Pomozte regionu Český Krumlov

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV

 
Krizové konto Města Český Krumlov
100 200 8668 / 5500
u RaiffeisenBANK - Swift : RZBCCZPP, která sama vložila prvých 100 000 Kč.
Stav k 26.4.2004 v 10,00 hod. :
na konto bylo vloženo / převedeno 13,850.886 Kč
z konta bylo na náhradách vyplaceno     11,548.108 Kč
na kontě je zůstatek 2,302.778 Kč

Pravidla nakládání s povodňovým kontem

 1. Pro shromažďování finančních darů na pomoc obnově Českého Krumlova po povodních v srpnu 2002 zřídilo město zvláštní účet u Raiffeisenbank, a.s. (dále jen povodňové konto) s číslem : 100 200 8668 / 5500.

 2. Finanční prostředky na tomto účtu jsou určeny na odstraňování bezprostředních následků srpnových povodní v Českém Krumlově, zejména na financování oprav a rekonstrukce poškozeného či zničeného obecního majetku a poskytování jednorázového finančního příspěvku postiženým fyzickým a právnickým osobám, které se vinou povodní ocitly ve stavu nouze.

 3. Každý dárce finanční pomoci má právo rozhodnout k jakému účelu či na jakou akci bude jeho dar použit. V tomto případě město převede finanční prostředky na účet postiženého (platí jen pro právnické osoby). Pokud město z objektivních důvodů nemůže dárci vyhovět, či pokud orgány samosprávy nesouhlasí s požadovaným způsobem užití, je možno s dárcem dohodnout jiný účel, jinak mu bude dar vrácen.

 4. Jednorázový finanční příspěvek pro právnické a fyzické osoby podnikající se sídlem provozovny v Českém Krumlově, které byly postiženy záplavami je určený na opravu provozoven, opravy a nákup poškozeného či zaniklého provozního zařízení a bude poskytován na základě písemné žádosti a rozhodnutí města. Maximální výše činí 20 tis. Kč. Tento finanční příspěvek bude poskytován jen na bankovní účet.
  V případě, že se žadatel svého nároku vzdá, může si do tohoto dotazníku vyhradit účel použití do oblasti sportovní areál města Český Krumlov, školství, ostatní veřejný majetek města (mosty, komunikace, veřejné osvětlení ap.)

 5. Jednorázový finanční příspěvek v max. výši 10 tis. Kč pro jednu rodinu, která má trvalý pobyt v zátopové oblasti města, bude poskytován na základě písemné žádosti a následného rozhodnutí odboru sociálních věcí MěÚ. Příspěvek je určen na opravy nemovitostí sloužících k bydlení, opravy a nákup zařízení bytu, domu, nákup poškozených či zničených domácích spotřebičů apod. Finanční prostředky budou poukázány buď na účet postiženého nebo vyplaceny poštovní poukázkou.
  Kritéria pro přiznání tohoto příspěvku :
  a)  byt zatopen zcela : 10 tis. Kč
  b)  byt zatopen částečně : 5 tis. Kč

 6. Finanční prostředky z povodňového konta je možno čerpat na opravy a rekonstrukce obecního majetku zničeného či poškozeného záplavami jen se souhlasem rady města, a to do výše 1 mil. na jednu akci. Čerpání nad tuto hranici schvaluje zastupitelstvo města.

 7. Finanční odbor povede přehled výdajů z povodňového konta, který předloží na vědomí radě města vždy 1 x za měsíc.

Pozn. : Kritéria pro přiznání jednorázového finančního příspěvku z povodňového konta podnikatelským subjektům budou předložena RM ke schválení dodatečně.
© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0