Náměstí Svornosti č. p. 2
 

 Infocentrum, Náměstí Svornosti č.p. 2
Lokace :
Náměstí Svornosti č. p. 2

Popis objektu :
Jednopatrová nárožní budova s členěným průčelím z konce 19. století, s vysokou sedlovou a pultovou střechou, která je v čelní stěně zčásti krytá trojúhelným štítem. Na pravém nároží zůstalo zachováno jedno pole jinak zrušeného loubí, z něhož je po levé straně zachován kamenný nosný pilíř nesoucí lomený oblouk loubí. Interiér přízemí obsahuje síň zaklenutou hřebínkovou klenbou, v zadním traktu je místnost s bohatě vyřezávaným renesančním stropem. Zadní jednopatrové dvorní křídlo je klenuto v úzkých prostorách přízemí valenou klenbou s lunetami. Sklepy jsou gotické s valenou kamennou klenbou. Dům je spojen prampouchem s vedlejším nárožním domem Náměstí Svornosti č. p. 3.

Stavebně historický vývoj :
Objekt je dokladem původní parcelace města. Jeho počátky sahají až do období kolem roku 1300, kdy na tomto místě stály patrně dva domy. Budova s jádrem, krovem, stropními konstrukcemi, sklepními klenbami a loubím gotického původu pak byla přestavěna v období renesance ve 2. polovině 16. století. Dvorní křídlo pochází patrně z období baroka. Kolem roku 1876 bylo zrušeno loubí, podezděn arkýř a historizujícím způsobem bylo upraveno průčelí domu. Další stavební úpravy probíhají s různou frekvencí až do dnešních dnů.

Náměstí Svornosti č. p. 2, klenba

Významné architektonické detaily :
Renesanční hřebínková klenba síně
Renesanční řezaný záklopový strop a malířská výzdoba v zadním traktu

Historie obyvatel domu :
V letech 1459 a 1463 dům patřil barvíři Štěpánovi, v první polovině 16. století byl prodán městskému písaři Václavu Petrlíkovi. Ten ho roku 1550 prodal vladykovi a přednímu rožmberskému úředníkovi Jindřichu Vojíři z Protivce na Římově a jeho ženě Anně za vysokou cenu 360 kop míšeňských. Z dalších významnějších majitelů je možné jmenovat např. českokrumlovského primátora a rožmberského úředníka Jiřího Firšta, jemuž dům patřil v 90. letech 16. století. V této době je v domě doložena domácí sladovna a v objektu se vařilo a šenkovalo pivo, což je písemně doloženo k roku 1654. Okna v zadní části domu tehdy směřovala na masné krámy v Masné ulici. Roku 1714 dům patřil knížecímu dvornímu zahradníkovi Tomáši Gerglenovi. V roce 1867 dům vyhořel a 1876 byl převeden do držení městské rady. Do roku 1948 zde byl provozován hostinec, pak závodní a vojenská kuchyně a konečně od roku 1963 zde funguje Fotoslužba.
 Náměstí Svornosti č. p. 2, prampouch nad Šatlavskou ulicí  Infocentrum, Náměstí Svornosti č.p. 2, celkový pohled, stav před rekonstrukcí

Legendy, vyprávění, zajímavosti :
V domě kdysi býval hostinec "U Slunce". Hostinský Jan byl velmi nedůvěřivý a nevěřil sklepmistrovi v pivovaře. Stále ho obviňoval, že mu dává sudy naplněné jen zpola a stále si u sládka v pivovaře stěžoval. Aby hostinský nebral pivo od někoho jiného, sládek sklepmistra propustil ze služby. Nevinný muž vyslovil kletbu a hostinský krátce nato uklouzl na schodech do sklepa a pivní sudy se na něho svalily. Jeho duše nenachází klidu ve věčnosti a občas se v domě objevuje.

Současné využití :
V objektu se dnes nalézá Infocentrum, Pension U Slunce, Restaurace Maštal, Českokrumlovský rozvojový fond - destinační management a Foto - atelier & shop.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung