, jedna chata a několik stanů. Všichni byli včas převezeni do bezpečí. Vydatné deště způsobily zaplavení pouze některých sklepů. Jinak obec nebyla povodněmi zasažena vůbec.

Černá v Pošumaví
Závažné problémy zde nebyly žádné, pouze voda, která napršela, se místy prosákla do sklepů. Částečně byly poničeny nezpevněné komunikace.

Dolní Dvořiště
Zdejší občané byli postiženi ze všech stran, bylo vytopeno 8 domů, z čehož 5 kompletně. V Tiché došlo k protržení hráze rybníku, je tam asi dvoumetrová průrva, která bude po dohodě s rybáři odstraněna zřejmě až v září, kdy dojde ke slovení a vypuštění rybníku. Dále zde došlo k poškození komunikací, na některých místech chybí až 30 metrů vozovky. Také byla stržena část mlýnu. Škody odstraňují převážně svépomocí a pracuje zde také malá romská firma.

Dolní Třebonín
V této obci byla zatopena křižovatka na Dolní Svince, drobně byly na některých místech poškozeny komunikace. Došlo k rozlití třebonínského potoka. Jinak nebyly způsobeny žádné větší škody.

Frymburk
Frymburk nebyl vůbec zasažen, jen částečně zde mistní bojovali s povrchovou vodou, která se valila na průmyslovou zónu, Vše bylo zvládnuto bez větších škod. Při první vlně povodní byl v parku vyvrácen jeden strom, který měl poškozený kořenový systém a spadl na objekt, ale nevznikly žádné větší škody. Následky byly rychle odstraněny.

Holubov
Holubov byl postižen celkem značně, došlo k rozvodnění holubovského, krasetínského i dobrovodského potoka. Krasetínský zaplavil v Krasetíně 4 domy a silně bylo narušeno koryto potoka. Byli nuceni vypustit hasičskou nádrž, kde začala praskat hráz. Voda poškodila také komunikace, a to jak prašné cesty, kde místy protékal potok přímo komunikací, tak asfaltové vozovky. Samozřejmě byly zaplaveny louky a pole. Dobrovodský potok se také rozlil a rozšířil svoje břehy natolik, že na některých místech vytrhal přípojky kanalizace. Voda na mnoha místech teprve opadá, takže se dále zjišťují škody. V dolní části dobrovodského potoka došlo k zaplavení domu a větší škodě bylo zabráněno díky postavení hráze. Dále zde došlo k zaplavení zahrad, sklepů a části chat. Rozvodněn byl i brložský potok od Artipy, která byla také zatopena. Na těchto místech voda také stále opadá a zjišťují se škody. Došlo ke zničení 3 brodů - zůstal pouze jeden u čističky, a byly strženy veškeré lávky přes potoky. Značně poničena byla nezpevněná komunikace na Dívčí Kámen, která bude opravována dnes. Musí být zavezena, aby byl vůbec možný průjezd alespoň pro nákladní vozidla. Také příjezdová komunikace k chatám je zničena. Škody zde likvidují svépomocí a obecním úřadem byla najata firma, která pomocí těžké techniky pomáhá odstraňovat následky povodně. V chatové oblasti také pomáhali s odklízením škod vojáci.

P9012008.jpg P9012009.jpg P9012010.jpg
P9012012.jpg P9012013.jpg P9012014.jpg
P9012015.jpg P9012016.jpg P9012017.jpg

Horní Dvořiště
Obec Horní Dvořiště nebyla povodní zasažena vůbec. Jediný problém tu ve zhruba 5 objektech způsobila povrchová nebo spodní voda, která zatopila sklepy či poškodila kanalizační přípojku. Vodu ze sklepů hasiči odčerpali a žádné větší škody zde nebyly zjištěny.

Hořice na Šumavě
Voda zde zatopila jeden dům. Přetékal místní rybník, čímž byla drobně poškozena komunikace na Mýto. Místy byly zatopeny sklepy. Jinak k žádným větším škodám nedošlo.

Chlumec
Díky své poloze na kopci nebyl Chlumec vodou nijak postižen. Katastrofu z okolních obcí zde připomínala jen voda ve sklepích.

Chvalšiny
Došlo k zatopení převážně dolní části obce, které způsobilo rozvodnění místních potoků. Čtyři rodiny byly nuceni opustit své domovy. Velká voda způsobila kromě škod na komunikacích a mostcích, z nichž některé čekají na posouzení statikem, také škody na místní ekologické nádrži. Po protržení hráze školního rybníka byla také částečně zaplavena zadní část obce. S místními občany při záplavách a odstraňování škod spolupracoval sbor dobrovolných hasičů, který místní pohromu včetně odčerpání sklepů zvládl do čtvrtka 15.8. a od čtvrtka ještě vypomáhal při odstraňování škod v Českém Krumlově. Škody na obecním majetku pravděpodobně přesáhnou 1 000 000,- Kč.

P9012059.jpg P9012060.jpg P9012061.jpg
P9012063.jpg P9012064.jpg P9012065.jpg

Kájov
V katastru obce Kájov napáchala povodeň na Polečnici a chvalšinském potoce značné škody. Voda silně poničila obrovské množství komunikací a nezpevněných cest, byl úplně zničen most u Petráška, most Staré Dobrkovice - U Mlýna, most Křenův Dvůr a můstek na místní komunikaci Křenov (u Plánského). Řada dalších mostů a můstku byla poškozena, a to včetně historických můstků v Kájově (u hřiště), ve Starých Dobrkovicích (U Mlýna) a v Novosedlech (Chadtová).

P9012078.jpg P9012079.jpg P9012080.jpg
P9012085.jpg P9012086.jpg P9012088.jpg
Býval tu most pod_Křenovým Dvorem. Díra v asfaltu pred Boxitem. Historický mostek u hřiště v Kájově.

Škody vznikly také na veřejném osvětlení a na el. zařízení ČOV Křenov. Ušetřeno nezůstalo ani hřiště TJ SOKOL Kájov, či vodojem a nátok vodovodu v Mezipotočí. Ve Starých Dobrkovicích voda poškodila také kapličku. Odhad celkových škod se pohybuje kolem 3 600 000,- Kč. K evakuaci osob se přistoupilo ve čtyřech případech. Deset rodin mělo vytopené domy včetně bytů, v dalších domech voda zatopila sklepy. Velké škody utrpěl motorest ve Starých Dobrkovicích a zahradnictví pana Slováka Zelená Architektura. Jen tyto škody převyšují milion korun.

Hladina Polečnice 12.8.2002. Hřiště se stalo jezem. Kájovské hřiště.

Nejen po povodni, ale i v jejím průběhu se na zmírnění a odstranění následků povodně podíleli značnou měrou dobrovolní hasiči z Kájova. Zajišťovali zprovoznění a čistění stok a propustků, čištění silničních mostů a pomáhali občanům při záchraně majetku. Také se podíleli na odklízení povodňových škod v Českém  Krumlově. Celkem bylo nasazeno 22 členů dobrovolných hasičů Kájov, kteří v době od 8.8 do 18.8. odpracovali na 2000 hodin. Odklízecích prací se také zúčastnili dva dobrovolníci z Hradce Králové. Vojsko zapůjčilo na úklid 2 nákladní automobily a nakladač.

Parkoviště v Kájově. Silnice u Petrášků, stará Dobrkovická.

Na popud občanů, kteří chtějí přispět k obnovení stavu před povodní, vznikla sbírka pro odstranění následků škod po povodni na území obce Kájov. Účet má číslo konta obce Kájov u Komerční banky v Českém Krumlově 3422241 / 0100, nutno uvést variabilní symbol 82002. Příspěvky lze skládat i v hotovosti na Obecním úřadě v Kájově. Vybrané peníze budou použity na odstranění škod v rámci obce Kájov, obzvláště v částech obce ležících při Polečnici a Chvalšinském potoku.

Kaplice
Kaplice byla zastižena oběma povodňovými vlnami. Při první vlně, která přišla 8.8., byly záplavy způsobeny především řekou Malší, jejíž hladina vysoce přesáhla výšku hladiny při povodních v roce 1954, a to zhruba o 1,5 metru. Voda v Kaplici při povodních kompletně zaplavila Malšské údolí i s komunikacemi a došlo ke stržení nového mostu u papíren kolaudovaného v roce 1997.

Bělidlo 12.8. Bělidlo 8. 8. Fotbalové hřiště Spartak 8.8.
Malše u parku 12.8. Malšske údolí u rybárny 8. 8. Městský park 12. 8.

Kompletně byl zaplaven a zničen celý městský park. Evakuováno bylo několik desítek lidí. Po první povodňové vlně nastalo ihned odstraňování škod a do další povodňové vlny, která přišla v pondělí 12.8., byly již všechny následky povodně odstraněny. Odhad škod po této první vlně se pohyboval okolo 25 000 000,- Kč. Při druhé vlně vystoupala hladina ještě o 30 cm výše než při první vlně, k čemuž se ještě přidaly místní potoky, které se také vylily ze svých koryt. Ta opět zaplavila stejné lokality a ještě řadu dalších, čímž se škody značně znásobily. Na druhou vlnu již bylo město lépe připraveno a bylo možné zajistit důležitá opatření, která zabránila ještě většim škodám. Byly postaveny hráze z pytlů s pískem a byla provedena včasná evakuace obyvatel. Škody způsobené druhou povodňovou vlnou se odhadují na 50 000 000,- Kč. Došlo ke značnému zdevastování komunikací, byl poškozen hlavní kanalizační sběrač, stržen byl jeden most a další dva čekají na posouzení statikem. Voda v některých obytných domech dosahovala až do výše 1,2 m a v objektu situovaném přímo u řeky dokonce do výše 2 m.

Městský park 8. 8. Okolí pivovaru 12. 8. Pivovar 12. 8.
Pivovar na Bělidle. Rozbouřená Malše 8. 8. Malse_rybarna.jpg
elektrarna.jpg park.jpg Malsske_udoli.jpg

Odstraňování následků povodně zajišťují místní technické služby, které si v případě potřeby ještě najímají místní firmy, ve spolupráci s armádou. Na pracích se v Kaplici podílí také najatá firma z Moravy, která má již zkušenosti z tamějších povodní. S likvidací mostu u papíren pomáhala také civilní obrana. Bezprostředně po povodni začalo město zajišťovat občanům v postižených lokalitách dodávky humanitární pomoci. Každý den objíždí postižené obyvatele a zásobuje je desinfekčními, mycími a hygienickými potřebami, pitnou vodou, oblečením a jinými potřebnými věcmi dle jejich požadavků. Městský úřad v Kaplici zřídil zvláštní účet, na který je možné posílat finanční příspěvky, které budou rozděleny mezi postižené obyvatele.
číslo účtu : 058 000 9369 / 0800
variabilní symbol : 5299
konstantní symbol : 0558

Křemže
V Křemži byly zaplaveny dva byty, několik desítek sklepů, ale také zahrady a chaty. Voda napáchala velké škody na komunikacích, dále byly také poničeny mostky a ušetřena nebyla ani hráz rybníka. Místní čistička odpadních vod se částečně zbortila. Na odstraňování povodňových škod se podílejí místní občané ve spolupráci se sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí a vypomoci přišlo také vojsko. Zatopení obce způsobil křemžský potok spolu s povrchovou a spodní vodou z okolních kopců.

P9012032.jpg P9012033.jpg P9012034.jpg
P9012035.jpg P9012036.jpg P9012037.jpg

Lipno nad Vltavou
Nebyly zde žádné větší problémy, pouze drobnosti způsobené povrchovou vodou - zatopené sklepy a drobně narušené místní komunikace.

Loučovice
V oblasti Loučovic zůstala řeka téměř ve svém korytě, zaplaveny byly jen přilehlé volné plochy a došlo pouze k poškození několika přilehlých komunikací. Preventivně bylo krátkodobě evakuováno asi 16 lidí, ale nakonec k zaplavení budov v Loučovicích nedošlo. Malý průtok zde ovlivnil lipenský odpadní tunel, kterým tekla značná část vypouštěné vody a vlévala se do Vltavy až za obcí Loučovice.

Malonty
Velká voda v katastru obce Malonty zcela strhla most na cestě z Malont do Pohorské vsi u obce Radčice, a také most na trase Malonty - Bukovsko. Další dva mosty ve směru na obec Bělá byly značně poškozeny, ale v současné době jsou již průjezdné. Povodní byla poškozena také ČOV, několik komunikací a zdevastován byl i vodovod. Nános klád připlavených proudem vody poškodil jímač vody v pohořském potoce, ze kterého je v případě potřeby posilována dodávka pitné vody pro obec. Zatím je pitná voda čerpána z obecních studní. Přesný rozsah škod na vodovodním jímači bude znám až po nasazení těžké techniky, která odstraní vrstvu nánosu a naplavených klád. Voda zaplavila sklepy domů a část jednoho domu v Jaroměři byla vodou dokonce stržena. Díky skvělé práci dobrovolných hasičů a místních dobrovolníků byla voda ze sklepů během několika dnů odčerpána. Starosti dobrovolným hasičům a místní policii přidělala při první povodňové vlně evakuace dětských táborů, které se nacházejí u řeky Kamenice a jejichž vedoucí si do poslední chvíle nehodlali připustit vážnost situace. Ale díky skvělé spolupráci místních dobrovolných hasičů a policie bylo nakonec vše bez úhony zvládnuto. Podle předběžného odhadu škody pravděpodobně přesáhnou částku 2 200 000,- Kč.

Malšín
Malšín je jednou z mála obcí, které jsou na kopci a nebyly tedy nijak zásadně povodní postiženi. Škody tu páchala opět pouze povrchová voda, která způsobila protržení hráze malého rybníka a poškození místní komunikace. Voda také zaplavila místní zahrádkářskou kolonii. Odhad škod zatím není znám.

Mirkovice
Mirkovice nebyly povodněmi zasaženy vůbec, kromě drobných zaplavení sklepů povrchovou vodou a místy vyplavených nezpevněných komunikací.

Mojné
Jelikož je obec Mojné situována vysoko na řekou, nebyly zde s povodněmi velké problémy. Došlo pouze k zaplavení několika studní povrchovou vodou z poli a rozlila se místní hasičská nádrž. V katastru obce Mojné bylo také velkou vodou poškozeno několik komunikací a zaplaveny zemědělské plochy. Na odstranění vzniklých škod mají zásluhu místní obyvatelé, sbor dobrovolných hasičů a zemědělské družstvo spolu s obcí.

Netřebice
Obci Netřebice se povodeň díky její poloze na kopci vyhnula. Jediným náznakem povodně zde bylo pár sklepů zaplavených povrchovou vodou.

Nová Ves
V obci se rozvodnil potok, který zde protéká, a zaplavil níže položené rodinné domky. Hladina vody dosahovala v některých místech zhruba do výšky jednoho metru. Voda opadá do dnešních dnů a škody se nadále zjišťují. Značně poškozeny byly dva mostky, které bude nutné postavit kompletně nové. S odstraňováním škod pomáhalo místním občanům zemědělské družstvo, které disponuje potřebnou těžkou technikou. Do budoucna byla obci zemědělskou vodohospodářskou správou přislíbena úprava koryta místního potoka do takové podoby, aby bylo schopno pojmout větší množství vody a zabránilo se tak následným záplavám.

Pohorská Ves
V Pohorské Vsi trápí místní občany převážně povrchová voda, která stále ještě stéká z kopců a na mnoha místech podemílá místní komunikace. V obci pronikla voda do sklepů obytných domů a způsobila ucpání kanalizace. Případný další příval vody by tak způsobil zaplavení komunikací v obci. Velká voda zapříčinila protržení hráze rybníka Zlatá Ktiš, kde ještě probíhají práce na odklízení naplavenin. Na odstraňování následků povodně se podílejí především místní občané a obecní úřad ve spolupráci s firmou z Benešova nad Černou, která disponuje potřebnou těžkou technikou.

Přední Výtoň
Obec nebyla poškozena, jen místní potok se rozvodnil, vzal vegetační tvárnice a zaplavil louky a pole. Jinak k žádným škodám nedošlo.

Rožmberk nad Vltavou
V Rožmberku byl vyhlášen 3. povodňový stupeň a bylo nutné provést evakuaci 102 lidí. Kompletně byla Vltavou zaplavena pravá strana Rožmberka, což představuje zhruba 30 domů. Byly zde do značné míry poničeny komunikace, bude také nutné opravit místní ČOV. Mimo jiné zde hrozí nebezpečí sesutí svahu, čemuž by měla zabránit výstavba 13 metrů dlouhé zádržné zdi, jejíž rozpočet je odhadován na cca 200 000,- Kč. S odstraňováním škod zde místním pomáhají hasiči, vojáci a soukromé firmy s těžkou technikou. Škody si zatím nikdo netroufá dopředu odhadnout.

Rožmitál na Šumavě
V katastru obce Rožmitál na Šumavě povodně způsobily škody zhruba za 7 500 000,- Kč. Bylo poškozeno jímací zařízení úpravny vody, na kterém vznikla škoda odhadem 500 000,- Kč, velké škody napáchala voda na několika místních komunikacích včetně cyklostezky. Poničení se nevyhnuly ani čtyři mostky, či zařízení místního koupaliště. Samozřejmostí jsou zanesená a vymletá koryta potoků a zaplavené louky a pole. Na úklidových pracech se podíleli především místní dobrovolní hasiči spolu s místními občany a chalupáři. Jako VPP byli zapojeni i lidé evidovaní na úřadě práce. Dne 23.8. byla po kontrole všech škod odborníky výše škod stanovena dokonce na 7 500 000,- Kč.

P8260723.jpg P8260729.jpg P8260731.jpg
P8260740.jpg

Velešín
Velešín díky své poloze na kopci nebyl povodní zasažen vůbec. Došlo pouze k vytopení jednoho domu povrchovou vodou z polí a k zaplavení několika sklepů spodní vodou.

Větřní
Obec byla postižena poměrně silně a to jednak tokem řeky Vltavy, ale vedle toho ve značné míře rozvodněnými místními potoky, které se ve svažité krajině na několik dnů proměnily ve dravé horské řeky, tvořící nová hluboká koryta a bořící vše co stálo v cestě. Evakuovat bylo nutno celkem 201 osob, nejprve pro ohrožení možností protržení hrází výše položených rybníků (k němuž nakonec ani v jednom případě naštěstí nedošlo) a následně pro ohlášené zvyšování hladiny Vltavy. Vážně poškozen a vyřazen i pro pěší provoz, byl most přes Vltavu v Zátoni, dále byly poškozeny 2 mostky v Dolním Němče a zcela zdemolovány 3 mostky, které jsou jediným přístupem k obytné zástavbě v lokalitě U lípy. Na několika místech byly vážně poškozeny státní i místní komunikace, vytrhány rozvody plynu, kanalizace a poškozena podzemní i vzdušná vedení elektřiny a telefonu. Dnes, díky pomoci armády a místních firem, jsou provizorně odstraněny největší poruchy v obytné zóně, zatím trochu stranou zůstává "rekreační oblast" - kempy, chatové a zahrádkářské kolonie.

Věžovatá Pláně
Velká voda zde způsobila pouze rozvodnění potoka a na několika místech došlo k poškození komunikací.

Vyšší Brod
Ve Vyšším Brodě byly napáchány velké škody jak samotnou Vltavou, tak jejími přítoky Vltavicí Větší a Vltavicí Menší. Obrovské škody napáchaly na plochách a porostech. Zničeno bylo také množství komunikací. Ve Vyšším Brodě bylo evakuováno přes sto lidí a zaplavena byla ulice 5. května a celá čtvrť Hrudkov. Velkou vodou byla také ohrožena místní lávka pro pěší, která nakonec náporu vody odolala. Na odstraňování škod se podílejí místní občané spolu s najatými místními, ale i přespolními firmami. Pomocnou ruku nabídly také okolní obce. Pomoc je přislíbena také od armády. Odhad škod způsobených povodní na obecním majetku činí 3 000 000,- Kč.

Zlatá Koruna
Ve Zlaté Koruně voda napáchala největší škody na místním mostě ve směru na Rájov, který zcela strhla a jeho prostřední část odplavila zhruba dva kilometry dál. Na jeho místě zbyla jen obrovská vymletá díra a část stržené silnice. V současné době probíhá jednání o vystavění provizorní lávky, která by měla nahrazovat původní most do té doby než bude vystavěn nový. Na obnově škod se podílejí dobrovolní hasiči a místní obyvatelé, ale také 10 skautů. Nasazena bude i dvacítka vojáků spolu s těžkou technikou. Přímo v obci byly vodou zasaženy pouze zhruba čtyři obytné domy.

Zubčice
V Zubčicích byly vyplaveny pouze sklepy. Škody jsou pouze drobné, způsobené povrchovou vodou. Jedinou větší škodu napáchala velká voda na odkalovacím rybníku, kde voda poničila stěny přítokové stoky.
© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0