Jihočeská univerzita, logo   Evropské informační
centrum Jihočeské univerzity
Český Krumlov


Vlajka Evropské unie   Bulletin Informace 5/2000
Speciální číslo pro EKOFILM

Obsah:

Z činnosti EIC JU . . .

Evropské informační centrum JU

Česká republika na cestě do EU
Kdo má na starosti evropskou integraci České republiky na Ministerstvu životního prostředí?
Kapitola 22 "Životní prostředí"
Přechodná období
Jak a odkud jsou financovány změny v životním prostředí?

Mapa webových stránek
Instituce zabývající se životním prostředím
Ekologie a ochrana přírody
Ekologické časopisy
Chráněné krajinné oblasti

Knižní fondy EIC JU
Kategorie 11: Životní prostředí
Výběr článků z časopisů: Životní prostředíZ činnosti EIC JU . . .

Evropské informační centrum Jihočeské univerzity:

Evropské informační centrum Jihočeské univerzity (EIC JU) vzniklo v srpnu 1995 z iniciativy města Český Krumlov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hlavním posláním tohoto centra je podporovat mezinárodní kontakty mezi univerzitami, kulturními, vzdělávacími, informačními a vědeckými institucemi.
Od zahájení své činnosti je EIC JU místem mezinárodních setkání a plní vzdělávací a reprezentační úkoly Jihočeské univerzity a města Český Krumlov.
Náplň činnosti je profilována dvěma hlavními směry. První část zahrnuje konferenční, kongresovou a seminární činnost. Pro tyto účely pronajímá centrum své reprezentativní prostory - zasedací místnost a společenský sál - v historických prostorách bývalé prelatury v Horní ulici v Českém Krumlově.
Druhá část se zaměřuje na podávání a zpracovávání informací zejména z oblasti evropské integrace, což úzce souvisí s náplní multimediální knihovny centra.
Na základě statutu oficiálního EDC (European Documentation Centre), který EIC JU získalo v říjnu 1996, poskytuje Evropská unie centru pravidelné periodické i neperiodické publikace, dokumenty a ostatní informační materiály, především v anglickém a francouzském jazyce.
Druhá část fondu je věnována nepravidelně zasílaným publikacím z Rady Evropy.
Další řadu informačních materiálů multimediální knihovny představují jazykové a encyklopedické příručky a publikace sloužící jako pomůcka při studiu cizojazyčných materiálů.
Specifickou částí knihovního fondu je kolekce CD ROM , která zahrnuje populárně naučné tituly české i zahraniční produkce, encyklopedie a výukové programy různých oborů (biologie, dějiny umění, historie, anatomie, apod.).
V souvislosti se zapsáním Českého Krumlova na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO byl vytvořen speciální soubor, jež obsahuje publikace přibližující historii a jednotlivé památkové objekty města a okolí. Na doplňování tohoto fondu se podílí Česká komise pro UNESCO.

Česká republika na cestě do EU

Kdo má na starosti evropskou integraci České republiky na Ministerstvu životního prostředí?

Členem negociačního týmu (hlavního orgánu pro vyjednávání o přistoupení ČR do Evropské unie vedeného hlavním vyjednavačem JUDr. Pavlem Teličkou) je také prof. Bedřich Moldán, který je zmocněncem ministra životního prostředí a má na starosti otázky týkající se životního prostředí.
Na ministerstvu životního prostředí koordinuje přípravy na vstup do Evropské unie odbor evropské integrace v rámci sekce zahraničních vazeb. Do příprav na přijetí závazků EU je zapojena většina útvarů MŽP, zvlášť pak odbor legislativy při zajištování transpozice a odbor integrovaného financování při zajišťování dostatečných finančních zdrojů pro zajišťování dostatečných finančních zdrojů pro převzetí požadavků acquis.


Kapitola 22 "Životní prostředí"

Už při úvodních jednáních (tzv. screeningu) naznačila Evropská unie, že počítá s tím, že v oblasti životního prostředí budou kandidáti na členství v EU požadovat přechodná období. Důvodem je především vysoká investiční náročnost některých směrnic ES (IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění, čištění městských odpadních vod, znečištění vod nebezpečnými látkami a řada dalších). Na základě Aproximační strategie pro oblast životního prostředí byly stanoveny argumenty pro žádosti o přechodná období obsažené v Pozičním dokumentu. Na jejím základě uložila vláda ministrům životního prostředí a financí zpracovat Investiční strategii.
Z Aproximační strategie vycházejí následující základní závěry:
1.  Na legislativním poli si transpozice příslušných směrnic ES vyžádá přijetí nebo zásadní novelizaci cca dvaceti zákonů a řady prováděcích předpisů, jakož i vyvolané změny zhruba u stejného množství dalších předpisů;
2.  Institucionální zabezpečení nových povinností si vyžádá posílení veřejné správy o 1400 nových pracovníků, z čehož zhruba polovina připadá na nižší úrovně státní správy a čtvrtina na posílení České inspekce životního prostředí;
3.  Náklady na splnění požadavků ES v oblasti životního prostředí budou činit celkem cca 7 mld EUR. Spolu s náklady na personální posílení institucí činí celkové požadavky (investiční a neinvestiční výdaje s výjimkou nákladů na stát jako vlastníka nebo provozovatele) na státní rozpočet a Státní fond životního prostředí pro období 2000 až 2003 přibližně 4,4 mld. Kč, což znamená zhruba 1,7 % předpokládaných investičních a provozních nákladů souvisejících s aproximací v oblasti životního prostředí. Zbylá částka, určená na investice do změn technologií, bude muset být vynaložena dílem ze státního rozpočtu, dílem ze soukromé sféry, za využití domácích i mezinárodních zdrojů financování.
Dalším krokem v plánování aproximace v oblasti životního prostředí byla příprava implementačních plánů, která byla zahájena v lednu 2000.


Přechodná období

Z provedených právních, institucionálních a ekonomických studií vyplývá, že současný právní stav České republiky není u některých oblastí environmentálních acquis communautaire v požadovaném souladu s právními předpisy ES. Zde prezentované stanovisko vychází z předpokladu, že Česká republika bude připravena ke vstupu do Evropské unie k 1. lednu 2003. ČR v té době bude akceptovat příslušný soubor předpisů, ale požaduje přechodná opatření. S ohledem na výše uvedené doporučuje proto ČR ponechat kapitolu 22 věnovanou životnímu prostředí nadále za otevřenou s požadavkem na přechodná období v níže uvedených směrnicích:

Nakládání s odpady

Směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech - uvažuje se o přechodném období na tři roky, aby mohla být vybudována zařízení pro regeneraci a pro dosažení cílových hodnot u recyklace a opětovného využité obalů; do 31.12. 2005

Kvalita vody

Směrnice 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod - uvažuje se o přechodném období pro praktickou implementaci požadavku výstavby čistíren odpadních vod u obcí kategorie 2000 - 10 000 EO v délce pěti let od roku 2005, tj do 31. 12. 2010
Směrnice 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů - uvažuje se o přechodném období pro implementaci této směrnice do 31. 12. 2005
Směrnice 76/464/EEC a sedm dceřiných směrnic o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí - uvažuje se o přechodném období pro dodržení emisních limitů pro některé znečišťující látky do 31. 12. 2008
Směrnice 98/83/EC o pitné vodě - uvažuje se o přechodném období pro zavedení některých parametrů do 31.12. 2006

Průmyslové znečištění a management rizik

Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečišťování - uvažuje se o přechodném období pro implementaci směrnice u existujících zařízení v délce 5 let od roku 2007, tj. do roku 2012.
U nových zařízení, uvedených do provozu mezi 30. 10. 1999 a 31. 12. 2002 ČR požaduje jednání o přechodném období do 30. 10. 2004

Ochrana přírody

Směrnice 79/409/EEC o ochraně volně žijícího ptactva a 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijící fauny a planě rostoucí flóry - uvažuje se o přechodném období pro vytvoření seznamu významných ptačích území a zvláště chráněných oblastí zařazených do sítě NATURA 2000 v pravděpodobné délce do 31. 12. 2005. U této směrnice může ještě dojít ke změně pozice ve smyslu zkrácení nebo upuštění od přechodného období.

V dubnu 2000 proběhly technické konzultace v oblasti kvality vody, velkých spalovacích zdrojů znečištění ovzduší a podávání zpráv Evropské komisi, na jejichž uskutečnění se dohodla Evropská unie s Českou republikou.


Jak a odkud jsou financovány změny v životním prostředí?

Usnesením č. 1230 z listopadu 1999 vzala vláda ČR na vědomí Investiční strategii financování požadavků na zajištění implementace legislativy Evropských společenství v oblasti životního prostředí.
Náklady na splnění všech požadavků právních environmentálních předpisů ES v podmínkách České republiky byly odhadnuty na více než 240 mld. Kč, z nichž okolo 70% připadá na soukromou sféru. Jedná se o náklady časově rozložené až do roku 2012, kdy by mělo dojít ke splnění investičně nejnáročnějších požadavků - především se jedná o oblast ochrany vody, integrované prevence a kontroly znečištění.
Podíl státního rozpočtu na financování požadavků převážně institucionálního a personálního zaměření pro převážně nové a náročné činnosti (nakládání s odpady, monitoring kvality vody a ovzduší, geneticky modifikované organismy, kontrola chemických látek, řešení problematiky obalů, integrovaná prevence a omezování znečištění v průmyslu a zemědělství), by činil okolo 4 mld. Kč.
S ohledem na fakt, že je nyní v České republice vynakládáno ročně na oblast životního prostředí zhruba 40 mld. Kč (s jasnou převahou soukromého sektoru a obcí), nejedná se tedy o přehnané a nesplnitelné výpočty.
Naše republika si nemůže dovolit další nárůst počtu či prodloužení přechodných období (především v oblasti ochrany vod, nakládání s odpady i ochraně ovzduší), který by vznikl neposkytnutím potřebných finančních prostředků na institucionální a personální zajištění přípravy na vstup.
Evropská komise i řada členských zemí EU (především skandinávské) naznačily, že nebudou ochotny souhlasit s nárůstem žádostí o přechodná období a že již samotná vyjednávání o návrhu přechodných období z června 1999 nebudou jednoduchá.
EU chápe potřebu přechodných období v investičně náročných oblastech, ne však v oblastech, kde by se projevila neschopnost státu financovat institucionální a personální zabezpečení plnění legislativy.

(Články v této kapitole jsou zpracovány na základě přílohy časopisu EKO, č. 4/2000 - "Příprava České republiky do Evropské unie v oblasti životního prostředí", vydává Ministerstvo životního prostředí)

Mapa webových stránek

Instituce a hnutí zabývající se životním prostředím

http://www.env.cz/
Ministerstvo životního prostředí

http://www.eea.eu.int/
Evropská ekologická organizace

http://envirolink.netforchange.com/
EnviroLink Network

http://www.panda.org/
World Wide Fund For Nature

http://www.foe.co.uk/
Planeta pro život - ekologická organizace ve Velké Británii

http://www.unep.org/
Společné mezinárodní ekologické programy

http://www.czp.cuni.cz/stuz/
Společnost pro trvale udržitelný život

http://www.csvts.cz/cse
Česká společnost pro životní prostředí

http://www.cemc.cz/
České ekologické manažerské centrum

http://www.greenpeace.org/
Mezinárodní koordinační centrum Greenpeace

http://www.greenpeace.cz/
Oficiální stránky české sekce Greenpeace

http://www.detizeme.cz/
Děti země

http://www.czp.cuni.cz/
Centrum pro otázky životního prostředí UK

Ekologie a ochrana přírody

http://europa.eu.int/comm/environment/abc.htm
ekologický rozcestník na serveru EVROPA

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
stránky ochrany přírody na serveru EVROPA

http://ekologie.kralicek.cz/ekologie.html
Ekologické stránky - MODRÁ PLANETA

http://www.ecn.cz/enviro/news.asp
Ekolist - stránky zabývající se životním prostředím

http://www.agroporta.cz/
Informační servis pro zemědělství, ekologii a venkov

Ekologické časopisy

http://www.ecn.cz/detizeme
Alternativa - časopis nejen o ekologii, najdete zde rozhovory, články o kultuře a společnosti.

http://www.vurv.cz/czbiom/
BIOM - Informace o průmyslovém a energetickém využívání biomasy, kompostování, výrobě bioplynu.

http://www.volny.cz/depese
Depeše ČSOP - Zpravodaj Českého svazu ochránců přírody.

http://www.ecomonitor.cz
EcoMonitor - Databáze plných textů článků s tématikou životního prostředí z vybraného tisku, tiskových zpráv MŽP ČR a nevládních organizací.

http://www.ecn.cz/enviro
Econnect - Životní prostředí - Denně aktualizované zpravodajství o dění v oblasti životního prostředí a nevládních neziskových organizacích.

http://www.ceu.cz/eia/casopis.htm
EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí.

http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.html
EIA a EIA Newsletter - Čtvrtletník o posuzování vlivů na životní prostředí (česky, obsah anglicky a německy) a český překlad odborného občasníku.

http://www.bm.ipex.cz/eko
Eko server - Ekologický čtrnáctidenník. Zprávy a informace, úvahy a názory, rozbory problémů, stav životního prostředí, seznam chráněných území přírody.

http://www.mujweb.cz/spolecnost/ekodesign/
Ekodesign - Ekologie a grafický design - ekologie v grafickém designu a reklamě, informace, odkazy

http://www.ekolist.cz
Internetový deník o životním prostředí. Zprávy, kalendář akcí, rady pro domácnost, knížky, politické strany a životní prostředí, klimatické změny.

http://www.natura.eridan.cz/index.html
Natura - Časopis pro přírodní a humanitní vědy.

http://www.csvts.cz/cse/prameny
PRAMENY - Zpravodaj české společnosti pro životní prostředí.

http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.html
Zpravodaj MŽP - Měsíčník s informacemi o životním prostředí, který vydává Ministerstvo životního prostředí (česky, obsah v angličtině a němčině).

Chráněné krajinné oblasti

http://www.mujweb.cz/www/schkojh
CHKO Jizerské hory - Informace o Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

http://www.decin.space.cz/chkolp
CHKO Labské pískovce - Zvířata, rostliny, pokyny pro návštěvníky, zajímavosti, historie, Pravčická brána

http://www.ihost.cz/CHKO/
CHKO Pálava - Oficiální stránka o přírodě, historii a zajímavostech CHKO Pálava, biosférické rezervace UNESCO

http://chkot.envi.cz
Třeboňsko - Chráněná krajinná oblast, biosférická rezervace Třeboňsko, UNESCO

http://www.krnap.cz
Krkonošský národní park - KRNAP

http://www.npcs.cz
Národní park České Švýcarsko - Oficiální stránky Správy NP České Švýcarsko

http://www.nppodyji.cz
Národní park Podyjí - Oficiální stránky správy NP Podyjí

http://ceskras.schkocr.cz
Správa CHKO Český Kras - Stránka S CHKO s informacemi o CHKO, jejích rezervacích, plánky naučných stezek, horolezeckých terénů

http://www.schkocr.cz
Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Oficiální stránky správ chráněných krajinných oblastí (CHKO) v České republice.


Knižní fondy EIC JU

Kategorie 11: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EEA ANNUAL REPORT. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 62 s. obr. annex. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY; ENVIRONMENTAL POLICY; ENVIRONMENTAL PROTECTION; ENVIRONMENTAL MONITORING; INFORMATION NETWORK; MANAGEMENT REPORT
ISBN 92-9167-108-8
Signatura: 11.01/64

EUROPE'S ENVIRONMENT: THE SECOND ASSESSMENT. DATA POCKETBOOK. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 38 s., tb. mp. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL PROTECTION; QUALITY OF THE ENVIRONMENT; STATISTICS; EUROPE
ISBN 92-9167-098-7
Signatura: 11.03/57

EUROPE'S ENVIRONMENT: THE SECOND ASSESSMENT. AN OVERVIEW. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 43 s. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL PROTECTION; CLIMATE CHANGE; STRATOSPHERIC POLLUTION; CHEMICALS; WASTE; BIODIVERSITY; NATURAL HAZARD
ISBN 92-9167-087-1
Signatura: 11.03/53

CARING FOR OUR FUTURE. ACTION FOR EUROPE'S ENVIRONMENT. 2nd ed. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 140 s., obr.//European Commission.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL POLICY; ENVIRONMENTAL COOPERATION; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; ENVIRONMENTAL DAMAGE; POPULATION GROWTH; WASTE; INDUSTRIAL HAZARD; CHEMICALS; QUALITY OF THE ENVIRONMENT; INDUSTRIAL POLICY; ENERGY POLICY; AGRICULTURAL POLICY; TRANSPORT POLICY; CLIMATE CHANGE; FORESTRY; CONSUMER SOCIETY; TOURISM; LEISURE; NATURAL RESOURCES; ACTION PROGRAMME
ISBN 92-828-2889-1
Signatura: 11.01/56

LAND COVER. ANNUAL TOPIC UPDATE 1997. MAY 1998. (eng)
BERGSTROEM, Rolf; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 21 s.,tb., obr. //European Topic Centre on Land Cover. European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL MONITORING; LAND USE; WOODLAND; SURFACE WATER; DATABASE; INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL; INFORMATION SYSTEM; TRANSPORT NETWORK
ISBN 92-9167-105-3
Signatura: 11.01/63

NATURA 2000. MANAGING OUR HERITAGE. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 15 s., obr. //European Commission. Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL PROTECTION; NATURE RESERVE; NATURAL RESOURCES; BIODIVERSITY; RURAL HABITAT; ACTION PROGRAMME; NATURA 2000
ISBN 92-828-0786-X
Signatura: 11.01/57

NATURE CONSERVATION. ANNUAL TOPIC UPDATE 1997. (eng)
PINBORG, U.; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 32 s., obr., tb.//European Topic Centre on Nature Conservation. European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL PROTECTION; ENVIRONMENTAL MONITORING; INFORMATION PROCESSING; INFORMATION SYSTEM; INFORMATION NETWORK
ISBN 92-9167-109-6
Signatura: 11.01/62

AIR EMISSIONS. ANNUAL TOPIC UPDATE 1997. MAY 1998. (eng)
KOCH, Dietmar; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 33 s., tb. - Topic Report, sv. 4/1998. //European Environment Agency; European Topic Centre on Air Emissions.
ISBN 92-9167-104-5
Signatura: 11.06/58

COMPARING ENVIRONMENTAL IMPACT DATA ON CLEANER TECHNOLOGIES. DECEMBER 1997. (eng)
LEFFLAND, Karen; KAERSGAARD, Henrik; ANDERSSON, Ingvar; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 109 s., tb. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: QUALITY OF THE ENVIRONMENT; CHEMICALS; TECHNOLOGICAL CHANGE; RECYCLING TECHNOLOGY; NATURAL RESOURCES; STATISTICS
ISBN 92-9167-110-X
Signatura: 11.01/72

DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SAFETY AND HEALTH. A REPORT ON THE EU'S ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME AND ITS INTERACTION WITH THE MANAGEMENT OF SAFETY AND HEALTH. (eng)
ZWETSLOOT, Gerald; BOS, Jaap; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 12, 72 s. //European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
DESCRIPTORY: SUSTAINABLE DEVELOPMENT; ENVIRONMENTAL POLICY; MANAGEMENT; ENVIRONMENTAL PROTECTION; QUALITY OF THE ENVIRONMENT; LIVING CONDITIONS; HEALTH POLICY; EC REGULATION; CASE STUDY; GERMANY; GREECE; NETHERLANDS; SWEDEN; UNITED KINGDOM
ISBN 92-828-3341-0
Signatura: 11.04/79

EUROPE'S ENVIRONMENT: THE SECOND ASSESSMENT. A REPORT ON THE CHANGES IN THE PAN-EUROPEAN ENVIRONMENT AS A FOLLOW-UP TO "EUROPE'S ENVIRONMENT: THE DOBRIS ASSESSMENT'(1995), REQUESTED BY THE ENVIRONMENT MINISTERS FOR THE WHOLE OF EUROPE TO PREPARE FOR THE FOURTH MINISTERIAL CONFERENCE IN AARHUS, DENMARK, JUNE 1998. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 293 s., tb., obr., mp. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL PROTECTION; ASSESSMENT; QUALITY OF THE ENVIRONMENT; CLIMATE CHANGE; BIODIVERSITY; STRATOSPHERIC POLLUTION; ENVIRONMENTAL MONITORING
ISBN 92-828-3351-8
Signatura: 11.03/57

SPATIAL AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE TEN: DEMONSTRATION OF INDICATORS AND GIS METHODS. PROGRESS REPORT OF THE DGVII-DGXI-EUROSTAT-EEA WORKING GROUP OF THE SEA OF THE TEN. APRIL 1998. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 53 s. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ECOLOGICAL RESEARCH; ENVIRONMENTAL IMPACT; ASSESSMENT; FEASIBILITY STUDY; DATA COLLECTION; DEVELOPMENT PLAN; TRANS-EUROPEAN NETWORK; TRANSPORT NETWORK; ENVIRONMENTAL PROTECTION
ISBN 92-9167-112-6
Signatura: 11.01/71

GREEN PAPER ON SEA PORTS AND MARITIME INFRASTRUCTURE. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 32 s., annex. //European Commission.
DESCRIPTORY: TRANSPORT POLICY; MARITIME TRANSPORT; TRANSPORT INFRASTRUCTURE; PORTS POLICY; FINANCING METHOD; ORGANIZATION OF TRANSPORT
ISBN 92-828-5190-7
Signatura: 11.04/74

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TOOLS FOR SMES. A HANDBOOK. MARCH 1998. (eng)
STARKEY, Richard; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 127 s., obr., tb. - Environmental issues series. //European Environmental Agency.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL POLICY; ECOLOGY; SMALL AND MEDIUM-SIZED UNDERTAKINGS; MANAGEMENT AUDIT; CASE STUDY
ISBN 92-9167-106-1
Signatura: 11.03/75

WATER: A VITAL RESOURCE UNDER THREAT. A GLOBAL SHORTAGE. STOP POLLUTION. STOP WASTE. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. Nestr., obr. - European research in action //European Commission. Directorate General Science, Research, Development.
DESCRIPTORY: WATER ANALYSIS; ECOLOGY; WATER; WASTE; POLLUTION
Signatura: 11.07/78

COMPUTER INTELLIGENT PROCESSING TECHNOLOGIES (CIPTS). TOOLS FOR ANALYSING ENVIRONMENTAL DATA. JANUARY 1998. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 133 s., obr., tb. - Technical report, sv. 2. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY; ENVIRONMENTAL MONITORING; ASSESSMENT; DATA COLLECTION; DATA PROCESSING; INFORMATION TECHNOLOGY; GUIDE
ISBN 92-9167-114-2
Signatura: 11.02/76

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION & ENVIRONMENT. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 31 s., obr. //Council of the European Union. General Secretariat.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL POLICY; ENVIRONMENTAL PROTECTION; EC COUNCIL; COMMUNITY LAW; ATMOSPHERIC POLLUTION; WASTE MANAGEMENT; INDUSTRIAL HAZARD; FINANCING METHOD
ISBN 92-824-1572-4
Signatura: 11.01/90

THE COMMUNITY ACTION AGAINST ACCIDENTAL POLLUTION AT SEA. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 8 s., tb. //European Commission. Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection.
DESCRIPTORY: COMMUNITY ACTIVITY; INFORMATION SYSTEM; MARINE POLLUTION; ENVIRONMENTAL PROTECTION; TRAINING COURSE; INTERNATIONAL COOPERATION
ISBN 92-828-5647-X
Signatura: 11.07/95

DATABASE ON ENVIRONMENTAL TAXES IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES, PLUS NORWAY AND SWITZERLAND. EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS OF ENVIRONMENTAL TAXES. FINAL REPORT. AUGUST 1998. (eng)
SPECK, Stefan; EKINS, Paul; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 153 s., tb. - Document. //European Commission. Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL POLICY; ENVIRONMENTAL TAX; ASSESSMENT; DATABASE; STATISTICS; AUSTRIA; BELGIUM; DENMARK; FINLAND; FRANCE; GERMANY; GREECE; REPUBLIC OF IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; NETHERLANDS; PORTUGAL; SPAIN; SWEDEN; UNITED KINGDOM; NORWAY; SWITZERLAND
ISBN 92-828-5178-8
Signatura: 11.01/98

ENLARGEMENT AND ENVIRONMENT. PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS FROM THE EUROPEAN CONSULTATIVE FORUM ON THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 16 s., obr. //European Commission.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL POLICY; ENLARGEMENT OF THE COMMUNITY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ISBN 92-828-3725-4
Signatura: 11.04/89

TOWARDS A EUROPEAN HABITAT CLASSIFICATION. BACKGROUND REVIEW 1989-1995. (eng)
MOSS, Dorian; ROY, David; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998. 142 s., tb., obr. - Topic report, sv. 28/1996 Nature conservation. //European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL PROTECTION; HABITAT; CLASSIFICATION; DATABASE; PROTECTED AREA; INTERNATIONAL COOPERATION
ISBN 92-9167-115-0
Signatura: 11.04/96

EMPLOYMENT AND ENVIRONMENT. PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS FROM THE EUROPEAN CONSULTATIVE FORUM ON THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. NOVEMBER 1998. (eng)
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 16 s., obr. //European Commission.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL POLICY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; EMPLOYMENT CREATION
ISBN 92-828-5957-6
Signatura: 11.04/88

PROSPECTS AND SCENARIOS NO 1. ENVIRONMENT AND EUROPEAN ENLARGEMENT: AIR EMISSIONS. (eng)
COFALA, Janus; KURZ, Rainer; AMANN, Markus; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 97 s., tb., obr. - Environment issues series, sv. 8. //European Commission.
DESCRIPTORY: ENLARGEMENT OF THE COMMUNITY; ATMOSPHERIC POLLUTION; INFORMATION ANALYSIS; ENVIRONMENTAL PROTECTION; STATISTICS; CEEC
ISBN 92-9167-118-5
Signatura: 11.06/104

TROPOSPHERIC OZONE IN THE EUROPEAN UNION. THE CONSOLIDATED REPORT. REPORT TO THE EUROPEAN COMMISSION BY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. EUROPEAN TOPIC CENTRE ON AIR QUALITY IN THE FRAMEWORK OF COUNCIL DIRECTIVE 92/72/EEC ON AIR POLLUTION BY OZONE. FEBRUARY 1999. (eng)
BECK, J.P.; KRZYZANOWSKI, M.; KOFFI, B.; Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 74 s., obr., tb. //European Commission. European Environment Agency.
DESCRIPTORY: ATMOSPHERIC POLLUTION; OZONE; COMMUNITY LAW; DATA COLLECTION; IMPLEMENTATION OF THE LAW; COMMUNITY STATISTICS; RESEARCH REPORT
ISBN 92-828-5672-0
Signatura: 11.06/103

EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. ANNUAL REPORT 1998. (eng) Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 80 s., obr., tb., annex.
DESCRIPTORY: EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY; ENVIRONMENTAL PROTECTION; MANAGEMENT REPORT; PROGRAMME; STATISTICS
ISBN 92-9167-142-8
Signatura: 11.01/106

APROXIMAČNÍ STRATEGIE PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. (čes) Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor evropské integrace MŽP, 1999. 265 s.
DESCRIPTORY: USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 677 K APROXIMAČNÍ STRATEGII PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; NÁRODNÍ PROGRAM PŘÍPRAVY ČR NA ČLENSTVÍ V EU PRO ROK 1999, ČÁST ŽP, POZIČNÍ DOKUMENT ČR KE KAPITOLE 22; APROXIMAČNÍ STRATEGIE PRO OBLAST ŽP; DETAILNÍ APROXIMAČNÍ STRATEGIE K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM
Signatura: 11.02/100

STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. (čes)
Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Český statistický úřad, Český ekologický ústav, 1999. 455 s.
ISBN 80-7212-094-8
Signatura: 11.02/101


Výběr článků z časopisů: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

THE ROLE OF AGRICULTURE IN CLIMATE CHANGE.
Statistics in focus, Environment, č. 2, 1998, 7 s.
DESCRIPTORY: GREENHOUSE EFFECT; EMISSIONS; AGRICULTURE AND FORESTRY

LIFE - NATURE: SEEING NATURA 2000 IN ACTION.
Natura 2000, č. 8, February 1999, s. 2-3.
Http: // europa.eu.int/en/comm/dg11/nature/
DESCRIPTORY: CONSERVATION PROJECTS; REGULATION; STRUCTURAL FUNDS; NGOs

CLEANER WATER.
Innovation & Technology Transfer, č. 1, January, 1999, s. 13 - 14.
DESCRIPTORY: URBAN POLLUTION MANAGEMENT; CLIMATIC CONDITIONS; RIVER SYSTEMS; REAL TIME CONTROL

POLLUTION FOR SALE.
Euroabstracts Vol. 37-4/99, August, 1999.
DESCRIPTORY: METHODS OF CONTROLLING GLOBAL EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES; HUMAN DIMENSIONS OF ENVIRONMENTAL CHANGE PROGRAMME; EXPERIENCES WITH EMISSIONS; DEVELOPED COUNTRIES; THE SCOPE OF EMISSIONS TRADING

ZAMĚŘENÍ NA EKOLOGICKÉ A DOPRAVNÍ PROJEKTY.
Evropský dialog, Časopis pro evropskou integraci, č. 1, leden-únor, 2000, s. 15-16.
DESCRIPTORY: SAPARD; ISPA; INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY; ZLEPŠENÍ FYTOSANITÁRNÍCH A VETERINÁRNÍCH KONTROL; INTEGROVANÝ ROZVOJ VENKOVA; FINANČNÍ NÁSTROJE SPOLEČENSTVÍ; SVĚTOVÉ BANKY

POWER AND RESPONSABILITY.
Environments for Europeans, Magazine of the Directorate-General for the Environment, č. 1, March, 2000, s. 6.
DESCRIPTORY: TEN APPLICANT STATES; THE NUCLEAR TECHNOLOGY; DATES FOR CLOSURE; NATIONAL RESPONSIBILITY; EUROPEAN SUMMIT IN HELSINKI

NEW EU ENVIRONMENT POLICY TAKES SHAPE.
Environments for Europeans, Magazine of the Directorate-General for the Environment, č. 2, May, 2000, s. 12.
DESCRIPTORY: EMISSIONS; BIOLOGICAL DIVERSITY; ENVIRONMENTAL LIABILITY; NATURE AT RISK

CONSUMER CONCERNS ARE COMMON CONCERNS.
Felix, Cohen;
Consumer Voice, č. 1, 2000, s. 26.
DESCRIPTORY: ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY; CORPORATE STRATEGY; HIGH ETHICAL STANDARDS; CONSUMER CONCERNS; HELP OF CHILD LABOUR; AGENDA

TOWARDS A EUROPEAN CLIMATE CHANGE PROGRAMME.
Environment supplement to EUR-OP News, č. 2, 2000, s. 3.
DESCRIPTORY: EMISSION TRENDS; CLIMATE CHANGE; ECCP; NATIONAL PROGRAMMES TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS; CLEAN TECHNOLOGIES

CLEARING WATERS.
Environment supplement to EUR-OP News, č. 2, 2000, s. 4.
DESCRIPTORY: WATER POLLUTION; ACTION PROGRAMMES; EU WATER FRAMEWORK DIRECTIVE; COASTAL BATHING WATERS; REPORT ON THE QUALITY OF THE WATER

KDE SE BEROU FINANCE PRO EKOLOGICKÉ ORGANIZACE.
Tomáš, Růžička;
Měsíčník pro neziskový sektor, bulletin ´99, č. 5, ročním VII, 1999, s. 4.
DESCRIPTORY: VÝZNAMNÉ EKOLOGICKÉ ORGANIZACE; FUNGOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH HNUTÍ; ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY; ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU; DIVERZITA ZDROJŮ

EARNING MONEY AND PROTECTING THE ENVIRONMENT.
Environments for Europeans, Magazine of the Directorate-General for the Environment, č. 3, July, 2000, s. 15.
DESCRIPTORY: GOOD ENVIRONMENTAL PRACTICE; LOCAL ENVIRONMENTAL BUSINESS; NETWORK; ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

FRESH EYES ON EU ENVIRONMENT.
Margot, Wallström;
Environments for Europeans, Magazine of the Directorate-General XI - Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, č. 0, October, 1999, s. 3.
DESCRIPTORY: ENLARGEMENT PROCESS; CLEAR PRIORITIES; SPECIAL REFERENCE TO THE PROJECTS; PROBLEMS AND BURDENS; CHALLENGES

EXTENDING NATURA 2000 EASTWARDS.
Natura 2000, č. 9, June 1999, s. 2-3.
Http: // europa.eu.int/en/comm/dg11/nature/
DESCRIPTORY: COMMUNITY INTEREST; GEOGRAPHICAL RESTRICTIONS; LEGISLATION; LIFE-NATURE; RESPONSABILITY OF THE MEMBER STATES


Starší čísla: kompletní archiv starších čísel

INFORMACE
Informační bulletin
Evropského informačního centra
Jihočeské univerzity


Vydává: EIC JU
ve spolupráci s Evropským informačním střediskem UK v Praze a za finanční podpory grantu EUROCITIZEN Nadace rozvoje občanské společnosti

Adresa:
Horní 155, 381 01 Český Krumlov
Tel: +420 380 713 075 , 712406
Fax: +420 380 713 075
e-mail: eic@ck.ipex.cz
www: http://www.ckrumlov.cz/eic

Redaktorka: Viola Schimmerová
Grafická úprava a digitalizace: Vítězslav Jílek

Phare logo NROS logo


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. unor 2000 : 320